Teksti suurus:

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2011, 33

Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks1

Vastu võetud 05.06.2009 nr 38
RT I 2010, 47, 15
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
30.12.2010RT I, 06.01.2011, 209.01.2011

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 1 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kauba Euroopa Ühendusse ja sealt välja toimetamise tolliformaalsused on kehtestatud EÜ Nõukogu määrusega 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) ja EÜ Komisjoni määrusega 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted). Käesolevas rahandusministri määruses sätestatakse täiendavad juhised tolliformaalsuste teostamiseks, mille kehtestamise õigus on vastavalt nimetatud ühenduse õigusaktidele antud liikmesriigi pädevusse.

  (2) Määrusega kehtestatakse tolliformaalsuste teostamise kord, mida kohaldatakse:
  1) kauba suhtes, mis toimetatakse väljastpoolt Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi (edaspidi ühenduse tolliterritoorium) Eestisse või mere- või õhutranspordivahendiga teisest Euroopa Liidu (EL) liikmesriigist Eestisse või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamasse teisest Eesti sadamast (edaspidi sisenemisformaalsused);
  2) kauba suhtes, mis toimetatakse Eestist mere- või õhutranspordivahendiga väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse (edaspidi väljumisformaalsused).
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

  (3) Sisenemisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kaubasaadetist vedava transpordivahendi vahetult enne Eestisse jõudmist kuni kaubale tollikäitlusviisi määramiseni või kauba ajutise ladustamiseni tolliterminalis või hoiukohas.

  (4) Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja isik teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni või kaupade loendi esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

  (5) Määrust ei kohaldata järgmiste kaupade suhtes:
  1) reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup;
  2) mööda elektriülekandeliine või torujuhtmetranspordiga veetav kaup;
  3) kaup, mida veetakse regulaarliinilaevaga ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 313b mõistes, kui Maksu- ja Tolliametiga ei ole kokku lepitud teisiti;
  4) kaup, mis liigub ülemaailmse postikonventsiooni eeskirjade kohaselt;
  5) kaup, mille võib kanda ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklite 230, 231, 232 ja 233 kohaselt mis tahes muu toimingu käigus tehtud tollideklaratsiooni, välja arvatud Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artikli 2 lõike 1 punktis d määratletud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid veetakse veolepingu alusel;
  6) ATA- ja CPD-märkmiku alusel liikuv kaup;
  7) kaup, mis liigub vormi 302 alusel, mis on ette nähtud Põhja-Atlandi lepinguorganisatsiooni liikmesriikide vahelises relvajõudude staatust reguleerivas kokkuleppes;
  8) kaup, mis on vabastatud tollimaksudest vastavalt diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile ja konsulaarsuhete Viini konventsioonile;
  9) kaitsejõudude, politsei ja päästemeeskonna transpordivahendid, kaup ning isikkoosseisu isiklikud asjad, samuti „Riigisaladuse seaduse“ alusel salastatud julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup, mille nimekirja on kinnitanud Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik;
  10) kaup, mis tarnitakse vee- või õhusõidukile varudena;
  11) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artikli 2 lõike 1 punktis d määratletud majatarbed ja kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid, kui neid ei veeta veolepingu alusel ja mille puhul on lubatud suuline deklareerimine vastavalt artiklitele 225, 226, 227 ja 229.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 2.   Elektrooniline andmevahetus

  (1) Käesoleva määruse alusel sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamisel kauba ja transpordivahendiga seotud andmete, samuti tolli otsuste edastamiseks kasutatakse tolli elektroonilist andmetöötlussüsteemi.

  (2) Andmed esitatakse tollile eesti keeles. Mere- ja õhutranspordivahendiga veetava kauba kohta võib andmed esitada ka inglise keeles.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

  (3) Toll võimaldab käesoleva määrusega kehtestatud andmete esitamist muul viisil ainult juhtudel, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tolli elektrooniline andmetöötlussüsteem ei tööta.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

2. peatükk SISENEMISFORMAALSUSED 

1. jagu Kauba sissevedu mere- või õhutranspordiga 
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 3.   Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava ja Eestis mahalaaditava sellise kauba kohta, mille kohta ei pea tollile eelnevalt esitama ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 1 punktis 17 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni. Toll võib nõuda, et kombineeritud transpordi korral esitatakse kaupade loend ka maanteetranspordivahendi ja seal paikneva kauba kohta, mida Eestis maha ei laadita.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

  (2) Kaupade loendi esitab tollile ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõikes 3 või 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.

§ 4.   Manifest

  (1) Manifest käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordi korral Eestis mahalaaditava kauba kohta.

  (2) Transpordivahendi saabumisel vahetult ühendusevälisest riigist ei laiene manifesti esitamise kohustus isikule, kes esitab tollile käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud saabumisteate.

  (3) Manifesti esitamine ei ole kohustuslik puiste- ja mahtkauba korral, mis toimetatakse teisest ELi liikmesriigist Eestisse, kui kogu meretranspordivahendile pealelaaditud kaup on ühenduse kaup.

  (4) Manifesti esitab tollile ühenduse tolliseadustiku artikli 36b lõigetes 3 või 4 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 6 nimetatud saabumisteate esitamist.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 5.   Kaupade loendi ja manifesti kehtivusaeg ning andmete muutmine

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi ja manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni saabumisteate esitamiseni.

  (2) Kui 200 päeva jooksul tollile kaupade loendi või manifesti esitamise päevast arvates ei ole kaubad Eestisse toimetatud ning tollile saabumisteadet esitatud, kaotab kaupade loend või manifest kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestisse pärast 200 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend või manifest.

§ 6.   Saabumisteade ning kaupade esitamine sisenemisel ühendusevälisest riigist

  (1) Saabumisteate käesoleva määruse lisades 3 või 4 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja viivitamata pärast mere- või õhutranspordivahendi tolliasutusse või mõnda teise tolli määratud kohta saabumist.

  (2) Saabumisteate esitamisega annab isik tollile teada, et transpordivahend on ühenduse tolliterritooriumile saabunud ning loetleb transpordivahendiga veetavate kaupade kohta esitatud sisenemise ülddeklaratsioonid.

  (3) Saabumisteate korral, mis sisaldab andmeid kaupade mahalaadimise kohta, loetakse mahalaaditavad kaubad tollile esitatuks kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikliga 40. Saabumisteate korral, mis ei sisalda andmeid kaupade mahalaadimise kohta, loetakse kaubad tollile esitatuks käesoleva määruse § 61 lõikes 3 sätestatud korras.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 61.   Kaupade esitamise teade sisenemisel ELi liikmesriigist

  (1) Kaupade esitamise teate käesoleva määruse lisades 3 või 4 toodud andmetega esitab tollile vedaja või tema esindaja viivitamata pärast mere- või õhutranspordivahendi tolliasutusse või mõnda teise tolli määratud kohta saabumist. Lennuettevõtja, kellel on luba kasutada transiidi tolliprotseduuri 2. tasandi lihtsustatud korda, võib kaupade esitamise teate esitada 1 tunni jooksul pärast õhutranspordivahendi tolliasutusse või tolli määratud kohta saabumist.

  (2) Kaupade esitamise teate esitamisega annab isik tollile teada, et transpordivahend on ühenduse tolliterritooriumile saabunud ning loetleb transpordivahendiga veetavate kaupade kohta esitatud manifestid.

  (3) Kaupade esitamise teate esitamisega loetakse mahalaaditavad kaubad tollile esitatuks kooskõlas ühenduse tolliseadustiku artikliga 40.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 7.   Mahalaadimisloa andmine

  Tollijärelevalve tagamiseks võib toll otsustada, et luba kauba mere- või õhutranspordivahendilt mahalaadimiseks antakse pärast seda, kui kauba kohta on esitatud «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 alusel kehtestatud rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» nimetatud ladustamisteade.

§ 8.   Kauba paigutamine tolliterminali

  (1) Mere- või õhutranspordivahendiga Eestisse toimetatud kaup paigutatakse ajutisele ladustamisele samas tollikontrolli tsoonis asuvasse tolliterminali, kui sellele ei ole kooskõlas ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 186 lõike 8 punktis a sätestatuga määratud tollikäitlusviis.

  (2) Kaup paigutatakse ajutisele ladustamisele vastavalt käesoleva määruse §-s 7 nimetatud määrusele.

2. jagu Kauba sissevedu maanteetranspordivahendiga 

§ 9.   Kauba vedu sisenemisdeklaratsiooniga

  (1) Maanteetranspordivahendiga Eestisse toimetatava ühendusevälise staatusega kauba veo jätkamiseks sihtkohta rakendatakse kauba suhtes transiidi tolliprotseduuri või veetakse kaupa sisenemisdeklaratsiooni alusel.

  (2) Sisenemisdeklaratsiooniga võib kaupa vedada ajutise ladustamise kohta tingimusel, et tekkida võiv tollivõlg on tagatud.

  (3) Sisenemisdeklaratsiooni alusel ei ole lubatud vedada ravimeid (v.a ravimisarnased ained), narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, tubakatooteid, alkoholi ning aktsiisiga maksustatavat kütust.

§ 10.   Sisenemisdeklaratsiooni kasutamise loa taotlemine

  (1) Sisenemisdeklaratsiooni kasutamiseks tuleb tollilt eelnevalt luba taotleda ning esitada tekkida võiva tollivõla tagatis.

  (2) Sisenemisdeklaratsiooni loa taotlus esitatakse tollile elektrooniliselt tolli andmetöötlussüsteemi vahendusel või elektroonilisel teel allkirjastatult «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras.

  (3) Taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja registrikood;
  3) taotleja asukohajärgne aadress;
  4) taotleja kontaktandmed;
  5) ajutiselt ladustatud kauba hoidmise koht;
  6) tollivõla limiidi arvestus tagatise suuruse määramiseks, mis on arvutatud «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel.

§ 11.   Sisenemisdeklaratsioon

  (1) Sisenemisdeklaratsiooni kasutamiseks esitatakse tollile elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 1 punktis 17 nimetatud sisenemise ülddeklaratsiooni andmed koos käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud andmetega, arvestades ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 184a lõikes 4 kehtestatud tähtaega.

  (2) Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 30A sätestatud sisenemise ülddeklaratsiooni andmetele esitatakse sisenemisdeklaratsioonil järgmised andmed:
  1) kauba asukoha andmed. Märgitakse tolliterminali või hoiukoha, kus transporditav kaup ajutiselt ladustatakse, nimi, registrikood ja ajutise ladustamise koha loa number. Kui isik soovib kaubale tolli poolt määratud piiraja jooksul tollikäitlusviisi rakendada seda tolliterminali paigutamata, tuleb lahtrisse märkida selle tolliterminali, mille territooriumil kaup peab tollikäitlusviisile suunamise hetkel asuma, nimi, registrikood ja loa number;
  2) kaubakood. Märgitakse vähemalt lahtris «Kauba kirjeldus» kirjeldatud kauba harmoniseeritud süsteemi rubriik. Lahtrisse on võimalik märkida maksimaalselt Euroopa Ühenduste integreeritud tariifistiku alamrubriik;
  3) päritoluriik. Märgitakse kauba päritoluriigi tähtkood, kasutades ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisa 38 lahtris 21 esitatud koode;
  4) pakkeüksuste markeering. Märgitakse lahtris «Pakkeüksuste kogus» loetletud pakkeüksustele märgitud markeering. Kui markeering puudub, märgitakse lahtrisse «puudub». Lahtrit ei täideta, kui kaubad on pakkimata või kaupu ei ole võimalik loendada;
  5) valuuta – summa. Märgitakse kauba väärtust tõendaval dokumendil märgitud, Euroopa Keskpanga konverteeritava valuuta lühend. Täiendavalt märgitakse lahtrisse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuste kogusumma samas valuutas.Kui tehing on sõlmitud valuutas, mille päevakurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, märgitakse lahtrisse kauba maksumus eurodes valuuta emiteerinud riigi keskpanga kursi alusel;
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  6) imporditolliasutus. Märgitakse selle tolliasutuse nimi ja kood, kus teostatakse tolliformaalsused Eestisse toimetatud kaubale tollikäitlusviisi rakendamiseks või kauba tolliterminali või hoiukohta paigutamiseks.

  (3) Samal transpordivahendil on sisenemisdeklaratsioonil märgitud kaubaga koos lubatud vedada ühenduse tollistaatusega kaupa tingimusel, et sisenemisdeklaratsioonile on ühendusevälise kauba kohta märgitud vähemalt kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik.

§ 12.   Sisenemisdeklaratsiooni andmete muutmine ja kehtivus

  Sisenemisdeklaratsioonil esitatud andmete muutmisel ning kehtivusaja arvestamisel lähtutakse ühenduse tolliseadustikus ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätetes sisenemise ülddeklaratsiooni kohta sätestatust.

§ 13.   Kauba esitamine sisenemistolliasutuses

  (1) Maanteetranspordivahendi sisenemistolliasutusse jõudmisel esitab isik tollile kauba ja kaubaveo saatedokumendid ning teatab sisenemisdeklaratsiooni viitenumbri. Kui kauba kohta on eelnevalt esitatud sisenemise ülddeklaratsioon, kaupade loend või manifest, teatab isik ka selle viitenumbri.

  (2) Toll märgib sisenemisdeklaratsioonile kauba esitamise kuupäeva ja kellaaja.

  (3) Kui sisenemistolliasutuses ilmneb, et sisenemisdeklaratsioonile märgitud andmed erinevad tegelikest andmetest, teeb tolliametnik vastavad parandused. Andmed, mida tolliametnik sisenemistolliasutuses kontrollib, on järgmised:
  1) maanteetranspordivahendi registreerimisnumber;
  2) lisadokumendi viitenumber;
  3) konteineri number;
  4) tolliterminali või hoiukoha nimi ja registrikood;
  5) imporditolliasutuse andmed.

§ 14.   Kauba puutumatus

  (1) Toll võib kauba puutumatuse tagamiseks panna transpordivahendile või kaubale tollitõkendi, mille numbrid märgib tolliametnik sisenemisdeklaratsioonile.

  (2) Kui kaubale või transpordivahendile ei ole võimalik tollitõkendit paigaldada, võib toll keelata kauba veo sisenemisdeklaratsiooni alusel.

§ 15.   Piiraeg

  (1) Toll märgib sisenemisdeklaratsioonile piiraja, mille jooksul tuleb kaup tolliterminali või hoiukohta toimetada.

  (2) Piiraja määramisel võetakse arvesse kauba sisenemistolliasutusest tolliterminali või hoiukohta toimetamiseks ja tolliformaalsuste teostamiseks kuluvat aega.

  (3) Piiraeg märgitakse tundides.

§ 16.   Sisenemisdeklaratsiooni väljatrükk

  Toll teeb elektroonilisest andmetöötlussüsteemist sisenemisdeklaratsiooni väljatrüki, mis antakse isikule, kes esitas kauba ja kaubaveo saatedokumendid.

§ 17.   Kauba tolliprotseduurile suunamine enne piiraja lõppemist

  Sisenemisdeklaratsiooniga Eestisse toimetatud kauba võib tolli loal lubada suunata tolliprotseduurile enne piiraja lõppemist kaupa sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse „Kauba asukoht“ märgitud tolliterminali ajutisele ladustamisele paigutamata.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 18.   Kauba sihtkohta jõudmisest teavitamine

  (1) Sisenemisdeklaratsiooni esitaja teavitab tolli transpordivahendi jõudmisest kauba asukohaks märgitud tolliterminali või hoiukoha territooriumile.

  (2) Kauba tolliterminali või hoiukohta paigutamisel loetakse teavitamiseks tolliterminali või hoiukoha pidaja poolt tollile ladustamisteate esitamist vastavalt «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud korrale.

  (3) Käesoleva määruse § 17 alusel tolliprotseduurile suunatud kauba sihtkohta jõudmisest teavitamiseks loetakse tollideklaratsiooni esitamist.

  (4) Sihtkohta jõudmisel võib kauba transpordivahendilt maha laadida pärast tollilt kauba mahalaadimisloa saamist. Toll annab mahalaadimisloa elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel.

3. jagu Kauba ümberlaadimine 

§ 19.   Ümberlaadimise tähtaeg

  Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 841a punktis b kirjeldatud kauba ümberlaadimisega seotud ladustamist lennujaamas või sadamas loetakse lühiajaliseks, kui see ei ületa 14 päeva.

§ 20.   Ümberlaadimise taotlemine

  Märke ümberlaadimise taotlemise kohta teeb isik sisenemise ülddeklaratsioonile või kaupade loendile.

§ 21.   Ümberlaadimise tähtaja arvestamine

  Ümberlaadimise tähtaeg algab saabumisteate esitamise kuupäevast ning lõpeb kauba väljaveo kohta manifesti esitamisega.

4. jagu Kauba sissevedu kaubaveo saatedokumentide alusel 

§ 22.   Ülddeklaratsioonina kasutatavad kaubaveo saatedokumendid

  (1) Kauba Eestisse toimetamisel võib ülddeklaratsioonina kasutada järgmisi dokumente:
  1) mereveo korral lasti manifesti ja konossementi;
  2) õhuveo korral lasti manifesti ja kaubasaatelehte;
  3) raudteeveo korral vagunite koosseisu üleande kaalulehte ja kaubaveo saatedokumenti (SMGS- või CIM-saateleht).

  (2) Toll aktsepteerib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente siis, kui need sisaldavad piisavalt andmeid kauba ja transpordivahendi, millega kaup Eestisse toimetatakse, identifitseerimiseks.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülddeklaratsioonile võib kauba korral, mis toimetatakse Eestisse sise- või välistransiidiprotseduuriga või ATA-märkmiku alusel, kasutada ülddeklaratsioonina järgmisi dokumente:
  1) transiidi saatedokumenti või transiidi tollideklaratsiooni neljanda eksemplari koopiat;
  2) TIR-märkmiku kviitungi nr 2 koopiat;
  3) ATA-märkmiku transiidilehe koopiat.

§ 23.   Kauba paigutamine tolliterminali

  Kui kaup paigutatakse tolliterminali vastavalt käesoleva määruse §-le 8, võib ajutise ladustamise ülddeklaratsioonina kasutada käesoleva määruse § 22 lõikes 1 nimetatud konossemendi, kaubasaatelehe või kaubaveo saatedokumendi koopiat või sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumenti.

§ 24.   Vagunite koosseisu eelteate ja üleande kaalulehed

  (1) Raudteed mööda Eestisse toimetatava kauba kohta esitab isik tollile vagunite koosseisu eelteate kaalulehe, mis peab sisaldama teavet raudteeveeremi ja Eestisse toimetatava kauba kohta.

  (2) Kauba Eestisse toimetamisel esitab isik sisenemistolliasutuses vagunite koosseisu üleande kaalulehe kahes eksemplaris ja kaubaveo saatedokumendi (SMGS- või CIM-saateleht).

3. peatükk VÄLJUMISFORMAALSUSED 

§ 25.   Kaupade loend

  (1) Kaupade loend käesoleva määruse lisas 6 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki toimetatava kauba kohta või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse, mille kohta ei ole tollile eelnevalt tollideklaratsiooni ega ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 842a nimetatud väljumise ülddeklaratsiooni andmeid sisaldavat dokumenti esitatud.

  (2) Loendi esitamine ei ole kohustuslik:
  1) ühenduse kauba korral, mille kohta ei ole esitatud tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse meretranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
  2) ühenduse kauba korral, mille kohta ei ole esitatud ekspordi tollideklaratsiooni ja mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki;
  3) ühendusevälise kauba korral, mis toimetatakse õhutranspordivahendiga teise ELi liikmesriiki.

  (3) Kaupade loendi esitab tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 842a lõikes 5 nimetatud isik enne käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 26.   Kaupade väljumistolliasutusse saabumisest teavitamine

  Isik teavitab tolli kaupade saabumisest sadama või lennujaama piirkonnas asuvasse väljumistolliasutusse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 796c nimetatud teatega.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 27.   Manifest

  (1) Manifest käesoleva määruse lisas 7 või 8 toodud andmetega esitatakse mere- või õhutranspordivahendiga Eestist väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta või teise ELi liikmesriiki toimetatava või meretranspordivahendiga ühendusevälise kauba toimetamisel Eesti sadamast teise Eesti sadamasse elektroonselt deklareeritud kauba ja transpordivahendi kohta.

  (2) Manifesti esitab tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 842a lõikes 5 nimetatud isik pärast käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamist.

  (3) Kombineeritud transpordi korral esitab manifesti merevedu teostav või selle eest vastutav isik.
[RT I, 06.01.2011, 2 - jõust. 09.01.2011]

§ 28.   Pealelaadimisluba

  Toll annab loa kauba transpordivahendile pealelaadimiseks manifesti alusel.

§ 29.   Kaupade loendi ja manifesti kehtivusaeg ning andmete muutmine

  (1) Tollile esitatud kaupade loendi andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 26 nimetatud teate esitamiseni.

  (2) Manifesti andmetes on lubatud muudatusi teha kuni käesoleva määruse §-s 30 nimetatud väljumisteate esitamiseni.

  (3) Kui 150 päeva jooksul tollile kaupade loendi esitamise päevast arvates ei ole kaubad Eestist välja toimetatud, kaotab kaupade loend kehtivuse. Kui kaubad toimetatakse Eestist välja pärast 150 päeva möödumist, esitatakse tollile uus kaupade loend.

§ 30.   Väljumisteade

  Isik teavitab tolli transpordivahendi Eesti territooriumilt lahkumisest, mille toll kinnitab väljumisteatega. Toll võib väljumisteate esitamise õiguse anda ka isikule tingimusel, et tolli järelevalve kauba üle on tagatud.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.   Üleminekuperiood elektroonilisele andmevahetusele

  (1) Käesoleva määruse 2. peatüki 4. jao sätted kehtivad 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 31. detsembrini. Sellel ajavahemikul võib isik loobuda käesoleva määruse 2. peatüki 1. jaos kehtestatud elektroonilisest andmevahetusest ning lähtuda käesoleva määruse 2. peatüki 4. jao sätetest kasutades tolliformaalsuste käigus paberkandjal dokumente.

  (2) Käesoleva määruse 3. peatüki sätete rakendamine on 2009. aasta 1. juulist kuni 2010. aasta 31. detsembrini vabatahtlik.

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. juulil.


1 Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–81);
Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–694).

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

/otsingu_soovitused.json