Teksti suurus:

Asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2012, 17

Asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Vastu võetud 05.01.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse „Tulumaksuseaduse” § 40 lõike 7, „Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 8, „Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 4 ja „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab asutuse teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus (edaspidi salastatud töötaja), sotsiaalmaksu arvutamise ning tulumaksu, kohustusliku kogumispensionide makse ja töötuskindlustusmakse arvutamise ja kinnipidamise korra.

§ 2.  Üldpõhimõtted

  Salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensionide makse arvutamine (edaspidi maksuarvestus) toimub asutuse valikul:
  1) asutuse kaudu üldises maksuarvestuse korras;
  2) variisiku, teeseldud isiku, välisriigi äriühingu filiaali, asutuse, struktuuriüksuse või organi kaudu üldises maksuarvestuse korras;
  3) salastatud töötaja registreerimisega äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjana.

§ 3.  Maksuarvestuse erisused teeseldud isiku või välisriigi äriühingu filiaali kaudu

  Teeseldud isiku või välisriigi äriühingu filiaali registreerimisel näidatakse tema ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist.

§ 4.  Maksuarvestuse erisused füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise korral

  (1) Paragrahvi 2 punktis 3 nimetatud juhul näitab salastatud töötaja füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel oma ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötajale avatakse krediidiasutuses tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumiseks vajalik konto (edaspidi topeltkonto).

  (3) Salastatud töötaja topeltkontole omavad juurdepääsu asutus ja asutuse juhi poolt selleks volitatud isikud ning kontot kasutatakse üksnes salastatud töötaja tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse maksmiseks.

  (4) Asutus maksab salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt arvutatud sotsiaalmaksu ning kinnipeetud tulumaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse selleks volitatud isikute kaudu salastatud töötaja topeltkontole.

  (5) Asutus teeb maksuseadustes füüsilisest isikust ettevõtjale sätestatud kohustuste täitmiseks salastatud töötaja eest sotsiaalmaksu ja tulumaksu avansilisi makseid.

  (6) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja täidab residendist füüsilise isiku deklaratsioonivormi E vastavalt asutuse ja Maksu- ja Tolliameti kokkuleppele.

§ 5.  Riiklike maksude ja maksete arvutamine

  (1) Salastatud töötaja riiklikud maksud ja maksed ning füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja töötuskindlustusmakse võib asutus kanda Maksu- ja Tolliameti pangakontole summat isikustamata.

  (2) Riiklike maksude ja maksete summad kajastatakse vastavates andmekogudes isikustatuna tagasiulatuvalt salastatuse kustumisel või kustutamisel.

§ 6.  Erineva maksuarvestuse lõppemine

  Pärast asjaolu äralangemist, mille tõttu isikut käsitatakse salastatud töötajana käesoleva määruse mõistes, toimub isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse arvestus ja tasumine üldises korras.

§ 7.  Erisused maksudeklaratsioonide esitamisel

  Asutuse esitatud deklaratsioonivormi TSD-l deklareeritud summad ei pea olema vastavuses deklaratsioonivormi TSD lisas 1 arvestatud riiklike maksude ja maksete summadega.

§ 8.  Rahandusministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 16. oktoobri 2003. a määrus nr 94 „Julgeolekuasutuste teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord” (RT I, 28.01.2011, 10) tunnistatakse kehtetuks.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json