Teksti suurus:

"Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusminister
määrus

lisa 1054952

Lisa 28 sõnastus alates 1.01.2007

[Lisa 28  sõnastus alates 1.01.2007]

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107

““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja

“Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"

lisa 28

(rahandusministri 07.07.2006. a määruse nr 44 sõnastuses)

 

Vorm INF 15

 

Maksu- ja Tolliamet

 

Kohtu kinnistusamet ja registriosakond; registri pidaja

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

                                                                                                                         

 

MITTERESIDENDI KINNISASJA, PIIRATUD ASJAÕIGUSE VÕI REGISTRISSE KANTUD VALLASASJAGA TEHTUD TEHINGUTE DEKLARATSIOON

 

_______________aasta ________________kuu

 

 

Jrk

Tehingu teinud isiku

Registrikande tegemise

kuupäev

(päev, kuu, aasta)

Registri- kood või number

Ees- ja perekonnanimi või nimi

Isiku- või registri-kood

Elu- või asukohariigi kood

Elukoha või asukoha aadress

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtu kinnistusameti  ja registriosakonna; registri pidaja juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

 

e-post

 

 

Märkused

 

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud “Tulumaksuseaduse” § 57 lõike 2 alusel. 

 

2. Deklaratsiooni täidab ning esitab kohtu kinnistusamet ja registriosakond, tsiviilõhusõidukite riikliku registri pidaja, riikliku autoregistri pidaja ja riikliku traktoriregistri pidaja.

 

3. Deklaratsioonis näidatakse andmed tehingute kohta, milles välismaa juriidiline isik või Eesti elamisluba mitteomav välisriigi kodanik või kodakondsuseta isik on võõrandanud kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasja või loovutanud piiratud asjaõiguse järjekoha;

samuti näidatakse andmed tehingute kohta, millega on koormatud kinnisasja või registrisse kantud vallasasja piiratud asjaõigusega välismaa juriidilise isiku või Eestis elamisluba mitteomava välisriigi kodaniku või kodakondsuseta isiku kasuks.

 

4. Veerus 3 näidatakse mitteresidendi ametlik number, mida kasutatakse tema identifitseerimiseks tema elukohariigi (residendiriigi) maksukohustuslaste registris. Kui sellist numbrit ei ole, näidatakse füüsilise isiku puhul isiku sünniaeg (päev, kuu, aasta).

 

5. Veerus 4 näidatakse väljamakse saaja elu- või asukohariigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelule.

 

6. Veerus 7 näidatakse vastava asja registrikood või number. Kui registrikoodi ei ole, näidatakse vastava registri muu identifitseerimisnumber.

 

7. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile ühe kuu jooksul, alates vastava registrikande tegemisest.

 

8. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea.

 

/otsingu_soovitused.json