Teksti suurus:

Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1172

Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri

Vastu võetud 09.08.2006 nr 76

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 371 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib Eestis registreerimisele kuuluva ning Eesti territoriaalvetel ja laevatatavatel sisevetel liikleva väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva liiklusregistrisse (edaspidi register) kandmist, registriandmete muutmist ning registrist kustutamist, registreerimistunnistuse väljastamist ja registreerimisnumbri pardale kandmist, registreerimistunnistuse vormi ning nõuded registreerimisnumbrile.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) registritoiming on väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva, selle omaniku ja vastutava kasutaja andmete registrisse kandmine, muutmine, kustutamine, väikelaevale ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
2) registreerimiseelne ülevaatus on väikelaeva dokumentide ja meresõiduohutuse (sisevetel sõiduohutuse) ning kvaliteedinõuetele vastavuse kontroll;
3) registreerimiseelse ülevaatuse akt on lisas 3 toodud andmetega elektrooniline või paberkandjal dokument;
4) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimine on Eestis esmakordselt kasutusele võetava, registrisse kandmata väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva, selle omaniku ja vastutava kasutaja andmete kandmine registrisse;
5) registriandmete muutmine on registrisse kantud väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja sellega seotud isikute andmete muutmine, lisamine, täpsustamine või ärajätmine;
6) registrist kustutamine on väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kustutamiskande tegemine registris;
7) registreerimistunnistus on lisas 1 toodud vormi kohane väikelaeva registrisse kandmist tõendav dokument ja lisas 2 toodud vormi kohane alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registrisse kandmist tõendav dokument;
8) registreerimisnumber on registreerimisel väikelaevale ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevale antud kordumatu seitsmekohaline tähe ja numbrite kombinatsioon;
9) vastutav kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, ja kelle andmed on kantud liiklusregistrisse. Vastutav kasutaja on ka Eestis elamisluba mitteomava füüsilise isiku või Eestis registreerimata juriidilise isiku poolt määratud esindaja, kes on Eesti kodanik, Eestis elamisloa saanud füüsiline või Eestis registreeritud juriidiline isik;
10) identifitseerimisnumber on tähtedest ja numbritest koosnev tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tähistamiseks. Identifitseerimisnumbriks on HIN- või CIN-kood või valmistaja number;
11) ehitusaasta on väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva valmistamise aasta;
12) purjetähis on Eesti Jahtklubide Liidu väljastatud purjele kantav number;
13) CE-vastavusmärk on märgis, mis näitab, et väikelaev vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 164, 30.06.1994, lk 15), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/44/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 214, 26.08.2003, lk 18) (edaspidi direktiiv), nõuetele ja väikelaeva suhtes on järgitud direktiivis sätestatud väikelaeva nõuetele vastavuse tõendamise korda;
14) vastavusdeklaratsioon on kirjalik kinnitus, et väikelaev vastab direktiiviga esitatud nõuetele ja väikelaeva suhtes on järgitud direktiivis sätestatud väikelaeva nõuetele vastavuse tõendamise korda;
15) ümberehitus on remont, ümberseadistus, ümbertegemine, moderniseerimine jms, mille käigus muutuvad väikelaeva või alla 12-meetrise laeva tehnilised andmed, sõiduomadused või kvaliteedinõuetele vastavus.

§ 3. Registritoimingu korraldus

(1) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) teostab registritoiminguid omaniku avalduse alusel.

(2) Registritoimingu teostamiseks peab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanik esitama kirjaliku avalduse ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama vähemalt lihtkirjaliku volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Taotleja peab esitama isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.

(3) Avalduses märgitakse:
1) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omaniku ees- ja perekonnanimi või ärinimi, elu- või asukoht, isikukood, sünniaeg või registrikood, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kui avaldus esitatakse volituse alusel;
3) andmed väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kohta;
4) taotletav registritoiming;
5) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva vastutava kasutaja ees- ja perekonnanimi või ärinimi, elu- või asukoht, isikukood, sünniaeg või registrikood, kui väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel.

(4) ARK-l on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registritoimingu tegemist.

(5) Registritoimingut ei teostata, kui tekib kahtlus, et dokument või selles sisalduvad andmed on võltsitud või ebaõige.

(6) Piirangud registritoimingutele on sätestatud seadusega. Registriandmed väikelaevadele ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevadele kehtestatud piirangute kohta on avalikud.

(7) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu vastavalt seadusele.

2. peatükk
VÄIKELAEVA JA ALLA 12-MEETRISE KOGUPIKKUSEGA LAEVA REGISTREERIMINE

§ 4. Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimine

(1) Eestis alaliselt elav või Eestis elamisloa saanud füüsiline isik ja Eestis registreeritud juriidiline isik on kohustatud kandma oma väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva, mille kodusadam on Eestis, registrisse. See nõue ei kehti, kui väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev, mille kodusadam on Eestis on kantud mõne muu riigi vastavasse registrisse.

(2) Eestisse ajutiseks kasutamiseks sissetoodud väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev registreeritakse tollideklaratsioonis märgitud tähtajani.

(3) Kui väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanik on füüsiline isik, kes ei oma elamisluba Eestis, või juriidiline isik, kes ei ole seaduses ettenähtud korras Eestis registreeritud, peab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanikul olema esindaja Eestis, kes on Eestis registreeritud juriidiline isik või Eestis alaliselt elav või elamisluba omav füüsiline isik ning kes kantakse registrisse väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva vastutava kasutajana.

(4) Kui väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, tuleb vastutava kasutaja registrisse kandmise avalduses esitada andmed vastava lepingu kohta.

(5) Enne väikelaeva registreerimist tuleb väikelaevale teostada registreerimiseelne ülevaatus. Registreerimiseelse ülevaatuse teostab ARK, ARK poolt volitatud väikelaeva valmistaja ametlik esindaja tema poolt müüdud väikelaevale või Veeteede Ameti poolt tunnustatud isik.

(6) Registreerimiseelsel ülevaatusel kontrollitakse väikelaeva vastavust lõikes 10 toodud dokumentidele ja CE-märgistust (kui see on nõutav) ning määratletakse registreerimiseelse ülevaatuse aktile kantavad andmed.

(7) Kui registreerimiseelsel ülevaatusel ei ole võimalik määrata kõiki registrisse kantavaid andmeid, suunatakse väikelaev täiendavale kontrollile Veeteede Ametisse.

(8) Pärast registreerimiseelse ülevaatuse teostamist vormistatakse registreerimiseelse ülevaatuse akt.

(9) Enne alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimist tuleb laevale teostada tehniline ülevaatus Veeteede Ametis.

(10) Väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev registreeritakse omaniku või tema esindaja kirjaliku avalduse alusel, millele tuleb lisada väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument ning toimingust lähtuvalt dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistus kasutatud väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimisel, kui see on eelnevalt väljastatud;
2) registreerimiseelse ülevaatuse akt;
3) vastavusdeklaratsioon alates 1. maist 2004 valmistatud väikelaevale (ei nõuta enda tarbeks ehitatud väikelaevalt, mida ei lasta viie aasta jooksul turule);
4) väikelaeva kasutusjuhend alates 1. maist 2004 valmistatud väikelaevale (ei nõuta enda tarbeks ehitatud väikelaevalt, mida ei lasta viie aasta jooksul turule);
5) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
6) alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse raamat;
7) Veeteede Ameti poolt väljastatud kontrollakt.

(11) Lõikes 10 nimetatud avalduses peab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanik või tema esindaja esitama andmed registritoimingu eest tasutava riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

(12) Registreerimist ei teostata, kui:
1) väikelaev ei läbinud registreerimiseelset ülevaatust ja väikelaeva tehniline seisund ei vasta kehtivatele meresõiduohutuse (sisevetel sõiduohutuse) ja kvaliteedi nõuetele;
2) alla 12-meetrise kogupikkusega laeval ei ole teostatud tehnilist ülevaatust Veeteede Ametis ja puudub tehnilise ülevaatuse raamat;
3) pärast 1. jaanuari 2000 Eestis või mujal valmistatud väikelaeval puudub identifitseerimisnumber või see on rikutud, võltsitud, mitteloetav või mittetuvastatav;
4) pärast 1. maid 2004 Eestis või mujal valmistatud väikelaeval puudub CE-vastavusmärk;
5) väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev on kuulutatud politsei poolt tagaotsitavaks;
6) omanikul puuduvad väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid;
7) enda tarbeks ehitatud väikelaeval, mida ei lasta viie aasta jooksul turule, või enne 1. maid 2004 kasutusele võetud väikelaeval, millel puuduvad nõuetekohased dokumendid ja ehitaja paigaldatud plaat, puudub Veeteede Ameti poolt väljastatud kontrollakt;
8) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eest ei ole tasutud riigilõivu või maksu.

(13) Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev kuulub kaasomanikele, registreeritakse see omanike kirjaliku avalduse või volikirja alusel ühe omaniku nimele.

(14) Väikelaevale ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevale omistatakse registreerimisel registreerimisnumber, mis tuleb nõuetekohaselt kanda väikelaevale ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevale.

3. peatükk
REGISTRIANDMETE MUUTMINE

§ 5. Registriandmete muutmine

(1) Registriandmete muutmiseks peab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanik või tema esindaja esitama viie tööpäeva jooksul pärast andmete muutumist ARK-le kirjaliku avalduse, millele tuleb toimingust lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistus;
2) omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
3) kohtuotsus;
4) Veeteede Ameti väljastatud ekspertiisiakt ümberehitatud alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kohta;
5) Veeteede Ameti väljastatud kontrollakt ümberehitatud väikelaeva kohta;
6) Veeteede Ameti väljastatud alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse raamat väikelaeval, mis kantakse registrisse alla 12-meetrise kogupikkusega laevana.

(2) Lõikes 1 nimetatud avalduses peab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanik või tema esindaja esitama andmed registritoimingu eest tasutava riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

(3) Registriandmete muutmiseks väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva võõrandamisel võivad registrijärgne omanik või tema esindaja ning omandaja või tema esindaja ühiselt esitada kahepoolselt allkirjastatud avalduse, millega kinnitavad väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva võõrandamise lepingu olemasolu.

(4) Kui registrijärgne omanik või tema esindaja teatab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omandi üleandmisest, kuid omandaja ei ole lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul esitanud avaldust registriandmete muutmiseks, teeb ARK registrisse sellekohase registrimärke.

(5) Politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud väikelaeval ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registriandmete muutmine on keelatud.

(6) Käsutuspiirangut omava väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registriandmete muutmiseks väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva võõrandamisel või vastutava kasutaja vahetumisel peab olema piirangu kehtestaja nõusolek.

4. peatükk
REGISTRIST KUSTUTAMINE

§ 6. Registrist kustutamine

(1) Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanik on kohustatud registrist kustutamiseks esitama ARK-le avalduse alljärgnevatel juhtudel:
1) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva väljaviimisel Eestist seoses väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omaniku elukoha vahetuse või väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva võõrandamisega;
2) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kasutamisest loobumisel;
3) ajutiselt registreeritud väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistähtaja lõppemisel;
4) väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva uppumisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel;
5) seadusega sätestatud muudel juhtudel.

(2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tehakse registreerimistunnistusele kirje registrist kustutamise kohta. Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhul tagastatakse ARK-le registreerimistunnistus. ARK tagastab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanikule päritolumaa registreerimistunnistuse, kui see on registreerimisel hoiule võetud.

(3) Käsutuspiirangut omava väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registrist kustutamiseks peab olema piirangu kehtestaja nõusolek.

5. peatükk
REGISTREERIMISTUNNISTUSE VÄLJASTAMINE, ASENDAMINE JA TAGASTAMINE

§ 7. Registreerimistunnistuse väljastamine

ARK väljastab väikelaeva registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule või tema esindajale lisas 1 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse ning alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanikule või tema esindajale lisas 2 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse. Registreerimistunnistusele kantakse andmed omaniku või § 4 lõikes 3 toodud vastutava kasutaja kohta ning tema väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kasutamise osas meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud piirangute kohta.

§ 8. Registreerimistunnistuse asendamine

(1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registrijärgsel omanikul või ametlikult kinnitatud või registrijärgse omaniku digitaalselt allkirjastatud volikirja alusel tema poolt volitatud isikul ARK-le esitada kirjalik avaldus, näidates ära asendamise tinginud asjaolud.

(2) Kui registrijärgne omanik ja omandaja esitavad registriandmete muutmiseks väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva võõrandamisel ühise kahepoolselt allkirjastatud avalduse ja väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registrijärgne omanik tuvastatakse ARK büroos, ei ole kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse eelnev asendamine nõutav.

§ 9. Registreerimistunnistuse tagastamine

Registriandmete muutmisel tuleb registreerimistunnistus ARK-le tagastada.

6. peatükk
REGISTREERIMISNUMBER JA TEISALDATAV REGISTREERIMISMÄRK

§ 10. Registreerimisnumber ja selle pardale kandmine

(1) Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimisnumber on seitsmekohaline (kokkukirjutatud) kolmest ladina suurtähest, tähekoha pikkusest kriipsust ja kolmest araabia numbrist koosnev kombinatsioon. Registreerimisnumbris ei tohi kasutada täpitähti.

(2) Purjejahi registreerimisnumbriks on Eesti Jahtklubide Liidu poolt antav purjetähis, mis koosneb rahvuslikust tähekombinatsioonist EST ja numbritest.

(3) Alla 12-meetrise kogupikkusega väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva pardale kantava registreerimisnumbri kõrgus on 100–200 mm ja tähejoone paksus 1/7 registreerimisnumbri kõrgusest.

(4) Üle 12-meetrise kogupikkusega väikelaeva pardale kantava registreerimisnumbri kõrgus on 200–300 mm ja tähejoone paksus 1/7 registreerimisnumbri kõrgusest.

(5) Registreerimisnumber kantakse laeva vööriossa mõlemale pardale paralleelselt pardajoonega. Heledale pinnale kantakse registreerimisnumber musta tähistusega ja tumedale pinnale valge tähistusega.

(6) Registreerimisnumber peab olema selgesti kirjutatud ja kergesti loetav.

§ 11. Teisaldatav registreerimismärk

(1) ARK väljastab teisaldatava registreerimismärgi ainult Eestisse müügiks toodud või Eestis valmistatud väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva piiratud kasutamise võimaldamiseks:
1) väikelaevu ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevu valmistavale ettevõtjale;
2) uute väikelaevade ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevade hulgi- ja jaemüügi õigusega ettevõtjale.

(2) Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise žurnaalide väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord on toodud lisas 4.

(3) Lõikes 1 nimetatud väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistusele kannab ARK ainult järgmised andmed:
1) teisaldatava registreerimismärgi tunnusnumber;
2) registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
3) märkuste lahtrisse ettevõtja nimetus, asukoht ja registrikood ning sissekanne «Kehtib ainult koos teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaaliga».

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 11 ja lisa 4, mis jõustuvad üheaegselt «Riigilõivuseaduse» § 64 täiendusega, millega nähakse ette riigilõivu määr väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva teisaldatava registreerimismärgi kirjega «PROOV» väljastamise eest.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. augusti 2006. a määruse nr 76 «Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri»
lisa 1

VÄIKELAEVA REGISTREERIMISTUNNISTUS

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. augusti 2006. a määruse nr 76 «Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri»
lisa 2

ALLA 12-MEETRISE KOGUPIKKUSEGA LAEVA REGISTREERIMISTUNNISTUS

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. augusti 2006. a määruse nr 76 «Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri»
lisa 3

REGISTREERIMISEELSE ÜLEVAATUSE AKTILE KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus
2. Dokumendi number
3. Mark
4. Mudel
5. Tüüp (sõudepaat, mootorpaat, kaater, purjejaht)
6. Kategooria
7. Kere põhimaterjal
8. Pikkus
9. Laius
10. Süvis
11. Lubatud inimeste arv pardal
12. Kandejõud
13. Mootori tüüp ja arv
14. Lubatud mootori võimsus
15. Purjepind
16. Identifitseerimisnumber
17. Ehitusaasta
18. Tehnokood
19. Päritoluriik
20. Märkused
21. Kuupäev
22. Büroo
23. Otsus
24. Allkiri
25. Pitser

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. augusti 2006. a määruse nr 76 «Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri»
lisa 4

VÄIKELAEVADE JA ALLA 12-MEETRISE KOGUPIKKUSEGA LAEVADE TEISALDATAVATE REGISTREERIMISMÄRKIDE JA NENDE KASUTAMISE ŽURNAALIDE VÄLJASTAMISE, KASUTAMISE JA TAGASTAMISE KORD

1. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada ainult Eestisse müügiks toodud või Eestis valmistatud registrisse kandmata väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva (edaspidi siin laev) müügieelsel proovi- või katsesõidul.

2. Laev, millel kasutatakse teisaldatavat registreerimismärki, peab vastama kehtivatele meresõiduohutuse (sisevetel sõiduohutuse) ja kvaliteedi nõuetele ning omama nõuetekohast varustust.

3. Teisaldatav registreerimismärk on kirjest «PROOV» ja neljast araabia numbrist koosnev tunnusnumber, mis on kantud painduvale plastikalusele mõõtudega 520×113 mm.

4. Teisaldatav registreerimismärk peab olema paigaldatud laevale nähtavale kohale.

5. Teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise žurnaali väljastab ARK kirjaliku avalduse alusel:
1) laevu valmistavale ettevõtjale;
2) uute laevade hulgi- ja jaemüügi õigusega ettevõtjale.

6. Enne teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaali väljastamist kannab ARK žurnaali ettevõtja nimetuse, aadressi, registrikoodi, kontakttelefoni numbri, teisaldatava registreerimismärgiga laeva registreerimistunnistuse numbri ja teisaldatava registreerimismärgi tunnusnumbri.

7. Enne teisaldatava registreerimismärgi igakordset kasutamist peab ettevõtja kandma teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaali laeva kohta järgmised andmed, mille õigsust kinnitab laeva kasutav ettevõtja esindaja oma allkirjaga:
1) laeva mark, mudel, identifitseerimisnumber;
2) laeva kasutava ettevõtja esindaja nimi, aadress, väikelaevajuhi tunnistuse number, kui selle olemasolu on nõutav;
3) laeva kasutamise aeg (kuupäev ja kellaaeg).

8. Teisaldatavaid registreerimismärke väljastatakse ettevõtjale sõltuvalt tema müügikohtade arvust. Ühele ettevõtjale väljastatavate teisaldatavate registreerimismärkide arvu otsustab ARK.

9. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada ainult selle ettevõtja laevadel, kellele registreerimismärk on väljastatud.

10. Teisaldatav registreerimismärk ja selle kasutamise žurnaal väljastatakse mitte kauemaks kui üheks aastaks. Ettevõtja tegevuse jätkumisel ja märgi kasutamise nõuete rikkumiste puudumisel võib registreerimismärgi kasutamisõigust kuni üheks aastaks pikendada.

11. Teisaldatava registreerimismärgiga laeva kasutamisel peab laevas olema selle ettevõtja esindaja, kellele registreerimismärk on väljastatud. Ettevõtja esindajal peab olema kaasas teisaldatava registreerimismärgiga laeva registreerimistunnistus, teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaal, väikelaeva juhtimisõigust tõendav dokument, kui selle olemasolu on vastavalt meresõiduohutuse seadusele nõutav ja ettevõtja volikiri laeva kasutamiseks.

12. Teisaldatava registreerimismärgiga väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laevaga võib sooritada proovi- või katsesõite alates kella 8.00 kuni 20.00.

13. Kasutamiskõlbmatuks muutunud teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaali vahetab ARK ettevõtja kirjaliku avalduse alusel uue vastu.

14. Teisaldatava registreerimismärgi ja/või selle kasutamise žurnaali kaotusest, vargusest või hävimisest on ettevõtja kohustatud informeerima selle väljastanud ARK bürood. Uue teisaldatava registreerimismärgi ja/või selle kasutamise žurnaali väljastamise otsustab ARK.

15. Ettevõtja, kellele teisaldatav registreerimismärk on väljastatud, vastutab märgi sihipärase kasutamise ja käesoleva korra järgimise eest ning tagab teisaldatava registreerimismärgiga väikelaeva lubatud kasutamise ajal volitatud isikute (politsei, toll, piirivalve, ARK, Veeteede Amet jt) päringutele operatiivse vastamise.

16. Teisaldatav registreerimismärk, selle kasutamise žurnaal ja teisaldatava registreerimismärgiga laeva registreerimistunnistus tuleb ARK-le tagastada, kui:
1) teisaldatava registreerimismärgi kasutusaeg on lõppenud;
2) ettevõtja likvideeritakse või lõpetab käesoleva määruse § 11 lõikes 1 nimetatud tegevuse;
3) Politsei-, Piirivalve-, Maksu- ja Tolliamet, Veeteede Amet või teised pädevad ametiasutused on ARK-le teinud esildise käesoleva korra rikkumise kohta.

/otsingu_soovitused.json