Teksti suurus:

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 13 „Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2016, 3

Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 13 „Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 31.12.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse loovisikute ja loomeliitude seaduse § 11 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruses nr 13 „Loomeliitude andmekogu asutamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse infosüsteemide kolmeastmelises etalonturbes ette nähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.”;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) loomeliidu kutseala;”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) loovisiku vastavus loovisikute ja loomeliitude seaduse § 4 lõikes 3 sätestatud tingimustele;”;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) loomeliidud, mis saavad tema eest arvestatud toetust koos loomeliidule esitatud avaldusega, juhul, kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja ta on esitanud vastava avalduse.”;

5) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kultuuriministeerium esitab andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 6, 7, 71 ja 12 nimetatud andmed.”;

6) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmete esitaja identifitseeritakse autentimise teenuse alusel.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2016. aasta 11. jaanuaril.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Sits
Kultuuriväärtuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json