Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 37, 277

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas1

Vastu võetud 27.07.2006 nr 176

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1. Saare maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

(1) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
1) Asva hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130)2, loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
2) Kaarma hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*), puiskarjamaade (9070), sinihelmikakoosluste (6410) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – metsõunapuu (Malus sylvestris), laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine) ja kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) elupaikade kaitse;
3) Karujärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) ning II lisas nimetatud liikide – tiigilendlase (Myotis dasycneme) ja hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse;
4) Kingli hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), samuti II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ning III kaitsekategooria liikide – hariliku porsa (Myrica gale), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), metsõunapuu (Malus sylvestris) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse;
5) Kotlandi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse;
6) Kõinastu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – merele avatud pankrandade (1230), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide – rukkiräägu (Crex crex), randtiiru (Sterna paradisaea), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja niidurüdi (Calidris alpina) elupaikade kaitse;
7) Küdema hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade) kaitse;
8) Laasu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
9) Laidunina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
10) Lannasmaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
11) Mäe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
12) Nihatu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
13) Nõmmküla hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) ja II lisas nimetatud liigi – könttanuka (Encalypta mutica) elupaiga kaitse;
14) Oina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) ja II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
15) Paatsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
16) Pammana hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), metsastunud luidete (2180), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liigi – naaskelnoka (Recurvirostra avosetta) elupaikade kaitse;
17) Pidula-Veskioja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liigi – jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga kaitse;
18) Põduste luha hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide – rukkiräägu (Crex crex) ja tutka (Philomachus pugnax) elupaikade kaitse;
19) Rannaniidi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*), allikate ja allikasoode (7160), sinihelmikakoosluste (6410) ja lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – soohiilaka (Liparis loeselii) ja kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), samuti II kaitsekategooria taimeliikide – tõmmu käpa (Orchis ustulata) ja kärbesõie (Ophrys insectifera) ning III kaitsekategooria taimeliikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja halli käpa (Orchis militaris) elupaikade kaitse;
20) Ranna-Põitse hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), loode (alvarite) (6280*), puisniitude (6530*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
21) Saaremetsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*) ja sinihelmikakoosluste (6410) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) ja metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaiga kaitse;
22) Sepa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*) ja vanade loodusmetsade (9010*) kaitse;
23) Sepamaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*) ja liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – sooneiuvaiba (Epipactis palustris), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse;
24) Tammese hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) kaitse;
25) Tumala hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puiskarjamaade (9070) ja puisniitude (6530*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), samuti III kaitsekategooria liigi – metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaikade kaitse;
26) Vana-Lahetaguse hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
27) Vanalõve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*) ja vanade laialehiste metsade (9020*) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaikade kaitse.

(2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on märgitud kaartidel määruse lisas3.

§ 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus.

________________
1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).
2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigad.
3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.
Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Saaremaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Asva

Kaarma

Karujärve

Kingli

Kotlandi

Kõinastu

Küdema

Laasu

Laidunina

Lannasmaa

Mäe

Nihatu

Nõmmküla

Oina

Paatsa

Pammana

Pidula-Veskioja

Põduste luha

Ranna-Põitse

Rannaniidi

Saaremetsa

Sepa

Sepamaa

Tammese

Tumala

Vana-Lahetaguse

Vanalõve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json