Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 63, 1142

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.08.2006 nr 86

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 65 lõike 7 ning § 101 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrust nr 47 «Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 35, 617) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu «§ 76 lõike 4» sõnadega «, § 101 lõike 4»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

« (5) Tarnija dokument on ühekordselt kasutatav ja see täidetakse eesti keeles ja vajaduse korral muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad «EL kvaliteet»;
2) riigi tähis «EE»;
3) järelevalveasutuse nimi «Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»;
4) tarnija registrikande number taimetervise registris;
5) tarnija nimi;
6) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
7) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
8) paljundusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
9) sordinimi või taimerühma nimi;
10) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
11) paljundusmaterjali kogus;
12) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud paljundusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

(6) Tootekirjeldusele märgitakse:
1) paljundusmaterjali taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles;
2) sordinimi või taimerühma nimi;
3) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
4) tarnija nimi;
5) tootjariigi nimi.

(7) Tarnija dokumendile ja tootekirjeldusele märgitakse sordinimi üksnes siis, kui paljundusmaterjali sort on tuntud, kaitse alla võetud, kantud riiklikku sordiregistrisse või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 34 lõikes 1 nimetatud sortide nimekirja. Tarnija dokumendile taimerühma nime märkimise korral märgitakse see viisil, mis hoiab ära taimerühma nime segiajamise sordinimega.

(8) Mikropaljundatud paljundusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna «mikropaljundatud».»

§ 2. Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määrust nr 51 «Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 36, 628) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu «§ 76 lõike 4» sõnadega «, § 101 lõike 4»;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Tarnija dokument on ühekordselt kasutatav ja see täidetakse eesti keeles ja vajaduse korral muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad «EL kvaliteet»;
2) riigi tähis «EE»;
3) järelevalveasutuse nimi «Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»;
4) tarnija registrikande number taimetervise registris;
5) tarnija nimi;
6) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus, istutusmaterjali puhul ka selle seemnepartii number, mille seemnetest istutusmaterjal on toodetud;
7) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
8) paljundusmaterjali taimeliigi nimi eesti keeles ning taimepassiga varustatava liigi puhul ka taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
9) sordi nimi ja pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi või märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
10) paljundusmaterjali kogus;
11) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud paljundusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

(7) Tootekirjeldusele märgitakse:
1) paljundusmaterjali taimeliigi nimi eesti keeles;
2) sordinimi;
3) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
4) tarnija nimi;
5) tootjariigi nimi.

(8) Mikropaljundatud paljundusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna «mikropaljundatud».»

§ 3. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 «Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded(RTL 2006, 40, 701) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõnad «lõikes 4» sõnadega «lõikes 1»;

2) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Mullaproovi võtmine

(1) Seemnekartulipõllu § 4 lõikes 2 sätestatud nõudele vastavuse kontrollimiseks võetakse seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult mullaproov. Seemnekartuli tarnija teavitab Taimetoodangu Inspektsiooni seemnekartuli kasvatamiseks plaanitava põllu asukohast 1. maiks.

(2) Valkja kartuli-kiduussi ja kollase kartuli-kiduussi puudumise kontrollimiseks võetakse seemnekartuli kasvatamiseks plaanitava põllu ühe hektari kohta neli 250 ml suurust keskmist mullaproovi, mida analüüsitakse laboratooriumis rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodite kohaselt.

(3) 250 ml suurune mullaproov moodustatakse 50-st 5 cm3 suurusest 5–10 cm sügavuselt võetud algproovist. Algproovi võtmiseks kasutatakse mullaproovilusikat. Algproovide võtmist alustatakse 1,5–2 m kauguselt põllu servast ja need võetakse selliselt, et keskmine mullaproov iseloomustaks seda osa põllust, millelt algproovid on võetud.

(4) Keskmine mullaproov pakendatakse ning pakend suletakse plommi või turvakleebisega. Pakend märgistatakse tunnuskoodiga ning mullaproovi võtmise kohta vormistatakse kontrollakt ja kontrollproovi kaaskiri.»

§ 4. Põllumajandusministri 9. mai 2006. a määrust nr 62 «Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kategooriad ning puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 41, 736) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu «§ 76 lõike 4» sõnadega «, § 101 lõike 4»;

2) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «taimetunnistuse» sõnadega «ja üksikistiku kohta etiketi»;

3) paragrahvi 13 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna «taimetunnistuse» sõnadega «ja üksikistiku või paljundusmaterjali müügipakendi kohta etiketi»;

4) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «taimetunnistus» sõnadega «ja etikett»;

5) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Etiketile märgitakse:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi;
2) tarnija nimi ja registrikande number taimetervise registris;
3) paljundusmaterjali partii number;
4) paljundusmaterjali kategooria;
5) paljundusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina ja eesti keeles;
6) sordinimi;
7) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
8) paljundusmaterjali partii suurus;
9) tootjariigi nimi;
10) etiketi väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg.»;

6) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «taimetunnistus» sõnadega «ja üksikistiku või paljundusmaterjali müügipakendi kohta väljastatud etikett»;

7) paragrahvi 16 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna «taimetunnistusega» sõnadega «ja üksikistik või paljundusmaterjali müügipakend peab olema varustatud etiketiga»;

8) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

« (7) Tarnija dokument on ühekordselt kasutatav ja see täidetakse eesti keeles ja vajaduse korral muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad «EL kvaliteet»;
2) riigi tähis «EE»;
3) järelevalveasutuse nimi «Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»;
4) tarnija registrikande number taimetervise registris;
5) tarnija nimi;
6) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
7) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
8) paljundusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
9) sordinimi;
10) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
11) paljundusmaterjali kogus;
12) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud paljundusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

(8) Tootekirjeldusele märgitakse:
1) paljundusmaterjali taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles;
2) sordinimi;
3) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
4) tarnija nimi;
5) tootjariigi nimi.

(9) Mikropaljundatud paljundusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna «mikropaljundatud».»

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json