Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 “Jahieeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 62, 1130

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 “Jahieeskiri” muutmine

Vastu võetud 31.07.2006 nr 56

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruses nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 2005, 114, 1757) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõna «Hanelistele» sõnaga «Partlastele» ning kustutatakse sõnad «hallhanele, suur-laukhanele, rabahanele, kanada laglele,»;

2) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõna «Hanelistele» sõnaga «Partlastele» ning täiendatakse peale sõna «jahipidamisviise» sõnadega «ja -vahendeid»;

3) paragrahvi 1 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud hagijaga, 10. septembrist 30. novembrini, sellest:
1) valgepõsk-laglele nende lindude tekitatud põllukahjustuste asukohas Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaal;
2) hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele ja kanada laglele, välja arvatud merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel ning Peipsi ja Pihkva järvel, 10. septembrist 31. oktoobrini.»;
3) hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi ja Pihkva järvel 10. septembrist 30. novembrini.»;

4) paragrahvi 1 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (15) Mägrale võib pidada jahti 1. septembrist 28. veebruarini, sellest:
1) varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 28. veebruarini;
2) uru- või ajujahti ning jahti jahikoeraga 1. oktoobrist 28. veebruarini. Enam kui 10 urusuudmega mägra urusüsteemi alal on urujaht keelatud.»;

5) paragrahvi 1 lõikes 18 asendatakse sõna «laikaga» sõnaga «jahikoeraga»;

6) paragrahvi 1 lõige 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (22) Punahirvele võib pidada jahti 1. septembrist 31. jaanuarini, sellest:
1) pullile peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 31. jaanuarini, ajujahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud hagijaga, 1. oktoobrist 31. jaanuarini;
2) lehmale või vasikale varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 30. novembrini, ajujahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud hagijaga, 1. oktoobrist 30. novembrini.»;

7) paragrahvi 1 lõige 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (23) Metsseale võib jahti pidada aastaringselt, sellest:
1) varitsus- või hiilimisjahti, välja arvatud põrsastega emisele, aastaringselt;
2) ajujahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud hagijaga, 1. oktoobrist 28. veebruarini;
3) põrsastega emisele varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud hagijaga, 1. oktoobrist 28. veebruarini.»;

8) paragrahvi 1 lõige 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (24) Metskitsele võib pidada jahti 1. juunist 30. novembrini, sellest:
1) sokule varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. juunist 30. septembrini;
2) kitsele või tallele varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 30. novembrini ning otsijahti taksi või terjeriga 1. oktoobrist 30. novembrini.»;

9) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna «ja» sõnaga «ega».

10) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 13 täiendatakse pärast sõna «riigimaanteid» komaga ning sõnadega «kus ohutu jahipidamine ei ole võimalik;».

11) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõna «jahil» sõnaga «ühisjahil».

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json