Teksti suurus:

Nõuded kiiruspiirikule ja kiiruspiiriku kontrollimisele

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2010
Avaldamismärge:

Nõuded kiiruspiirikule ja kiiruspiiriku kontrollimisele1

Vastu võetud 23.05.2001 nr 53
RTL 2001, 65, 899
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

8.12.2004 nr 204 (RTL 2004, 153, 2313) 1.01.2005

20.07.2006 nr 71 (RTL 2006, 63, 1139) 18.08.2006

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» paragrahvi 13 lõike 3 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõidukile paigaldatavale kiiruspiirikule ning selle kohandamisele ja kontrollimisele.

(2) Kiiruspiirik on mootorsõiduki kiirust piirav seade, mis peab olema paigaldatud:
1) alates 1. jaanuarist 1988. a või hiljem esmakordselt kasutuselevõetavale N3 kategooria sõidukile ja üle 10-tonnise täismassiga M3 kategooria sõidukile;
2) alates 1. jaanuarist 2005. a esmakordselt kasutuselevõetavale N 2 ja M2 kategooria sõidukile ning M3 kategooria sõidukile, mille täismass ei ületa 10 tonni;
3) hiljemalt 1. jaanuariks 2006. a rahvusvahelises liikluses osalevale, ajavahemikul 1. oktoobrist 2001. a kuni 1. jaanuarini 2005. a esmakordselt kasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga või sädesüütega gaasikütusel töötava mootoriga N 2 ja M2 kategooria sõidukile ning M3 kategooria sõidukile, mille täismass ei ületa 10 tonni;
4) hiljemalt 1. jaanuariks 2007. a siseriiklikus liikluses osalevale, ajavahemikul 1. oktoobrist 2001. a kuni 1. jaanuarini 2005. a esmakordselt kasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga või sädesüütega gaasikütusel töötava mootoriga N 2 kategooria sõidukile, mille täismass on üle 7,5 tonni, ja M 3 kategooria sõidukile, mille täismass ei ületa 10 tonni.

5) hiljemalt 1. jaanuariks 2008. a siseriiklikus liikluses osalevale, ajavahemikul 1. oktoobrist 2001. a kuni 1. jaanuarini 2005. a esmakordselt kasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga või sädesüütega gaasikütusel töötava mootoriga N 2 kategooria sõidukile, mille täismass on üle 3,5 tonni kuid ei ületa 7,5 tonni, ja M2 kategooria sõidukile.

(3) [kehtetu]

(4) Kiiruspiirikut ei nõuta:
1) linnaliine teenindavatel bussidel ning neil bussidel, mille valmistajakiirus on väiksem kui 100 km/h;
2) N3 -kategooria sõidukitel, mille valmistajakiirus on väiksem kui 85 km/h;
3) kaitsejõudude, piirivalve, päästeteenistuse, politsei jt eritalituse sõidukitel.

(5) Määrus on kohustuslik kõigile Eesti territooriumil teeliikluses osalevaid sõidukeid omavatele ja valdavatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

[RTL 2006, 63, 1139 - jõust. 18.08.2006]

§2. Nõuded kiiruspiirikule

(1) Mootorsõidukile paigaldatud kiiruspiirik peab vastama EL nõukogu direktiivis 92/24/EMÜ kiiruspiirikute ja samalaadsete teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteemide kohta (EÜT L 129, 14.05.1992, lk 154) kehtestatud nõuetele ja omama sellekohast tüübikinnitust.

(2) Kiiruspiirikul peab olema välistatud võimalus omavoliliselt kiiruspiirangu ulatust suurendada või kiiruspiirikut välja lülitada.

(3) Kiiruspiirangu toime ja kiiruspiirik ise ei tohi aktiveerida sõiduki pidurisüsteemi. Aeglusti võib olla ühendatud kiiruspiirikuga ainult siis, kui ta rakendub tööle pärast seda, kui kiiruspiirik on vähendanud kütuse etteandmist miinimumtasemele.

(4) Kiiruspiirangu toime või kiiruspiirik ise peavad olema sellised, et need ei mõjutaks sõiduki kiirust gaasipedaalile vajutamisel, kui sõiduk liigub talle kindlaksmääratud piirkiirusel (suurim kiirus, millega kiiruspiirik võimaldab sõidukil liikuda).

(5) Kiiruspiirangu toime või kiiruspiirik ise peab võimaldama gaasipedaali normaalset kasutamist käiguvahetusel.

(6) Kõik komponendid, mis on vajalikud kiiruspiirangu või kiiruspiiriku täielikuks toimimiseks, peavad sõiduki liikumise ajal olema energiaga pidevalt varustatud.

[ RTL 2004, 153, 2313 - jõust. 01.01.2005]

§3. Nõuded kiiruspiiriku kohandamisele

(1) Kiiruspiiriku kohandamine hõlmab kiiruspiiriku sõidukile paigaldamist, kontrollimist, reguleerimist ja plommimist.

(2) Kiiruspiiriku kohandamist võivad teostada sõiduki valmistajad või nende volitatud esindajad ja ettevõtjad, kellele on kehtestatud korras antud õigus sõidumeeriku paigaldamiseks.

(3) Kiiruspiiriku paigaldamiseks esitatud sõidukile ja kiiruspiirikule peab kohandaja enne kiiruspiiriku paigaldamist teostama välise vaatluse, mille käigus kontrollitakse järgmiste nõuete täitmist:
1) kiiruspiiriku osad peavad olema valmistaja juhendi kohaselt plommitud ja sobima antud sõidukile;
2) sõidukil peavad olema valmistaja poolt ettenähtud mõõtudega rehvid. Rehvi siserõhk peab vastama sõiduki valmistaja nõuetele. Rehvi mustri jääksügavus peab vastama kehtivatele nõuetele.

(4) Kiiruspiirik tuleb enne paigaldamist seada töökorda ja kontrollida vastavalt valmistaja juhendile.

(5) Kiiruspiirik tuleb kohandada valmistaja juhendi kohaselt valmistaja poolt selleks ettenähtud seadmetega.

(6) Kiiruspiirik peab olema seadistatud selliselt, et sõiduki piirkiirus ei ületaks:
1) M2 ja M3 kategooria sõidukitel – 100 km/h, kusjuures enne 1. jaanuari 2005. a esmakordselt kasutusele võetud üle 10-tonnise täismassiga M 3 kategooria sõidukeid võib edasi kasutada kiiruspiirikuga, mis on reguleeritud selliselt, et seadistatud kiirus (vset) on 100 km/h;
2) N 2 ja N3 kategooria sõidukitel – 90 km/h.

(7) Sõiduki piirkiirus peab olema ära toodud sõiduki juhikabiinis märgataval kohal asetseval sildil või plaadil.

(8) Kohandaja peab plommima vastavalt valmistaja juhendile järgmised kiiruspiiriku ja selle tööga seotud osad:
1) kiiruspiiriku ajami ühenduskohad sõidukiga;
2) kiiruspiiriku toitejuhtmete sõiduki elektrisüsteemiga ühendamise kohad;
3) ühendused kiiruspiiriku eri osade vahel.

(9) Kui plomme on vajalik eemaldada tehnoloogilistel põhjustel sõiduki remondi ajal, plommid on vigastatud sõiduki kasutamise käigus või kiiruspiirik ei toimi õigesti, siis pärast remonti, vigastatud plommide või kiiruspiiriku ebaõige toimimise ilmsiks tulekut peab sõiduki omanik või valdaja kohe esitama sõiduki kiiruspiiriku kohandajale kiiruspiiriku kontrollimiseks ja plommimiseks.

[ RTL 2004, 153, 2313 - jõust. 01.01.2005]

§4. Kiiruspiiriku kontrollimine

(1) Sõidukile paigaldatud kiiruspiiriku kontrollimine § 3 lõikes 9 toodud juhtudel peab toimuma § 3 lõigetes 3¿6 toodud nõuete kohaselt.

(2) Sõidukile paigaldatud kiiruspiiriku perioodiline kontrollimine peab toimuma sõiduki korralise ülevaatuse käigus. Kiiruspiiriku perioodilisel kontrollimisel ja teel liikleva sõiduki kiiruspiiriku kontrollimisel tuleb kontrollida piirkiirust tähistava sildi või plaadi olemasolu ja sellele kantud kiiruse vastavust § 3 lõikele 6 ning kui see on võimalik, siis ka piirkiiruse õigsust, plommide olemasolu ja puutumatust ning kiiruspiiriku toimimist.

[ RTL 2004, 153, 2313 - jõust. 01.01.2005]

§5. Pädev asutus ja informatsiooni säilitamine

(1) Pädevaks asutuseks, kes kontrollib kiiruspiirikute kohandajate tegevust ja teeb ettekirjutusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kogub informatsiooni kiiruspiirikute kohandamise kohta ja korraldab nende perioodilist kontrollimist, on Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK).

(2) Kiiruspiiriku kohandajad peavad ARK-le esitama kohandamisel kasutatavate piirkiirust tähistavate siltide või plaatide ja plommide näidised ning paigaldusskeemid.

(3) Kiiruspiiriku kohandajad peavad säilitama vähemalt kahe aasta jooksul järgmisi andmeid:
1) sõiduki registreerimisnumber ja VIN-kood ehk tehasetähis;
2) rehvide mõõdud ja rehvi siserõhk;
3) teostatud tööde sisu ning ilmnenud vead;
4) kohandamise või kontrollimise kuupäev.

(4) ARK peab kiiruspiiriku kohandajate andmepanka ja annab sõiduki tehnoseisundi kontrollimise õigust omavatele isikutele nende nõudmisel vajalikku informatsiooni.

[ RTL 2004, 153, 2313 - jõust. 01.01.2005]

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/6/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise kohta ühenduses (EÜT L 57, 02.03.1992, lk 27–28), muudetud direktiiviga 2002/85/EÜ (EÜT L 327, 04.12.2002, lk 8–9);

Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/24/EMÜ milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja samalaadseid teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 154–174), muudetud direktiiviga 2004/11/EÜ (EÜT L 44, 14.02.2004, lk 19–20).

[RTL 2006, 63, 1139 - jõust. 18.08.2006]

/otsingu_soovitused.json