Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2015, 11

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded

Vastu võetud 30.12.2014 nr 60

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12231 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmiste Euroopa Liidu määruste tähenduses:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 161, 14.06.2006, lk 1–11);
  2) Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 303/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele (ELT L 92, 03.04.2008, lk 3–11);
  3) Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 304/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 03.04.2008, lk 12–16).

  (2) Lekkekontrolli mõistet käsitletakse järgmiste Euroopa Komisjoni määruste tähenduses:
  1) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1516/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadele (ELT L 335, 20.12.2007, lk 10–12);
  2) Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1497/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele (ELT L 333, 19.12.2007, lk 4–5).

§ 2.   Käitlemisloa taotluse esitamine ja käitlemisloa taotluse vormid

  (1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa (edaspidi käitlemisloa) taotleja (edaspidi loa taotleja) esitab Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) allkirjastatud käitlemisloa taotluse võimaluse korral elektrooniliselt e-Keskkonnaameti kaudu vastavalt keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määrusele nr 24 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta” või paberil posti teel.

  (2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisega tegelev isik esitab loa andjale käitlemisloa taotluse käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil.

  (3) Jäätmeluba omav jäätmekäitleja, kes kogub fluoritud kasvuhoonegaasi enam kui 3 kg fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavatest jahutus- kliimaseadmetest või soojuspumpadest, esitab loa andjale käitlemisloa taotluse käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil.

  (4) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemisega tegelev isik esitab loa andjale käitlemisloa taotluse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil.

  (5) Kui loa taotleja käsutuses olev töötaja omab Euroopa Liidu teises liikmesriigis antud välisõhu kaitse seaduse § 12217 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määrustega reguleeritud tegevusvaldkondade töötaja sertifikaati, lisab loa taotleja käitlemisloa taotlusele selle sertifikaadi tõlke, mis vastab välisõhu kaitse seaduse § 12219 nõuetele.

§ 3.   Käitlemisloa taotluse läbivaatamine

  (1) Loa andja registreerib saadud käitlemisloa taotluse kohe pärast selle saamist ja kontrollib selle vastavust välisõhu kaitse seaduse ja käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Kui tegevuseks, milleks käitlemisluba taotleti, käitlemisluba vaja ei ole, teavitab loa andja sellest loa taotlejat viivitamata elektrooniliselt või posti teel ja tagastab taotluse.

  (3) Kui käitlemisloa taotlus ei vasta välisõhu kaitse seaduse § 12222 ja käesoleva määruse nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ja dokumendid ei ole piisavad käitlemisloa taotluse menetlemiseks, teavitab loa andja sellest loa taotlejat posti teel või elektrooniliselt viivitamata pärast puuduste avastamist ja määrab loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Nimetatud juhul loetakse käitlemisloa taotlus esitatuks puuduste kõrvaldamisest arvates.

  (4) Tähtaega määrates peab loa andja arvestama käitlemisloa taotluse puuduste laadi ja andmete kättesaadavust.

  (5) Kui loa taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid ega dokumente esitanud, tagastab loa andja käitlemisloa taotluse seoses menetluse jätkamise võimatusega taotlusmaterjalide puudulikkuse tõttu.

  (6) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade või tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotlust menetledes lähtub loa andja järgmistest eeldustest:
  1) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade või tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemisega tegeleva isiku üks töötaja jõuab taotletavaid käitlemistoiminguid teha kuni 1900 töötundi aastas;
  2) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku töötaja jõuab teha kuni 100 fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava toote, seadme või süsteemi lekkekontrolli aastas;
  3) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade või tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemisega tegeleva isiku ühe töötaja kohta peab loa taotlejal olema vähemalt üks komplekt töövahendeid. Jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisel sõltub vajalike töövahendite nimekiri käitlemistoimingutest, milleks käitlemisluba taotletakse.

§ 4.   Käitlemisloa täpsustatud nõuded

  (1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale märgitakse olenevalt loa taotleja käsutuses olevate töötajate pädevusest ning töövahenditest ja -meetoditest, kui suure fluoritud kasvuhoonegaasi kogusega jahutus- ja kliimaseadmeid või soojuspumpasid käitlemisloa omaja (edaspidi loa omaja) käidelda tohib:
  1) kuni 3 kg või hermeetiliselt suletud seadmete puhul kuni 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad või nende sisaldamise võimalusega paiksed jahutus-, kliimaseadmed ja/või soojuspumbad;
  2) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad või nende sisaldamise võimalusega paiksed jahutus-, kliimaseadmed ja/või soojuspumbad, olenemata nendes seadmetes olevast fluoritud kasvuhoonegaasi kogusest.

  (2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale märgitakse olenevalt taotletavatest käitlemistoimingutest, loa taotleja käsutuses olevate töötajate pädevusest ning töövahenditest ja -meetoditest üks, mitu või kõik järgmised käitlemistoimingud:
  1) paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja/või soojuspumpade paigaldamine, hooldamine ja teenindamine (sh fluoritud kasvuhoonegaaside kogumine ja lekkekontroll, mis sisaldab kontuuri avamist);
  2) paiksest jahutus-, kliimaseadmetest ja/või soojuspumpadest fluoritud kasvuhoonegaaside kogumine;
  3) paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja/või soojuspumpade lekkekontroll, mis ei sisalda kontuuri avamist.

  (3) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisluba antakse lisas 3 toodud vormil.

  (4) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete tuletõrjesüsteemide või tulekustutite käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale kantakse käitlemistoimingutena nimetatud tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli tegemine ja fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine neist seadmetest.

  (5) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemisega tegeleva isiku käitlemisluba antakse lisas 4 toodud vormil.

§ 5.   Käitlemisloa muutmine

  (1) Kui loa omaja ärinimi, registrikood või kontaktandmed on muutunud, siis esitab loa omaja viivitamata loa andjale olenevalt tegevusvaldkonnast käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud vormi kohase vastava käitlemisloa muutmise taotluse, esitades selles punktides 1 ja 7 nõutud andmed.

  (2) Kui loa omaja andmed käitlemistoimingute osas, milleks käitlemisluba on antud, on muutunud, esitab loa omaja viivitamata loa andjale olenevalt tegevusvaldkonnast käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud vormi kohase vastava käitlemisloa muutmise taotluse, esitades selles punktides 1, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 4, 5 ja 7 nõutud andmed.

  (3) Kui loa omaja andmed töötaja või töötajate kohta, kes omavad Eestis antud erialast kutse- või osakutsetunnistust või Euroopa Liidu teise liikmesriigi asjakohast töötaja sertifikaati, on muutunud, esitab loa omaja viivitamata loa andjale olenevalt tegevusvaldkonnast käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud vormi kohase vastava käitlemisloa muutmise taotluse, esitades selles punktides 1, 3.1, 4 ja 7 nõutud andmed.

  (4) Kui loa omaja andmed tema käsutuses olevate töövahendite kohta on muutunud, esitab loa omaja viivitamata loa andjale olenevalt tegevusvaldkonnast käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud vormi kohase vastava käitlemisloa muutmise taotluse, esitades selles punktides 1, 4 ja 7 nõutud andmed.

  (5) Kui loa omaja töömaht on kasvanud 20% või enam ja see võib mõjutada käitlemisloaga teha lubatud käitlemistoiminguid, esitab loa omaja viivitamata loa andjale olenevalt tegevusvaldkonnast käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud vormi kohase vastava käitlemisloa muutmise taotluse, esitades selles punktides 1, 3.2 ja 7 nõutud andmed.

  (6) Kui korraga on muutunud mitmed käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetatud andmed, esitab loa omaja viivitamata loa andjale olenevalt tegevusvaldkonnast käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud vormi kohase vastava käitlemisloa muutmise taotluse, esitades kõik muutunud andmetega seotud punktides nõutud andmed.

  (7) Taotlus käitlemisloaga seotud ja käitlemisloale kantavate andmete või käitlemisloa tingimuste muutmiseks vaadatakse läbi käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldkorras.

Hanno Pevkur
Siseminister keskkonnaministri ülesannetes

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotluse vorm

Lisa 2 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotluse vorm

Lisa 3 Käitlemisloa vorm

Lisa 4 Käitlemisloa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json