Teksti suurus:

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 18.04.2006 nr 47
RTL 2006, 35, 617
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.08.2006/86 (RTL 2006, 63, 1142) 18.08.2006

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 4 lõike 3, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

[RTL 2006, 63, 1142 – jõust. 18.08.2006]

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse dekoratiivkultuuride sortide nimekirja koostamise nõuded, dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise, sealhulgas tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded ja paljundusmaterjali kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ning dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kvaliteedi ja turustamise nõuded.

(2) Määruse nõudeid ei kohaldata katsetes, teadustöös, sordiaretuses või geneetiliste ressursside säilitamiseks kasutatava dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise suhtes.

§ 2. Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjal

(1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste dekoratiivkultuuride perekondade ja liikide suhtes:
1) aednelk (Dianthus caryophyllus L.) ja selle hübriidid;
2) jõulutäht (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch);
3) krüsanteem (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.);
4) must mänd (Pinus nigra);
5) perekond datlipalm (Phoenix);
6) perekond gerbera (Gerbera L.);
7) perekond gladiool (Gladiolus L.);
8) perekond kibuvits (Rosa);
9) perekond liilia (Lilium L.);
10) perekond nartsiss (Narcissus L.);
11) perekond pelargoon (Pelargonium L.);
12) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
13) perekond ploomipuu (Prunus L.);
14) perekond tsitrus (Citrus L.);
15) perekond õunapuu (Malus Mill.);
16) roosbegoonia (Begonia x hiemalis Fotsch);
17) muud puittaimede ning ühe-, kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede liigid.

(2) Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjal (edaspidi paljundusmaterjal) on nõukogu direktiivi 98/56/EÜ dekoratiivkultuuride turustamise kohta (ELT L 226, 13.08.1998, lk 16–23) artikli 2 lõike 1 tähenduses lõikes 1 nimetatud dekoratiivkultuuride perekondade ja liikide ning nende hübriidide paljundamiseks või istutusmaterjali tootmiseks kasutatav seeme, taimeosa ja muu taimne materjal, kaasa arvatud vegetatiiv- ja seemikalus, ning istutusmaterjal, milleks on istutatud, istutamiseks või ümberistutamiseks ettenähtud taim või taimeosa.

§ 3. Dekoratiivkultuuride sortide nimekiri

(1) Tarnija koostab enda toodetavate, töödeldavate või turustatavate § 2 lõikes 1 loetletud dekoratiivkultuuride sortide nimekirja (edaspidi sortide nimekiri).

(2) Sortide nimekirja ei pea koostama «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 34 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(3) Sortide nimekirja kantakse:
1) sordinimi koos selle üldtuntud sünonüümidega;
2) teave selle kohta, kuidas säilitatakse sordi sordiehtsus ja -puhtus ning millist meetodit kasutatakse sordi paljundamiseks;
3) sordikirjeldus, mis sisaldab vähemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.09.1994, lk 1–30) alusel ühenduse sordikaitse taotlemisel nõutavaid tunnuseid ja tunnuste väljendumist;
4) olulisemad tunnused, mille poolest sort on eristatav teistest sarnastest sortidest.

(4) Tarnija, kes tegeleb üksnes paljundusmaterjali turustamisega, ei pea sortide nimekirja kandma lõike 3 punktides 2 ja 4 nimetatud andmeid.

§ 4. Paljundusmaterjali tarnija enesekontrollisüsteem

(1) Paljundusmaterjali tootmise nõuetekohasuse ja turustatava nõuetekohase paljundusmaterjali tagamiseks määrab tarnija tulenevalt tootmismeetodist kindlaks tootmise olulised kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab nende meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem).

(2) Paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, kus kirjeldab enesekontrolli tagamiseks tulenevalt tootmismeetodist järgmisi tootmise olulisi kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid:
1) tootmise alustamiseks kasutatava paljundusmaterjali kvaliteedi kindlakstegemine;
2) paljundusmaterjali külvamine, pikeerimine ja istutamine;
3) paljundusmaterjali kontrollimine taimekahjustaja esinemise avastamiseks ja kohaste tõrjeabinõude rakendamine, sealhulgas vajaduse korral kahjustatud paljundusmaterjali hävitamine;
4) paljundusmaterjali tootmiseks kasutatava maatüki kohta põlluraamatu või maakasutuskava ja paljundusmaterjali tootmiseks kasutatava hoone või rajatise kohta kasutuskava pidamine;
5) üldine tootmismetoodika ja agrotehnika;
6) taimekahjustajate levitamise ärahoidmiseks ettevaatusabinõude järgimine;
7) paljundamise tehnoloogia;
8) paljundusmaterjali koristamine;
9) paljundusmaterjali partiide eristatavuse ja erinevate partiide kindlakstegemise tagamine paljundusmaterjali tootmise, koristamise, töötlemise, pakendamise, ladustamise ja veo ajal;
10) paljundusmaterjali töötlemine;
11) paljundusmaterjali pakendamine;
12) paljundusmaterjali ladustamine;
13) paljundusmaterjali vedu;
14) ettevõtte tegevuse korraldamine;
15) kriitiliste punktide jälgimine ja kontrollimine.

(3) Tarnija, kes tegeleb üksnes paljundusmaterjali turustamisega, koostab enesekontrolliplaani, kus kirjeldab lõike 2 punktides 10–15 toodud kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid.

(4) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutav töötaja.

(5) Tarnija säilitab andmeid oluliste kriitiliste punktide kontrolli tulemuste kohta paberkandjal või digitaalselt ning andmeid ja dokumente ostetud, toodetud ja turustatud paljundusmaterjali kohta vähemalt kolm aastat.

§ 5. Paljundusmaterjali kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

(1) Paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija kontrollib taimekahjustaja esinemise avastamiseks paljundusmaterjali selle kasvamise ajal visuaalselt.

(2) Sibulate, mugulate ja risoomidega paljundatava taimeliigi puhul kontrollib paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija taimekahjustaja esinemise avastamiseks paljundusmaterjali kasvamise ajal taimikut visuaalselt.

(3) Kui tarnija avastab tootmise kohas paljundusmaterjali või taimiku kasvuaegse visuaalse kontrolli käigus lisas nimetatud dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kvaliteeti vähendava taimekahjustaja (edaspidi taimekahjustaja), rakendab ta taimekahjustaja hävitamiseks viivitamata kohaseid tõrjeabinõusid, sealhulgas vajaduse korral hävitab kahjustatud paljundusmaterjali.

§ 6. Nõuetekohane paljundusmaterjal

(1) Nõuetekohane on paljundusmaterjal:
1) mis on ühe partii piires ühtlase kvaliteediga, liigiehtne ja -puhas ning sorti kuuluva dekoratiivkultuuri puhul sordiehtne ja -puhas;
2) mille visuaalsel kontrollimisel ei esine lisas nimetatud taimekahjustajaid esinemise piirmäärast rohkem;
3) mis on sõltuvalt liigile ja sordile omastest tunnustest normaalselt arenenud, kahjustusteta ja närtsimise tunnusteta;
4) mis potitaimena turustamise korral on hästi juurdunud ja terve juurestikuga ning paljasjuursena turustamise korral on puhkeseisundis;
5) mille idanevus seemne puhul on piisav.

(2) Perekonda tsitrus kuuluva liigi paljundusmaterjal peab lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele vastama järgmistele nõuetele:
1) pärinema paljundusmaterjalist, mille visuaalse kontrollimise tulemusena ei avastatud lisa punktis 2 nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid ning mida on asjakohaseid meetodeid kasutades laboratoorselt analüüsitud ja mis on tunnistatud neist taimekahjustajatest vabaks;
2) olema viimase kasvuperioodi jooksul kontrollitud ja kontrollimise tulemusena ei avastatud lisa punktis 2 nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid taimekahjustaja esinemise piirmäärast rohkem;
3) pookimise korral olema poogitud pookealusele, mis ei ole viroididele vastuvõtlik.

§ 7. Paljundusmaterjali turustamine

(1) Turustatav paljundusmaterjal peab vastama §-s 6 sätestatud kvaliteedinõuetele.

(2) Turustatavat paljundusmaterjali hoitakse partiina. Erinevaid partiisid peab olema võimalik eristada ja kindlaks teha. Erineva päritoluga paljundusmaterjali partiide ühendamise korral säilitab tarnija andmed partii koostise ja partii erinevate osade päritolu kohta.

(3) Tarnija väljastab tarnija dokumendi paljundusmaterjali partii kohta, mis turustatakse «Taimekaitseseaduse» alusel taimetervise registrisse kantud isikule, kes tegeleb dekoratiivkultuuride tootmisega, ja tarnijale, kes tegeleb paljundusmaterjali turustamisega.

(4) Tarnija väljastab lõpptarbijale turustatava paljundusmaterjali partii või üksikistiku kohta tootekirjelduse.

(5) Tarnija dokument on ühekordselt kasutatav ja see täidetakse eesti keeles ja vajaduse korral muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad «EL kvaliteet»;
2) riigi tähis «EE»;
3) järelevalveasutuse nimi «Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»;
4) tarnija registrikande number taimetervise registris;
5) tarnija nimi;
6) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
7) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
8) paljundusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
9) sordinimi või taimerühma nimi;
10) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
11) paljundusmaterjali kogus;
12) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud paljundusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

(6) Tootekirjeldusele märgitakse:
1) paljundusmaterjali taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles;
2) sordinimi või taimerühma nimi;
3) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
4) tarnija nimi;
5) tootjariigi nimi.

(7) Tarnija dokumendile ja tootekirjeldusele märgitakse sordinimi üksnes siis, kui paljundusmaterjali sort on tuntud, kaitse alla võetud, kantud riiklikku sordiregistrisse või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 34 lõikes 1 nimetatud sortide nimekirja. Tarnija dokumendile taimerühma nime märkimise korral märgitakse see viisil, mis hoiab ära taimerühma nime segiajamise sordinimega.

(8) Mikropaljundatud paljundusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna «mikropaljundatud».

[RTL 2006, 63, 1142 – jõust. 18.08.2006]

§ 8. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 9. Määruse rakendamine

Paljundusmaterjali võib seni kehtinud nõuete kohaselt märgistada ja sellist paljundusmaterjali võib turustada kuni tootja dokumentide, tootekirjelduste või paljundusmaterjali lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2006. a.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2006. a.


1 nõukogu direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivkultuuride turustamise kohta (ELT L 226, 13.08.1998, lk 16–23), muudetud nõukogu määrusega 806/2003/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja nõukogu direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9–18), muudetud Euroopa Komisjoni direktiiviga 1999/67/EÜ (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 78–78); Euroopa Komisjoni direktiiv 1999/66/EÜ, millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele dokumentidele esitatavad nõuded (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 76–77); Euroopa Komisjoni direktiiv 1999/68/EÜ, milles nähakse ette lisasätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ alusel peetavate dekoratiivtaimesortide loetelude kohta (EÜT L 172, 08.07.1999, lk 42–43)

 

Märkus. Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.04.2006. a resolutsioon nr 17-1/0602784.


 

Põllumajandusministri  18. aprilli 2006. a määruse nr 47
"Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1"
lisa 

DEKORATIIVKULTUURIDE PALJUNDUSMATERJALI KVALITEETI VÄHENDAVATE TAIMEKAHJUSTAJATE LOETELU JA NENDE ESINEMISE PIIRMÄÄR


Dekoratiivkultuuride perekonnad ja liigid


Paljundusmaterjali kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad


Taimekahjustajate esinemise piirmäär 1


1. Roosbegoonia(Begonia x hiemalis Fotsch)

1.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
1.1.1. Aleurodidae
1.1.2. Aphelenchoides spp.
1.1.3. Ditylenchus destructor
1.1.4. Meloidogyne spp.
1.1.5. Myzus ornatus
1.1.6. Otiorrhynchus sulcatus
1.1.7. Sciara
1.1.8. Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
2
0,5

1.2. Bakterid
1.2.1. Erwinia chrysanthemi
1.2.2. Rhodococcus fascians
1.2.3. Xanthomonas campestris pv. begoniae

2
2
0,5

1.3. Seened
1.3.1. Jahukaste
1.3.2. Varrepõletiku tekitajad (Phytophthora spp., Pythium spp. ja Rhizoctonia spp.)

1
2

1.4. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
1.4.1. Leaf curl virus
1.4.2. Tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

1
0,5


2. Perekond tsitrus(Citrus L.)


2.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
2.1.1. Aleurothrixus floccosus (Mashell)
2.1.2. Meloidogyne spp.
2.1.3. Parabemisia myricae (Kuwana)
2.1.4. Tylenchulus semipenetrans0
0
0
0


2.2. Seened
2.2.1. Phytophthora spp.      0


2.3. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
2.3.1. Citrus leaf rugose
2.3.2. Haigused, mis tekitavad noortel lehtedel psoroosisarnaseid sümptomeid, nagu Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum
2.3.3. Infectious variegation
2.3.4. Viroidid, nagu Exocortis, Cachexia-Xyloporosis


Kõik 2


3. Krüsanteem (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.)


3.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
3.1.1. Agromyzidae
3.1.2. Aleurodidae
3.1.3. Aphelenchoides spp.
3.1.4. Diarthronomia chrysanthemi
3.1.5. Lepidoptera, eriti Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella
3.1.6. Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5


3.2. Bakterid
3.2.1. Agrobacterium tumefaciens
3.2.2. Erwinia chrysanthemi2
2


3.3. Seened
3.3.1. Fusarium oxysporum spp. chrysanthemi
3.3.2. Puccinia chrysanthemi
3.3.3. Pythium spp.
3.3.4. Rhizoctonia solani
3.3.5. Verticillium spp.1
1
2
2
2


3.4. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
3.4.1. Chrysanthemum B mosaic virus
3.4.2. Tomato aspermy cucumovirus
2
2


4. Aednelk (Dianthus caryophyllus L. ja hübriidid


4.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
4.1.1. Agromyzidae
4.1.2. Aleurodidae
4.1.3. Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis
4.1.4. Lepidoptera, eriti Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella
0,5
0,5
0,5
1


4.2. Seened
4.2.1. Alternaria dianthi
4.2.2. Alternaria dianthicola
4.2.3. Mycosphaerella dianthi
4.2.4. Phytophthora nicotiana sp. parasitica
4.2.5. Rhizoctonia solani
4.2.6. Varrepõletik (Fusarium spp. ja Pythium spp.)
4.2.7. Uromyces dianthi0,5
0,5
0,5
0,5
2
2
1


4.3. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
4.3.1. Carnation etched ring caulimovirus
4.3.2. Carnation mottle carmovirus
4.3.3. Carnation necrotic fleck closterovirus
4.4.4. Tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
2
2
2
0,5


5. Jõulutäht (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch)


5.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
5.1.1. Aleurodidae
0,5


5.2. Bakterid
5.2.1. Erwinia chrysanthemi2


5.3. Seened
5.3.1. Fusarium spp.
5.3.2. Pythium ultimum
5.3.3. Phytophthora spp.
5.3.4. Rhizoctonia solani
5.3.5. Thielaviopsis basicola0,5
1
1
2
0,5


5.4. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
5.4.1. Tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
0,5


6. Perekond gerbera (Gerbera L.)


6.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
6.1.1. Agromyzidae
6.1.2. Aleurodidae
6.1.3. Aphelenchoides spp.
6.1.4. Lepidoptera
6.1.5. Meloidogyne
6.1.6. Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5


6.2. Seened
6.2.1. Fusarium spp. 
6.2.2. Phytophthora cryptogea
6.2.3. Jahukaste
6.2.4. Rhizoctonia solani
6.2.5. Verticillium spp.0,5
1
1
2
2


6.3. Viirused ja viirusesarnased organismid
6.3.1. Tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
0,5


7.Perekond gladiool (Gladiolus L.)7.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
7.1.1. Ditylenchus dipsaci
7.1.2. Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis
0,5
0,5


7.2. Bakterid
7.2.1. Pseudomonas marginata
7.2.2. Rhodococcus fascians2
2


7.3. Seened
7.3.1. Botrytis gladiolorum
7.3.2. Curvularia trifolii
7.3.3. Fusarium oxisporum sp. gladioli
7.3.4. Penicillium gladioli
7.3.5. Sclerotinia spp.
7.3.6. Septoria gladioli
7.3.7. Urocystis gladiolica
7.3.8. Uromyces trasversalis2
0,5
1
1
1
1
1
1


7.4. Viirused ja viirusesarnased organismid
7.4.1. Aster yellow mycoplasm
7.4.2. Corky pit agent
7.4.3. Cucumber mosaic virus
7.4.4. Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)
7.4.5. Tobacco rattle virus


Kõik 0,5


7.5. Muud kahjulikud organismid
7.5.1. Cyperus esculentus0


8. Perekond liilia (Lilium L.)8.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
8.1.1. Aphelenchoides spp.
8.1.2. Rhyzoglyphus spp.
8.1.3. Pratylenchus penetrans
8.1.4. Rotylenchus robustus
8.1.5. Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


8.2. Bakterid
8.2.1. Erwinia carotovora subsp.  carotovora
8.2.2. Rhodococcus fascians1
1


8.3. Seened
8.3.1. Cylindrocarpon destructans
8.3.2. Fusarium oxysporum f. sp.  lilii
8.3.3. Pythium spp.
8.3.4. Rhizoctonia solani
8.3.5. Rhizopus spp.
8.3.6. Sclerotium spp.1
1
2
2
1
1


8.4. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
8.4.1. Cucumber mosaic virus
8.4.2. Lily symptomless virus
8.4.3. Lily virus x
8.4.4. Tobacco rattle virus
8.4.5. Tulip breaking virus


Kõik 0,5


8.5. Muud kahjulikud organismid
8.5.1. Cyperus esculentus0


9. Perekond õunapuu (Malus Miller)9.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
9.1.1. Anarsia lineatella
9.1.2. Eriosoma lanigerum
9.1.3. Kilptäid, eriti Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
0
2
0


9.2. Bakterid
9.2.1. Agrobacterium tumefaciens
9.2.2. Pseudomonas syringaepv. syringae2
2


9.3. Seened
9.3.1. Armillariella mellea
9.3.2. Chondrostereum purpureum
9.3.3. Nectria galligena
9.3.4. Phytophthora cactorum
9.3.5. Rosellinia necatrix
9.3.6. Venturia spp.
9.3.7. Verticillium spp.0
1
1
0,5
0
2
2


9.4. Viirused ja viirusesarnased organismid
9.4.1. Kõik
0,5


10. Perekond nartsiss (Narcissus L.)


10.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
10.1.1. Aphelenchoides subtenuis
10.1.2. Ditylenchus destructor
10.1.3. Eumerus spp.
10.1.4. Merodon equestris
10.1.5. Pratylenchus penetrans
10.1.6. Rhyzoglyphidae
10.1.7. Tarsonemidae
0,5
0,5
0
0
0,5
0,5
0,5


10.2. Seened
10.2.1. Fusarium oxisporum f. sp.  narcissi
10.2.2. Sclerotinia spp.
10.2.3. Sclerotium bulborum1
1
1


10.3. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
10.3.1. Tobacco rattle virus
10.3.2. Narcissus white streak agent
10.3.3. Narcissus yellow stripe virus


Kõik 0,5


11. Perekond pelargoon (Pelargonium L.)


11.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
11.1.1. Aleurodidae
11.1.2. Lepidoptera
11.1.3. Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis
0,5
1
0,5


11.2. Bakterid
11.2.1. Rhodococcus fascians
11.2.2. Xanthomonas campestris pv. pelargonii2
0,5


11.3. Seened
11.3.1. Botrytis  spp.
11.3.2. Puccinia pelargonii-zonalis
11.3.3. Pythium spp.
11.3.4. Verticillium spp.2
1
2
2


11.4. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
11.4.1. Pelargonium flower break carmovirus
11.4.2. Pelargonium leaf curl tombusvirus
11.4.3. Pelargonium line pattern virus
11.4.4. Tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)


Kõik 2


12. Perekond datlipalm (Phoenix)


12.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
12.1.1. Thysanoptera
0,5


12.2. Seened
12.2.1. Exosporium palmivorum
12.2.2. Gliocladium wermoeseni
12.2.3. Graphiola phoenicis
12.2.4. Pestalozzi phoenicis
12.2.5. Pythium spp.0
0
0
0
2


12.3. Viirused ja viirusesarnased organismid
12.3.1. Kõik
2


13. Must mänd (Pinus nigra)


13.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
13.1.1. Blastophaga spp.
13.1.2. Rhyacionia buoliana
1
0,5


13.2. Seened
13.2.1. Lophodermium seditiosum0,5

13.3. Viirused ja viirusesarnased organismid
13.3.1. Kõik
2


14. Perekond ploomipuu (Prunus L.)


14.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
14.1.1. Capnodis tenebrionis
14.1.2. Meloidogyne spp.
14.1.3. Kilptäid, eriti Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
0
0
0


14.2. Bakterid
14.2.1. Agrobacterium tumefaciens
14.2.2. Pseudomonas syringae pv.  mors-prunorum
14.2.3. Pseudomonas syringae pv. syringae2
2
2


14.3. Seened
14.3.1. Armillariella mellea
14.3.2. Chondrostereum purpureum
14.3.3. Nectria galligena
14.3.4. Rosellinia necatrix
14.3.5. Taphrina deformans
14.3.6. Verticillium spp.0
1
1
0
0
2


14.4. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
14.4.1. Prune dwarf virus
14.4.2. Prunus necrotic ringspot virus


Kõik 0,5


15.Perekond pirnipuu (Pyrus L.)


15.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
15.1.1. Anarsia lineatella
15.1.2. Eriosoma lanigerum 15.1.3. Kilptäid, eriti Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
0
2
0


15.2. Bakterid
15.2.1.  Agrobacterium tumefaciens 15.2.2. Pseudomonas syringae pv. syringae2
2


15.3. Seened
15.3.1. Armillariella mellea
15.3.2. Chondrostereum purpureum
15.3.3. Nectria galligena
15.3.4. Phytophthora spp.
15.3.5. Rosellinia necatrix 15.3.6. Verticillium spp.0
1
1
0,5
0
2


15.4. Viirused ja viirusesarnased organismid
15.4.1. Kõik
0,5


16. Perekond kibuvits (Rosa)


16.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
16.1.1. Lepidoptera, eriti Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana
16.1.2. Meloidogyne
16.1.3. Pratylenchus spp.
16.1.4. Tetranychus urticae
1
0,5
0,5
2


16.2. Bakterid 16.2.1. Agrobacterium tumefaciens2


16.3. Seened
16.3.1. Chondrostereum purpureum
16.3.2. Coniothyrium spp.
16.3.3. Diplocarpon rosae
16.3.4. Peronospora sparsa
16.3.5. Phragmidium spp.
16.3.6. Sphaerotheca pannosa
16.3.7. Verticillium spp.1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2


16.4. Viirused ja viirusesarnased organismid, eriti
16.4.1. Apple mosaic virus
16.4.2. Arabis mosaic nepovirus
16.4.3. Prunus necrotic ringspot virus


Kõik 2


17. Muud puittaimede ning ühe-, kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede liigid

17.1. Putukad, lestad ja nematoodid kõigis arengustaadiumides
17.1.1. Agromyzidae
17.1.2. Aleurodidae
17.1.3. Aphididae
17.1.4. Aphelenchoides spp.
17.1.5. Cecidophyopsis ribis
17.1.6. Kilptäid, eriti Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
17.1.7. Ditylenchus dipsaci
17.1.8. Ditylenchus destructor
17.1.9. Meloidogyne spp.
17.1.10. Tetranychus spp.
17.1.11. Thysanoptera, eriti Thrips tabaci ja Frankliniella occidentalis


0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5


17.2. Bakterid
17.2.1. Agrobacterium rhizogenes
17.2.2. Agrobacterium tumefaciens
17.2.3. Corynebacterium fascians
17.2.4. Pseudomonas spp.2
2
2
2


17.3. Seened
17.3.1. Armillariella mellea
17.3.2. Ceratocystis ulmi
17.3.3. Chondrostereum purpureum
17.3.4. Jahukasteseened
17.3.5. Nectria galligena
17.3.6. Phytophthora cactorum
17.3.7. Phytophthora fragariae var.  rubi
17.3.8. Pythium spp.
17.3.9. Rhizoctonia spp.
17.3.10. Verticillium spp.0
1
1
1
1
0,5
0,5
2
2
2


17.4. Viirused
17.4.1. Kõik2

 

1 Taimekahjustajate esinemise piirmäär - taimekahjustajaga saastunud taimede lubatud protsent paljundusmaterjali partiis.

 

/otsingu_soovitused.json