Teksti suurus:

Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:

Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 39
RTL 2003, 31, 469
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste määrustega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.04.2004 nr 58 (RTL 2004, 44, 741) 1.05.2004

20.12.2005 nr 78 (RTL 2005, 126, 1990) 1.01.2006

26.06.2006 nr 39 (RTL 2006, 59, 1064) 29.07.2006

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõike 3 alusel.

1. peatükk
SAATELEHT

§ 1. Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vorm ja ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu

(1) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe A vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1. Saatelehe A kujundust ja lahtrite paigutust võib aktsiisilao järelvalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse loal muuta, kuid saatelehele A kantavad andmed peavad olema vastavuses lahtrite numbritega.

[RTL 2006, 59, 1064 - jõust. 29.07.2006]

(2) Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleheks on saateleht T, mille vormi kujundab aktsiisilaopidaja, kooskõlastades selle tema aktsiisilao järelvalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusega.

[RTL 2006, 59, 1064 - jõust. 29.07.2006]

(3) Saatelehe eksemplarid peavad olema nummerdatud. Saatelehe eksemplarinumber peab paiknema saatelehe ülemises vasakus nurgas. Saatelehe eksemplarid tähistatakse numbritega kasvavas järjekorras.

(4) Saateleht vormistatakse paberil.

[RTL 2005, 126, 1990] - jõust. 1.01.2006

(5) Saatelehele T märgitakse andmed, mida nõutakse real «Saateleht A nr.» ning saatelehe A lahtrites 1–15, 18a–20a ja samasisulistes täiendavates lahtrites ning lahtrites 23, 24 ja lahtris C..

[RTL 2004, 44, 741; 1.05.2004]

(6) Aktsiisikauba toimetamisel õhusõidukile või laevale märgitakse saatelehele A või saatelehele T andmed, mida nõutakse saatelehe real "Saateleht A nr" ning saatelehe A lahtrites 1, 2, 7, 11-15, 18a-20a ja samasisulistes täiendavates lahtrites ning lahtrites 23, 24 ja lahtris B ning C.

[RTL 2005, 126, 1990] - jõust. 1.01.2006

§ 2. Saatelehtede täitmise kord

(1) Saateleht peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Saateleht A koosneb saatelehe põhilehest ja ühest või mitmest saatelehe lisast. Vajadusel korral võib saatelehe A põhilehte täiendada lahtritele 18a kuni 20a sarnaste lisalahtritega, mis on nummerdatud tähestikulises järjekorras. Saatelehe A lisa täidetakse juhul, kui aktsiisikauba kirjeldamiseks ei piisa saatelehe A põhilehe lahtritest. Vajaduse korral võib saatelehe A lisa täiendada lahtritele 18a kuni 20a sarnaste lisalahtritega.

(3) Saatelehe A lahtrite 18a kuni 20a ja samasisuliste täiendavate lahtrite ning lahtrite B ja C kasutamata osad tuleb läbi kriipsutada.

(4) Aktsiisikauba saatja täidab saatelehe A lahtrid 1 kuni 24 aktsiisikauba lähetamisel ja lahtri B aktsiisikauba üleandmiskoha muutmisel.

(5) Aktsiisikauba saaja täidab saatelehe A lahtri C aktsiisikauba vastuvõtmisel.

(6) Kui ühes kaubasaadetises lähetatakse nii ajutises aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa kui muud aktsiisikaupa, vormistatakse ajutises aktsiisivabastuses olevale aktsiisikaubale eraldi saateleht.

(7) Aktsiisikauba saatja täidab saatelehe T andmete osas, mida nõutakse saatelehe A lahtrites 1-15, 18a –20a ja samasisulistes täiendavates lahtrites ning lahtris 23 ja 24.

(8) Aktsiisikauba saaja täidab saatelehe T andmete osas, mida nõutakse saatelehe A lahtris C.

[RTL 2004, 44, 741; 1.05.2004]

§ 3. Saatelehele märgitavad andmed

(1) Reale «Saateleht A nr» märgitakse aktsiisikauba saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul aktsiisikauba lähetaja poolt väljastatud saatelehtede A ja T arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

(2) Saatelehe A lahtritesse märgitakse järgmised andmed:

1) Lahter 1: isiku nimi ja aadress, kust aktsiisikaup lähetatakse, majandustegevuse registri  registreeringu number ning lähetaja telefoni- ja faksinumber;

2) Lahter 2: aktsiisikaupa lähetava aktsiisilaopidaja number;

3) Lahter 3: viitenumber, mille abil on võimalik kaubasaadetist aktsiisikauba lähetaja raamatupidamises või laoarvestuses eristada;

4) Lahter 4: aktsiisikaupa vastuvõtva aktsiisilaopidaja number. Lahter kriipsutatakse läbi, et sinna ei oleks võimalik midagi lisada, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaopidajast erinevale isikule;

5) Lahter 5: lähetatava aktsiisikauba arve number. Kui kaubaarvet ei väljastata, siis muu dokumendi, mis väljastatakse aktsiisikauba lähetamisel, number või selle identifitseerimist võimaldav viide;

6) Lahter 6: lahtris 5 märgitud dokumendi koostamise kuupäev;

7) Lahter 7: isiku või asutuse nimi, kellele aktsiisikaup lähetatakse, tema tegevuskoha aadress ja telefoninumber. Kui aktsiisikauba saajaks on aktsiisilaopidajast erinev isik, lisatakse äriregistri kood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood. Reale “7 a Sihtkoht” märgitakse aktsiisikauba üleandmiskoha aadress, kui aktsiisikaupa ei toimetata samas lahtris eespool märgitud aadressil;

8) Lahter 9: vedu teostava isiku nimi. Kui vedu teostav isik ei ole saatelehe A lahtris 1 märgitud kaubasaatja, märgitakse isiku aadress ja telefoninumber. Torujuhtmetranspordil lahtrit ei täideta ja see lahter kriipsutatakse läbi;

9) Lahter 11: veovahendi liik (sõiduki mark ja mudel) ja veovahendi registreerimisnumber. Plommide ja muude tõkendite korral nende arv, liik ja tunnus. Torujuhtmetranspordil märgitakse lahtrisse sõna “torujuhtmetransport”;

10) Lahter 15: aktsiisilao, kust aktsiisikaup lähetatakse, number;

11) Lahter 16: aktsiisikauba lähetamise kohast aktsiisikauba väljumise kuupäev ja kellaaeg;

12) Lahter 18a: aktsiisikauba liik nagu vein, õlu, sigaretid, bensiin vms., toote nimetus, müügipakendi liik, nende arv ja maht, alkoholi puhul etanoolisisaldus, sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind ning alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul. Erimärgistatud diislikütuse puhul tuleb märkida selle erimärgistatus ning diislikütuse puhul, kas see on talvine või suvine. Bensiini puhul tuleb märkida selle oktaaniarv;

13) Lahter 19a: lahtris 18a märgitud aktsiisikaubale vastav kaubakood vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuurile, alkoholi puhul seisuga 1992. aasta 31. detsember ja kütuse puhul seisuga 2002. aasta 1. jaanuar;

14) Lahter 20a: kütuse kogus. Alkoholi puhul märgitakse selle kogus liitrites, täpsusastmega kaks komakohta, mõõdetuna 20o C juures. Sigarettide puhul märgitakse nende kogus tuhandetes tükkides, üks sigaret on üks tükk. Sigarite ja sigarillode puhul märgitakse nende kogus tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka puhul märgitakse nende kogus kilogrammides.

Kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” §-s 66 nimetatud mahuühikule.

Kütuse toimetamisel õhusõidukile või laevale märgitakse saatelehele kütuse kogus kilogrammides või liitrite

15) Lahtrid 18b kuni 20b, 18c kuni 20c: kui saadetises on aktsiisikaupa, mille kirjeldus erineb lahtrites 18a kuni 20a märgitud aktsiisikauba kirjeldusest, märgitakse sellise aktsiisikauba kirjeldus eraldi lahtrites;

16) Lahter 23: aktsiisivabastuse loa number, kui aktsiisikaup väljastatakse aktsiisivabastuse loa alusel, ning saatelehe A lisa täitmisel viide lisale, märkides saatelehe lisa lehekülgede arvu ja lisa numbrid. Kütuse puhul märgitakse vastavussertifikaadi number, väljaandja ja väljaandmise kuupäev.Kui aktsiisikaup on toimetatud Eestisse välisriigist, märgitakse vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni aktsepteerimisnumber või saatelehe number, millega aktsiisikaup toimetati Eestisse teisest liikmesriigist;

17) Lahter 24: aktsiisikauba saatja esindaja kinnitab lahtrites 1 kuni 23 märgitud andmete õigsust oma allkirjaga ning märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ning saatelehe koostamise kuupäeva ja koha;

18) Lahter B: lahtris 7 märgitud üleandmiskoha muutmisel märgitakse uus üleandmiskoha aadress ning aktsiisikauba saatja esindaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, tema allkiri ja lahtris 7 märgitud üleandmiskoha muutmise kuupäev;

19) Lahter C: aktsiisikauba vastuvõtmise kuupäev, koht ja viitenumber, mille abil on võimalik vastuvõetud aktsiisikaupa saaja raamatupidamises või laoarvestuses eristada. Antakse vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus, kui see erineb lahtrites 18a kuni 20a ja teistes samasisulistes aktsiisikauba kirjeldust sisaldavates lahtrites märgitust. Aktsiisikauba ülejäägi korral märgitakse ülejääva aktsiisikauba kogus lahtrites 18a kuni 20a nõutud kaubakirjelduse täpsusega. Aktsiisikauba puudujäägi korral märgitakse puudu oleva aktsiisikauba kogus lahtrites 18a kuni 20a nõutud kaubakirjelduse täpsusega. Aktsiisikauba saaja esindaja kinnitab aktsiisikauba vastuvõtmist oma allkirjaga ja märgib aktsiisikaupa vastuvõtnud isiku või asutuse nime, oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ning saatelehe lahtri C täitmise kuupäeva ja koha. Lahtri C täitmiseks võib kasutada saatelehe pöördlehekülge, kui nimetatud lahtri täitmiseks ei ole piisavalt ruumi;

20) Reale “Lisa nr.” märgitakse lisa number kasvavas järjekorras vastavalt aktsiisikauba lähetaja poolt väljastatud saatelehe lisa lehekülgede arvule, kaldkriips ja saatelehe A, mille juurde lisa kuulub, number.”;

[RTL 2006, 59, 1064 - jõust. 29.07.2006]

§ 4. Saatelehtede A ja T väljastamine ning saatelehe A esitamine

(1) Saateleht A täidetakse vähemalt kahes eksemplaris:
1) kui aktsiisilaopidaja lähetab aktsiisikauba aktsiisilattu, mille pidamiseks on talle väljastatud aktsiisilao tegevusluba;
2) kui aktsiisikauba saaja võtab aktsiisikauba vastu selle lähetaja juures;
3) Kehtetu - RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004

4) kui aktsiisilaopidaja lähetab aktsiisikauba õhusõidukile või laevale.


(2) Saateleht A täidetakse vähemalt kolmes eksemplaris, kui aktsiisikauba saaja võtab aktsiisikauba vastu selle lähetamiskohast erinevas kohas.

(3) Kehtetu - RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ja teise eksemplari väljastab aktsiisikauba saajale. Saatelehe A teine eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Torujuhtmetranspordil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul peab aktsiisikauba saatelehe A teine eksemplar olema saatelehel märgitud aktsiisikauba saaja valduses hiljemalt 12 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates.

[RTL 2006, 59, 1064 - jõust. 29.07.2006]

(5) Kehtetu - RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004

(6) Saatelehe A täitmise korral kolmes eksemplaris jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ning teine ja kolmas eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Saatelehe A kolmanda eksemplari täidab aktsiisikauba saaja ja tagastab selle aktsiisikauba lähetajale. Torujuhtmetranspordil peab aktsiisikauba saatelehe A teine ja kolmas eksemplar olema saatelehel märgitud aktsiisikauba saaja valduses hiljemalt 12 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates.

(7) Kehtetu - RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004

(8) Kehtetu - RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004

(9) Kehtetu - RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004

(10) Saateleht T täidetakse vähemalt kahes eksemplaris, millest esimene eksemplar jääb aktsiisikauba lähetajale ning teine eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Torujuhtmetranspordil peab aktsiisikauba saatelehe T teine eksemplar olema saatelehel märgitud aktsiisikauba saaja valduses hiljemalt 12 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates. Saatelehe T teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale.

[RTL 2004, 44, 741; 1.05.2004]

§ 5. Saatelehtede tagastamise kord ja tähtaeg

(1) Aktsiisikauba saaja, kes võtab aktsiisikauba vastu selle lähetamiskohast erinevas kohas, peab tagastama tema poolt täidetud saatelehe A hiljemalt viieteistkümnendaks kalendripäevaks talle aktsiisikauba lähetamise päevast arvates.

(2) Kehtetu - RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004

(3) Saateleht loetakse tagastatuks ka siis, kui see saadetakse faksiga hiljemalt seitsmendaks kalendripäevaks aktsiisikauba lähetamise päevast arvates, tingimusel, et originaalsaateleht tagastatakse aktsiisikauba vastuvõtja poolt viieteistkümne kalendripäeva jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates.

[RTL 2004, 44, 741; 1.05.2004]

2. peatükk
AKTSIISIVABASTUST��END

§ 6. Aktsiisivabastustõendi vorm

(1) Aktsiisivabastustõendi (edaspidi tõend) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2.

(2) Tõend peab olema paberil formaadiga A4.

§ 7. Tõendi kaasnemise kord

Denatureeritud piirituse või esteraldehüüdfraktsiooni importimise korral peab tõend olema nimetatud kaubaga kaasas selle transportimisel alates kauba vabastamisest vastavalt tollieeskirjadele kuni kauba sihtkohta jõudmiseni.

[RTL 2004, 44, 741; 1.05.2004]

§ 8. Tõendi täitmise kord

(1) Tõend peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Vajadusel võib tõendi lahtreid täiendada lisaridadega, kuid mitte rohkem, kui mahub tõendi ühele kahest leheküljest koosnevale lehele.

(3) Tõendi lahtrite kasutamata osad tuleb läbi kriipsutada, et sinna ei oleks võimalik midagi lisada.

(4) Akrediteeritud ja sõltumatu labor (edaspidi labor) täidab tõendi lahtrid 1–4 ja 6.

(5) Tõendi taotleja täidab tõendi lahtri 5, kinnitamaks lahtrites 1–4 esitatud andmete õigsust.

§ 9. Tõendile märgitavad andmed

(1) Reale «Aktsiisivabastustõend nr» märgitakse tõendi number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul laborist väljastatud tõendite arvule, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

(2) Rea “Märge” täidab tolliametnik. Tolliametnik märgib vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri ning kinnitab selle oma allkirja ja isikliku pitsati jäljendiga, lisades allakirjutamise kuupäeva.

(3) Tõendi lahtritesse märgitakse järgmised andmed:
1) lahter 1: isiku, asutuse või esinduse nimi, kes tõendit taotleb;
2) lahter 2: denatureeritud piirituse või esteraldehüüdfraktsiooni saaja asukohajärgne aadress, telefoninumber ning äriregistrikood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood;
3) lahter 3: kauba täpne nimetus, kogus liitrites ja etanoolisisaldus;
4) lahter 4: lahtris 3 nimetatud kauba kasutamisotstarve ja kasutamiskoha aadress, kui see erineb lahtris 2 märgitud aadressist;
5) lahter 5: tõendi saaja esindaja kinnitab lahtrites 1–4 märgitud andmete õigsust oma allkirjaga ning märgib oma ees- ja perekonnanime ja allakirjutamise kuupäeva;
6) lahter 6: Reale «Kinnitus» märgitakse laboris tehtud analüüsi kood, mille abil on võimalik kindlaks teha analüüsitulemused. Denatureeritud piirituse puhul märgitakse denatureerivate ainete sisaldus 100 liitri absoluutalkoholi kohta ja viide «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 13 vastavale punktile. Esteraldehüüdfraktsiooni puhul märgitakse selle vastavus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-le 14.

Reale «Tõendi väljastaja» märgitakse tõendi väljastaja nimi, telefoninumber ja labori puhul selle aadress.

Viimasele reale märgitakse tõendi väljastaja esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ning tõendi väljastamise kuupäev.

[RTL 2004, 44, 741; 1.05.2004]

§ 10. Tõendi väljastamine ja esitamine

(1) Labor väljastab tõendi kolme kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil tehti kindlaks, et denatureeritud piiritus või esteraldehüüdfraktsioon vastab «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 13 või 14 sätestatule.

(2) Tõend täidetakse kahes eksemplaris, millest esimene eksemplar jääb selle väljastajale ja teine eksemplar taotlejale.

(3) Tõendi saaja esitab tõendi tollile, kellel tekib esitatud tõendi alusel õigus lubada kaup vabasse ringlusse seda aktsiisiga maksustamata.

(4) Toll tagastab aktsiisivabastustõendi selle esitajale, olles kandnud tõendi andmed tolli infosüsteemi.

[RTL 2004, 44, 741; 1.05.2004]

3. peatükk
MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

§ 11. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 39 “Ajutises aktsiisivabastuses

lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise,

väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise

aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle

saatelehe täitmise ja väljastamise kord” lisa 1

[RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004]

õ. 26.10.2007 15:35

SAATELEHT A nr1

1 Kauba saatja2 Saatja number

3 Viitenumber


4 Saaja number

5 Kaubaarve number

6 Kaubaarve kuupäev


7 Kauba saaja

7a Sihtkoht


9 Vedaja

11 Muud andmed veo kohta

15 Lähetuskoht

16 Lähetamise aeg

18a Kauba kirjeldus

19a Kood

20a Kogus

18b Kauba kirjeldus

19b Kood


20b Kogus

18c Kauba kirjeldus

19c Kood

20c Kogus

23 Lisaandmed

24 Kinnitus

B Üleandmiskoha muutmineC Kauba saaja poolt vastuvõetud kaubad


Kuupäev……………………….. Koht…………………………… Viitenumber…………………………….


Kauba kirjeldus: Ülejääk: Puudujääk:


Saadetis kontrollitud

Lisa nr


18d
19d

20d

18e
19e

20e

18f
19f

20f

18g
19g

20g

24 Kinnitus


Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord»
lisa 2

ÕIEND
Parandatud lisa 1 nurgaviide
"Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 39 “Ajutises aktsiisivabastuses
lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise,
väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise
aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle
saatelehe täitmise ja väljastamise kord” lisa 1
[RTL 2004, 44, 741 - jõust. 1.05.2004]"

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json