Teksti suurus:

Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2015 otsus nr 719

Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2015

§ 1.  Arhiiviseaduse muutmine

Arhiiviseaduse § 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Arhivaali digitaalne kujutis, digitaalne arhivaal ning arhivaali, arhivaali digitaalset kujutist ja digitaalset arhivaali kirjeldavad andmed, mille autoriõigused või autoriõigusega kaasnevad õigused kuuluvad seaduse või tehingu alusel Rahvusarhiivile, on taaskasutatavad avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras, arvestades käesoleva seaduse ja autoriõiguse seadusega ettenähtud erisusi.”.

§ 2.  Avaliku teabe seaduse muutmine

Avaliku teabe seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „riikliku järelevalve” sõnadega „ja haldusjärelevalve”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „kehtestamise” sõnadega „ja teabe taaskasutamise”;

3) paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teabe taaskasutamine on füüsilise või juriidilise isiku poolt sellise avaliku teabe kasutamine, mille üldist kasutamist ei ole seadusega või seadusega kehtestatud korras piiratud (edaspidi avaandmed), ärilisel või mitteärilisel eesmärgil, mis ei lange kokku algse eesmärgiga, mille jaoks see teave avalikke ülesandeid täites saadi või loodi. Teabevaldajate vahel teabe vahetamine oma avalike ülesannete täitmiseks ei ole teabe taaskasutamine.”;

4) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 3–9 järgmises sõnastuses:

„(3) Teabe üldiseks kasutamiseks andmisel peab olema tagatud isiku eraelu puutumatus, autoriõiguste kaitse, riigi julgeoleku kaitse, ärisaladuse ja muu juurdepääsupiiranguga teabe kaitse. Enne teabe üldiseks kasutamiseks andmist peab teabevaldaja hindama teabe üldisele kasutamisele piirangute kehtestamise vajadust.

(4) Kui see on võimalik ja asjakohane, võimaldab teabevaldaja juurdepääsu avaandmetele failivormingus, mis on struktureeritud selliselt, et tarkvararakendused suudavad spetsiifilisi andmeid, sealhulgas üksikuid faktiväiteid, ja nende sisemist struktuuri kergesti tuvastada, ära tunda ja välja lugeda (edaspidi masinloetav kuju), ning platvormist sõltumatus vormingus, mis tehakse üldsusele kättesaadavaks dokumendi taaskasutamise piiranguteta (edaspidi avatud vorming). Kui avaandmete digitaalsele kujule, masinloetavale kujule või avatud vormingusse viimine ei ole võimalik või see nõuab ebaproportsionaalselt suuri pingutusi, võimaldab teabevaldaja avaandmetele juurdepääsu nende algkujul või mis tahes muus vormis.

(5) Teave, millele on seadusega kehtestatud juurdepääsupiirang või millele juurdepääs on seadusega kehtestatud korras piiratud, sealhulgas teave, millele juurdepääsu võimaldatakse seaduse alusel üksnes õigustatud huvi korral või millele juurdepääsuks on seadusega kehtestatud eritingimused, kord ja viisid, ei ole üldiseks kasutamiseks.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teavet ei anta üldiseks kasutamiseks või antakse üldiseks kasutamiseks üksnes selline osa teabest, mis ei sisalda juurdepääsupiiranguga teavet ning mille üldiseks kasutamiseks andmisega ei kaasne juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tuleku oht.

(7) Kui seaduse alusel avalikustatav teave sisaldab isikuandmeid, võib sellise teabe üldist kasutamist piirata, kui selle üldiseks kasutamiseks andmine kahjustab oluliselt isiku eraelu puutumatust.

(8) Kui seaduse alusel avalikustatava ja isikuandmeid sisaldava teabe üldiseks kasutamiseks andmine kahjustab isiku eraelu puutumatust, ei anta sellist teavet üldiseks kasutamiseks või antakse üldiseks kasutamiseks üksnes selline osa teabest, mille üldiseks kasutamiseks andmine ei kahjusta oluliselt isiku eraelu puutumatust, või antakse see üldiseks kasutamiseks viisil, mis ei kahjusta oluliselt isiku eraelu puutumatust.

(9) Teabevaldaja võib anda teabe üldiseks kasutamiseks tingimusteta või seada selle üldisele kasutamisele tingimusi autoriõiguse seaduses sätestatud litsentsi abil. Litsents ei tohi taaskasutamist põhjendamatult piirata ega kahjustada konkurentsi. Teabevaldaja avaldab litsentsi oma veebilehel.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse pärast sõna „saamiseks” sõnadega „või taaskasutamiseks”;

6) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Avaandmetele juurdepääs hõlmab ka õigust seda teavet taaskasutada. Kui teabevaldaja on seadnud teabe üldisele kasutamisele tingimusi litsentsi abil, siis tuleb teavet kasutada vastavalt litsentsi tingimustele.”;

7) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Isikuga seotud dokumente, mis on juba kantud teise andmekogusse ja millele on isiku juurdepääs tagatud, ei pea dokumendiregistrisse kandma.”;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui asutusele saabunud dokumentide saatja või asutusest väljastatud dokumentide saaja on füüsiline isik, siis ei märgita dokumendiregistri avalikus vaates teavet, mis võimaldaks füüsilist isikut tuvastada.”;

9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui teabenõudja taotleb teabele juurdepääsu taaskasutamise eesmärgil, teavitab ta sellest teabevaldajat.”;

10) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Teabevaldaja, kes peab katma olulise osa oma avalike ülesannete täitmisest tulenevatest või teabe valdamisega seonduvatest kuludest, võib teabe taaskasutamisse andmise eest saadava tulu hulka lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kuludele arvata ka mõistliku investeeringutulu. Mõistlikuks investeeringutuluks on kuni viis protsenti üle Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatava fikseeritud intressimäära, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(6) Kui teabe taaskasutamise eest võetakse tasu, avaldab teabevaldaja vähemalt iga kolme aasta järel tasu arvutamise alused ja korraldab vajaduse korral tasude ümberhindamise.”;

11) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutused ning otsused nende jõustumisest alates;”;

12) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse punktiga 312 järgmises sõnastuses:

„312) avalikustamisele kuuluvad avaandmed, teave avaandmete kättesaadavuse ja vajaduse korral litsentside kohta;”;

13) paragrahvi 29 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktides 1–4, 7, 8, 10–13, 15–24, 26, 27, 311 ja 312 nimetatud teave on avaandmed, mille peab teabevaldaja avalikustama käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 sätestatud viisil.

(4) Käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktides 5, 6, 9, 14, 25, 28, 29, 31 ja 32 nimetatud teabe üldisele kasutamisele piirangute seadmisel lähtub teabevaldaja käesoleva seaduse §-s 31 sätestatust ning avalikustab üldiseks kasutamiseks antava teabe käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 sätestatud viisil.”;

14) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktis 30 nimetatud teabe üldisele kasutamisele piirangute seadmisel lähtub käesoleva seaduse § 434 lõikes 1 nimetatud teabevaldaja käesoleva seaduse §-s 31 sätestatust ning avalikustab üldiseks kasutamiseks antavad andmekogu andmed (edaspidi andmekogu avaandmed) juhul, kui see on võimalik ja asjakohane, ajakohasena ning viisil ja vormis, mis võimaldab andmekogu avaandmed alla laadida tervikliku andmekogumina koos metaandmetega masinloetaval kujul ning avatud vormingus. Kui andmekogu avaandmete masinloetavale kujule või avatud vormingusse viimine ei ole võimalik või see nõuab ebaproportsionaalselt suuri pingutusi, tagab teabevaldaja andmekogu avaandmete avalikustamise nende algkujul või mis tahes muus vormingus.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmekogu avaandmed peavad olema juurdepääsetavad Eesti teabevärava kaudu.”;

15) paragrahvi 35 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „riikliku järelevalve menetluse” sõnadega „riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve menetluse”;

16) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) teabe sisejulgeoleku tagamise, riigikaitsepoliitika kujundamise, riigikaitse korraldamise, sealhulgas riigi sõjalise kaitse planeerimise, ettevalmistamise ja juhtimise, või riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korraldamisega tegeleva teabevaldaja struktuuriüksuse ülesannete ja koosseisu, ametniku ja töötaja ning tema ülesannete kohta, kui sellise teabe avalikuks tulek ohustaks riigi julgeolekut või riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset;”;

17) paragrahvi 35 lõike 1 punktis 51 asendatakse sõna „politsei” sõnaga „uurimisasutuse”;

18) paragrahvi 36 lõike 1 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „riikliku” sõnadega „järelevalve, haldusjärelevalve”;

19) paragrahvi 38 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatud teabele on juurdepääsuõigus riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikul või töötajal oma ametiülesannete täitmiseks. Seda teavet ei tohi edastada kolmandatele isikutele juurdepääsupiirangu kehtestanud asutuse loata.”;

20) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui seadusega sätestatud juhul taotletakse avalike ülesannete täitmiseks juurdepääsu asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatud teabele, teatatakse teabevaldajale teabele seaduses sätestatud juurdepääsu alus ja eesmärk.”;

21) paragrahvi 40 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „riiklikku” sõnadega „järelevalvet, haldusjärelevalvet”;

22) paragrahvi 43 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teabevaldaja peab rakendama organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta asutusesisese teabe:
1) terviklust – juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
2) käideldavust – juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
3) konfidentsiaalsust – juhusliku või tahtliku volitamata juurdepääsu eest.

(2) Organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid tuleb rakendada asutusesisese teabe kaitseks olenemata teabe vormingust nii digitaalkujul kui ka paberkandjal teabe osas.”;

23) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Vabariigi Valitsus võib määrusega kehtestada asutusesisese teabe tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse kaitseks rakendatavate organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmete loetelu.”;

24) paragrahvi 432 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud, mis on infosüsteemi andmevahetuskihiga liitunud ja riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritud, ning andmekogude pidamist kindlustavad süsteemid.”;

25) paragrahvi 439 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Andmevahetus riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega ja riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude vahel toimub läbi infosüsteemi andmevahetuskihi.”;

26) paragrahvi 439 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodu ei piira andmevahetust infosüsteemide andmevahetuskihil muude juriidiliste isikute vahel.”;

27) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekaitse Inspektsioon teostab teabevaldajate üle riiklikku ja haldusjärelevalvet nende poolt:
1) teabenõuete täitmisel ja teabe avalikustamisel;
2) asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud teabe kaitsmisel;
3) andmekogude asutamisel, kasutuselevõtmisel, pidamisel, ümberkorraldamisel ja lõpetamisel.”;

28) paragrahvi 45 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 531 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigi Infosüsteemi Amet teostab haldus- ja riiklikku järelevalvet infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamise ning infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise üle.”;

30) paragrahvi 531 lõiget 2 täiendatakse pärast arvu „31” arvuga „32”;

31) paragrahvi 581 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 esimest lauset ei kohaldata andmekogude riiklikus registris registreeritud, kuid infosüsteemi andmevahetuskihiga liitumata andmekogule.

(6) Riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritud või käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt registreerituks loetud ja infosüsteemi andmevahetuskihiga liitunud andmekogu loetakse riigi infosüsteemi kuuluvaks andmekoguks.”;

32) paragrahvi 582 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teabevaldaja avalikustab käesoleva seaduse §-s 28 nimetatud avaandmed lähtuvalt käesoleva seaduse §-s 29 sätestatust hiljemalt 2016. aasta 1. veebruariks.”;

33) paragrahvi 582 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

34) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 90–96) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 175/1, 27.06.2013, lk 1‒8).”.

§ 3.  Eesti Rahvusraamatukogu seaduse muutmine

Eesti Rahvusraamatukogu seaduse § 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Digitaalne teavik, teaviku digitaalne kujutis ning digitaalset teavikut, teaviku digitaalset kujutist ja teavikut kirjeldavad andmed, mille autoriõigused või autoriõigusega kaasnevad õigused kuuluvad seaduse või tehingu alusel Rahvusraamatukogule, on taaskasutatavad avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras, arvestades käesoleva seaduse ja autoriõiguse seadusega ettenähtud erisusi.”.

§ 4.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 133 pealkirja täiendatakse pärast sõnu „Riiklik järelevalve” sõnadega „ja haldusjärelevalve”;

2) paragrahvi 133 lõikes 4 asendatakse sõna „Järelevalvet” sõnadega „Riiklikku järelevalvet ja haldusjärelevalvet”.

§ 5.  Isikuandmete kaitse seaduse muutmine

Isikuandmete kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „järelevalve” sõnadega „ja haldusjärelevalve”;

2) paragrahvi 321 täiendatakse pärast tekstiosa „32,” tekstiosaga „49,”.

§ 6.  Muuseumiseaduse muutmine

Muuseumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Digitaalne museaal, museaali digitaalne kujutis ning museaali, digitaalset museaali ja museaali digitaalset kujutist kirjeldavad andmed, mille autoriõigused või autoriõigusega kaasnevad õigused kuuluvad seaduse või tehingu alusel muuseumile, on taaskasutatavad avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras, arvestades käesoleva seaduse ja autoriõiguse seadusega ettenähtud erisusi ning viidates museaalile ja muuseumile, mille muuseumikogusse kasutatav digitaalne museaal või museaali digitaalne kujutis kuulub.”;

2) paragrahvi 20 lõike 3 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „kulupõhine” tekstiosaga „, millele võib lisada mõistliku investeeringutulu.”.

§ 7.  Rahvaraamatukogu seaduse muutmine

Rahvaraamatukogu seaduse § 15 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Digitaalne teavik, teaviku digitaalne kujutis ning digitaalset teavikut, teaviku digitaalset kujutist ja teavikut kirjeldavad andmed, mille autoriõigused või autoriõigusega kaasnevad õigused kuuluvad seaduse või tehingu alusel rahvaraamatukogule, on taaskasutatavad avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras, arvestades käesoleva seaduse ja autoriõiguse seadusega ettenähtud erisusi.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json