Teksti suurus:

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2011, 2

Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine

Vastu võetud 30.12.2010 nr 83

Määrus kehtestatakse „Tolliseaduse” § 1 lõike 5 alusel.

Rahandusministri 5. juuni 2009. a. määruses nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” (RTL 2009, 47, 675) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrusega kehtestatakse tolliformaalsuste teostamise kord, mida kohaldatakse:
1) kauba suhtes, mis toimetatakse väljastpoolt Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi (edaspidi ühenduse tolliterritoorium) Eestisse või mere- või õhutranspordivahendiga teisest Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist Eestisse või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamasse teisest Eesti sadamast (edaspidi sisenemisformaalsused);
2) kauba suhtes, mis toimetatakse Eestist mere- või õhutranspordivahendiga väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse (edaspidi väljumisformaalsused).”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni või kaupade loendi esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.”;

3) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Määrust ei kohaldata järgmiste kaupade suhtes:
1) reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup;
2) mööda elektriülekandeliine või torujuhtmetranspordiga veetav kaup;
3) kaup, mida veetakse regulaarliinilaevaga ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 313b mõistes, kui Maksu- ja Tolliametiga ei ole kokku lepitud teisiti;
4) kaup, mis liigub ülemaailmse postikonventsiooni eeskirjade kohaselt;
5) kaup, mille võib kanda ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklite 230, 231, 232 ja 233 kohaselt mis tahes muu toimingu käigus tehtud tollideklaratsiooni, välja arvatud Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artikli 2 lõike 1 punktis d määratletud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid veetakse veolepingu alusel;
6) ATA- ja CPD-märkmiku alusel liikuv kaup;
7) kaup, mis liigub vormi 302 alusel, mis on ette nähtud Põhja-Atlandi lepinguorganisatsiooni liikmesriikide vahelises relvajõudude staatust reguleerivas kokkuleppes;
8) kaup, mis on vabastatud tollimaksudest vastavalt diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile ja konsulaarsuhete Viini konventsioonile;
9) kaitsejõudude, politsei ja päästemeeskonna transpordivahendid, kaup ning isikkoosseisu isiklikud asjad, samuti „Riigisaladuse seaduse” alusel salastatud julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup, mille nimekirja on kinnitanud Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik;
10) kaup, mis tarnitakse vee- või õhusõidukile varudena.
11) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artikli 2 lõike 1 punktis d määratletud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid ei veeta veolepingu alusel ja mille puhul on lubatud suuline deklareerimine vastavalt artiklitele 225, 226, 227 ja 229”;

4) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmed esitatakse tollile eesti keeles. Mere- ja õhutranspordivahendiga veetava kauba kohta võib andmed esitada ka inglise keeles.”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toll võimaldab käesoleva määrusega kehtestatud andmete esitamist muul viisil ainult juhtudel, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tolli elektrooniline andmetöötlussüsteem ei tööta.”;

6) määruse 2. peatüki 1. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kauba sissevedu mere- või õhutranspordiga”;

7) paragrahvi 3 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kaupade loend käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava ja Eestis mahalaaditava sellise kauba kohta, mille kohta ei pea tollile eelnevalt esitama ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 1 punktis 17 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni.”;

8) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Manifest käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordi korral Eestis mahalaaditava kauba kohta.

(2) Transpordivahendi saabumisel vahetult ühendusevälisest riigist ei laiene manifesti esitamise kohustus isikule, kes esitab tollile käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud saabumisteate.

(3) Manifesti esitamine ei ole kohustuslik puiste- ja mahtkauba korral, mis toimetatakse teisest ELi liikmesriigist Eestisse, kui kogu meretranspordivahendile pealelaaditud kaup on ühenduse kaup.

(4) Manifesti esitab tollile ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõigetes 3 või 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.”;

9) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Saabumisteade ning kaupade esitamine sisenemisel ühendusevälisest riigist

(1) Saabumisteate käesoleva määruse lisades 3 või 4 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja viivitamata pärast mere- või õhutranspordivahendi tolliasutusse või mõnda teise tolli määratud kohta saabumist.

(2) Saabumisteate esitamisega annab isik tollile teada, et transpordivahend on ühenduse tolliterritooriumile saabunud ning loetleb transpordivahendiga veetavate kaupade kohta esitatud sisenemise ülddeklaratsioonid.

(3) Saabumisteate korral, mis sisaldab andmeid kaupade mahalaadimise kohta, loetakse mahalaaditavad kaubad tollile esitatuks kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikliga 40. Saabumisteate korral, mis ei sisalda andmeid kaupade mahalaadimise kohta, loetakse kaubad tollile esitatuks käesoleva määruse § 61 lõikes 3 sätestatud korras.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Kaupade esitamise teade sisenemisel ELi liikmesriigist

(1) Kaupade esitamise teate käesoleva määruse lisades 3 või 4 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja viivitamata pärast mere- või õhutranspordivahendi tolliasutusse või mõnda teise tolli määratud kohta saabumist. Lennuettevõtja, kellel on luba kasutada transiidi tolliprotseduuri 2. tasandi lihtsustatud korda, võib kaupade esitamise teate esitada 1 tunni jooksul pärast õhutranspordivahendi tolliasutusse või tolli määratud kohta saabumist.

(2) Kaupade esitamise teate esitamisega annab isik tollile teada, et transpordivahend on ühenduse tolliterritooriumile saabunud ning loetleb transpordivahendiga veetavate kaupade kohta esitatud manifestid.

(3) Kaupade esitamise teate esitamisega loetakse mahalaaditavad kaubad tollile esitatuks kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikliga 40.”;

11) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 6 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki toimetatava kauba kohta või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse, mille kohta ei ole tollile eelnevalt tollideklaratsiooni ega ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 842a nimetatud väljumise ülddeklaratsiooni andmeid sisaldavat dokumenti esitatud.

(2) Loendi esitamine ei ole kohustuslik:
1) ühenduse kauba korral, mille kohta ei ole esitatud tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse meretranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
2) ühenduse kauba korral, mille kohta ei ole esitatud ekspordi tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
3) ühendusevälise kauba korral, mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki.

(3) Kaupade loendi esitab tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 842a lõikes 5 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.”;

12) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Sisenemisdeklaratsiooniga Eestisse toimetatud kauba võib tolli loal lubada suunata tolliprotseduurile enne piiraja lõppemist kaupa sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse „Kauba asukoht” märgitud tolliterminali ajutisele ladustamisele paigutamata.”;

13) paragrahvi 26 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isik teavitab tolli kaupade saabumisest sadama või lennujaama piirkonnas asuvasse väljumistolliasutusse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 796c nimetatud teatega.”;

14) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Manifest käesoleva määruse lisas 7 või 8 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki toimetatava või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse elektroonselt deklareeritud kauba ja transpordivahendi kohta.

(2) Manifesti esitab tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 842a lõikes 5 nimetatud isik pärast käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.

(3) Kombineeritud transpordi korral esitab manifesti merevedu teostav või selle eest vastutav isik.”;

15) määruse lisa 3 täiendatakse punktiga 22 „Mahalaadimistunnus”;

16) määruse lisa 4 täiendatakse punktiga 16 „Mahalaadimistunnus”;

17) määruse lisa 5 tunnistatakse kehtetuks.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json