Teksti suurus:

Väikelaevade kasutamise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2011
Avaldamismärge:RTL 2006, 63, 1141

Väikelaevade kasutamise nõuded

Vastu võetud 03.08.2006 nr 75

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 37 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab väikelaevade kasutamise nõuded.

 (2) Määruse nõuded kehtivad Eesti territoriaalvetel ja laevatatavatel sisevetel.

§ 2. Väikelaeva kasutamise üldnõuded

 (1) Enne väikelaeva kasutamist on väikelaeva juht kohustatud tutvuma tema poolt valitud sõidupiirkonna navigatsioonitingimuste, ilmateatega ja reaalsete ilmaoludega ning kavandama teekonna sellele vastavalt.

 (2) Väikelaevaga merel liigeldes peab väikelaeva juht täitma ohutu meresõidu reegleid ja laevatatavatel sisevetel liigeldes laevatatavatel sisevetel liiklemise korra nõudeid.

 (3) Väikelaeva kasutamisel peab väikelaeva juhil kaasas olema:
 1) väikelaeva registreerimistunnistus;
 2) väikelaeva juhtimisõigust tõendav dokument, kui selle olemasolu on vastavalt meresõiduohutuse seadusele nõutav.

 (4) Kui väikelaeva kasutab isik, kes ei ole selle omanik, peab tal lisaks lõikes 3 nimetatule kaasas olema väikelaeva kasutusõigust tõendav dokument.

 (5) Logiraamatu pidamisel ja munsterrolli koostamisel väikelaeval lähtutakse heast meretavast.

 (6) Kõik väikelaeva pardal olijad peavad täitma väikelaeva juhi korraldusi.

 (7) Väikelaevade kasutusse andmisega tegelevad ettevõtjad peavad korraldama väikelaeva kasutada sooviva isiku teavitamise väikelaeva kasutamise asjakohastest nõuetest.

§ 3. Väikelaeva juhile väikelaeva kasutamisel esitatavad nõuded

 (1) Väikelaeva juht on kohustatud:
 1) enne veekogule minekut kontrollima väikelaeva korrasolekut ja nõuetekohast varustatust;
 2) enne veekogule minekut tutvustama väikelaeva pardal olijatele pääste-, ohutus- ja muu vajaliku varustuse ning tehniliste- ja olmeseadmete paigutust ning kasutamist ja selgitama keskkonnakaitse eeskirju ning ohutusnõudeid;
 3) veekogul liigeldes pidevalt jälgima ümbritsevat veeala ja väikelaeva tehnilist seisukorda, et tagada väikelaeva ohutu liiklemine ning väikelaeva pardal olijate ja teiste veekogul viibijate ohutus;
 4) ankrus seistes tagama, et ankrus seismine on ohutu väikelaevale ja teistele veekogul viibijatele;
 5) punkerdamisel (tankimisel) võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud reostuse vältimiseks ja tagama tuleohutuse nõuete täitmise;
 6) esimesel võimalusel teatama kahjustatud või teisaldatud navigatsioonimärgist, navigatsioonimärgistuse tulede kustumisest, ettenähtud asukohast äratriivimisest või muudest veeteedel avastatud ohtudest Veeteede Ametile ning avastatud reostusest Piirivalveametile;
 7) kohe teatama hüdrotehnilise rajatise, veealuse kaabli või torujuhtme vigastamisest Piirivalveametile ja Veeteede Ametile ning võimaluse korral rajatise, kaabli või torujuhtme valdajale;
 8) sõltuvalt asjaoludest teatama esimesel võimalusel laevaõnnetusest või õnnetusjuhtumist Piirivalveametile, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskusele või politseile ning väikelaeva omanikule.

 (2) Väikelaeva juhil on keelatud:
 1) juhtida väikelaeva narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olles või juhtimist segava haiguse korral. Alkoholisisaldus väikelaeva juhi veres ei või ületada 0,8 promilli;
 2) anda väikelaeva juhtimine üle narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olevale või meditsiiniliste vastunäidustustega inimesele;
 3) anda väikelaeva juhtimine üle isikule, kellel puudub väikelaeva juhtimisõigust tõendav dokument, kui selle olemasolu on vastavalt meresõiduohutuse seadusele nõutav (välja arvatud õppesõidu või praktikaeksami sooritamise eesmärgil). Juhtimiseks ei loeta väikelaeva roolimise ajutist üleandmist. Väikelaeva roolimise all mõistetakse rooli abil väikelaeva hoidmist ettenähtud kursil või vajalike manöövrite sooritamist;
 4) liigelda registreerimata või nõuetekohaselt märgistamata väikelaevaga;
 5) tahtlikult takistada teiste veesõidukite liiklemist üldkasutatavatel veeteedel või sadamates;
 6) läheneda väikelaevaga supelrandadele lähemale kui seda lubavad vastavalt paigaldatud märgid;
 7) väljuda väikelaevaga veekogule, kui väikelaev pole tehniliselt korras;
 8) kinnitada väikelaeva navigatsioonimärgi külge või muul moel navigatsioonimärki kahjustada.

§ 4. Liiklemine veekogul

 (1) Veekogule minekul peab väikelaeval olema pardalolevate inimeste arvule vastav tehniliselt korras päästevarustus, samuti väikelaeva juhi poolt valitud sõidupiirkonnale vastavad navigatsiooni- ja sidevahendid.

 (2) Inimeste arv väikelaeva pardal ei tohi ületada väikelaeva dokumentides maksimaalselt lubatud inimeste arvu.

 (3) Lahtisel väikelaeval peavad kõik väikelaeva pardal olijad sõidu ajal kandma päästevesti. Tugeva tuule ja lainetuse puhul või pimedal ajal sõidu ajal peavad kõik väikelaeva tekil olijad kandma päästevesti ja purjejahil lisaks ohutusvööd.

 (4) Väikelaev tuleb peatada järelevalveametnike nõudmisel dokumentide ja väikelaeva kontrolliks. Kui seejuures nõutakse väikelaevalt manöövrit, mis on väikelaevale ohtlik, võib väikelaeva juht jätta korralduse täitmata, teatades sellest korralduse andnud järelevalveametnikule ning leppides kokku kontrollimist võimaldava koha suhtes.

 (5) Seadmata ohtu iseennast, väikelaeva ja selle pardal olijaid, on väikelaeva juht kohustatud osutama abi veekogus avastatud ohus olevatele inimestele.

 (6) Avarii, tormiohu jm juhtudel otsustab väikelaeva juht konkreetsest olukorrast lähtudes, kas jätkata sõitu, paluda kõrvalist abi või suunduda varjusadamasse või ankrukohale.

 (7) Kaartidele kantud kursid, kohamääramised ja märkmed tuleb säilitada vähemalt sadamasse jõudmiseni, laevaõnnetuse korral laevaõnnetuse juurdluse lõpuni.

 (8) Väikelaevaga toimunud laevaõnnetuse puhul, kui sellega võib kaasneda väikelaeva hukk, peab väikelaeva juht tegema kõik võimaliku väikelaeva pardal olijate päästmiseks.

 (9) Veekogul on keelatud:
 1) ohtu seada väikelaeva püstuvust;
 2) reostada veekogu;
 3) eirata veeliiklust reguleerivate märkide nõudeid.

 (10) Reoveetankide tühjendamine võib toimuda ainult selleks ettenähtud kohtades.

§ 5. Väikelaeva päästevarustuse kasutamine

 (1) Päästeparve(sid) tuleb hoida kas väikelaeva tekil või säilituspaikades, mis on viivitamatult tekile avatavad, kotti või konteinerisse pakituna, kui paki kogukaal ei ületa 40 kg ja kinnitatuna teki all peasissepääsu vahetus läheduses.

 (2) Päästeparve peab reelingule saama 15 sekundiga.

 (3) Igale päästeparvele peab olema kantud vastav markeering ja väljastatud valmistaja või tunnustatud hooldusfirma kehtiv sertifikaat. Sertifikaadi kaasaskandmine ei ole kohustuslik.

 (4) Päästerõngas(ad) või päästeling(ud), mis on varustatud isesüttiva tulega, peavad asuma roolimehele kättesaadavas kohas.

§ 6. Käitumine sadamas

 (1) Sadamas peab väikelaeva juht täitma sadamaeeskirja nõudeid.

 (2) Läbitöötanud õlid, pilsiveed, olmejäätmed, seal hulgas toidujäätmed, kogutakse ja antakse ära sadamas.

 (3) Sadamas on väikelaeva juht kohustatud kinnitama väikelaeva selliselt, et väikelaev ei vigastaks sadamarajatisi ja teisi väikelaevu ning sadamarajatised ei vigastaks väikelaeva. Väikelaeva juht on kohustatud oma väikelaeva kinnituse perioodiliselt üle vaatama, tagamaks selle vastavus reaalsetele ilmaoludele, veetasemele jne.

§ 7. Eesti lipu kasutamine väikelaeval

 (1) Eesti lipu kasutamisel tuleb järgida Eesti lipu seaduse sätteid ja head tava.

 (2) Eesti lippu kantakse väikelaeva ahtris lipuvardas või masti kahvli külge kinnitatud vallil.

§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. detsembri 2002. a määrus nr 50 «Väikelaevade kasutamise nõuded» (RTL 2002, 149, 2179) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR


Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json