Teksti suurus:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 63, 1137

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Vastu võetud 04.08.2006 nr 23

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 422 lõike 3 ja § 423 lõike 2, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 272 lõike 3 ja § 273 lõike 2 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 242 lõike 3 ja § 243 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes.

§ 2. Nõustamise teostajad

(1) Nõustamist sisehindamise küsimustes (edaspidi nõustamine) teostab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi REKK).

(2) Nõustamise läbiviija (edaspidi nõunik) ülesanded on järgmised:
1) analüüsida õppeasutuse sisehindamist;
2) anda sisehindamisest tagasisidet õppeasutuse direktorile (juhatajale) ja pidajale;
3) nõustada õppeasutuse direktorit (juhatajat) ja pidajat sisehindamise valdkonnas.

§ 3. Nõustamise kord

(1) Nõustamist teostatakse õppeasutuse direktori (juhataja) kirjaliku taotluse alusel peale õppeasutuse sisehindamise aruande (edaspidi aruanne) esitamist REKKile.

(2) Taotluse esitab õppeasutuse direktor (juhataja) REKKile hiljemalt jooksva õppeaasta 1. märtsiks vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul, kui nõunik ei ole määranud pikemat tähtaega.

(3) Nõunik määrab õppeasutuse sisehindamise aruande esitamise tähtaja ning teavitab sellest õppeasutuse direktorit (juhatajat) hiljemalt jooksva õppeaasta 31. maiks.

(4) Nõunikule esitatava aruande koostamisel lähtub koolieelne lasteasutus käesoleva määruse lisas 1, põhikool ning gümnaasium lisas 2 ja kutseõppeasutus lisas 3 esitatud hindamiskriteeriumidest ning õppeasutuse tegevusnäitajatest, mis on kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu.

(5) Tulenevalt käesoleva määruse lisades esitatud kriteeriumidest, Eesti Hariduse Infosüsteemis avalikustatud tegevusnäitajatest ja õppeasutuse tegevuse eesmärkidest koostab õppeasutus iga aruandeperioodi kohta analüütilise aruande, kus tuuakse välja õppeasutuse sisehindamissüsteemi lühikirjeldus ja hinnangud mõju kohta õppeasutuse tööle, õppeasutuse tugevuste ja parendustegevuste kirjeldused.

(6) Nõunikule esitatava aruande maksimumpikkuseks on 20 lehekülge A4 formaadis.

(7) Aruanne kooskõlastatakse õppeasutuse hoolekoguga (nõukoguga) ja õppeasutuse pidajaga. Nõunikule esitatavat aruannet tutvustatakse eelnevalt õppeasutuse õppenõukogus (pedagoogilises nõukogus) ning kinnitatakse õppeasutuse direktori (juhataja) poolt.

(8) Nõunik viib vajadusel läbi õppeasutuse külastuse, millest teavitab õppeasutust hiljemalt ühe kuu jooksul sisehindamise aruande esitamisest. Õppeasutuse külastus võib kesta kuni 5 tööpäeva.

(9) Nõunikul on õigus:
1) vestelda õppeasutuse hoolekogu (nõukogu) liikmetega, õppeasutuse töötajatega, lastevanematega, õpilastega (lastega), õppeasutuse asukohajärgse omavalitsuse ning õppeasutuse pidaja esindajatega;
2) viia läbi küsitlusi;
3) osaleda õppeasutuse õppenõukogu (pedagoogilise nõukogu), hoolekogu (nõukogu) ja lastevanemate koosolekutel;
4) tutvuda õppeasutuse dokumentatsiooniga;
5) tutvuda statistilise ja finantsaruandlusega;
6) tutvuda õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonnaga;
7) teha direktorile (juhatajale) ja õppeasutuse pidajale ettepanekuid õppeasutuse tegevuse parendamiseks;
8) pikendada õppeasutuse poolt nõustamise läbiviimiseks esitatava taotluse esitamise tähtaega.

§ 4. Nõustamise tulemuste esitamine

(1) Nõustamise tulemused vormistatakse kirjaliku tagasisidena (edaspidi tagasisidearuanne), mille põhjal on õppeasutusel võimalik täiustada oma tegevust.

(2) Tagasisidearuandes tuuakse välja põhjalikult argumenteeritud järeldused õppeasutuse sisehindamise adekvaatsuse ning tulemuslikkuse kohta. Näidatakse ära, kas õppeasutuse poolt kavandatavad meetmed õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse parendamiseks on piisavad õpilaste (laste) ning õppeasutuse arenguks ja vajalike juhtimisotsuste vastuvõtmiseks ning tehakse ettepanekud tegevuse parendamiseks.

(3) Tagasisidearuandele kirjutavad alla kõik nõustamistegevuses osalenud ametnikud.

(4) REKK edastab õppeasutusele ja tema pidajale tagasisidearuande hiljemalt kaks kuud peale õppeasutuse aruande esitamist.

(5) Õppeasutuse direktor (juhataja) tutvustab tagasisidearuannet õppeasutuse õppenõukogus (pedagoogilises nõukogus), hoolekogus (nõukogus) ja õppeasutuse pidajale.

(6) REKK esitab analüütilise kokkuvõtte õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkusest Haridus- ja Teadusministeeriumile iga õppeaasta 30. septembriks.

§ 5. Rakendussätted

Esimene taotlus nõustamiseks sisehindamise küsimustes esitatakse õppeasutuse direktori (juhataja) poolt REKKile hiljemalt 2010. aasta 1. märtsiks.

Minister Mailis REPS

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Kristjan HALLER

Haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määruse nr 23 «Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes»
lisa 1

Koolieelse lasteasutuse hindamiskriteeriumid

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 1.1. Eestvedamine
1.2. Strateegiline juhtimine
2. PERSONALIJUHTIMINE 2.1. Personalivajaduse hindamine
2.2. Personali värbamine
2.3. Personali kaasamine ja toetamine
2.4. Personali arendamine
2.5. Personali hindamine ja motiveerimine
3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 3.1. Koostöö kavandamine
3.2. Huvigruppide kaasamine
3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine
4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine
4.2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine
4.3. Inforessursside juhtimine
4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid
5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 5.1. Lapse areng
5.2. Õppekava
5.3. Õppekorraldus ja -meetodid
5.4. Väärtused ja eetika
6. LAPSEGA SEOTUD TULEMUSED 6.1. Terviseedendus
6.2. Hariduslike erivajadustega lastega arvestamine
6.3. Huvitegevus
6.4. Lastega seotud statistika
6.5. Laste rahulolu
7. PERSONALIGA SEOTUD TULEMUSED 7.1. Personali saavutused
7.2. Täienduskoolitus
7.3. Personali rahulolu
7.4. Personaliga seotud statistika
8. HUVIGRUPPIDEGA SEOTUD TULEMUSED 8.1. Hoolekogu, lastevanemate jt huvigruppide aktiivsus
  8.2. Avalikkussuhted
8.3. Kaasatus otsustamisse
8.4. Tagasiside ja rahulolu
9. ÕPPEASUTUSE NÄITAJAD 9.1. Laste ja õpetajate suhtarv
9.2. Lasteasutuse külastatavus ja rühma täituvus
9.3. Kasvukeskkond
9.4. Arvutitega varustatus
9.5. Eelarve

Haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määruse nr 23 «Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes»
lisa 2

Põhikooli ja gümnaasiumi hindamiskriteeriumid

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 1.1. Eestvedamine
1.2. Strateegiline juhtimine
2. PERSONALIJUHTIMINE 2.1. Personalivajaduse hindamine
2.2. Personali värbamine
2.3. Personali kaasamine ja toetamine
2.4. Personali arendamine
2.5. Personali hindamine ja motiveerimine
3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 3.1. Koostöö kavandamine
3.2. Huvigruppide kaasamine
3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine
4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine
4.2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine
4.3. Inforessursside juhtimine
4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid
5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 5.1. Õpilase areng
5.2. Õppekava
5.3. Õppekorraldus ja -meetodid
5.4. Väärtused ja eetika
6. ÕPILASEGA SEOTUD TULEMUSED 6.1. Õpijõudlus
6.2. Terviseedendus
6.3. Hariduslike erivajadustega õpilastega arvestamine
6.4. Huvitegevus
6.5. Õpilastega seotud statistika
6.6. Õpilaste rahulolu
7. PERSONALIGA SEOTUD TULEMUSED 7.1. Personali saavutused
7.2. Täienduskoolitus
7.3. Personali rahulolu
7.4. Personaliga seotud statistika
8. HUVIGRUPPIDEGA SEOTUD TULEMUSED 8.1. Hoolekogu/kooli nõukogu, õpilasomavalitsuse, lastevanemate jt huvigruppide aktiivsus
8.2 Avalikkussuhted
8.3. Kaasatus otsustamisse
8.4. Tagasiside ja rahulolu
9. ÕPPEASUTUSE NÄITAJAD 9.1. Õpilaste ja õpetajate suhtarv
9.2. Õpilaste arv ja klassi täituvus
9.3. Õpilaste osalus õppetöös
9.4. Õpikeskkond
9.5. Arvutitega varustatus
9.6. Raamatukogu
9.7. Eelarve

Haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määruse nr 23 «Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes»
lisa 3

Kutseõppeasutuse hindamiskriteeriumid

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 1.1. Eestvedamine
1.2. Strateegiline juhtimine
2. PERSONALIJUHTIMINE 2.1. Personalivajaduse hindamine
2.2. Personali värbamine
2.3. Personali kaasamine ja toetamine
2.4. Personali arendamine
2.5. Personali hindamine ja motiveerimine
3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 3.1. Koostöö kavandamine
3.2. Huvigruppide kaasamine
3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine
4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine
4.2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine
4.3. Inforessursside juhtimine
4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid
5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 5.1. Õpilase areng
5.2. Õppekava
5.3. Õppekorraldus ja -meetodid
5.4. Väärtused ja eetika
6. ÕPILASEGA SEOTUD TULEMUSED 6.1. Õpijõudlus
6.2. Terviseedendus
6.3. Hariduslike erivajadustega õpilastega arvestamine
6.4. Huvitegevus
6.5. Õpilastega seotud statistika
6.6. Õpilaste rahulolu
7. PERSONALIGA SEOTUD TULEMUSED 7.1. Personali saavutused
7.2. Täienduskoolitus
7.3. Personali rahulolu
7.4. Personaliga seotud statistika
8. HUVIGRUPPIDEGA SEOTUD TULEMUSED 8.1. Kooli nõukogu, õpilasesinduse, lastevanemate, sotsiaalsete partnerite jt huvigruppide aktiivsus
8.2. Avalikkussuhted
8.3. Kaasatus otsustamisse
8.4. Tagasiside ja rahulolu
9. ÕPPEASUTUSE NÄITAJAD 9.1. Õpilaste ja õpetajate suhtarv
9.2. Õpilaste arv ja klassi täituvus
9.3. Õpilaste osalus õppetöös
9.4. Õpikeskkond
9.5. Arvutitega varustatus
9.6. Raamatukogu
9.7. Eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json