Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1173

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.08.2006 nr 87

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 42 lõike 2, § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel, arvestades «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

§ 1. Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määrust nr 51 «Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 51, 879; 2006, 34, 607) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 29 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «esitab» sõnadega «§ 2 punktides 1, 3 ja 6 nimetatud tegevuste eest toetuse»;

3) paragrahvi 29 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 29 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ning §-de 33 ja 34 lõikes 2»;

5) paragrahvi 33 lõige 2 ja § 34 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 51 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 52 punktist 2, § 53 punktist 2 ja § 531 punktist 2 jäetakse välja sõnad «, mida vähendatakse leitud vahe kahekordse väärtuse võrra»;

8) paragrahvi 52 punktis 6 asendatakse sõnad «rikkumise kindlakstegemise aasta toetussummat 20% võrra» sõnadega «toetussummat 4% võrra»;

9) paragrahvi 53 punktis 3 ja § 531 punktis 3 asendatakse sõnad «rikkumise kindlakstegemise aasta toetussummat 20% võrra» sõnadega «toetussummat 4% võrra»;

10) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse taotleja ei täida talle tehtud ettekirjutust puuduse kõrvaldamiseks, jäetakse taotlus toetuse taotlemise aastale järgneval aastal rahuldamata.»;

11) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« (22) Kui kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse taotleja ei täida talle tehtud ettekirjutust § 33 lõike 1 punktis 3 ja § 34 lõike 1 punktis 3 sätestatud kirjaliku kinnituse esitamise kohta, jäetakse taotlus selle kiviaia eest toetuse saamiseks, mille kohta taotlejal puudub kinnitus, rahuldamata.»;

12) paragrahv 65 sõnastatakse järgmiselt:

« § 65. Taotluse rahuldamata jätmine kiviaia rajamise nõuete rikkumise korral

(1) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotleja ei ole toetuse taotlemise aastale järgneva aasta 1. septembriks rajanud kiviaeda, jäetakse taotlus rahuldamata.

(2) Kui rajatud kiviaed ei asu taotleja majandusüksuse põllumajanduslikus kasutuses oleval maal või ei piirne sellega, jäetakse taotlus selle kiviaia eest toetuse saamiseks rahuldamata.

(3) Paragrahvis 10 nimetatud kiviaia rajamise eest toetuse saamise nõuete rikkumise korral tehakse taotlejale ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks, kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et:
1) rajatud kiviaed on madalam, kui on sätestatud § 10 lõike 1 punktis 1;
2) kiviaed on rajatud kohta, mis ei ole Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.»;

13) paragrahv 66 sõnastatakse järgmiselt:

« § 66. Taotluse rahuldamata jätmine kiviaia taastamise nõuete rikkumise korral

(1) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotleja ei ole toetuse taotlemise aastale järgneva aasta 1. septembriks taastanud kiviaeda, jäetakse taotlus rahuldamata.

(2) Kui taastatud kiviaed ei asu taotleja majandusüksuse põllumajanduslikus kasutuses oleval maal või ei piirne sellega, jäetakse taotlus selle kiviaia eest toetuse saamiseks rahuldamata.

(3) Paragrahvis 11 nimetatud kiviaia taastamise eest toetuse saamise nõuete rikkumise korral tehakse taotlejale ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks, kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et:
1) taastatud kiviaed on madalam, kui on sätestatud § 11 lõike 1 punktis 1;
2) kiviaed on taastatud kohas, mis ei ole Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.»;

14) paragrahv 67 sõnastatakse järgmiselt:

« § 67. Taotluse rahuldamata jätmine kiviaia hooldamise nõuete rikkumise korral

(1) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotleja ei ole toetuse taotlemise aastale järgneva aasta 1. septembriks hooldanud kiviaeda, jäetakse taotlus rahuldamata.

(2) Kui hooldatav kiviaed ei asu taotleja majandusüksuse põllumajanduslikus kasutuses oleval maal või ei piirne sellega, jäetakse taotlus selle kiviaia eest toetuse saamiseks rahuldamata.

(3) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotlejal puudub kiviaia kohta Muinsuskaitseameti kirjalik kinnitus, tehakse ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.»;

15) paragrahvi 74 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Paragrahvides 42–44 sätestatud kontrolli tulemuste põhjal otsustab PRIA peadirektor toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotlemisele järgneva aasta 25. jaanuariks ning kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse taotlemise puhul teise kohustuseaasta 25. jaanuariks.»;

16) paragrahvi 76 lõige 81 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 77 lõikes 4 ja § 78 lõikes 3 asendatakse sõnad «lõigetes 2 ja 3» sõnadega «lõikes 2»;

18) paragrahv 79 sõnastatakse järgmiselt:

« § 79. Kohustuse pikenemine

Kui taotleja taotleb toetust § 2 punktis 3 nimetatud tegevuse eest, pikeneb varem võetud mahepõllumajandusliku tootmise kohustus uue kohustuse kehtivuse lõpuni.»;

19) paragrahvi 80 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «puhul» sõnadega «kogu kohustuseperioodi eest»;

20) paragrahv 81 sõnastatakse järgmiselt:

« § 81. Toetuse tagasinõudmine

(1) Kui pärast toetuse väljamaksmist tehakse kindlaks, et toetus on makstud alusetult, nõuab PRIA toetuse saanud isikult toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 73 alusel.

(2) Kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustustest vähemalt kolme järjestikuse aasta kohustused ja Euroopa Komisjoni määruse 817/2004/EÜ artikli 36 kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.

(3) Taotlus jäetakse rahuldamata ja eelmistel aastatel makstud toetus nõutakse tagasi selle maa või loomade arvu osas, mille osas taotlejal väheneb kohustuseperioodi jooksul üle 30% põllumajandusmaa pindala või ohustatud tõugu loomade puhul loomade arv, mille kohta ta kohustuse võtmise aastal võttis § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud kohustuse, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja tõestab, et ta ei saa jätkata võetud kohustuse täitmist vääramatu jõu tõttu. Kui kohustus on võetud kahe või kolme ohustatud tõugu looma kohta ja taotlejal väheneb kohustus loomade arvu osas, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi ühe looma osas. Kui taotlejal on vähenenud keskkonnasõbraliku tootmise või mahepõllumajandusliku tootmise kohustus, arvutatakse tagasinõutav toetuse suurus keskmise ühikumäära alusel.

(31) Taotlus jäetakse rahuldamata selle maa või loomade arvu osas, mille osas taotlejal väheneb kohustuseperioodi jooksul alla 30% põllumajandusmaa pindala või ohustatud tõugu loomade puhul loomade arv, mille kohta ta kohustuse võtmise aastal võttis § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud kohustuse.

(4) Kui toetuse saaja taotleb kohustuse võtmisele järgnevatel kohustuseaastatel toetust alla 1,00 hektari suuruse põllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta, jäetakse taotlus rahuldamata ja võetud kohustus lõpeb.

(5) Kui toetuse saaja ei esita kohustuse võtmisele järgnevatel kohustuseaastatel PRIA-le § 29 lõikes 2 nimetatud dokumente, lõpeb võetud kohustus ning eelmistel aastatel makstud toetus nõutakse tagasi.

(6) Kui pärast kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse väljamaksmist tehakse kohapealse kontrolli käigus kindlaks, et rajatud, taastatud või hooldatud kiviaiale lähemal kui 1,5 meetrit on haritud maad, kasutatud väetisi ja taimekaitsevahendeid või on niidetud enne 1. juulit, nõutakse makstud toetus 4% ulatuses tagasi.

(7) Paragrahvides 10–12 nimetatud kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse saamise nõuete rikkumise korral tehakse taotlejale ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks, kui ülejäänud nelja kohustuseaasta jooksul tehtud kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et:
1) rajatud või taastatud kiviaed on madalam kui 60 cm;
2) taotlejal puudub kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise kohta Muinsuskaitseameti kirjalik kinnitus;
3) taotleja ei ole ülejäänud nelja kohustuseaasta 1. septembriks kiviaeda rajamise puhul § 10 lõike 1 punktis 3, taastamise puhul § 11 lõike 1 punkti 3 või hooldamise puhul § 12 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuete kohaselt hooldanud.

(8) Kui kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse taotleja ei täida talle ülejäänud nelja kohustuseaasta jooksul lõike 7 kohaselt tehtud ettekirjutust puuduse kõrvaldamiseks, nõutakse makstud toetus 20% ulatuses tagasi.

(9) Kui kiviaia rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse taotleja ei täida talle ülejäänud nelja kohustuseaasta jooksul tehtud ettekirjutust § 33 lõike 1 punktis 3 ja § 34 lõike 1 punktis 3 sätestatud kirjaliku kinnituse esitamise kohta, nõutakse toetus selle kiviaia eest, mille kohta taotlejal puudub kinnitus, tagasi.»;

21) paragrahvi 82 lõikes 11 asendatakse sõnad «§ 81 lõiget 3» sõnadega «§ 81 lõikeid 3 ja 31».

§ 2. Põllumajandusministri 26. jaanuari 2006. a määruse nr 11 «2006. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused» (RTL 2006, 13, 213) § 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 49 «Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 48, 831; 2006, 34, 608) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Arvestades tehtud kontrolli tulemusi, otsustab PRIA peadirektor toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotlemisele järgneva aasta 25. jaanuariks.»;

2) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) PRIA peadirektor otsustab taotluse rahuldamata jätmise või toetuse määramise taotlemisele järgneva aasta 9. veebruariks, kui lõike 2 kohaselt vähendatakse toetusaluse põllumajandusmaa pindala.»

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json