Teksti suurus:

Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2007
Avaldamismärge:

Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord

Vastu võetud 07.01.2005 nr 4
RTL 2005, 13, 115
jõustumine 28.01.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.12.2005/ 12 (RTL 2006, 5, 85) 1.02.2006

24.05.2005/10 (RTL 2005, 61, 873) 10.06.2005

10.08.2006/6 (RTL 2006, 64, 1177) 25.08.2006

Määrus kehtestatakse „ Rahvastikuregistri seaduse” § 50 lõike 6 alusel

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib rahvastikuregistri vastutava töötleja ja volitatud töötleja, tervishoiuteenust osutava juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi tervishoiuasutus) ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust isikukoodide moodustamisel, väljajagamisel ja andmisel.

2. peatükk
ISIKUKOODI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

§2. Isikukoodi moodustamine

(1) Isikukood moodustatakse Eesti Vabariigi standardi «Isikukood. EV ST 585-90» (edaspidi standard) alusel «Rahvastikuregistri seaduse» ja käesoleva määruse kohaselt.

(2) Isikukood moodustatakse:
1) dokumente, kuhu isikukood kantakse, koostava asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel;
2) andmeandja poolt üleantavate andmete alusel, kui andmeandja teostab andmehõivet andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumentidelt;

3) isikukoodi andmiseks isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri objekt ega elamisloa või elamisõiguse taotleja;

4) isikukoodi andmiseks Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule (edaspidi Euroopa Liidu kodanik) elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, kui isikule ei ole varem isikukoodi antud.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§3. Isikukoodi koosseis

Isikukood koosneb üheteistkümnest numbrist. Isikukoodi numbrite tähendused on:

esimene number  

1 – aastail 1800–1899 sündinud mees;

2 - aastail 1800-1899 sündinud naine;

  3 – aastail 1900–1999 sündinud mees;
  4 – aastail 1900–1999 sündinud naine;
  5 – aastail 2000–2099 sündinud mees;
  6 – aastail 2000–2099 sündinud naine;
teine ja kolmas number –sünniaasta kaks viimast numbrit;
neljas ja viies number –sünnikuu number (jaanuar – 01 jne);
kuues ja seitsmes number –sünnikuupäev (01 jne);
kaheksas, üheksas ja kümnes number –järjenumber ühel ja samal päeval sündinuile;

üheteistkümnes number

[ RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

–kontrollnumber, mis arvutatakse standardis toodud eeskirja kohaselt.

3. peatükk
ISIKUKOODIDE VÄLJAJAGAMINE

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§4. Isikukoodi väljajagamine

Rahvastikuregistri volitatud töötleja jagab moodustatud isikukoodid neid andvatele asutustele ja isikutele andmesidevõrgu kaudu. Kuni 1. jaanuarini 2007. a on lubatud isikukoodide väljajagamisel tervishoiuasutusele kasutada muid sidevahendeid.

§5. Isikukoodi väljajagamine meditsiinilisele sünnitõendile märkimiseks

(1) Eestis sündinud lapse meditsiinilisele sünnitõendile isikukoodi märkimiseks moodustatakse isikukood tervishoiuasutuse sellekohase taotluse alusel. Taotlus esitatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

(2) Taotluses tuleb esitada tervishoiuasutuse nimi ja registrikood, vastsündinu soo ja sünniaja andmed ning tema ema järgmised isikuandmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht, elukoha aadress ja kodakondsus.

(3) Kuni 1. jaanuarini 2007. a võib tervishoiuasutusele isikukoode välja jagada Siseministeeriumi, rahvastikuregistri volitatud töötleja ja meditsiinilise sünniandmekogu vastutava või volitatud töötleja vahel sõlmitava lepingu alusel, kasutades digitaalallkirjaga dokumendi edastamist. Lepinguga määratakse igale tervishoiuasutusele moodustatavate isikukoodide hulk, üleandmise tähtajad ja kord.

(4) Kui meditsiinilist sünnitõendit koostavaks tervishoiuasutuseks ei ole sünnitusabi osutav haigla, esitab sünnitõendit koostav tervishoiuasutus taotluse isikukoodi moodustamiseks sünnitusabi osutavale haiglale, kelle teeninduspiirkonnas on ema elukoht või sünnitõendit koostav tervishoiuasutus. Sünnitusabi osutav haigla edastab taotluse asjatu viivituseta rahvastikuregistri volitatud töötlejale ja taotluse alusel moodustatud isikukoodi meditsiinilise sünnitõendi koostajale.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

4. peatükk
ISIKUKOODI ANDMINE

§6. Isikukoodi andmine tervishoiuasutuse poolt

(1) Isikukood vastsündinule on antud, kui tervishoiuasutus kannab saadud isikukoodi koos vastsündinu ema ning meditsiinilise sünnitõendi andmetega rahvastikuregistrisse.

(2) Kuni 1. jaanuarini 2007. a võib vastsündinule isikukoodi anda perekonnaseisuasutus, kasutades tervishoiuasutuse poolt koostatud meditsiinilisele sünnitõendile kantud isikukoodi.

§7. Isikukoodi andmine perekonnaseisuasutuse poolt

(1) Perekonnaseisuasutus annab isikukoodi isikutele, kelle andmed kuuluvad esmakordselt rahvastikuregistrisse kandmisele perekonnaseisuakti koostamise või muutmise käigus või andmehõive teostamisel välisriigis koostatud dokumendilt.

(2) Kui Eestis sündinud isikule ei ole isikukoodi antud tervishoiuasutuse poolt meditsiinilise sünnitõendi koostamisel, annab perekonnaseisuasutus isikukoodi sünniakti koostamisel meditsiinilise sünnitõendi alusel.

(3) Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba või elamisõigust omava isiku lapsele annab sünniakti koostamisel isikukoodi perekonnaseisuasutus.

(4) Põlvnemise tuvastamise kohtuotsuse alusel sünniakti koostamisel annab isikukoodi perekonnaseisuasutus.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§8. Isikukoodi andmine Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt üleantud andmete alusel

(1) Kui isikule ei ole varem isikukoodi antud, teeb seda Kodakondsus- ja Migratsiooniamet isikut tõendava dokumendi väljaandmisel, elamisloa või elamisõiguse taotluse või muu seaduses sätestatud menetluse käigus.

(2) Isikukoodi moodustamiseks rahvastikuregistri tarkvara abil annab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale üle järgmised andmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) sünnikoht;
6) elukoha aadress;
7) kodakondsus.

(3) Isikukoodi moodustamiseks elamisloa või elamisõiguse taotlemisel antakse lisaks loetletud andmetele üle perekonnaseisu andmed ja elamisloa taotluse menetlusse võtmise aeg.

(4) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile lõikes 2 nimetatud andmete alusel moodustatud isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui andmete esitamise päevale järgmisel tööpäeval.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§9. Isikukoodi andmine andmete kandmisel rahvastikuregistrisse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumentidelt

(1) Isikukood moodustatakse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumendilt andmehõivet teostava asutuse poolt isikule, kelle isikukoodi moodustamiseks vajalikud andmed on kantud nimetatud dokumendile.

(2) Tarkvaraliste ja metoodiliste vahenditega tuleb vältida uue isikukoodi moodustamine isikule, kellele on juba moodustatud isikukood.

(3) Isikukoodi moodustamiseks antakse volitatud töötlejale andmesidevõrgu kaudu üle vähemalt järgmised andmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu.

[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§91. Isikukoodi andmine isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse

(1) Isikukoodi andmiseks isikule, kelle isikukood kuulub seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kandmisele riigi andmekogusse, esitab isik isiklikult maavalitsusele kirjaliku taotluse (lisa 1) järgmiste andmetega:

1) perekonnanimi või perekonnanimed;

2) eesnimi või eesnimed;

3) sünniaeg;

4) sugu;

5) sünnikoht;

6) elukoha aadress;

7) kodakondsus;

8) kodakondsusjärgse riigi isikukood (kui see on kantud kehtivasse isikut ja kodakondsust tõendavasse dokumenti);

9) kehtiva isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, väljaandnud asutus, number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg.

(2) Isikukoodi moodustamiseks antakse lõikes 1 loetletud andmed andmesidevõrgu kaudu üle rahvastikuregistri volitatud töötlejale.

(3) Taotluse esitanud isikule väljastab maavalitsus isikukoodi saanud isiku kohta väljavõtte rahvastikuregistrist. Väljavõtte võib saata taotlejale posti teel tähtkirjaga.

[RTL 2006, 5, 85 - jõust. 01.02.2006]

§92. Isikukoodi andmine Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis

(1) Isikukoodi andmiseks Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis ja kellele ei ole varem isikukoodi antud, esitab isik isiklikult elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele kirjaliku taotluse (lisa 1) järgmiste andmetega:

1) perekonnanimi või perekonnanimed;

2) eesnimi või eesnimed;

3) sünniaeg;

4) sugu;

5) sünnikoht;

6) kodakondsus;

7) kodakondsusjärgse riigi isikukood (kui see on kantud kehtivasse isikut ja kodakondsust tõendavasse dokumenti);

8) kehtiva isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi liik, väljaandnud asutus, number, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg.

(2) Isikukoodi moodustamiseks antakse lõikes 1 loetletud andmed andmesidevõrgu kaudu üle rahvastikuregistri volitatud töötlejale.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§93. Isiku tuvastamine isikukoodi taotlemisel

(1) Isikukoodi taotlemisel §-de 91 ja 92 alusel tuvastatakse taotluse esitaja isik „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni poolt väljaantud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

(2) Oma alaealise lapse või eestkostetava eest esitab isikukoodi taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja). Taotluse esitamisel esitab seadusjärgne esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi.

(3) Taotluse esitamisel esitatav välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§10. Antud isikukoodi muutmine

(1) Isikukood muudetakse ja antakse isikule uus isikukood juhul, kui:
1) lapsendaja soovib muuta lapse isikukoodi;
2) muudetakse või parandatakse isiku sünniaja või soo andmeid;
3) isikukood ei vasta «Rahvastikuregistri seaduses» või standardis isikukoodile esitatud n��uetele.

(2) Isikukoodi muutmise vajadusel esitab perekonnaseisuasutus või Kodakondsus- ja Migratsiooniamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale isikukoodi muutmise taotluse.

(3) Lapsendamise korral märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed ja muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
2) (senine) eesnimi või eesnimed ja muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) seni kehtiv isikukood.

(4) Sünniaja või soo andmete muutmisel või parandamisel märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed, muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
2) (senine) eesnimi või eesnimed, muutmise korral muudetud eesnimi või eesnimed;
3) (senine) sünniaeg, muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sünniaeg;
4) (senine) sugu, muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sugu;
5) seni kehtiv isikukood.

(5) Kui isikukood ei vasta «Rahvastikuregistri seaduses» või standardis isikukoodile esitatud nõuetele, märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) seni kehtiv isikukood.

(6) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab lõikes 2 nimetatud taotluse esitanud asutusele isikule moodustatud uue isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime andmed ning seni kehtiva isikukoodi hiljemalt taotluse esitamise päevale järgmisel tööpäeval.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§11. Seniantud isikukoodide kehtivus

Enne käesoleva määruse jõustumist antud isikukoodid kehtivad, kui nad vastavad «Rahvastikuregistri seaduses» ja standardis isikukoodile esitatud nõuetele.

Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json