Teksti suurus:

Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu

Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:

Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu1

Vastu võetud 06.04.2004 nr 102
RT I 2004, 23, 155
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.2006RT I 2006, 35, 26930.07.2006

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu (edaspidi nimistu) vastavalt lisale.

  (2) Asja esinemine nimistus ei tähenda alati selle kuulumist jäätmete hulka. Asja loetakse jäätmeks siis, kui see vastab «Jäätmeseaduse» § 2 lõigetes 1–3 sätestatule.

  (3) Nimistus on ohtlike jäätmete koodinumbrid tähistatud tärniga.

  (4) Ohtlike ainetena käsitatakse nimistus aineid, mis vastavad «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) § 5 lõikes 1 sätestatule.

§ 2.  Nimistu ülesehitus

  Jäätmeliigid on nimistus määratud kuuekohaliste koodinumbritega ja kahe- ning neljakohaliste nimistu jaotiste ja alajaotiste koodinumbritega, mis tähistavad kolme liigitustasandit. Iga jäätmeliigi käsitlemisel peab viitama ka kõrgemalseisvale liigitustasandile.

§ 3.  Nimistu jaotised

  (1) Jäätmete liigitamisel lähtutakse jäätmete tekkevaldkonnast, mida kirjeldavad lisas toodud jaotisekoodid 01–12 või 17–20, ning valitakse jäätmeliigi kuuekohaline koodinumber (välja arvatud numbriga 99 lõppevad koodinumbrid, millega tähistatakse alajaotisesse kuuluvaid, kuid nimistus otseselt nimetamata jäätmeliike). Mõnes tootmisvaldkonnas võib tekkida ka mitmesse jaotisesse või alajaotisesse liigitatavaid jäätmeid.

  (2) Kui jaotistes 01–12 või 17–20 ei leidu jäätmete jaoks sobivat koodi, tuleb seda otsida jaotisest 13, 14 või 15.

  (3) Liigiti kogutud pakendijäätmed, sealhulgas olmepakendijäätmed ja mitmesugustest materjalidest pakendijäätmete segud, liigitatakse alajaotise 15 01 järgi.

  (4) Kui lõigetes 1–3 nimetatud jaotistes sobivat jäätmeliiki ei leidu, liigitatakse jäätmed jaotisesse 16.

  (5) Kui jäätmed ei kuulu ka jaotisesse 16, kasutatakse lõikes 1 nimetatud numbriga 99 lõppevat koodinumbrit, mis jäätmetekke valdkonnale kõige paremini sobib.

§ 4.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

  1Euroopa Komisjoni otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6. 09. 2000, lk 3–24), muudetud otsustega 2001/118/EÜ (EÜT L 47, 16. 02. 2001, lk 1–31); 2001/119/EÜ (EÜT L 47, 16. 02. 2001, lk 32); 2001/573/EÜ (EÜT L 203, 28. 07. 2001, lk 18–19)
[RT I 2006, 35, 269 - jõust. 30.07.2006]

 

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu»
lisaJÄÄTMETE, SEALHULGAS OHTLIKE JÄÄTMETE NIMISTU

1. jagu
NIMISTU JAOTISEKOODIDKood

 

01

Maavarade ja maa-ainese uuringutel, kaevandamisel ning füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

02

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil ning toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

03

Puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel tekkinud jäätmed

04

Naha-, karusnaha- ja tekstiilitööstusjäätmed

05

Nafta ja õli rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, maagaasi puhastamisel ja kivisöe ning põlevkivi utmisel tekkinud jäätmed

06

Anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed

07

Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed

08

Pinnakatete (värvide, lakkide ja klaasjate emailide), liimide, hermeetikute ja trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

09

Fotograafiajäätmed

10

Termilistes protsessides tekkinud jäätmed

11

Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel ning värviliste metallide hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

12

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

13

Õli- ja vedelkütusejäätmed (välja arvatud toiduõlid ning jaotistes 05, 12 ja 19 nimetatud jäätmed)

14

Orgaaniliste lahustite, külmutusagensi- ja vahu- või aerosoolikandegaasijäätmed (välja arvatud jaotistes 07 ja 08 nimetatud jäätmed)

15

Pakendijäätmed; nimistus mujal nimetamata absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus

16

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

17

Ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas)

18

Inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmed (välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei ole tervishoiuga otseselt seotud)

19

Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ning joogi- ja tööstusvee käitlemisel tekkinud jäätmed

20

Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed2. jagu
NIMISTUKood

 

01

MAAVARADE JA MAA-AINESE UURINGUTEL, KAEVANDAMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA KEEMILISEL TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

01 01

Maavarade kaevandamisjäätmed

01 01 01

Maakide kaevandamisjäätmed

01 01 02

Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed

01 03

Metalle sisaldavate maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed

01 03 04*

Sulfiidsete maakide hapettekitavad töötlemisjäägid («sabad»)

01 03 05*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad maagitöötlemisjäägid

01 03 06

Maagitöötlemisjäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 03 04 ja 01 03 05

01 03 07*

Muud metalle sisaldavate maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

01 03 08

Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

01 03 09

Alumiiniumoksiidi tootmises tekkinud «punane hiib», mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

01 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

01 04

Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed

01 04 07*

Mittemaaksete maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

01 04 08

Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 09

Liiva- ja savijäätmed

01 04 10

Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 11

Potase ja kivisoola töötlemisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 12

Töötlemisjäägid («sabad») ja muud mineraalide pesemisel ja puhastamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 13

Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07, sh paekivi (nt lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed

01 04 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

01 05

Puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed

01 05 04

Mageveepuurimishiivad ja -jäätmed

01 05 05*

Õli sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed

01 05 06*

Ohtlikke aineid sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed

01 05 07

Barüüti sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06

01 05 08

Kloriide sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06

01 05 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

02

PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

02 01

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed

02 01 01

Pesemis- ja puhastamissetted

02 01 02

Loomsete kudede jäätmed

02 01 03

Taimsete kudede jäätmed

02 01 04

Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)

02 01 06

Loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud vedelad farmiheitmed

02 01 07

Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu)

02 01 08*

Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed

02 01 09

Põllumajanduskemikaalijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 02 01 08

02 01 10

Metallijäätmed

02 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

02 02

Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

02 02 01

Pesemis- ja puhastamissetted

02 02 02

Loomsete kudede jäätmed

02 02 03

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 02 04

Reovee kohtpuhastussetted

02 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

02 03

Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed

02 03 01

Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted

02 03 02

Konservandijäätmed

02 03 03

Lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed

02 03 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 03 05

Reovee kohtpuhastussetted

02 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

02 04

Suhkrutootmisjäätmed

02 04 01

Suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld

02 04 02

Kaltsiumkarbonaadisete

02 04 03

Reovee kohtpuhastussetted

02 04 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

02 05

Piimatööstusjäätmed

02 05 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 05 02

Reovee kohtpuhastussetted

02 05 98

Vadak

02 05 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

02 06

Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed

02 06 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 06 02

Konservandijäätmed

02 06 03

Reovee kohtpuhastussetted

02 06 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

02 07

Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (välja arvatud kohv, tee ja kakao) tootmisjäätmed

02 07 01

Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jäätmed

02 07 02

Piirituse destilleerimisjäägid

02 07 03

Keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

02 07 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 07 05

Reovee kohtpuhastussetted

02 07 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

03

PUIDU TÖÖTLEMISEL, PLAATIDE JA MÖÖBLI NING TSELLULOOSI, PABERI JA KARTONGI TOOTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

03 01

Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed

03 01 01

Puukoore- ja korgijäätmed

03 01 04*

Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer

03 01 05

Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04

03 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

03 02

Puidukaitseainejäätmed

03 02 01*

Halogeene mittesisaldavad orgaanilised puidukaitseained

03 02 02*

Kloororgaanilised puidukaitseained

03 02 03*

Metallorgaanilised puidukaitseained

03 02 04*

Anorgaanilised puidukaitseained

03 02 05*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained

03 02 97*

Fenoole sisaldavad orgaanilised puidukaitseained

03 02 98*

Puidukaitseaineid sisaldavad setted

03 02 99

Nimistus mujal nimetamata puidukaitseained

03 03

Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed

03 03 01

Puukoore- ja puidujäätmed

03 03 02

Roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keedulahuse taaskasutamisel

03 03 05

Paberi ringlussevõtul tekkinud värviärastussetted

03 03 07

Vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaanilisel teel eraldatud jäägid

03 03 08

Ringlusse võetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed

03 03 09

Lubjasete («meesa»)

03 03 10

Pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja katteainesetted

03 03 11

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10

03 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

04

NAHA-, KARUSNAHA- JA TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED

04 01

Naha- ja karusnahatööstusjäätmed

04 01 01

Kõlu- ja laustajäätmed

04 01 02

Painimisjäätmed

04 01 03*

Lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita)

04 01 04

Kroomi sisaldavad parklahused

04 01 05

Kroomivabad parklahused

04 01 06

Kroomi sisaldavad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted

04 01 07

Kroomivabad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted

04 01 08

Kroomi sisaldavad parknahajäätmed (kroomnaharibad, -laastud, -lõiked, lihvimistolm)

04 01 09

Apreteerimis- ja viimistlusjäätmed

04 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

04 02

Tekstiilitööstusjäätmed

04 02 09

Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid) jäätmed

04 02 10

Looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (nt rasv, vaha)

04 02 14*

Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmed

04 02 15

Viimistlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14

04 02 16*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid

04 02 17

Värvained ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16

04 02 19*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

04 02 20

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19

04 02 21

Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed

04 02 22

Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed

04 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

05

NAFTA JA ÕLI RAFINEERIMISEL NING FRAKTSIONEERIMISEL, MAAGAASI PUHASTAMISEL JA KIVISÖE NING PÕLEVKIVI UTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

05 01

Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed

05 01 02*

Soolaärastussetted

05 01 03*

Mahutite põhjasetted

05 01 04*

Alküülhappesetted

05 01 05*

Lekkinud õli

05 01 06*

Tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed

05 01 07*

Happetõrvad (gudroonid)

05 01 08*

Muud tõrvad

05 01 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

05 01 10

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 05 01 09

05 01 11*

Kütuse leelispuhastusjäätmed

05 01 12*

Õli sisaldavad happed

05 01 13

Katlatoitevee setted

05 01 14

Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed

05 01 15*

Kasutatud filtersavi

05 01 16*

Õli väävlitustamisel tekkinud väävlit sisaldavad jäätmed

05 01 17

Bituumen

05 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

05 06

Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed

05 06 01*

Happetõrvad (gudroonid)

05 06 03*

Muud tõrvad

05 06 04

Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed

05 06 96*

Fenoole sisaldavad vesipõhised jäätmed (fenoolvesi)

05 06 97*

Põlevkivi poolkoks

05 06 98*

Põlevkivi pigijäätmed («fuussid»)

05 06 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

05 07

Maagaasi ning kivisöe ja põlevkivi uttegaasi puhastusjäätmed

05 07 01*

Elavhõbedat sisaldavad setted

05 07 02

Väävlit sisaldavad jäätmed

05 07 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06

ANORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

06 01

Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 01 01*

Väävelhape ja väävlishape

06 01 02*

Vesinikkloriidhape (soolhape)

06 01 03*

Vesinikfluoriidhape

06 01 04*

Fosforhape ja fosforishape

06 01 05*

Lämmastikhape ja lämmastikushape

06 01 06*

Muud happed

06 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 02

Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 02 01*

Kaltsiumhüdroksiid

06 02 03*

Ammooniumhüdroksiid

06 02 04*

Naatriumhüdroksiid ja kaaliumhüdroksiid

06 02 05*

Muud alused

06 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 03

Soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 03 11*

Tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused

06 03 13*

Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused

06 03 14

Tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 06 03 13

06 03 15*

Raskmetalle sisaldavad metallioksiidid

06 03 16

Metallioksiidid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 03 15

06 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 04

Metalle sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud alajaotises 06 03

06 04 03*

Arseeni sisaldavad jäätmed

06 04 04*

Elavhõbedat sisaldavad jäätmed

06 04 05*

Muid raskmetalle sisaldavad jäätmed

06 04 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 05

Reovee kohtpuhastussetted

06 05 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

06 05 03

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 05 02

06 06

Väävliühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel, keemilisel töötlemisel ja väävlitustamisel tekkinud jäätmed

06 06 02*

Ohtlikke sulfiide sisaldavad jäätmed

06 06 03

Sulfiide sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 06 02

06 06 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 07

Halogeenide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

06 07 01*

Elektrolüüsiprotsessides tekkivad asbesti sisaldavad jäätmed

06 07 02*

Kloori tootmisel kasutatud aktiivsüsi

06 07 03*

Elavhõbedat sisaldav baariumsulfaadisete

06 07 04*

Lahused ja happed, nt kontakthape

06 07 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 08

Räni ja räniderivaatide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 08 02*

Ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed

06 08 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 09

Fosforiühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

06 09 02

Fosforiräbu

06 09 03*

Ohtlike ainetega saastatud või neid sisaldavad kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed

06 09 04

Kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 09 03

06 09 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 10

Lämmastikuühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel ning väetisetootmisel tekkinud jäätmed

06 10 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

06 10 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 11

Anorgaaniliste pigmentide ja valgussummutite valmistamisel tekkinud jäätmed

06 11 01

Titaandioksiidi tootmisel tekkinud kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed

06 11 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 13

Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed

06 13 01*

Anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitseained ja muud biotsiidid

06 13 02*

Kasutatud aktiivsüsi (välja arvatud 06 07 02)

06 13 03

Süsiniktahm

06 13 04*

Asbestitöötlemisjäätmed

06 13 05*

Nõgi

06 13 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07

ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

07 01

Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 01 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 01 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 01 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 01 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 01 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 01 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 01 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 01 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 01 11

07 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07 02

Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 02 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 02 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 02 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 02 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 02 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 02 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 02 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 02 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 02 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 11

07 02 13

Plastijäätmed

07 02 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad lisandijäätmed

07 02 15

Lisandijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 14

07 02 16*

Ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed

07 02 17

Silikoone sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 16

07 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07 03

Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)

07 03 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 03 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 03 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 03 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 03 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 03 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 03 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 03 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 03 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 03 11

07 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07 04

Orgaaniliste taimekaitsevahendite (välja arvatud koodinumbritega 02 02 08 ja 02 01 09 nimetatud jäätmed), puidukaitseainete (välja arvatud alajaotises 03 02 nimetatud jäätmed) ning muude biotsiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 04 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 04 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 04 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 04 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 04 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 04 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 04 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 04 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 04 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 04 11

07 04 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

07 04 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07 05

Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 05 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 05 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 05 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 05 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 05 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 05 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 05 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 05 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 05 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 04 11

07 05 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

07 05 14

Tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 13

07 05 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07 06

Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed

07 06 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 06 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 06 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 06 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 06 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 06 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 06 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 06 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 06 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11

07 06 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07 07

Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetamata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 07 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 07 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 07 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 07 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 07 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 07 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 07 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

07 07 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 07 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 07 11

07 07 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

08

PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

08 01

Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed

08 01 11*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

08 01 12

Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11

08 01 13*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- või lakisetted

08 01 14

Värvi- või lakisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 13

08 01 15*

Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 01 16

Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15

08 01 17*

Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 01 18

Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 17

08 01 19*

Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 01 20

Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19

08 01 21*

Värvi- või lakiärastijäätmed

08 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

08 02

Muude pinnakatete (sealhulgas keraamiliste materjalide) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 02 01

Pulberpinnakatete jäätmed

08 02 02

Keraamilisi materjale sisaldavad vesisetted

08 02 03

Keraamilisi materjale sisaldavad vesisuspensioonid

08 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

08 03

Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 03 07

Trükivärvi sisaldavad vesisetted

08 03 08

Trükivärvi sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

08 03 12*

Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed

08 03 13

Trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12

08 03 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvisetted

08 03 15

Trükivärvisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 14

08 03 16*

Söövituslahusejäätmed

08 03 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad trükipulbrijäätmed

08 03 18

Trükipulbrijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 17

08 03 19*

Dispersne õli

08 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

08 04

Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust tõstvate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 04 09*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed

08 04 10

Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09

08 04 11*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted

08 04 12

Liimi- ja hermeetikusetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 11

08 04 13*

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 04 14

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga  08 04 13

08 04 15*

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 04 16

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15

08 04 17*

Kampoliõli

08 04 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

08 05

Mujal jaotises 08 nimetamata jäätmed

08 05 01*

Isotsüanaadijäätmed

09

FOTOGRAAFIAJÄÄTMED

09 01

Fotograafiajäätmed

09 01 01*

Vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused

09 01 02*

Ofsetplaatide vesialusilmutilahused

09 01 03*

Lahustitel põhinevate ilmutite lahused

09 01 04*

Kinnistilahused

09 01 05*

Pleegituslahused ja pleegituskinnistilahused

09 01 06*

Fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud, hõbedat sisaldavad jäätmed

09 01 07

Hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber

09 01 08

Hõbeda- või hõbedaühenditevaba fotofilm ja -paber

09 01 10

Patareideta ühekorrafotoaparaadid

09 01 11*

Ühekorrafotoaparaadid, mis sisaldavad koodinumbriga 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareisid

09 01 12

Patareidega ühekorrafotoaparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 11

09 01 13*

Fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 06

09 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10

TERMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

10 01

Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)

10 01 01

Koldetuhk, räbu ja katlatolm (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96 ja 10 01 97 nimetatud jäätmed)

10 01 02

Kivisöelendtuhk

10 01 03

Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk

10 01 04*

Õlilendtuhk ja -katlatolm

10 01 05

Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed

10 01 07

Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised püdelad reaktsioonijäätmed

10 01 09*

Väävelhape

10 01 13*

Kütusena kasutatavate emulgeeritud süsivesinike põletamisel tekkinud lendtuhk

10 01 14*

Koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav koldetuhk, räbu ja katlatolm

10 01 15

Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14

10 01 16*

Koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk

10 01 17

Koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16

10 01 18*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed

10 01 19

Gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 18

10 01 20*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

10 01 21

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20

10 01 22*

Ohtlikke aineid sisaldavad vesisegused katlapuhastussetted

10 01 23

Vesisegused katlapuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22

10 01 24

Keevkihikatelde liiv

10 01 25

Kivisöejõujaamades kütuse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jäätmed

10 01 26

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed

10 01 95

Põlevkivijõujaamades kütuse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jäätmed

10 01 96*

Raske kütteõli põletamisel tekkinud koldetuhk ja -räbu ning katlatolm

10 01 97*

Põlevkivikoldetuhk

10 01 98*

Põlevkivilendtuhk

10 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 02

Raua- ja terasetootmisjäätmed

10 02 01

Räbutöötlemisjäätmed

10 02 02

Töötlemata räbu

10 02 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 02 08

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 07

10 02 10

Valtsimistagi

10 02 11*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 02 12

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 11

10 02 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 02 14

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 13

10 02 15

Muud gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 03

Alumiiniumi termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 03 02

Anoodimurd

10 03 04*

Primaarsulatusräbu

10 03 05

Alumiiniumoksiidijäätmed

10 03 08*

Soolaräbu sekundaarsulatusest

10 03 09*

Musträbu sekundaarsulatusest

10 03 15*

Põlev ujuräbu või ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldab ohtlikul hulgal põlevgaase

10 03 16

Ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 15

10 03 17*

Anoodivalmistamisel tekkinud tõrvasisaldavad jäätmed

10 03 18

Anoodivalmistamisel tekkinud süsinikkusisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 17

10 03 19*

Ohtlikke aineid sisaldav heitgaasitolm

10 03 20

Heitgaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 19

10 03 21*

Ohtlikke aineid sisaldavad muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm)

10 03 22

Muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 21

10 03 23*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 03 24

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 23

10 03 25*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 03 26

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 25

10 03 27*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 03 28

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 27

10 03 29*

Ohtlikke aineid sisaldavad soolaräbu- ja musträbukäitlusjäätmed

10 03 30

Soolaräbu- ja musträbukäitlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 29

10 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 04

Plii termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 04 01*

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 04 02*

Primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu

10 04 03*

Kaltsiumarsenaat

10 04 04*

Heitgaasitolm

10 04 05*

Muud kübemed ja tolm

10 04 06*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 04 07*

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 04 09*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õli sisaldavad jäätmed

10 04 10

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 04 09

10 04 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 05

Tsingi termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 05 01

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 05 03*

Heitgaasitolm

10 05 04

Muud kübemed ja tolm

10 05 05*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 05 06*

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 05 08*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 05 09

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 08

10 05 10*

Põlev tagi ja ujuräbu, või tagi ja ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldab ohtlikul hulgal põlevgaase

10 05 11

Tagi ja ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 10

10 05 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 06

Vase termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 06 01

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 06 02

Primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu

10 06 03*

Heitgaasitolm

10 06 04

Muud kübemed ja tolm

10 06 06*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 06 07*

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 06 09*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 06 10

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 06 09

10 06 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 07

Hõbeda, kulla ja plaatina termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 07 01

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 07 02

Primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu

10 07 03

Heitgaasitolm

10 07 04

Muud kübemed ja tolm

10 07 05

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 07 07*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 07 08

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 07 07

10 07 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 08

Muude värviliste metallide termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 08 04

Kübemed ja tolm

10 08 08*

Soolaräbu primaar- ja sekundaarsulatusest

10 08 09

Muu räbu

10 08 10*

Põlev tagi ja ujuräbu, või tagi ja ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase

10 08 11

Tagi ja ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 10

10 08 12*

Anoodivalmistamisel tekkinud tõrvasisaldavad jäätmed

10 08 13

Anoodivalmistamisel tekkinud süsinikkusisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 12

10 08 14

Anoodimurd

10 08 15*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 08 16

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 15

10 08 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 08 18

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 17

10 08 19*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 08 20

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 19

10 08 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 09

Mustmetallide valujäätmed

10 09 03

Ahjuräbu

10 09 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid

10 09 06

Kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 05

10 09 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid

10 09 08

Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07

10 09 09*

Ohtlikke aineid sisaldav heitgaasitolm

10 09 10

Heitgaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 09

10 09 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed

10 09 12

Muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11

10 09 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad sideainejäätmed

10 09 14

Sideainejäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 13

10 09 15*

Pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed

10 09 16

Pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 15

10 09 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 10

Värviliste metallide valujäätmed

10 10 03

Ahjuräbu

10 10 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid

10 10 06

Kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 05

10 10 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid

10 10 08

Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 07

10 10 09*

Ohtlikke aineid sisaldav heitgaasitolm

10 10 10

Heitgaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 09

10 10 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed

10 10 12

Muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 11

10 10 13*

Ohtlikke aineid sisaldavate sideainete jäätmed

10 10 14

Sideainete jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 13

10 10 15*

Pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed

10 10 16

Pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 15

10 10 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 11

Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 11 03

Klaaskiudmaterjalijäätmed

10 11 05

Kübemed ja tolm

10 11 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

10 11 10

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 09

10 11 11*

Raskmetalle sisaldav klaasipuru ja -pulber (nt röntgenkiirituslampidest)

10 11 12

Klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11

10 11 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted

10 11 14

Klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 13

10 11 15*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 11 16

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 15

10 11 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 11 18

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 17

10 11 19*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

10 11 20

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 19

10 11 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 12

Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 12 01

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

10 12 03

Kübemed ja tolm

10 12 05

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 12 06

Kasutuskõlbmatud vormid

10 12 08

Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)

10 12 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 12 10

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 09

10 12 11*

Raskmetalle sisaldavad glasuurimisjäätmed

10 12 12

Glasuurimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 11

10 12 13

Reovee kohtpuhastussetted

10 12 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 13

Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest toodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 13 01

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

10 13 04

Lubja kaltsineerimisel ja kustutamisel tekkinud jäätmed

10 13 06

Kübemed ja tolm (välja arvatud 10 13 12 ja 10 13 13)

10 13 07

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 13 09*

Asbesttsemendi valmistamisel tekkinud asbestisisaldavad jäätmed

10 13 10

Asbesttsemendi valmistamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 09

10 13 11

Tsemendipõhiste komposiitmaterjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 13 09 ja 10 13 10

10 13 12*

Ohtlikke aineid sisaldavad või aluselised tahked gaasipuhastusjäätmed

10 13 13

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 12

10 13 14

Betoonijäätmed ja betoonisete

10 13 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 14

Krematooriumijäätmed

10 14 01*

Elavhõbedat sisaldavad gaasipuhastusjäätmed

11

METALLIDE JA MUUDE MATERJALIDE PINNATÖÖTLUSEL JA PINDAMISEL NING VÄRVILISTE METALLIDE HÜDROMETALLURGIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

11 01

Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (nt galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed

11 01 05*

Peitsimishapped

11 01 06*

Nimistus mujal nimetamata happed

11 01 07*

Peitsimisalused

11 01 08*

Fosfaatimissetted

11 01 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad setted ja filtrikoogid

11 01 10

Setted ja filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 09

11 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldav loputusvesi

11 01 12

Loputusvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 11

11 01 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad rasvaärastusjäätmed

11 01 14

Rasvaärastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 13

11 01 15*

Ohtlikke aineid sisaldavad membraanpuhastus- või ioonvahetussüsteemides tekkinud eluaat ja setted

11 01 16*

Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

11 01 98*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

11 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

11 02

Värviliste metallide hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

11 02 02*

Tsingi hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud setted (sh jarosiit, götiit)

11 02 03

Vesielektrolüüsianoodide tootmisel tekkinud jäätmed

11 02 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

11 02 06

Vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 02 05

11 02 07*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

11 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

11 03

Karastamisel tekkinud setted ja tahked jäätmed

11 03 01*

Tsüaniide sisaldavad jäätmed

11 03 02*

Muud jäätmed

11 05

Kuumgalvaanimisjäätmed

11 05 01

Kõvatsink

11 05 02

Tsingituhk

11 05 03*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

11 05 04*

Kasutatud räbusti

11 05 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

12

METALLIDE JA PLASTIDE MEHAANILISEL VORMIMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA MEHAANILISEL PINNATÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

12 01

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

12 01 01

Mustmetalliviilmed ja treilaastud

12 01 02

Mustmetallitolm ja -kübemed

12 01 03

Värvilise metalli viilmed ja treilaastud

12 01 04

Värvilise metalli tolm ja kübemed

12 01 05

Plasti höövli- ja treilaastud

12 01 06*

Halogeene sisaldavad mineraalõlipõhised metallitöötlusõlijäätmed (välja arvatud emulsioonid ja lahused)

12 01 07*

Halogeenivabad mineraalõlipõhised metallitöötlusõlijäätmed (välja arvatud emulsioonid ja lahused)

12 01 08*

Halogeene sisaldavad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed

12 01 09*

Halogeenivabad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed

12 01 10*

Sünteetilised metallitöötlusõlid

12 01 12*

Heitvaha ja -rasv

12 01 13

Keevitusjäätmed

12 01 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad metallitöötlussetted

12 01 15

Metallitöötlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14

12 01 16*

Ohtlikke aineid sisaldavad liivapritsimisjäätmed

12 01 17

Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16

12 01 18*

Õli sisaldavad metallisetted (lihvimis-, hoonimis- ja soveldamissetted)

12 01 19*

Täielikult biolagundatav masinaõli

12 01 20*

Ohtlikke aineid sisaldavad lihvkäiad ja -materjalid

12 01 21

Lihvkäiad ja -materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 20

12 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

12 03

Rasva vesi- ja aurärastamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 11 nimetatud jäätmed)

12 03 01*

Vesipõhised pesuvedelikud

12 03 02*

Rasva aurärastusjäätmed

13

ÕLI- JA VEDELKÜTUSEJÄÄTMED (välja arvatud toiduõlid ning jaotistes 05, 12 ja 19 nimetatud jäätmed)

13 01

Hüdraulikaõlijäätmed

13 01 01*

PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid

13 01 04*

Klooritud emulsioonid

13 01 05*

Kloorimata emulsioonid

13 01 09*

Mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid

13 01 10*

Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid

13 01 11*

Sünteetilised hüdraulikaõlid

13 01 12*

Täielikult biolagundatavad hüdraulikaõlid

13 01 13*

Muud hüdraulikaõlid

13 02

Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 04*

Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 05*

Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 06*

Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 07*

Täielikult biolagundatavad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 08*

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 03

Isolatsiooni- ja soojusvahetusvanaõlid

13 03 01*

PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 06*

Mineraalõlipõhised klooritud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 13 03 01

13 03 07*

Mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 08*

Sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 09*

Täielikult biolagundatavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 10*

Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 04

Pilsivesi

13 04 01*

Siseveesõidukite pilsivesi

13 04 02*

Sadamates laevadelt vastu võetud pilsivesi

13 04 03*

Muude veesõidukite pilsivesi

13 05

Õlipüünisejäätmed

13 05 01*

Tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed

13 05 02*

Õlipüünisesetted

13 05 03*

Õlikogurisetted

13 05 06*

Õlipüünistes lahutatud õli

13 05 07*

Õlipüünistes lahutatud õline vesi

13 05 08*

Segajäätmed liiva- ja õlipüünistest

13 07

Vedelkütusejäätmed

13 07 01*

Kütteõli ja diislikütus

13 07 02*

Bensiin

13 07 03*

Muud kütused (sh kütusesegud)

13 08

Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed

13 08 01*

Soolaärastussetted või -emulsioonid

13 08 02*

Muud emulsioonid

13 08 99*

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

14

ORGAANILISTE LAHUSTITE, KÜLMUTUSAGENSI- JA VAHU- VÕI AEROSOOLIKANDEGAASIJÄÄTMED (välja arvatud jaotistes 07 ja 08 nimetatud jäätmed)

14 06

Orgaaniliste lahustite, külmutusagensi- ja vahu- või aerosoolikandegaasijäätmed

14 06 01*

Klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-ained

14 06 02*

Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud

14 06 03*

Muud lahustid ja lahustisegud

14 06 04*

Halogeenitud lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

14 06 05*

Muid lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

15

PAKENDIJÄÄTMED; NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS

15 01

Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed)

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid

15 01 02

Plastpakendid

15 01 03

Puitpakendid

15 01 04

Metallpakendid

15 01 05

Komposiitpakendid

15 01 06

Segapakendid

15 01 07

Klaaspakendid

15 01 09

Tekstiilpakendid

15 01 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

15 01 11*

Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid

15 02

Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus

15 02 02*

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus

15 02 03

Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02

16

NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED

16 01

Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed

16 01 03

Vanarehvid

16 01 04*

Romusõidukid

16 01 06

Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 07*

Õlifiltrid

16 01 08*

Elavhõbedat sisaldavad osad

16 01 09*

PCB-sid sisaldavad osad

16 01 10*

Lõhkemisohtlikud osad (nt turvapadjad)

16 01 11*

Asbesti sisaldavad piduriklotsid

16 01 12

Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11

16 01 13*

Pidurivedelikud

16 01 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

16 01 15

Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14

16 01 16

Vedelgaasimahutid

16 01 17

Mustmetallid

16 01 18

Värvilised metallid

16 01 19

Plast

16 01 20

Klaas

16 01 21*

Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07, 16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14

16 01 22

Nimistus mujal nimetamata osad

16 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

16 02

Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed

16 02 09*

PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

16 02 10*

PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09

16 02 11*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

16 02 12*

Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

16 02 13*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12

16 02 14

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 15*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad

16 02 16

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15

16 02 97*

Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

16 02 98

Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97

16 03

Praaktootepartiid ja kasutamata tooted

16 03 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed

16 03 04

Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03

16 03 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed

16 03 06

Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05

16 04

Lõhkeainejäägid

16 04 01*

Laskemoonajäägid

16 04 02*

Pürotehnikamaterjalijäägid

16 04 03*

Muud lõhkeainejäägid

16 05

Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid

16 05 04*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis

16 05 05

Survemahutis gaasid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 04

16 05 06*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

16 05 07*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

16 05 08*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid

16 05 09

Kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06,  16 05 07 või 16 05 08

16 06

Patareid ja akud

16 06 01*

Pliiakud

16 06 02*

Ni-Cd-akud

16 06 03*

Elavhõbedat sisaldavad patareid

16 06 04

Leelispatareid (välja arvatud koodinumbriga 16 06 03 nimetatud patareid)

16 06 05

Muud patareid ja akud

16 06 06*

Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt

16 07

Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 12 nimetatud jäätmed)

16 07 08*

Õli sisaldavad jäätmed

16 07 09*

Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

16 07 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

16 08

Kasutatud katalüsaatorid

16 08 01

Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid)

16 08 02*

Ohtlikke siirdemetalle2 või siirdemetallide ohtlikke ühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid

16 08 03

Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid

16 08 04

Katalüütilise krakkimise juures kasutatud vedelkatalüsaatorid

16 08 05*

Fosforhapet sisaldavad kasutatud katalüsaatorid

16 08 06*

Katalüsaatoritena kasutatud vedelikud

16 08 07*

Ohtlike ainetega saastunud kasutatud katalüsaatorid

16 09

Oksüdeerivad ained

16 09 01*

Permanganaadid, nt kaaliumpermanganaat

16 09 02*

Kromaadid, nt kaaliumkromaat, kaalium- või naatriumdikromaat

16 09 03*

Peroksiidid, nt vesinikperoksiid

16 09 04*

Nimistus mujal nimetamata oksüdeerivad ained

16 10

Väljaspool ettevõtet töödeldavad vesipõhised vedeljäätmed

16 10 01*

Ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

16 10 02

Vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01

16 10 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised kontsentraadid

16 10 04

Vesipõhised kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03

16 11

Vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmed

16 11 01*

Ohtlikke aineid sisaldavad süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid

16 11 02

Süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 01

16 11 03*

Muud metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid

16 11 04

Muud metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 03

16 11 05*

Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid

16 11 06

Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05

17

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS)

17 01

Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted

17 01 01

Betoon

17 01 02

Tellised

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

17 01 06*

Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid

17 01 07

Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06

17 02

Puit, klaas ja plast

17 02 01

Puit

17 02 02

Klaas

17 02 03

Plast

17 02 04*

Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plast

17 03

Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused

17 03 01*

Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud

17 03 02

Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01

17 03 03*

Kivisöe- või põlevkivitõrv ja -tõrvasaadused

17 04

Metallid (sealhulgas sulamid)

17 04 01

Vask, pronks, valgevask

17 04 02

Alumiinium

17 04 03

Plii

17 04 04

Tsink

17 04 05

Raud ja teras

17 04 06

Tina

17 04 07

Metallisegud

17 04 09*

Ohtlike ainetega saastatud metallisegud

17 04 10*

Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid

17 04 11

Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10

17 05

Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas

17 05 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas

17 05 04

Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03

17 05 05*

Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas

17 05 06

Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05

17 05 07*

Ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal

17 05 08

Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07

17 06

Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

17 06 01*

Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

17 06 03*

Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid

17 06 04

Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03

17 06 05*

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

17 08

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

17 08 01*

Ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01

17 09

Muu ehitus- ja lammutuspraht

17 09 01*

Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

17 09 02*

PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (nt PCB-sid sisaldavad hermeetikud,  PCB-sid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuurisolatsioon, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid)

17 09 03*

Ohtlikke aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht)

17 09 04

Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03

18

INIMESTE JA LOOMADE TERVISHOIUL VÕI SELLEGA SEONDUVATEL UURINGUTEL TEKKINUD JÄÄTMED (välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei ole tervishoiuga otseselt seotud)

18 01

Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 01 01

Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)

18 01 02

Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (välja arvatud koodinumbriga  18 01 03 nimetatud jäätmed)

18 01 03*

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

18 01 04

Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed)

18 01 06*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

18 01 07

Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06

18 01 08*

Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

18 01 09

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 01 08, 18 01 95, 18 01 96, 18 01 97 ja 18 01 98

18 01 10*

Hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed

18 01 94

Kasutatud ravimuda

18 01 95*

Antibiootikumid

18 01 96*

Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid

18 01 97*

Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid

18 01 98*

Sortimata ravimikogumid

18 02

Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 02 01

Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 02 02 nimetatud jäätmed)

18 02 02*

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

18 02 03

Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

18 02 05*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

18 02 06

Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05

18 02 07*

Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

18 02 08

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 02 07, 18 02 95, 18 02 96, 18 02 97 ja 18 02 98

18 02 95*

Antibiootikumid

18 02 96*

Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid

18 02 97*

Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid

18 02 98*

Sortimata ravimikogumid

19

JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REOVEEPUHASTITE NING JOOGI- JA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

19 01

Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed

19 01 02

Koldetuhast eraldatud mustmetallid

19 01 05*

Gaasikäitlusel tekkinud filtrikook

19 01 06*

Gaasikäitlusel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja muud vesipõhised vedeljäätmed

19 01 07*

Gaasikäitlusel tekkinud tahked jäätmed

19 01 10*

Kasutatud aktiivsüsi suitsugaasipuhastusest

19 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad koldetuhk ja räbu

19 01 12

Koldetuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11

19 01 13*

Ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk

19 01 14

Lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 13

19 01 15*

Ohtlikke aineid sisaldav katlatolm

19 01 16

Katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 15

19 01 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad pürolüüsijäätmed

19 01 18

Pürolüüsijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 17

19 01 19

Keevkihiliiv

19 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 02

Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel (nt kroomi- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed

19 02 03

Vaid tavajäätmetest koosnevad eelsegatud jäätmed

19 02 04*

Vähemalt üht liiki ohtlikke jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed

19 02 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted

19 02 06

Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05

19 02 07*

Separeerimisel tekkinud õli ja kontsentraadid

19 02 08*

Ohtlikke aineid sisaldavad vedelad põlevjäätmed

19 02 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked põlevjäätmed

19 02 10

Põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 19 02 08 ja 19 02 09

19 02 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

19 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 03

Stabiliseeritud ja tahkestatud jäätmed

19 03 04*

Osaliselt stabiliseeritud ohtlikena määratletud jäätmed

19 03 05

Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04

19 03 06*

Tahkestatud ohtlikena määratletud jäätmed

19 03 07

Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06

19 04

Klaasistatud jäätmed ja klaasistamisjäätmed

19 04 01

Klaasistatud jäätmed

19 04 02*

Lendtuhk ja muud heitgaasipuhastusjäätmed

19 04 03*

Klaasistumata tahke faas

19 04 04

Klaasistatud jäätmete karastamisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed

19 05

Tahkete jäätmete aeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed

19 05 01

Olme- ja samalaadsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

19 05 02

Taimsete ja loomsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

19 05 03

Praakkompost

19 05 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 06

Tahkete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed

19 06 03

Olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik

19 06 04

Olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete

19 06 05

Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik

19 06 06

Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete

19 06 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 07

Prügilanõrgvesi

19 07 02*

Ohtlikke aineid sisaldav prügilanõrgvesi

19 07 03

Prügilanõrgvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 07 02

19 08

Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed

19 08 01

Võrepraht

19 08 02

Liivapüünisesete

19 08 05

Olmereovee puhastussetted

19 08 06*

Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

19 08 07*

Ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

19 08 08*

Raskmetalle sisaldavad membraanpuhastusjäätmed

19 08 09

Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu

19 08 10*

Õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 09

19 08 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee biopuhastussetted

19 08 12

Tööstusvee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11

19 08 13*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee puhastussetted

19 08 14

Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13

19 08 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 09

Joogi- ja tööstusvee käitlusjäätmed

19 09 01

Vee eelfiltrimisjäätmed ja võrepraht

19 09 02

Veeselitusssetted

19 09 03

Veepehmendussetted

19 09 04

Kasutatud aktiivsüsi

19 09 05

Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

19 09 06

Ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

19 09 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 10

Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed

19 10 01

Raua- ja terasejäätmed

19 10 02

Värviliste metallide jäätmed

19 10 03*

Ohtlikke aineid sisaldav kergfraktsioon ja tolm

19 10 04

Kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03

19 10 05*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad fraktsioonid

19 10 06

Muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05

19 11

Õli regenereerimisjäätmed

19 11 01*

Kasutatud filtrisavi

19 11 02*

Happetõrvad (gudroonid)

19 11 03*

Vesipõhised vedeljäätmed

19 11 04*

Kütuse leelispuhastusjäätmed

19 11 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

19 11 06

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 11 05

19 11 07*

Heitgaasipuhastusjäätmed

19 11 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 12

Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed

19 12 01

Paber ja kartong

19 12 02

Mustmetall

19 12 03

Värviline metall

19 12 04

Plast ja kummi

19 12 05

Klaas

19 12 06*

Ohtlikke aineid sisaldav puit

19 12 07

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06

19 12 08

Tekstiil

19 12 09

Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)

19 12 10

Põlevjäätmed (prügikütus)

19 12 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud)

19 12 12

Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11

19 12 98

Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, v.a olmejäätmed, segud (segatavajäätmed)

19 13

Pinnase ja põhjavee tervendustöödel tekkinud jäätmed

19 13 01*

Pinnase tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

19 13 02

Pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01

19 13 03*

Pinnase tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad setted

19 13 04

Pinnase tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 03

19 13 05*

Põhjavee tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad setted

19 13 06

Põhjavee tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 05

19 13 07*

Põhjavee tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid

19 13 08

Põhjavee tervendustöödel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 07

20

OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED

20 01

Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)

20 01 01

Paber ja kartong

20 01 02

Klaas

20 01 08

Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed

20 01 10

Rõivad

20 01 11

Tekstiil

20 01 13*

Lahustid

20 01 14*

Happed

20 01 15*

Leelised

20 01 17*

Fotokemikaalid

20 01 19*

Pestitsiidid

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

20 01 23*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

20 01 25

Toiduõli ja -rasv

20 01 26*

Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25

20 01 27*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

20 01 28

Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27

20 01 29*

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

20 01 30

Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29

20 01 31*

Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

20 01 32

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 31, 20 01 95, 20 01 96, 20 01 97 ja 20 01 98

20 01 33*

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid

20 01 34

Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33

20 01 35*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23

20 01 36

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35

20 01 37*

Ohtlikke aineid sisaldav puit

20 01 38

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37

20 01 39

Plastid

20 01 40

Metallid

20 01 41

Korstnapühkimisjäätmed

20 01 95*

Antibiootikumid

20 01 96*

Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid

20 01 97*

Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid

20 01 98*

Sortimata ravimikogumid

20 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

20 02

Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)

20 02 01

Biolagunevad jäätmed

20 02 02

Pinnas ja kivid

20 02 03

Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed

20 03

Muud olmejäätmed

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

20 03 02

Turgudel tekkinud jäätmed

20 03 03

Tänavapühkmed

20 03 04

Septikusetted

20 03 06

Kanalisatsioonipuhastusjäätmed

20 03 07

Suurjäätmed

20 03 98

Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid

20 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed


[RT I 2006, 35, 269 - jõust. 30.07.2006] 1 Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlikud osad võivad sisaldada alajaotises 16 06 nimetatud ja ohtlikeks liigitatud patareisid ja akusid, elavhõbedalüliteid, elektronkiiretorude klaasi ja muud aktiveeritud klaasi vms.
2 Siirdemetallid: skandium, vanaadium, mangaan, koobalt, vask, ütrium, nioobium, hafnium, volfram, titaan, kroom, raud, nikkel, tsink, tsirkoonium, molübdeen ja tantaal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json