Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1177

Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.08.2006 nr 6

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 28 lõike 2, § 30 lõike 4, § 40 lõike 7 ja § 50 lõike 6 alusel.

§ 1. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 3 «Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa» (RTL 2005, 13, 114; 61, 873) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Eesti kodakondsuse kaotamine

Eesti kodakondsuse kaotamisel mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmisega või Eesti kodakondsusest loobumisega antakse üle:
1) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kodakondsuse kaotanud isikule välisriigi asutuse poolt väljaantud dokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;
3) muudatus kodakondsuse andmetes.»;

3) määrust täiendatakse §-dega 171 ja 172 järgmises sõnastuses:

« § 171. Eesti kodakondsuse andmine või taastamine

Eesti kodakondsuse andmisel või taastamisel antakse üle:
1) Vabariigi Valitsuse korralduse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) muudatus kodakondsuse andmetes.

§ 172. Eesti kodakondsusest vabastamine või Eesti kodakondsuse äravõtmine

Eesti kodakondsusest vabastamisel või Eesti kodakondsuse äravõtmisel antakse üle:
1) Vabariigi Valitsuse korralduse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kodakondsuse kaotanud isikule välisriigi asutuse poolt väljaantud dokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;
3) muudatus kodakondsuse andmetes.»;

4) paragrahv 32 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvid 33 ja 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Pikaajalise elaniku elamisloa andmine

Pikaajalise elaniku elamisloa andmisel antakse üle:
1) pikaajalise elaniku elamisloa andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) pikaajalise elaniku elamisloa saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
3) pikaajalise elaniku elamisloa kehtivuse alguskuupäev.

§ 34. Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine

Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise kuupäev.»;

6) määrust täiendatakse §-dega 341–348 järgmises sõnastuses:

« § 341. Tähtajalise elamisõiguse andmine

Tähtajalise elamisõiguse andmisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisõiguse andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisõiguse saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
3) tähtajalise elamisõiguse kehtivusaeg.

§ 342. Tähtajalise elamisõiguse andmisest keeldumine

Tähtajalise elamisõiguse andmisest keeldumisel antakse üle tähtajalise elamisõiguse andmisest keeldumise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 343. Tähtajalise elamisõiguse pikendamine

Tähtajalise elamisõiguse pikendamisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisõiguse pikendamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisõiguse kehtivusaeg.

§ 344. Tähtajalise elamisõiguse pikendamisest keeldumine

Tähtajalise elamisõiguse pikendamisest keeldumisel antakse tähtajalise elamisõiguse pikendamisest keeldumise otsuse kohta üle määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 345. Tähtajalise elamisõiguse lõpetamine

Tähtajalise elamisõiguse lõpetamisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisõiguse lõpetamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisõiguse lõpetamise kuupäev.

§ 346. Alalise elamisõiguse andmine

Alalise elamisõiguse andmisel antakse üle:
1) alalise elamisõiguse andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) alalise elamisõiguse saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
3) alalise elamisõiguse kehtivuse alguskuupäev.

§ 347. Alalise elamisõiguse andmisest keeldumine

Alalise elamisõiguse andmisest keeldumisel antakse üle alalise elamisõiguse andmisest keeldumise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 348. Alalise elamisõiguse lõpetamine

Alalise elamisõiguse lõpetamisel antakse üle:
1) alalise elamisõiguse lõpetamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) alalise elamisõiguse lõpetamise kuupäev.»;

7) paragrahv 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 38. Elamisluba või elamisõigust omava isiku andmete muutmine

Elamisluba või elamisõigust omava isiku andmete muutmisel antakse üle:
1) andmete muutmise alusdokumendi kohta § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) elamisluba või elamisõigust omava isiku kohta kogutud seaduse §-des 21 ja 22 loetletud muudetud või lisatud andmed.»;

8) paragrahvides 42, 49, 50, 54, 55, 61, 62, 63, 66, 67, 78 asendatakse sõna «kohtuotsuse» sõnaga «kohtumääruse»;

9) paragrahvi 42 punktis 1 ja § 78 punktis 1 asendatakse sõna «surmatõendi» sõnaga «surmateatise»;

10) paragrahve 59 ja 60 täiendatakse pärast sõna «kohtuotsuse» sõnadega «või -määruse»;

11) paragrahvid 68 ja 69 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 71 täiendatakse pärast sõna «kohtuotsusega» sõnadega «või -määrusega» ja pärast sõna «kohtuotsuse» sõnadega «või -määruse»;

13) peatükid 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 4 «Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord» (RTL 2005, 13, 115; 2006, 5, 85) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 50 lõike 6 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 3 ning § 8 lõikeid 1 ja 3 täiendatakse pärast sõna «elamisloa» sõnadega «või elamisõiguse»;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) isikukoodi andmiseks Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule (edaspidi Euroopa Liidu kodanik) elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, kui isikule ei ole varem isikukoodi antud.»;

4) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «elamisluba» sõnadega «või elamisõigust»;

5) määrust täiendatakse §-dega 92 ja 93 järgmises sõnastuses:

« § 92. Isikukoodi andmine Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis

(1) Isikukoodi andmiseks Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis ja kellele ei ole varem isikukoodi antud, esitab isik isiklikult elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele kirjaliku taotluse (lisa 1) järgmiste andmetega:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) sünnikoht;
6) kodakondsus;
7) kodakondsusjärgse riigi isikukood (kui see on kantud kehtivasse isikut ja kodakondsust tõendavasse dokumenti);
8) kehtiva isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, väljaandnud asutus, number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg.

(2) Isikukoodi moodustamiseks antakse lõikes 1 loetletud andmed andmesidevõrgu kaudu üle rahvastikuregistri volitatud töötlejale.

§ 93. Isiku tuvastamine isikukoodi taotlemisel

(1) Isikukoodi taotlemisel §-de 91 ja 92 alusel tuvastatakse taotluse esitaja isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni poolt väljaantud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

(2) Oma alaealise lapse või eestkostetava eest esitab isikukoodi taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja). Taotluse esitamisel esitab seadusjärgne esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi.

(3) Taotluse esitamisel esitatav välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.»;

6) määruse lisas 1 esitatud isikukoodi saamise taotluse vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud isikukoodi saamise taotluse vormiga.

§ 3. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 5 «Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend» (RTL 2005, 13, 116; 61, 873) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Isiku tuvastamine elukohateate esitamisel

(1) Elukohateate esitamisel tuvastatakse elukohateate esitaja isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni poolt väljaantud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

(2) Oma alaealise lapse või eestkostetava eest esitab elukohateate tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja). Elukohateate esitamisel esitab seadusjärgne esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi. Kui rahvastikuregistrisse on kantud alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta, ei pea esindusõigust tõendavat dokumenti esitama.

(3) Elukohateate esitamisel esitatav välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.»;

2) paragrahvi 4 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) elukohateate esitamisel posti teel – koopia elukohateate esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja koopia esindusõigust tõendavast dokumendist, kui elukohateade esitatakse oma alaealise lapse või eestkostetava eest ning rahvastikuregistris puuduvad alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta;»;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) isikukoodid, kui elukohateate esitab Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis.»;

4) määruse lisas 1 esitatud elukohateate vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 2 esitatud elukohateate vormiga.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 11.08.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-05359.)

Lisa 1

Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json