Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 63, 1146

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” muutmine

Vastu võetud 04.08.2006 nr 48

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 166; 2004, 102, 1658) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Järgnevale haiguslehele kantakse esmase haiguslehe töövabastuse alguskuupäev või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi alustamise kuupäev.»;

2) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Töövõimetuslehe andmeväljad ja nende täitmise nõuded on järgmised:

Andmevälja nimetus töövõimetuslehel Andmevälja täitmise nõuded
TÄIDAB ARST:
Nr Märgitakse  töövõimetuslehe järjekorranumber
Haigusleht Hooldusleht Sünnitusleht Lapsendamisleht Märgitakse tähisega «×» vastavalt töövõimetuslehe liigile.
Eeldatav sünnitamiskuupäev Sünnituslehe korral märgitakse eeldatav sünnitamiskuupäev (pp.kk.aaaa).
Esmane Järg Märgitakse tähisega «×» vastavalt sellele, kas töövõimetusleht antakse välja esmase või järgnevana.
Esmase lehe töövabastuse alguskuupäev Järgneva töövõimetuslehe korral märgitakse esmase töövõimetuslehe töövabastuse alguskuupäev (pp.kk.aaaa).
Kindlustatu isikukood Eesnimi Perekonnanimi Märgitakse kindlustatud isiku, kellele töövõimetusleht välja kirjutatakse, isikukood, eesnimi ja perekonnanimi, mille järgi ta on kantud haigekassa ravikindlustuse andmekogusse.
Hooldatava isikukood Eesnimi Perekonnanimi Hoolduslehe korral märgitakse põetatava/hooldatava isikukood, eesnimi ja perekonnanimi.
Tööst vabastamise põhjus Märgitakse üks töövabastuse põhjus numbri ja sõnadega vastavalt järgmisele loendile: 1. haigestumine; 2. kutsehaigus; 3. olmevigastus; 4. liiklusvigastus; 5. tööõnnetus; 6. tööõnnetus liikluses; 7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 8. vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel; 10. karantiin; 12. haige perekonnaliikme põetamine kodus; 13. alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui last hooldav isik on haige või talle osutatakse sünnitusabi; 14. alla 12-aastase haige lapse põetamine; 15. rasedus- ja sünnituspuhkus (sh mitmikute ja tüsistunud sünnituse korral lisapuhkus); 16. alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus; 17. üleviimine teisele tööle; 18. liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/
haigestumine.
Ravi liik Märgitakse ravi liik lühendiga vastavalt järgmisele loendile: A – ambulatoorne päevaravi; H – haiglaravi; AT – ambulatoorne taastusravi; HT – statsionaarne taastusravi.
Töövabastuse periood Märgitakse töövabastuse alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).
Ravi eiramised: Joove Muu ravi eiramine Vastuvõtule mitteilmumine Märgitakse ravi eiramise kuupäev (pp.kk.aaaa) ja tähisega «×» ravi eiramise asjaolu vastavalt loendile. Joove märgitakse, kui haigus, vigastus või tööõnnetus on tingitud alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundist. Vajadusel sõnastatakse muu ravi eiramise korral, milles seisnes ravi eiramine.
  Vastuvõtule mitteilmumine märgitakse, kui kindlustatud isik ilma mõjuva põhjuseta ei ilmunud määratud ajal arsti vastuvõtule.
Haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks Töövõimetuslehe väljastamisel töövõimetuspensionärile märgitakse tähisega «×», kui haigus või vigastus ei ole töövõimetuspensioni määramise põhjuseks.
Otsus lehe lõpetamisel Märgitakse töövõimetuslehe lõpetamise otsus numbri ja sõnadega vastavalt järgmisele loendile: 1. asuda tööle alates ...... (pp.kk.aaaa); 2. suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja juurde; 3. väljastatud järgnev leht; 4. surnud; 5. määratud püsiv töövõimetus.
Suunatud AEK-sse Märgitakse arstliku ekspertiisi komisjoni suunamise kuupäev (pp.kk.aaaa).
AEK otsuse tegemise kuupäev Märgitakse arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse tegemise kuupäev (pp.kk.aaaa).
AEK otsus pikendada haiguslehte Märgitakse tähisega «×», kui arstliku ekspertiisi komisjon on teinud otsuse töövõimetuslehe pikendamiseks.
Tervishoiuteenuse osutaja registrikood/isikukood Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood.
Nimi Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja nimi.
Aadress Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja aadress.
Telefon Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja telefoninumber.
Lehe välja andnud arsti eriala kood Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti eriala kood.
Arstikood Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti registreerimistõendi number või arstikood.
Arsti ees- ja perekonnanimi Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti ees- ja perekonnanimi.
Allkiri Töövõimetuslehe välja andnud arsti allkiri.
Pitser Töövõimetuslehe välja andnud arsti pitsati jäljend.
TÄIDAB TÖÖANDJA:
Tööandja registrikood/isikukood Tööandja äriregistri kood või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood.
Tööandja nimi Äriühingu ärinimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi.
Kalendrikuu põhipalk töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval Märgitakse kalendrikuu põhipalga suurus kroonides esmasele töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui: 1) kindlustatud isik ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu või
Kalendrikuu põhipalk töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval 2) kindlustatud isiku kehtiva põhipalga ja arvu 30 jagatis on suurem eelmise kalendriaasta keskmisest tulust, kuid ei ületa Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatist või 3) tööandjal puuduvad punktides 1 ja 2 nimetatud andmed.
Tööõnnetuse toimumise/
kutsehaigestumise kuupäev
Märgitakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise raportis märgitud tööõnnetuse toimumise kuupäev või kutsehaigestumise kuupäev (pp.kk.aaaa).
Ajutiselt teisele tööle üleviimise periood Märgitakse arsti otsuse alusel teisele tööle või ametikohale üleviimise või töö- või teenistustingimuste kergendamise perioodi alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).
Makstav palk ajutiselt teisele tööle üleviimise ajal Märgitakse arsti otsuse alusel teisele tööle või ametikohale üleviimise või töö- või teenistustingimuste kergendamise perioodil tööandja poolt makstav palk kroonides.
Tööinspektsiooni otsuse kuupäev teisele tööle üleviimise võimatuse korral Märgitakse arsti otsuse alusel teisele tööle või ametikohale üleviimise võimatuse korral Tööinspektsiooni kooskõlastamise otsuse kuupäev (pp.kk.aaaa).
Puudub õigus hüvitisele perioodil Märgitakse perioodi, millal kindlustatud isikul puudub «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist, alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa.).
Põhjus: Palgata puhkus Lapsehoolduspuhkus Osaliselt tasustatav puhkus Hooldusleht põhi- või lisapuhkuse ajal Töötamine töövabastuse ajal Muu põhjus Loendis märgitakse tähisega «×» põhjus, miks kindlustatud isikul puudub «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist või kirjeldatakse loendis nimetamata juhul lühidalt muud tööandjale teadaolevat põhjust.
Kinnitan andmete õigsust:  
Kuupäev Märgitakse töövõimetuslehe täitmise kuupäev.
Ees- ja perekonnanimi Märgitakse andmete õigsust kinnitava isiku ees- ja perekonnanimi.
Allkiri Andmete õigsust kinnitava isiku allkiri.
Telefon Märgitakse andmete õigsust kinnitava isiku telefoninumber.
TÄIDAB KINDLUSTATU:
Ajutise töövõimetuse hüvitis palun kanda minu pangaarvele number: Märgitakse hüvitise taotleja pangaarve number.
Hüvitise taotleja ees- ja perekonnanimi Märgitakse hüvitise taotleja ees- ja perekonnanimi.
Allkiri Hüvitise taotleja allkiri.»;

3) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2006. a.

Minister Jaak AAB

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Sotsiaalministri 4. augusti 2006. a määruse nr 48 «Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» muutmine»
lisa
Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid»
lisa 3

/otsingu_soovitused.json