Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 “Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 36, 274

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 “Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.07.2006 nr 173

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» § 32 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Välismaalaste seaduse» §-ga 19 ning «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2.

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2006, 24, 177) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad ««Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 15 lõikega 7» sõnadega ««Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2»;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Registri pidamise eesmärk

Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
1) arvestuse pidamine välismaalase elamis- ja töölubade ning tähtajalise elamisloa ja tööloa ning nende pikendamise taotluste, alalise elamisloa taotluste, pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotluste, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluste, Eestist eemalviibimise registreerimise taotluste ning nende suhtes tehtud otsuste, samuti kehtetuks tunnistatud elamis- ja töölubade üle tagamaks «Välismaalaste seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmise;
2) arvestuse pidamine Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja selle pikendamise ning Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme alalise elamisõiguse registreerimise üle ning elamisõigusega seotud andmete töötlemine tagamaks «Euroopa Liidu kodaniku seaduses» ning selle alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmise.»;

3) paragrahv 71 sõnastatakse järgmiselt:

« § 71. «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» alusel registrisse kantavad andmed

(1) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme (edaspidi perekonnaliige) tähtajalise elamisõiguse ja selle pikendamise taotlemisel kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, foto, allkirjanäidis);
2) taotletav õigus;
3) taotleja suhe Euroopa Liidu kodanikuga;
4) andmed taotleja perekonnaliikmete kohta (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sugu, kodakondsus, elukoht, suhe taotlejaga, majanduslik seos taotlejaga);
5) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) andmed Eestis registreeritud elukoha kohta;
7) andmed mõnes teises riigis elamisõiguse omamise kohta;
8) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
9) andmed taotleja seoste kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;
10) andmed taotleja sidemete kohta relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate organisatsioonidega;
11) andmed taotleja kuulumise kohta Eesti või välisriigi organisatsioonidesse;
12) andmed Euroopa Liidu kodaniku, kelle juurde elama asumiseks elamisõigust või selle pikendamist taotletakse, poolt esitatud kinnituse kohta;
13) andmed taotleja seadusjärgse esindaja kohta.

(2) Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme alalise elamisõiguse (edaspidi alaline elamisõigus) registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, foto, allkirjanäidis);
2) taotletav õigus ja alalise elamisõiguse registreerimise alus;
3) andmed püsivalt Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elamise kohta;
4) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
5) andmed Eestis registreeritud elukoha kohta;
6) andmed mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse omamise kohta;
7) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
8) andmed taotleja seoste kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;
9) andmed taotleja sidemete kohta relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate organisatsioonidega;
10) andmed taotleja kuulumise kohta Eesti või välisriigi organisatsioonidesse;
11) andmed taotleja viimase viie aasta õppimise, töö- ja teenistuskäigu kohta;
12) andmed taotleja seadusjärgse esindaja kohta.

(3) Perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse andmise ja selle pikendamise otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) otsuse teinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
2) otsuse andmed (number, kuupäev);
3) elamisõiguse andmise või pikendamise alus;
4) elamisõiguse kehtivusaeg.

(4) Alalise elamisõiguse registreerimise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) alalise elamisõiguse registreerinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
2) alalise elamisõiguse registreerimise andmed (number, kuupäev).

(5) Elamisõiguse lõppemise või lõpetamise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) elamisõiguse lõppemise kuupäev ja alus;
2) elamisõiguse lõppemise kohta kande teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
3) elamisõiguse lõpetamise otsuse teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
4) elamisõiguse lõpetamise otsuse andmed (number, kuupäev).»;

4) paragrahvi 8 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmiselt:

« 5) perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja selle pikendamise taotlus, alalise elamisõiguse registreerimise taotlus, elamisõiguse lõpetamise taotlus ning neile taotlustele lisatud dokumendid;

6) haldusakt perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse andmise ja pikendamise, alalise elamisõiguse registreerimise või sellest keeldumise ning elamisõiguse lõpetamise kohta.»;

5) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:

« 11) volitatud töötleja ametnik taotluse alusel, mille on esitanud Euroopa Liidu kodanik, kes taotleb alalise elamisõiguse registreerimist ja elamisõiguse lõpetamist, või Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige, kes taotleb tähtajalist elamisõigust ja selle pikendamist, alalise elamisõiguse registreerimist ja elamisõiguse lõpetamist;»;

6) paragrahvides 18 ja 19 asendatakse sõnad «§ 8 punktis 1» sõnadega «§ 8 punktides 1 ja 5».

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Kaitseminister
siseministri ülesannetes Jürgen LIGI

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json