Teksti suurus:

Notariaadialaste määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 62, 1127

Notariaadialaste määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.07.2006 nr 23

Määrus kehtestatakse «Hooneühistuseaduse» § 5 lõike 3, § 8 lõike 4, § 10 lõike 2, «Kohtute seaduse» § 1171 lõike 1, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76, «Notariaadiseaduse» § 8 lõike 1, § 16 lõike 5, § 21 lõike 2, § 24 lõike 2, § 241, § 25 lõike 1, § 27 lõike 1, § 29 lõike 2, § 39 lõike 2 ja 4, § 53 lõike 2 ja § 57, «Pärimisseaduse» § 160 ja § 163 lõike 3, «Tõestamisseaduse» § 58, «Võlaõigusseaduse» § 120 lõike 1 ja «Äriseadustiku» § 150 lõike 4 ning § 151 lõike 2 alusel notari ametitegevuse ja notariaadi tegevuse korraldamiseks.

§ 1. Justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruses nr 5 «Notariaadimäärustik» (RTL 2002, 19, 245; 2006, 13, 207) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Notari tööpiirkonnad ja ametikohtade arv nendes on järgmine:
1) Harjumaa tööpiirkond – 64;
2) Tartumaa tööpiirkond – 13;
3) Ida-Virumaa tööpiirkond – 15;
4) Pärnumaa tööpiirkond – 8;
5) Valgamaa tööpiirkond – 3;
6) Viljandimaa tööpiirkond – 4;
7) Lääne-Virumaa tööpiirkond – 4;
8) Raplamaa tööpiirkond – 4;
9) Saaremaa tööpiirkond – 4;
10) Läänemaa tööpiirkond – 4;
11) Jõgevamaa tööpiirkond – 2;
12) Põlvamaa tööpiirkond – 2;
13) Võrumaa tööpiirkond – 3;
14) Järvamaa tööpiirkond – 3;
15) Hiiumaa tööpiirkond – 1.»;

2) paragrahvi 81 lõikest 4 jäetakse välja kolmas lause;

3) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) «Võlaõigusseaduse» § 120 sätestatud hoiustamise korral peab notar hoiustatu võlausaldajale väljaandmisel hoiustamise kulud kinni võlausaldajale välja makstavast hoiustatud summast ning tagastab hoiustamisega seotud kulud «Võlaõigusseaduse» § 120 lõike 5 kohaselt võlgnikust hoiustajale.»;

4) paragrahvi 352 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Teates täidetakse omandi liigi andmed tehingust tulenevatel alustel.»;

5) paragrahvi 355 senine tekst loetakse lõikeks 1;

6) paragrahvi 355 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) eluruumi võõrandamise lepingu tõestamisel eluruumi omandaja teavitamise eesmärgil isikud, kelle elukohana võõrandatav eluruum on registreeritud.»;

7) paragrahvi 355 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Vajadusel kontrollib notar rahvastikuregistri elektroonilisest andmebaasist ka muid tõestamistoiminguks vajalikke tõestamistoimingus osaleja isikuandmeid. Perekonnaseisuakti olemasolu tuvastamiseks piisab pärast 1. jaanuari 2006 koostatud perekonnaseisuaktide ning nende enne 1. jaanuari 2006. a koostatud perekonnaseisuaktide, mille juurde on tehtud andmete ülekontrollimist kinnitav märge, puhul rahvastikuregistrist nähtuvate andmetega tutvumisest.»;

8) paragrahvi 40 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ametitoimingute raamatusse kantakse ametitoimingu kohta järgmised andmed:
1) ametitoimingu number;
2) ametitoimingu tegemise kuupäev;
3) ametitoimingus osaleja andmed (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood või sünniaeg ning juriidilise isiku puhul nimi, aadress ja registrikood) ja esindaja olemasolul esindaja andmed;
4) ametitoimingus osaleja, esinduse korral esindaja, isiku tuvastamiseks kasutatud isikut tõendava dokumendi number;
5) ametitoimingu üldkirjeldus;
6) märge, kui notariaalmärge vormistati elektrooniliselt;
7) tehingu väärtus;
8) notari tasu;
9) viide «Notari tasu seaduse» paragrahvile, mille alusel notari tasu võetakse;
10) käibemaks;
11) kogusumma;
12) märkused.

(2) Ametitoimingu kohta märgitakse ametitoimingute raamatusse:
1) tehingu tõestamise korral tõestatud tehingu liik;
2) notariaalmärkega kinnitamise korral, millist liiki asjaolu kinnitati;
3) muu tõestamistoimingu puhul tõestatud sündmus või asjaolu;
4) muu ametitoimingu puhul ametitoimingu üldkirjeldus.

(3) Kanne tehinguväärtuse kohta tehakse ametitoimingute raamatusse juhul, kui see on notari tasu arvestamise aluseks. Kindla tasumääraga ametitoimingute puhul kannet tehinguväärtuse kohta ei tehta.

(4) «Notariaadiseaduse» § 16 sätestatud korras notari ametist lahkumisel notari dokumentide teisele sama tööpiirkonna notarile või ajutiselt täitmata notari ametikohale määratud asendajale üleandmisel tehakse ametist lahkuva notari ametitoimingute raamatusse nende ametitoimingute kohta tehtud kannete juurde märge dokumentide üleandmise kohta. Märkes näidatakse, kas dokumendid anti üle notarile või notari asendajale ning notari või notari asendaja nimi.»;

9) paragrahv 48 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 50 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 64 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kinnisasjaga tehtava tehingu tõestamine;
2) ehitise kui vallasasja või selle osaga tehtava tehingu tõestamine;»;

12) paragrahvi 64 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) korteriomandite seadmise avalduse tõestamine;»;

13) paragrahvi 64 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) hooneühistu liikmesuse, osaühingu osa, aktsia, samuti muu äriühingu osa- või sissemakse võõrandamise, koormamise või rentimise tehingu tõestamine;»;

14) paragrahvi 64 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) kommertspandi seadmise, muutmise või lõpetamise tehingu tõestamine;»;

15) paragrahvi 64 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) volikirja või volikirja tühistamise avalduse tõestamine;»;

16) paragrahvi 64 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 64 lõike 1 punktid 25 ja 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 25) «Notariaadiseaduse» § 30 kohaselt osaleja nimel avalduse koostamine;
26) osaleja nimel määruskaebuse koostamine;»;

18) paragrahvi 64 lõiget 1 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

« 29) käesoleva määruse §-s 351 nimetatud tõestatud tehinguga seotud teate või taotluse koostamine;
30) käesoleva määruse §-s 351 nimetatud tõestatud tehinguga seotud teate või taotluse edastamine;»;

19) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Statistilises aruandes märgitakse, mitu kinnitamistoimingut vormistati digitaalsel kujul.»;

20) paragrahvi 64 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) eellepingu, eraldi kohustustehingu ja eraldi asjaõiguskokkuleppe tõestamine kajastatakse aruandes lähtuvalt lepingu esemeks oleva asja või õiguse liigist;»;

21) paragrahvi 80 lõiked 4 ja 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Arvestuse toimumise aja ja koha teeb notarikandidaatidele teatavaks Notarite Koda.

(41) Arvestusel on lubatud kasutada märkustevabasid kommentaarideta õigusakte, elektroonilist Riigi Teatajat ning Riigikohtu koduleheküljel olevat Riigikohtu lahendite andmebaasi. Arvestusel lubamatute abimaterjalide või lubamatu kõrvalabi kasutaja kõrvaldatakse arvestuselt ja arvestus loetakse mittesooritatuks.»;

22) paragrahvi 85 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Notarieksami toimumise aja ja koha teeb eksamile lubatud notarikandidaadile teatavaks Notarite Koda.»;

23) paragrahvi 88 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eksami sooritamisel võib kasutada märkustevabasid kommentaarideta õigusakte, elektroonilist Riigi Teatajat ning Riigikohtu koduleheküljel olevat Riigikohtu lahendite andmebaasi.»;

24) paragrahvi 92 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Komisjonile esitatakse koos avaldusega:
1) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
2) akadeemilise juriidilise kõrghariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
3) senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
4) elulugu;
5) notari põhistatud arvamus isiku tööalase asjatundlikkuse, töövõime ja notari ametipidamiseks sobivuse kohta.»;

25) paragrahvi 92 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Avalduse esitanud isik saab notarieksamit sooritada koos väljaõppeprogrammi läbinud notarikandidaatidega.»;

26) paragrahvi 100 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Notarite Koda teatab avalduse esitajale eksami toimumise aja ja koha vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist.»;

27) paragrahvi 102 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Praktilised ülesanded on järgmised:
1) kaks tahteavalduse tõestamise ülesannet;
2) kaks muu toimingu ülesannet.»;

28) paragrahvi 102 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Eksami sooritamisel võib kasutada märkustevabasid kommentaarideta õigusakte, elektroonilist Riigi Teatajat ning Riigikohtu koduleheküljel olevat Riigikohtu lahendite andmebaasi.»;

29) paragrahvi 1114 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 1114 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tõestamistoimingute raamatusse kantakse tõestamistoiminguid tegeva vangla-, valla- või linnaametniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametinimetus ning selle ametniku poolt tõestamistoimingute tegemise algus- ja lõpukuupäev.»;

31) määruse lisas 4 asendatakse sõnad «Kustumata karistused» sõnaga «Karistused»;

32) paragrahvi 112 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva määruse § 1 punktid 11–20 kehtivad pärast 31. detsembrit 2006. a tehtavate notari ametitoimingute kohta esitatava statistilise aruande suhtes.»

§ 2. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Dokument esitatakse kohtule elektrooniliselt:
1) e-posti teel või
2) selleks määratud veebilehe või infosüsteemi kaudu.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «veebilehe» sõnadega «või teatud infosüsteemi»;

3) 4. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«DOKUMENDI ESITAMINE VEEBILEHE JA INFOSÜSTEEMI KAUDU»;

4) 4. peatükki täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Digitaalsete dokumentide esitamine

Notar või notari asendaja esitab kandeavalduse koos nõutavate lisadega, teate osaühingu osa ja hooneühistu liikmesuse võõrandamise, pärimise, pantimise või hooneühistu liikmeks saamise kohta kohtu kinnistus- või registriosakonnale infosüsteemi «E-notar» kaudu.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 25 järgmises sõnastuses:

« § 25. Paragrahvi 201 rakendamine

Paragrahvi 201 rakendatakse infosüsteemi «E-notar» notaritele kohustuslikust kasutuselevõtmisest.»

§ 3. Justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruses nr 4 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord» (RTL 2002, 19, 244; 2004, 126, 1956) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord ja pärimisregistri kannete vorm»;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Pärimisseaduse» § 160 ja § 163 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Notariaadiseaduse» § 29 lõikega 2 «Pärimisseadusest» tulenevate notari ametitoimingute tegemise reguleerimiseks ning pärimisregistrisse kannete tegemise korraldamiseks.»;

3) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Pärimisasja menetluse algatamine

(1) Notar algatab pärimismenetluse, esitades pärimisregistrile pärimisasja menetlemise algatamise andmed.

(2) Enne pärimisasja menetlemise algatamist kontrollib notar pärimisregistrist järele, kas mõni teine notar on juba algatanud samas pärimisasjas menetluse. Kui samas pärimisasjas on menetluse algatanud juba teine notar, saadab notar pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avalduse edasi pärimismenetluse algatanud notarile.

(3) Pärimismenetluse algatamisel avab notar pärimistoimiku, kuhu köidetakse pärimisasjaga seotud dokumendid.

(4) Kui seoses pärimisasjade menetlemise ühendamisega või muul mõjuval põhjusel tekib vajadus pärimisasja menetlemise üleandmiseks teisele notarile, teatab sellest pärimisregistrile pärimisasja vastuvõttev notar. Pärijate algatusel annab notar pärimisasja menetlemise teisele notarile üle, kui selleks on olemas kõigi pärandi vastuvõtnud pärijate kirjalik avaldus ja teise notari kirjalik nõusolek.

(5) Pärimisasja menetlemise üleandmisel antakse üle ka pärimisasjas avatud toimik.»;

5) paragrahvis 8 asendatakse väljend «pärimistoimiku avanud» väljendiga «pärimismenetluse algatanud»;

6) määrust täiendatakse peatükkidega 31, 32, 33 järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
PÄRIMISREGISTRILE ANDMETE ESITAMINE

§ 151. «E-notari» kaudu andmete esitamine

Notar esitab käesolevas peatükis sätestatud andmed notarite infosüsteemi E-notar notari poolt kasutusele võtmise järel pärimisregistrile infosüsteemi E-notar kaudu.

§ 152. Pärandaja surmaaja teatamine

Kui notar teeb pärimisregistrisse päringu isiku, kelle surma fakti on notar tuvastanud, andmete kohta ning pärimisregistrist selle isiku surma aega ei nähtu, esitab notar isiku kohta surmateate, milles märgib järgmised andmed:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja isikukood ning Eesti isikukoodi puudumisel ka pärandaja sünniaeg;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta.

§ 153. Andmete esitamine testamendi või pärimislepingu kohta

Notar on kohustatud hiljemalt testamendi või pärimislepingu tõestamise või testamendi hoiule võtmise (sealhulgas «Pärimisseaduse» § 26 lõikes 2 nimetatud korras testamendi hoiule võtmise) või hoiult võtmise päevale järgneval esimesel tööpäeval esitama pärimisregistrile järgmised andmed:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui pärandaja nimi on muutunud, siis ka nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;
2) pärandaja isikukood;
3) pärandaja sünniaeg;
4) pärandaja sünnikoht;
5) pärimisregistrisse kantava dokumendi liik (notariaalselt tõestatud testament, notari hoiule antud testament, testamendi notari hoiult võtmise dokument, pärimisleping);
6) pärimisregistrisse kantava dokumendi tõestamise või hoiulevõtmise kuupäev, aasta ja number notari ametitoimingute raamatu järgi;
7) notari nimi ja büroo aadress.

§ 154. Andmete esitamine koduse testamendi kohta

(1) Koduse testamendi kohta võib andmed testaatori või testamendi hoidja taotlusel pärimisregistrile esitada ka notar.

(2) Koduse testamendi kohta esitab notar pärimisregistrile järgmised andmed:
1) testaatori ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui testaatori nimi on muutunud, siis ka nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;
2) testaatori isikukood;
3) testaatori sünniaeg;
4) testaatori sünnikoht;
5) testaatori aadress;
6) arvelevõetava dokumendi liik – tunnistajate juuresolekul allakirjutatud testament või omakäeliselt kirjutatud testament;
7) testamendi koostamise kuupäev ja aasta;
8) testamendi asukoht;
9) kande tegemist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi;
10) kande tegemist taotleva isiku aadress;
11) kande tegemist taotleva isiku isikukood või sünniaeg.

(3) Kui notarile ei ole esitatud kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud andmeid, juhib notar andmete esitaja tähelepanu puuduolevatele andmetele. Kui andmete esitajal ei ole võimalik andmeid täiendada, esitab notar pärimisregistrile olemasolevad andmed.

(4) Kui pärimisregistrisse kande tegemiseks esitatud puudulikke andmeid on võimalik täiendada rahvastikuregistri andmetega, teeb notar puuduolevate andmete kohta päringu rahvastikuregistrisse.

§ 155. Andmete esitamine abikaasade vastastikuse testamendi ühepoolse tühistamise korral

Abikaasade vastastikuse testamendi ühepoolse tühistamise korral esitab notar pärimisregistrile hiljemalt abikaasade vastastikust testamenti tühistava testamendi, pärimislepingu või tühistamisavalduse tõestamise päevale järgneval esimesel tööpäeval kummagi abikaasa kohta eraldi käesoleva määruse § 153 loetletud andmed.

§ 156. Andmete esitamine pärimislepingu poolte kokkuleppel muutmise ja lõpetamise kohta

(1) Pärimislepingu poolte kokkuleppel muutmise või lõpetamise korral esitab notar pärimisregistrile hiljemalt muutva või lõpetava lepingu tõestamise päevale järgneval esimesel tööpäeval käesoleva määruse § 153 loetletud andmed.

(2) Pärimislepingu muutmisel või lõpetamisel teatatakse § 153 punkti 5 kohaselt dokumendi liigina «pärimisleping».

§ 157. Andmete esitamine pärimismenetluse algatamise kohta

Notar esitab hiljemalt pärimisasjas esimese avalduse tõestamise päevale järgneval esimesel tööpäeval pärimisregistrile pärimismenetluse algatamise kohta järgmised andmed:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi ning juhul, kui pärandaja nimi on muutunud, siis ka nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed;
2) pärandaja sünniaeg;
3) pärandaja sünnikoht;
4) pärandaja isikukood;
5) pärandaja surma kuupäev;
6) pärandi vastuvõtmise avalduse või pärandist loobumise avalduse tõestamise kuupäev ja aasta;
7) nimetatud avalduse notari ametitoimingute raamatus registreerimise number;
8) notari nimi ja büroo aadress.

§ 158. Andmete esitamine pärimismenetluse üleandmise kohta

Pärimisasja menetlemise ühelt notarilt teisele üleandmise korral esitab pärimismenetlust vastuvõttev notar hiljemalt pärimistoimiku vastuvõtmise päevale järgneval esimesel tööpäeval pärimisregistrile pärimismenetluse vastuvõtmise kohta järgmised andmed:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja isikukood;
3) pärandaja sünniaeg;
4) notari nimi ja büroo aadress.

32. peatükk
PÄRIMISREGISTRI KANDED

§ 159. Pärimisregistri kannete vorm

(1) Pärimisregistrisse kantakse käesoleva määruse 31. peatükis sätestatud andmed.

(2) Kui pärimisregistrile ei ole esitatud kõiki nõutud andmeid, juhib pärimisregister andmete esitaja tähelepanu puuduolevatele andmetele. Kui andmete esitajal ei ole võimalik andmeid täiendada, kantakse pärimisregistrisse olemasolevad andmed.

(3) Kui pärimisregistrisse kande tegemiseks esitatud puudulikke andmeid on võimalik täiendada rahvastikuregistri andmetega, teeb pärimisregister puuduolevate andmete kohta päringu rahvastikuregistrisse.

33. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 1510. Pärimisregistrile täiendavate andmete esitamine

(1) Notar teatab pärimisregistrile võimaluse korral käesoleva määruse §-des 17 ja 23 sätestatud juhul täiendavalt ka pärandaja aadressi, sünnikoha ning pärandaja nime muutumise korral ka nime muutmistele eelnenud ja järgnenud nimed ning §-des 18 ja 22 sätestatud juhul pärandaja aadressi.

(2) Käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatud andmed esitatakse pärimisregistrile pärimisregistri andmekvaliteedi parandamise eesmärgil. Pärandaja viimase elukoha aadress ei kuulu pärimisseaduse § 162 lõike 2 kohaselt avaldamisele kuuluvate kannete hulka.»

§ 4. Justiitsministri 3. oktoobri 1996. a määrus nr 26 «Pärimisregistrile andmete esitamise korra ja pärimisregistri kannete vormi kinnitamine» (RTL 1996, 110, 593; 2004, 126, 1956) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Käesoleva määruse § 1 punktid 11–20 jõustuvad 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json