Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määruse nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2015, 6

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määruse nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded” muutmine

Vastu võetud 23.12.2014 nr 196

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 3 lõike 72 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2012. a määruses nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Hoonete puhul, mida ei ole nimetatud lõigetes 3 ja 4, tuleb kontrollida vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele, lähtudes lõigetes 3 ja 4 nimetatud kõige sarnasema hoone kasutusotstarbest.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Juhul kui väikeelamu köetava pinna suurus on väiksem 100 ruutmeetrist või sellega võrdne, võib lõike 4 punktis 1 sätestatud energiatõhususarvu piirväärtust rakendada koefitsiendiga 1,15.”;

3) paragrahvi 15 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Energiakasutusest lähtuvalt arvutatakse tarnitud ja eksporditud energia kogused ning hoone energiatõhususarv.”;

4) paragrahvi 15 lõike 3 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) küttesüsteemi energiakasutuse ligikaudne arvutus, lähtudes soojusallika kasutegurist või soojuspumpsüsteemi soojustegurist ning abiseadmete elektrikasutusest;
5) jahutussüsteemi energiakasutuse ligikaudne arvutus, võttes arvesse jahutussüsteemi kondensaadi- ja soojuskaod ning külma tootmise;”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json