Teksti suurus:

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2012, 1

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 28.12.2011 nr 97

Määrus kehtestatakse „Loomatauditõrje seaduse” § 43 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” (RTL 2003, 93, 1391) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veterinaar- ja Toiduamet otsustab pärast Aujeszky haiguse kahtlusest teate saamist kuni Aujeszky haiguse diagnoosimiseni karjale, ettevõttele ja piirkonnale „Loomatauditõrje seaduse” §-des 451–453 sätestatud kitsenduste ja abinõude kohaldamise.”;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Proovi laboratoorseks uurimiseks võtab volitatud veterinaararst või järelevalveametnik.”;

3) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Aujeszky haiguse ametliku diagnoosi puhul koostab Veterinaar- ja Toiduamet „Loomatauditõrje seaduse” § 433 kohaselt Aujeszky haiguse tõrjumiseks loomatauditõrje programmi (edaspidi haiguse tõrjeprogramm) ning korraldab selle rakendamist.”;

4) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Veterinaar- ja Toiduameti juht esitab Aujeszky haiguse tõrjeprogrammi Euroopa Komisjonile. Aruanne haiguse tõrjeprogrammi raames tehtud järelevalvetoimingute ja uuringu tulemuste kohta esitatakse Euroopa Komisjonile igal aastal kuni ametlikult Aujeszky haigusevaba staatuse saamise või taastamiseni.”;

5) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) surnud, hukatud või tapetud sea või teise Aujeszky haigusele vastuvõtliku looma korjust ja rümpa hoitakse kohas, kus neid ei mõjuta ilmastikuolud ning kus on välistatud looma või inimese kokkupuude korjuse ja rümbaga. Surnud, hukatud või tapetud looma korjus ja rümp kahjutustatakse ning kõrvaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), nõuete kohaselt.”;

6) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) inventar, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud ja mida ei ole võimalik kahjutustada desinfitseerimise abil, hävitatakse ja kõrvaldatakse. Sööt ja loomsed saadused, allapanu ja heitvesi kahjutustatakse ja kõrvaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõuete kohaselt.”;

7) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lisaks selles paragrahvis sätestatud kitsenduste ja abinõude rakendamisele võib Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht kohaldada „Loomatauditõrje seaduse” §-des 451–453 sätestatud kitsendusi ja abinõusid.”;

8) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ettevõttesse toodud sead, seasperma, embrüod ja munarakud vastavad „Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse” § 10 lõike 2 alusel sätestatud nõuetele.”;

9) määruse normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT L 121, 29.07.1964, lk 1977–2012), muudetud direktiividega 97/12/EÜ (EÜT L 109, 25.04.1997, lk 1–37), 98/46/EÜ (EÜT L 198, 15.07.1998, lk 22–39), 2000/15/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 34–35), 2000/20/EÜ (EÜT L 163, 04.07.2000, lk 35–36), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrustega (EÜ) nr 535/2002 (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 22–28), (EÜ) nr 1226/2002 (ELT L 179, 09.07.2002, lk 13–18), (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17) ja (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44) ning otsustega 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35), 2008/984/EÜ (ELT L 352, 31.12.2008, lk 38–45) ja 2009/976/EL (ELT L 336, 18.12.2009, lk 36–41)”;

10) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json