Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotlusemenetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2017, 2

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotlusemenetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Vastu võetud 27.12.2016 nr 82

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 10 lõike 11 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Metsaühistu võib taotleda ja saada toetust käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud erametsaomanikest ühistu liikmete omandis oleva metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses metsamaa (edaspidi metsamaa) jaoks, kui tal on:
1) vähemalt 200 liiget taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
2) ärakiri mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal metsaühistu vastuvõetud üldkoosoleku otsusest, millest nähtub tema liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;
3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodide ja metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga (edaspidi metsaühistu liikmete põhiandmetega nimekiri).”;

2) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Taotlus esitatakse posti teel või käsipostiga EMK-le, elektrooniliselt aadressil [email protected] või PRIA e-teenuse keskkonna kaudu, kui määrusega ei ole reguleeritud teisiti.”;

3) paragrahvi 7 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ja metsamajandamiskava koostamise”;

4) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nõustamistoetust võib taotleda metsaühistu, kellel on:
1) summaarne tulemus lisas 6 esitatud tulemusmõõdikute alusel vähemalt 20% parima metsaühistu summaarsest tulemusest;
2) tähtajaks esitatud aruanne eelmise nõustamistoetuse kasutamise kohta.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Nõustamistoetuse taotlemisel esitab taotleja taotlusele ja käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud nimekirjale lisaks lisa 9 vormi kohase andmestiku metsaühistu tegevuse kohta taotluse esitamise aastale eelneval kalendriaastal.”;

6) paragrahvi 8 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Nõustamistoetuse määr on kuni 80 eurot ühe nõuandeteenuse saanud erametsaomaniku kohta ühes taotluses.”;

8) paragrahvi 8 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 8 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Nõustamise kulud on abikõlblikud alates taotluse esitamisele järgnevast päevast.”;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Metsaühistu saab ühes taotlusvoorus taotleda nõustamistoetust maksimaalselt summas, mis moodustab vooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on tema liikmete osakaal kõigist selles voorus nõustamistoetust taotlenud ühistute liikmete koguarvust.”;

11) paragrahvi 8 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Nõustamistoetuse saamiseks esitab metsaühistu osutatud nõuandeteenuse kohta PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtpäevaks ja korras aruande, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:
1) erametsaomaniku nimi ja isiku- või registrikood;
2) erametsaomaniku kontaktandmed;
3) nõustamise teema;
4) konsulendi nimi;
5) nõuandeteenuse osutamise aeg.”;

12) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

„(111) Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast. Järgmised maksed teeb EMK pärast ettemaksu täielikku kasutamist ning lõikes 11 sätestatud dokumentide esitamist.”;

13) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse lause lõpus tekstiosaga „pärast raiet või metsa hukkumist.”;

14) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Metsa uuendamise toetuse abikõlblikud kulud on:
1) maapinna ettevalmistamise kulud;
2) metsataimede soetamise ja istutamise kulud;
3) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise, mille käigus eemaldatakse uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad (edaspidi metsauuenduse hooldamine), kulud.”;

15) paragrahvi 9 lõikes 6 asendatakse sõnad „punktides 1 ja 2” sõnadega „punktis 1”;

16) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Metsa uuendamise toetust võib taotleda metsamaa kohta, millel on metsaressursi arvestuse riiklikus registris (edaspidi metsaregister) kehtivad inventeerimisandmed.”;

17) paragrahvi 9 lõike 7 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 9 lõike 7 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) metsataimede soetamisel ja istutamisel kuni 400 eurot hektari kohta;”;

19) paragrahvi 9 lõike 8 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 9 lõike 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) metsataimede soetamisel ja istutamisel kuni 200 eurot hektari kohta;”;

21) paragrahvi 9 lõike 9 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Alates 2017. aasta 1. jaanuarist saab taotlust esitada üksnes PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.”;

23) paragrahvi 9 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Metsataimed peavad vastama keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded” kehtestatud nõuetele ning olema soetatud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud majandustegevuse registris.”;

24) paragrahvi 9 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Toetatavad metsa uuendamise tegevused peavad vastama metsaseaduses ja keskkonnaministri 27. detsembri 2006. aasta määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” kehtestatud nõuetele.”;

25) paragrahvi 9 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 9 lõikes 18 asendatakse sõna „metsapuutaimede” sõnaga „metsataimede”;

27) paragrahvi 10 lõike 3 punktile 1 täiendatakse lause alguses tekstiosaga „Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas oleva ja”;

28) paragrahvi 11 pealkiri ja lõiked 1 kuni 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Metsa inventeerimise toetus

(1) Metsa inventeerimise toetuse andmise eesmärk on soodustada metsaressursi kohta andmete kogumist ja metsaressursi jätkusuutlikku kasutamist.

(2) Metsa inventeerimise toetust võib taotleda ja saada üksnes metsaühistu.

(3) Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete koostamiseks.”;

29) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Metsa inventeerimise toetuse määr on kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.”;

30) paragrahvi 11 lõike 6 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Alates 2017. aasta 1. jaanuarist saab taotlust esitada üksnes PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.”;

32) paragrahvi 11 lõikest 7 jäetakse välja sõnad „ja koostatud metsamajandamiskava”;

33) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Metsaühistu toetuse taotlemiseks peab olema eelmise taotletud metsaühistu toetuse kohta esitatud tähtaegselt tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid.”;

35) paragrahvi 12 lõike 5 punktid 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 12 lõike 8 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) metsaühistu metsamajandusalase koostöö korral lõikes 12 nimetatud tegevuskulude katmiseks kuni 30 eurot/ha;
3) metsaühistu tegevuse korral kuni 10 eurot metsaühistu liikme kohta kalendriaastas;”;

37) paragrahvi 12 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 12 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Metsamajandusalase koostöö korral on abikõlblikud kulud, mida tehakse metsaühistu liikmest füüsilise isiku omandis oleval metsamaal järgmiste tegevuste korraldamiseks:
1) maapinna ettevalmistamine;
2) metsa istutamine;
3) metsataimede soetamine;
4) metsauuenduse hooldamine;
5) metsakultuuri täiendamine;
6) valgustusraie;
7) harvendusraie;
8) loodushoiutööd looduskaitsealaliste piirangutega aladel.”;

39) paragrahvi 12 lõige 16 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) metsaühistu liikmete põhiandmetega nimekirja;”;

40) paragrahvi 12 lõige 20 sõnastatakse järgmiselt:

„(20) Metsaühistu tagab, et metsamajandusalase koostöö korral on lõikes 12 nimetatud tegevused nõuetekohaselt tehtud enne lõike 19 punktis 3 nimetatud lisa 10 vormi kohase nimekirja esitamist EMK-le.”;

41) paragrahvi 12 lõiked 21 ja 22 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Lõikes 12 nimetatud metsamajanduslike tööde korraldamisel võib toetust saada samal alal samade tööde korraldamise eest üks kord, välja arvatud punktis 4 nimetatud tegevuse eest, millele võib toetust saada kuni neli korda.”;

43) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse võib jätta tagasi nõudmata, kui ilmnevad vääramatust jõust tingitud või muud erandlikud asjaolud.”;

44) määrus täiendatakse paragrahviga 22 järgmises sõnastuses:

§ 22. Nõustamistoetuse arvutamine 2017. aastal

Nõustamistoetuse arvutamisel 2017. aastal lähtutakse metsaühistu 2015. aasta tegevusest ja taotlusele tuleb lisada § 8 lõikes 31 nimetatud andmestik metsaühistu tegevuse kohta 2015. aastal.”;

45) määruse lisad 2, 3, 5, 6, 9 ja 10 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud) ning määruse lisa 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 1 punktid 28–31 jõustuvad 2017. aasta 1. juulil

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 2 Andmed metsa uuendamistööde kohta

Lisa 3 Pärandkultuuri objektide nimekiri

Lisa 5 Andmed inventeeritud metsamaa kohta

Lisa 6 Metsaühistu tulemusmõõdikud

Lisa 9 Andmestik metsaühistu tegevuse kohta

Lisa 10 Metsamajandusalases koostöös tehtud tööde nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json