Teksti suurus:

Põllumajandustootjatele 2005. aastal makstud eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi osalise hüvitamise nõuded ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1174

Põllumajandustootjatele 2005. aastal makstud eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi osalise hüvitamise nõuded ja kord

Vastu võetud 08.08.2006 nr 88

Määrus kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 20 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustootjale (edaspidi tootja), maksusoodustusena 2005. aastal eriotstarbelise diislikütuse ostul makstud aktsiisi osalise hüvitamise nõuded ja kord.

§ 2.  Hüvituse saamiseks esitatavad nõuded

  Hüvitust võib taotleda tootja, kes «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 kohaselt ostis 2005. aastal eriotstarbelist diislikütust ja kelle eriotstarbelise diislikütuse ostu tõendavad sama seaduse § 12 lõike 3 kohaselt kogutud andmed ning kellele määrati 2005. aastal ühtne pindalatoetus.

§ 3.  Hüvituse taotlemine

  Hüvituse saamiseks esitab tootja lisas toodud taotluse hiljemalt 29. septembriks 2006. aastal, millele märgib 2005. aasta ühtse pindalatoetuse määramisel aluseks võetud toetuskõlblikuks tunnistatud põllumajandusmaa kogupindala hektarites ja samal aastal ostetud eriotstarbelise diislikütuse koguse liitrites. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi Amet) alustab taotluste vastuvõttu 18. septembril 2006.

§ 4.  Hüvitise suuruse arvutamine

  (1) 2005. aastal eriotstarbelise diislikütuse eest tegelikult makstud aktsiisimäärast kuulub hüvitamisele osa, mis vastab 125 liitrile iga 2005. aastal ühtse pindalatoetuse määramisel aluseks võetud toetuskõlblikuks tunnistatud põllumajandusmaa pindala hektari kohta. Kui Maksu- ja Tolliameti andmebaasis sisalduvatest andmetest nähtuv ostetud eriotstarbelise diislikütuse kogus on väiksem taotlusel näidatust, võetakse see aluseks hüvitise määra arvestamisel.

  (2) 2005. aastal eriotstarbelise diislikütuse ostul makstud aktsiisi hüvitatakse kuni 27 senti liitri kohta.

  (3) Kui hüvitamisele kuuluva aktsiisi kogusumma ületab riigieelarvest eraldatud vahendite summa, vähendatakse hüvitist taotlejate kohta võrdeliselt, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

§ 5.  Andmete kontrollimine

  (1) Amet vaatab taotluse läbi ja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust hüvitise taotlemise nõuetele.

  (2) Amet kontrollib, kas taotlejale on määratud 2005. aastal ühtne pindalatoetus ja kas taotlusel toodud nõuetekohane põllumajandusmaa pind vastab ühtse pindalatoetuse määramisel aluseks võetud pinnale. Juhul kui toetuse määramisel aluseks võetud pind on väiksem, võetakse see hüvitise arvutamise aluseks.

  (3) Amet esitab hüvitise taotlejate nimekirja koos taotluses märgitud ostetud eriotstarbelise diislikütuse kogustega Maksu- ja Tolliametile vedelkütuse erimärgistamise seaduse alusel kogutud kütuse müügiaruannete alusel teostatavaks ristkontrolliks eriotstarbelise diislikütuse ostukoguste osas. Maksu- ja Tolliamet edastab Ametile teabe kontrolli tulemustest 10 tööpäeva jooksul alates nimekirja saamisest.

§ 6.  Hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Hüvitus määratakse §-s 2 nimetatud tootjale Ameti peadirektori otsusega taotleja poolt taotluses esitatud ja kontrolli tulemusel saadud andmete alusel hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja ei vasta hüvitise saamise nõuetele;
  2) taotleja ei ole taotluses esinenud ilmseid ebatäpsusi määratud tähtpäevaks kõrvaldanud.

  (3) Amet arvutab tootjale makstava hüvitise suuruse ja kannab hüvitise summa tootja arveldusarvele, arvates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast 15 tööpäeva jooksul.

§ 7.  Andmete säilitamine

  Amet säilitab esitatud taotlusi ja käskkirju kümme aastat.

Minister Ester TUIKSOO


Maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI


Põllumajandusministri 8. augusti 2006. a määruse nr 88 «Põllumajandustootjatele 2005. aastal makstud eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi osalise hüvitamise nõuded ja kord»
lisa


TAOTLUS

ERIMÄRGISTATUD DIISLIKÜTUSE AKTSIISI OSALISEKS KOMPENSEERIMISEKS

 

1.1. Taotleja üldandmed

1.2. Täidab PRIAEesnimi:

Perekonnanimi:

Taotleja isikukood:

 

Ärinimi:


Registrikood:

Taotluse number:

Kinnitan, et olen enne taotluse registreerimist
teinud kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Esindaja nimi:

Taotluse
vastuvõtja allkiri:

 

Kontakttelefon:

Esmasisestaja:

 Topeltsisestaja:2. Erimärgistatud diislikütuse aktsiisi toetuse taotlemise aluseks olevad andmed

2005. aasta ühtse pindalatoetuse maksmise aluseks olnud nõuetele vastav pind:

                  ha

2005. aastal ostetud ning põllumajanduslikus masinas, traktoris või liikurmasinas kasutatud erimärgistatud diislikütuse kogus:

  l


Käesolevaga kinnitan oma allkirjaga, et olen tutvunud toetuse saamiseks esitatavate
nõuetega, vastan neile ning kohustun neid täitma; taotluses esitatud andmed on õiged ning
võimaldan neid kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse
määramisel ja maksmisel.


Taotleja allkiri: _______________________

Kuupäev: ________________________

/otsingu_soovitused.json