Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kübassaare maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1110

Maamaksu korrigeerimine Kübassaare maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 417

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta Eestis haruldast laialehise metsa kooslust, väärtuslikke geoloogilisi objekte, poollooduslikke kooslusi, mitmekesise loodusega väikesaari ja kaitsealuste taime- ja loomaliikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Saare maakonnas Pöide vallas asuval Kübassaare maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Kübassaare metsa sihtkaitsevööndilt, Udriku sihtkaitsevööndilt ja Merelaidude sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Anikaitse piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json