Teksti suurus:

Kehavälise viljastamise protseduuri läbinud õigustatud isikule protseduuriga seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitamisele kuuluvate toimeainete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 65, 1202

Kehavälise viljastamise protseduuri läbinud õigustatud isikule protseduuriga seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitamisele kuuluvate toimeainete loetelu

Vastu võetud 14.08.2006 nr 50

Määrus kehtestatakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kehavälise viljastamise protseduuri läbinud kuni 40-aastasele naissoost «Ravikindlustuse seaduse» alusel kindlustatud isikule, kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks (edaspidi õigustatud isik) protseduuriga seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitamisele kuuluvate toimeainete loetelu.

2. peatükk
HÜVITISE MÄÄRAD JA HÜVITAMISE TINGIMUSED

§ 2. Hüvitise määr

(1) Kehavälise viljastamise hüvitise (edaspidi hüvitis) määr on kuni 10 000 krooni ühe läbitud kehavälise viljastamise protseduuri kohta.

(2) Kui õigustatud isiku poolt kasutatud ühe kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvatele haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutused on väiksemad § 2 lõikes 1 nimetatud hüvitise määrast, siis hüvitatakse õigustatud isiku poolt tegelikult § 3 lõikes 1 nimetatud ravimitele kulutatud summa.

(3) Õigustatud isikul on hüvitist õigus taotleda kuni kolme kehavälise viljastamise protseduuri kohta.

§ 3. Hüvitamise tingimused

(1) Hüvitamisele kuuluvad õigustatud isiku poolt kehavälise viljastamise protseduuridega seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutused (toimeainete loetelu on toodud lisas).

(2) Hüvitamisele ei kuulu õigustatud isiku poolt tasutud omaosaluse alusmäär ja summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda vastavalt «Ravikindlustuse seaduses» ning selle alusel antud õigusaktides sätestatule.

(3) Kehavälise viljastamise protseduuri läbimine õigustatud isiku poolt on tõendatud protseduuri teostanud tervishoiuteenuse osutaja poolt haigekassale esitatud raviarvega.

(4) Hüvitise aluseks olevate soodusretseptidena võetakse arvesse kolme kuu jooksul enne kehavälise viljastamise protseduuri raviarve lõpetamist väljaostetud retseptid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ravimitele.

(5) Hüvitise arvutamisel ei võeta arvesse ravikindlustuse seaduse § 47 alusel haigekassa poolt õigustatud isikule tasutud täiendavat ravimihüvitist.

3. peatükk
HÜVITAMISE KORD

§ 4. Hüvitise taotlemine

(1) Õigustatud isik esitab hüvitise saamiseks igakordselt taotluse haigekassale piirkondliku osakonna kaudu.

(2) Taotlus sisaldab tahteavaldust hüvitise väljamaksmiseks ja järgmisi andmeid:
1) Õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) postiaadress;
4) kontakttelefon;
5) pangakonto number, millele soovitakse väljamakse laekumist;
6) avalduse esitamise kuupäev.

(3) Õigustatud isik on kohustatud haigekassat viivitamatult teatama taotluses esitatud andmete muutumisest.

§ 5. Taotluse menetlemine ja hüvitise maksmine

(1) Kui taotlus vastab käesoleva määruse § 4 lõikes 2 toodud nõuetele ning täidetud on käesoleva määruse § 2 ja 3 toodud tingimused, rahuldab haigekassa taotluse ja kannab hüvitise õigustatud isiku pangakontole vastavalt taotluse rahuldamise otsuse tegemise kvartalile järgnevaks 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks ja järgmise kalendriaasta 20. veebruariks.

(2) Kui taotlus ei vasta § 2 ja 3 toodud tingimustele, jätab haigekassa taotluse rahuldamata, teavitades sellest taotlejat kirjalikult.

(3) Kui taotlus ei vasta § 4 toodud nõuetele, siis teavitab haigekassa sellest taotlejat kirjalikult, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva ega pikem kui 30 päeva.

§ 6. Teabe saamine

Ravikindlustuse andmekogu andmete kohaselt ravimitele tehtud kulutuste kohta saab isik teavet haigekassa piirkondliku osakonna kaudu.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 7. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. septembril 2006. a, kuid kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2006. a.

(2) 2006. aastal taotletud hüvitised makstakse välja mitte varem kui 1. veebruaril 2007. a ning mitte hiljem kui 1. aprillil 2007. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 14. augusti 2006. a määruse nr 50 «Kehavälise viljastamise protseduuri läbinud õigustatud isikule protseduuriga seonduvate, ambulatoorselt kasutatud Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvate ravimite eest tasutud summade hüvitamise määr, tingimused ja kord ning hüvitamisele kuuluvate toimeainete loetelu»
lisa

Kehavälise viljastamise protseduuri läbinud õigustatud isikule hüvitamisele kuuluvate toimeainete loetelu

1. Follitropiin alfa (G03GA05)

2. Follitropiin beeta (G03GA06)

3. Gosereliin (L02AE03)

4. Ganireliks (H01CC01)

5. Triptoreliin (L02AE04)

6. Tsetroreliks (H01CC02)

Minister Jaak AAB

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json