Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 65, 1201

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 14.08.2006 nr 49

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 «Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord» (RTL 2002, 108, 1609; 2004, 119, 1845) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 71 täiendatakse punktiga 51 ja sõnastatakse järgmiselt:

« 51) arsti otsuse alusel teisele tööle või ametikohale üleviimise võimatuse korral Tööinspektsiooni kooskõlastamise otsuse kuupäev (pp.kk.aaaa);»;

3) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;»;

7) paragrahvi 14 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 16 lõike 1 preambulis jäetakse ära sõnad «piirkondlik osakond;»;

9) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui haigekassale esitatakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise põhjusega väljastatud töövõimetusleht, esitab haigekassa Tööinspektsioonile päringu tööõnnetuse või kutsehaigestumise kohta kinnituse saamiseks;»;

10) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa maksab hüvitise välja hüvitise saaja arveldusarvele või hüvitise saaja haigekassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku arveldusarvele Eestis või hüvitise saaja kulul hüvitise saaja arveldusarvele välisriigis 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse;».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2006. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json