Teksti suurus:

Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa

Vastu võetud 07.01.2005 nr 3
RTL 2005, 13, 114
jõustumine 28.01.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24.05.2005/10 (RTL 2005, 61, 873) 10.06.2005

10.08.2006/6 (RTL 2006, 64, 1177) 25.08.2006

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab andmeandjate poolt rahvastikuregistri volitatud töötlejale rahvastikuregistrisse (edaspidi register) kandmiseks üleantavate andmete loetelu.

2. peatükk
ANDMEANDJAD JA ÜLEANTAVAD ANDMED

§2. Andmeandjad

Andmeandjad on:
1) Autoregistrikeskus;
2) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
3) kohaliku omavalitsuse asutused;
4) kohtud;
5) maavalitsused ja Tallinna Linnavalitsus;
6) pädevad uurimist teostavad organid;
7) Raudteeamet;
8) Kehtetu - RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006

81) Siseministeerium;
9) sünnitusabi osutavad haiglad;
10) välisesindused;
11) Välisministeerium.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§3. Isikuandmete üleandmine

(1) Vastavalt «Rahvastikuregistri seaduse» (edaspidi seadus ) § 27 lõikele 2 kuuluvad andmete registrisse üleandmisel alati üleandmisele järgmised isikuandmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sugu;
4) sünniaeg;
5) isikukood.

(2) Juhul kui ei toimu lõikes 1 nimetatud andmete muutmist, siis määruses andmeandjate poolt üleantavate andmete loeteludes neid andmeid eraldi ei nimetata. Andmete üleandmisel ja registrisse kandmisel võrreldakse neid andmeandja poolt kogutud isikuandmeid isiku varem registrisse kantud isikuandmetega veendumaks isikuandmete identsuses varem registrisse kantud isikuandmetega. Vigaste või kaheldavate andmete olemasolust või andmete puudumisest nimetatud isikuandmete hulgas teatab andmeandja vastavalt määruse §-le 9.

(3) Erandina võivad andmete üleandmisel meditsiinilise sünnitõendi koostamisel puududa lapse perekonnanimi või perekonnanimed ja eesnimi või eesnimed.

§4. Andmete loetelu ülesehitus

(1) Andmeandja poolt üleantavate andmete loetelu on jagatud paragrahvideks isikuga seotud toimingute ja seaduse §-s 26 loetletud rahvastikuregistrisse andmete kandmise alusdokumentide kaupa.

(2) Igas paragrahvis liigendatakse andmeandja poolt üleantavate andmete loetelu andmed järgmiselt:
1) alusdokumendi andmed;
2) isiku(te) isikuandmed, kelle kohta alusdokument koostati, kusjuures loetletakse ainult need isikuandmed, mida seoses alusdokumendi väljaandmisega peab muutma või võib muuta või mis kantakse registrisse esmakordselt;
3) isikuandmetega seotud andmed, mis seoses alusdokumendi koostamisega registrisse kantakse või mida muudetakse.

§5. Üleantavad alusdokumendi andmed

(1) Registrisse kantavad alusdokumendi andmed alusdokumendi koostamisel või väljaandmisel on:
1) alusdokumendi koostanud asutuse nimi;
2) dokumendi liik (kood);
3) dokumendi number;
4) koostamise kuupäev;
5) väljaandmise kuupäev (selle olemasolu korral);
6) jõustumise kuupäev (selle olemasolu korral);
7) kehtivuse tähtaeg (selle olemasolu korral);
8) koostaja ametikoht, eesnimi ja perekonnanimi (nende olemasolu korral);
9) dokumendi (originaali) säilitamise koht (asutuse nimi) – kui erineb koostanud asutuse nimest.

(2) Kui alusdokumendiga tühistatakse või tunnistatakse kehtetuks alusdokument, mille andmed on kantud registrisse, antakse üle ka kehtetuks tunnistatava või tühistatava dokumendi järgmised andmed:
1) alusdokumendi koostanud asutuse nimi;
2) dokumendi liik (kood);
3) dokumendi number;
4) koostamise kuupäev;
5) tühistamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev.

§6. Isikule väljaantud dokumentide andmed

(1) Isikule väljaantud dokumendi kohta kantakse registrisse:
1) dokumendi väljaandnud asutuse nimi;
2) dokumendi liik (kood);
3) dokumendi number;
4) väljaandmise kuupäev;
5) kehtivuse tähtaeg (selle olemasolu korral);
6) dokumendi välja andnud isiku ametikoht, eesnimi ja perekonnanimi (kui need on kantud väljaantud dokumendile).

(2) Isikule väljaantud dokumendi tühistamisel või kehtetuks tunnistamisel antakse tühistatud või kehtetuks tunnistatud dokumendi kohta üle järgmised andmed:
1) dokumendi väljaandnud asutuse nimi;
2) dokumendi liik (kood);
3) dokumendi number;
4) väljaandmise kuupäev;
5) tühistamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev.

(3) Koos lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetega antakse vastava alusdokumendi kohta üle vähemalt määruse § 5 lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed.

§7. Välisriigi asutuse väljaantud dokumendi alusel andmete üleandmine

(1) Välisriigi asutuse väljaantud dokumendi alusel antakse üle:
1) välisriigi asutuse väljaantud dokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;
2) muudatus isikuandmetes.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmed annab üle välisriigi asutuse väljaantud dokumenti haldusmenetluses kasutav määruse §-s 2 nimetatud andmeandja.

§8. Andmete töötlemise andmed

(1) Igakordsel andmete üleandmisel kuuluvad üleandmisele vähemalt järgmised andmete töötlemise andmed:
1) registrisse kande tegemise aeg;
2) registrisse kande tegija andmed;
3) andmeandja andmed vastavalt seaduse § 23 lõike 4 punktile 1;
4) andmete üleandmise aeg.

Andmete kodeerimise viisid ja vahendid andmete töötlemisel ning andmete üleandmise meetodid lepitakse kokku registri vastutava töötleja, volitatud töötleja ja andmeandja vahel vastavalt seaduse §-le 19 sõlmitavas lepingus.

§9. Mittetäielikest, kaheldavatest ja ebaõigetest andmetest teatamine

Kui andmeandja avastab registris mittetäielikud, kaheldavad või ebaõiged andmed ja tal puudub õigus neid täiendada või parandada, teatab andmeandja avastatud puudustest sellele andmeandjale, kes vastutab nende andmete õigsuse eest või selle võimaluse puudumisel volitatud töötlejale. Teatamise viisid ja vahendid lepitakse kokku registri vastutava töötleja, volitatud töötleja ja andmeandja vahel vastavalt seaduse §-le 19 sõlmitavas lepingus.

3. peatükk
AUTOREGISTRIKESKUSE JA RAUDTEEAMETI POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§10. Juhiloa andmine

Juhiloa andmisel antakse juhiloa kohta üle määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§11. Juhiloa tühistamine

Juhiloa tühistamisel antakse tühistatud juhiloa kohta üle määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.
[ RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§12. Juhiloa kehtetuks tunnistamine

Juhiloa kehtetuks tunnistamisel antakse kehtetuks tunnistatud juhiloa kohta üle määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

4. peatükk
KODAKONDSUS- JA MIGRATSIOONIAMETI POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§13. Isikutunnistuse andmine

Isikutunnistuse andmisel antakse üle isikutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§14. Isikutunnistuse kehtetuks tunnistamine

Isikutunnistuse kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud isikutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

§15. Eesti kodaniku passi andmine

Eesti kodaniku passi andmisel antakse üle Eesti kodaniku passi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§16. Eesti kodaniku passi kehtetuks tunnistamine

Eesti kodaniku passi kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud Eesti kodaniku passi kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

§17. Eesti kodakondsuse kaotamine

Eesti kodakondsuse kaotamisel mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmisega või Eesti kodakondsusest loobumisega antakse üle:

1) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;

2) kodakondsuse kaotanud isikule välisriigi asutuse poolt väljaantud dokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;

3) muudatus kodakondsuse andmetes.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§171. Eesti kodakondsuse andmine või taastamine

Eesti kodakondsuse andmisel või taastamisel antakse üle:

1) Vabariigi Valitsuse korralduse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;

2) muudatus kodakondsuse andmetes.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§172. Eesti kodakondsusest vabastamine või Eesti kodakondsuse äravõtmine

Eesti kodakondsusest vabastamisel või Eesti kodakondsuse äravõtmisel antakse üle:

1) Vabariigi Valitsuse korralduse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;

2) kodakondsuse kaotanud isikule välisriigi asutuse poolt väljaantud dokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;

3) muudatus kodakondsuse andmetes.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§18. Meremehe teenistusraamatu andmine

Meremehe teenistusraamatu andmisel antakse üle meremehe teenistusraamatu kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§19. Meremehe teenistusraamatu kehtetuks tunnistamine

Meremehe teenistusraamatu kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud meremehe teenistusraamatu kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

§20. Meresõidutunnistuse andmine

Meresõidutunnistuse andmisel antakse üle meresõidutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§21. Meresõidutunnistuse kehtetuks tunnistamine

Meresõidutunnistuse kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud meresõidutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

§22. Välismaalase passi andmine

Välismaalase passi andmisel antakse üle välismaalase passi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§23. Välismaalase passi kehtetuks tunnistamine

Välismaalase passi kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud välismaalase passi kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

§24. Pagulase reisidokumendi andmine

Pagulase reisidokumendi andmisel antakse üle pagulase reisidokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§25. Pagulase reisidokumendi kehtetuks tunnistamine

Pagulase reisidokumendi kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud pagulase reisidokumendi kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

§26. Ajutise reisidokumendi andmine

Ajutise reisidokumendi andmisel antakse üle ajutise reisidokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§27. Ajutise reisidokumendi kehtetuks tunnistamine

Ajutise reisidokumendi kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud ajutise reisidokumendi kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

§28. Elamisloa andmisest keeldumine

Elamisloa andmisest keeldumisel antakse üle elamisloa andmisest keeldumise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;

§281. Elamisloa pikendamisest keeldumine

Elamisloa pikendamisest keeldumisel antakse elamisloa pikendamisest keeldumise otsuse kohta üle määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§29. Tähtajalise elamisloa andmine

Tähtajalise elamisloa andmisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisloa andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisloa saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
3) tähtajalise elamisloa kehtivusaeg.

§30. Tähtajalise elamisloa pikendamine

Tähtajalise elamisloa pikendamisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisloa pikendamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisloa kehtivusaeg.

§31. Tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamine

Tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamine otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise kuupäev.

§32. Kehtetu - RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006

§33. Pikaajalise elaniku elamisloa andmine

Pikaajalise elaniku elamisloa andmisel antakse üle:
1) pikaajalise elaniku elamisloa andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) pikaajalise elaniku elamisloa saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
3) pikaajalise elaniku elamisloa kehtivuse alguskuupäev.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§34. Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine

Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise kuupäev.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§341. Tähtajalise elamisõiguse andmine

Tähtajalise elamisõiguse andmisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisõiguse andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisõiguse saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
3) tähtajalise elamisõiguse kehtivusaeg.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§342. Tähtajalise elamisõiguse andmisest keeldumine

Tähtajalise elamisõiguse andmisest keeldumisel antakse üle tähtajalise elamisõiguse andmisest keeldumise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§343. Tähtajalise elamisõiguse pikendamine

Tähtajalise elamisõiguse pikendamisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisõiguse pikendamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisõiguse kehtivusaeg.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§344. Tähtajalise elamisõiguse pikendamisest keeldumine

Tähtajalise elamisõiguse pikendamisest keeldumisel antakse tähtajalise elamisõiguse pikendamisest keeldumise otsuse kohta üle määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§345. Tähtajalise elamisõiguse lõpetamine

Tähtajalise elamisõiguse lõpetamisel antakse üle:
1) tähtajalise elamisõiguse lõpetamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tähtajalise elamisõiguse lõpetamise kuupäev.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§346. Alalise elamisõiguse andmine

Alalise elamisõiguse andmisel antakse üle:
1) alalise elamisõiguse andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) alalise elamisõiguse saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
3) alalise elamisõiguse kehtivuse alguskuupäev.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§347. Alalise elamisõiguse andmisest keeldumine

Alalise elamisõiguse andmisest keeldumisel antakse üle alalise elamisõiguse andmisest keeldumise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§348. Alalise elamisõiguse lõpetamine

Alalise elamisõiguse lõpetamisel antakse üle:
1) alalise elamisõiguse lõpetamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) alalise elamisõiguse lõpetamise kuupäev.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§35. Tööloa andmine

Tööloa andmisel antakse üle:
1) tööloa andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tööloa kehtivusaeg.

§36. Tööloa pikendamine

Tööloa pikendamisel antakse üle:
1) tööloa pikendamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tööloa kehtivusaeg.

§37. Tööloa kehtetuks tunnistamine

Tööloa kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) tööloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tööloa kehtetuks tunnistamise kuupäev.

§38. Elamisluba või elamisõigust omava isiku andmete muutmine

Elamisluba või elamisõigust omava isiku andmete muutmisel antakse üle:
1) andmete muutmise alusdokumendi kohta § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) elamisluba või elamisõigust omava isiku kohta kogutud seaduse §-des 21 ja 22 loetletud muudetud või lisatud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

5. peatükk
KOHALIKU OMAVALITSUSE POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§39. Sünniakti koostamine

Sünniakti koostamisel antakse üle:
1) meditsiinilise sünnitõendi kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed, kui need on sünnitusabi osutava haigla poolt üle andmata;
2) sünniakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
3) vastsündinu kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–7, 9 ja 16 loetletud isikuandmed;
4) sünnitunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§40. Sünnitunnistuse andmine

Sünnitunnistuse andmisel antakse üle:
1) sünnitunnistuse aluseks oleva sünniakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) sünnitunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§41. Lapse perekonnanime muutmine kohaliku omavalitsuse asutuse korraldusega

Lapse perekonnanime muutmisel antakse üle:
1) kohaliku omavalitsuse asutuse korralduse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) lapse muudetud perekonnanimi või perekonnanimed.

§42. Surmaakti koostamine

Surmaakti koostamisel antakse üle:
1) arstliku surmateatise kohta või surnuks tunnistamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) surmaakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
3) surma aeg ja koht;
4) surmatunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§43. Surmatunnistuse andmine

Surmatunnistuse andmisel antakse üle:
1) surmatunnistuse aluseks oleva surmaakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) surmatunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§44. Elukoha andmete registrisse kandmine elukohateate alusel

Elukohateate alusel antakse üle:
1) elukohateate kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku(te) seaduse § 21 lõikes 3 loetletud elukoha andmed (nende esitamisel);
3) sideandmed (nende esitamisel).

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§45. Elukoha andmete registrisse kandmine kohaliku omavalitsusüksuse algatusel ja omaniku õigustatud nõudmisel

Registrisse kantakse:
1) kohaliku omavalitsuse teate kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku(te) elukoha andmed.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§46. Elukoha aadressiandmete muutmine kohanime ja aadressikoha andmete muutmisel

Kohanime ja aadressikoha andmete muutmisel antakse üle:
1) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse kohanime ja aadressikoha nime ja numbrite muutmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) muudetud ja uute kohanimede, aadressikoha nimede ja numbrite andmed.

§47. Statistilistel eesmärkidel kogutavate andmete esitamine

Statistilistel eesmärkidel kogutavate andmete esitamisel antakse üle:
1) statistiliste andmete teate kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku vabal tahtel antud andmed rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta.

§48. Andmetele juurdepääsu piiramine isiku poolt esitatud avalduse alusel

Andmetele juurdepääsu piiramisel isiku poolt esitatud avalduse alusel antakse üle:
1) andmetele juurdepääsu piiramise avalduse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) andmetele juurdepääsu piirangu andmed (juurdepääsu piirangu alus, kelle taotlusel juurdepääsu piirang kehtestati, mis ajast mis ajani on juurdepääs piiratud).

6. peatükk
KOHTU POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§49. Lapsendamine

Lapsendamise otsustamisel antakse üle:
1) lapsendamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) lapsendatud lapse kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–9 ja 16 loetletud uued isikuandmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§50. Lapsendamise kehtetuks tunnistamine

Lapsendamise kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) lapsendamise kehtetuks tunnistamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kehtetuks tunnistatud kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) lapsendatud lapse kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–9 ja 16 loetletud uued (taastatud) isikuandmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§51. Abielu kehtetuks tunnistamine

Abielu kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kehtetuks tunnistatud abieluakti kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) kehtetuks tunnistatud abielutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed;
4) mehe kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed;
5) naise kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed.

§52. Abielu lahutamine

Abielu lahutamisel antakse üle:
1) abielu lahutamise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kehtetuks tunnistatud abieluakti kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) kehtetuks tunnistatud abielutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed;
4) endiste abikaasade kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed.

§53. Abielulahutuse kehtetuks tunnistamine

Abielulahutuse kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) abielulahutuse kehtetuks tunnistamise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kehtetuks tunnistatud kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) kehtetuks tunnistatud abielulahutuse akti kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
4) kehtetuks tunnistatud abielulahutuse tunnistuste kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed;
5) mehe kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed;
6) naise kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed.

§54. Surnuks tunnistamine

Surnuks tunnistamisel antakse üle:
1) surnuks tunnistamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) andmed isiku surnuks tunnistamise kohta (mis ajast on isik surnuks tunnistatud).

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§55. Surnuks tunnistamise tühistamine

Surnuks tunnistamise tühistamisel antakse üle:
1) surnuks tunnistamise tühistamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tühistatud kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) isiku surnuks tunnistamise andmete muudetud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§56. Leitud lapse kodakondsuse määramine

Leitud lapse kodakondsuse määramisel antakse üle:
1) leitud lapse kodakondsuse määramise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) leitud lapse kodakondsuse andmed.

§57. Lapse elukohaks ühe vanema elukoha määramine

Lapse elukohaks ühe vanema elukoha määramisel antakse üle:
1) kohtuotsuse kohta § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) lapse elukoha andmete muudetud andmed.

§58. Ruumist väljatõstmise otsustamine

Isiku(te) ruumist väljatõstmisel antakse üle:
1) isiku(te) ruumist väljatõstmise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) väljatõstetavate isikute elukoha andmete muudetud andmed.

§59. Isiku põlvnemise tuvastamine

Isiku põlvnemise tuvastamisel antakse üle:
1) isiku põlvnemise tuvastamise kohtuotsuse või -määruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku, kelle põlvnemist tuvastatakse, seaduse § 21 lõike 1 punktis 16 nimetatud muudetud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§60. Isiku põlvnemise tuvastamise tühistamine

Isiku põlvnemise tuvastamise tühistamisel antakse üle:
1) isiku põlvnemise tuvastamise tühistamise kohtuotsuse või -määruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tühistatud kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) isiku, kelle põlvnemise tuvastamine tühistati, seaduse § 21 lõike 1 punktis 16 nimetatud muudetud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§61. Vanema õiguste äravõtmine

Vanema õiguste äravõtmisel antakse üle:
1) vanema õiguste äravõtmise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku, kellelt vanema õigused ära võeti, andmed vanema õiguste äravõtmise kohta;
3) isiku, kelle suhtes võeti ära vanema õigused, andmed tema suhtes vanema õiguste äravõtmise kohta.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§62. Vanema õiguste äravõtmise tühistamine

Vanema õiguste äravõtmise tühistamisel antakse üle:
1) vanema õiguste äravõtmise tühistamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) tühistatud kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) isiku, kellelt vanema õiguste äravõtmine tühistati, muudetud andmed vanema õiguste äravõtmise kohta;
4) isiku, kelle suhtes vanema õiguste äravõtmine tühistati, muudetud andmed tema suhtes vanema õiguste äravõtmise kohta.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§63. Vanema õiguste taastamine

Vanema õiguste taastamisel antakse üle:
1) vanema õiguste taastamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kohtumääruse, millega vanema õigused ära võeti, kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) isiku, kelle vanema õigused taastati, andmed vanema õiguste taastamise kohta;
4) isiku, kelle suhtes vanema õigused taastati, andmed tema suhtes vanema õiguste taastamise kohta.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§64. Lapse äravõtmine vanemalt ilma vanema õiguste äravõtmiseta

Lapse äravõtmisel vanemalt ilma vanema õiguste äravõtmiseta antakse üle:
1) lapse äravõtmise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku, kellelt laps ära võeti, isikukood;
3) lapse, kes vanemalt ära võeti, isikukood.

§65. Lapse tagasiandmine vanemale

Lapse vanemale tagasiandmisel antakse üle:
1) lapse vanemale tagasiandmise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) isiku (vanema), kellele laps tagasi anti, isikukood;
3) lapse, kes vanemale tagasi anti, isikukood.

§66. Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine

Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramisel antakse üle:
1) eestkostja määramise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) andmed eestkoste kohta (eestkoste alguse aeg ning eestkostja);
3) andmed selle kohta, et isik on piiratud teovõimega;
4) andmed teovõime piiramise kohta valimisõiguse osas.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§67. Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise tühistamine

Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise tühistamisel antakse üle:
1) eestkostja määramise tühistamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) kohtumääruse, millega isikule määrati eestkostja, kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) eestkoste andmete muudetud andmed (eestkoste lõppemise aeg ning eestkostja);
4) teovõime piiramise muudetud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§68. Kehtetu - RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006

§69. Kehtetu - RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006

§70. Perekonnaseisuakti kande kehtetuks tunnistamine

Perekonnaseisuakti kande kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
1) perekonnaseisuakti kande kehtetuks tunnistamise kohtuotsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) perekonnaseisuakti, mille kanne kehtetuks tunnistati, kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) isiku(te) seaduse §-des 21 ja 22 loetletud andmed, mida kohtuotsusega muudeti või lisati.

§71. Registrisse kantud isikuandmete muutmine või täiendamine

Registrisse kantud isikuandmete muutmisel või täiendamisel kohtuotsusega või -määrusega antakse üle:
1) kohtuotsuse või -määruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) registri andmete alusdokumendi, mille alusel registrisse kantud andmeid muudeti, kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) isiku(te) seaduse §-des 21 ja 22 loetletud andmed, mida kohtuotsusega või -määrusega muudeti või lisati.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

7. peatükk
MAAVALITSUSE JA TALLINNA LINNAVALITSUSE POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§72. Sünniakti koostamine

Sünniakti koostamisel antakse üle:
1) meditsiinilise sünnitõendi kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed, kui neid ei ole üle antud sünnitusabi osutava haigla poolt;
2) sünniakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
3) vastsündinu kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–7, 9 ja 16 loetletud isikuandmed;
4) sünnitunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§73. Sünnitunnistuse andmine

Sünnitunnistuse andmisel antakse üle:
1) sünnitunnistuse aluseks oleva sünniakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) sünnitunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§74. Abieluakti koostamine

Abieluakti koostamisel antakse üle:
1) abieluakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) naise uus perekonnanimi või perekonnanimed;
3) mehe uus perekonnanimi või perekonnanimed;
4) perekonnaseisu andmete muudatus;
5) abielutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§75. Abielutunnistuse andmine

Abielutunnistuse andmisel antakse üle:
1) abielutunnistuse aluseks oleva abieluakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) abielutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§76. Abielulahutuse akti koostamine

Abielulahutuse akti koostamisel antakse üle:
1) abielulahutuse akti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) naise uus perekonnanimi või perekonnanimed;
3) mehe uus perekonnanimi või perekonnanimed;
4) perekonnaseisu andmete muudatus;
5) abielulahutuse tunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§77. Abielulahutuse tunnistuse andmine

Abielulahutuse tunnistuse andmisel antakse üle:
1) abielulahutuse tunnistuse aluseks oleva abielulahutuse akti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) abielulahutuse tunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§78. Surmaakti koostamine

Surmaakti koostamisel antakse üle:
1) arstliku surmateatise kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed või surnuks tunnistamise kohtumääruse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) surmaakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
3) surma aeg ja koht;
4) surmatunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§79. Surmatunnistuse andmine

Surmatunnistuse andmisel antakse üle:
1) surmatunnistuse aluseks oleva surmaakti kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) surmatunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§80. [Kehtetu - RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§81. [Kehtetu - RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§82. Perekonnaseisuakti kande parandamine ja muutmine

Perekonnaseisuakti kande parandamisel või muutmisel antakse üle:
1) perekonnaseisuakti kande parandamise ja muutmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) perekonnaseisuakti kohta, mille kannet parandati ja muudeti, määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) isiku(te) parandatud või muudetud isikuandmed.

§83. Uue perekonnaseisutunnistuse väljaandmine

Uue perekonnaseisutunnistuse väljaandmisel antakse üle:
1) uue perekonnaseisutunnistuse koostamise alusdokumendi § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) uue perekonnaseisutunnistuse kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

8. peatükk
PÄDEVA UURIMIST TEOSTAVA ORGANI POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§84. Aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramine

Aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramisel antakse üle:
1) andmetele juurdepääsu piiramise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) seaduse § 23 lõike 6 punktides 2 ja 3 loetletud andmed;
3) isiku(te) andmed, kelle andmetele juurdepääs piirati.

§85. Aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramise pikendamine

Aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramise pikendamisel antakse üle:
1) andmetele juurdepääsu piiramise pikendamise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) otsuse, millega andmetele juurdepääsu piirati, kohta määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
3) seaduse § 23 lõike 6 punktides 2 ja 3 loetletud muudetud andmed;
4) isiku(te) andmed, kelle andmetele juurdepääs piirati.

9. peatükk
Kehtetu - RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006

10. peatükk
Kehtetu - RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006

11. peatükk
SÜNNITUSABI OSUTAVA HAIGLA POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§91. Meditsiinilise sünnitõendi väljaandmine

Meditsiinilise sünnitõendi väljaandmisel antakse üle:
1) meditsiinilise sünnitõendi kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) vastsündinu isikuandmed (sugu, sünniaeg, isikukood);
3) surnult sündinud vastsündinu surma andmed;
4) vastsündinu ema isikuandmed (isikukood või seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–5, 7 ja 9 nimetatud andmed).

12. peatükk
VÄLISMINISTEERIUMI POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§92. Diplomaatilise passi andmine

Diplomaatilise passi andmisel antakse üle diplomaatilise passi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§93. Diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamine

Diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud diplomaatilise passi kohta määruse § 6 lõikes 2 loetletud andmed.

13. peatükk
VÄLISESINDUSTE POOLT ÜLEANTAVATE ANDMETE LOETELU

§94. Enne 20. augustit 1991. a välja antud kehtivast Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist teatamine

Välisesinduse poolt enne 20. augustit 1991. a välja antud kehtivast Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist teatamisel antakse üle:
1) dokumendi andmise otsuse kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
2) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi kohta määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§95. Hääletamistaotluse esitamisest teatamine

Hääletamistaotluse esitamisest teatamisel antakse üle:
1) hääletamistaotluse esitamisest teatamise teate kohta määruse § 5 lõikes 1 esitatud andmed;
2) taotluse esitanu või tema vanemate või vanavanemate viimase Eestis olnud elukoha andmed maakonna, Tallinna linnaosa või Tartu linna täpsusega.

§96. Perekonnaseisuaktide ja perekonnaseisutunnistuste andmete üleandmine

Välisesinduste poolt perekonnaseisuaktide koostamisel ja perekonnaseisutunnistuste välja andmisel toimub andmete üleandmine registrisse määruse §-des 72 kuni 83 sätestatud ulatuses.

§97. Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmete edastamine

Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmete edastamisel antakse üle järgmised kontrollitud ja kinnitatud andmed:
1) sünnikoht;
2) kontaktandmed asukohariigis (riigi nimi, haldusüksus ja elukoha aadress või sideaadress);
3) elukoha aadress Eestis rahvastikuregistri järgi (kui on olemas).

14. peatükk

Siseministeeriumi poolt üleantavate andmete loetelu

§98. Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmine või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamine

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamisel antakse üle:

1) regionaalministri käskkirja kohta määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;

2) isiku muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;

3) isiku muudetud eesnimi või eesnimed.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

/otsingu_soovitused.json