Teksti suurus:

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2017, 9

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord

Vastu võetud 18.12.2009 nr 67
RTL 2009, 96, 1435
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
03.01.2017RT I, 06.01.2017, 609.01.2017

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 26 lõike 14 alusel.

§ 1.   Avalduse esitamine käibemaksugrupina registreerimiseks

  (1) Käibemaksugrupina registreeritakse isikud, kes on Eestis ettevõtlusega tegelevad maksukohustuslased. Käibemaksugrupina võib registreerida:
  1) emaettevõtja ja tütarettevõtjad äriseadustiku tähenduses;
  2) majanduslikult ja organisatsiooniliselt seotud maksukohustuslased, kui iga käibemaksugrupi koosseisus registreeritava äriühingu aktsiatest, osalusest või häältest kuulub samale isikule rohkem kui 50 protsenti või kui isikud on seotud frantsiisilepingu alusel.

  (2) Käibemaksugrupina registreerimiseks esitavad lõikes 1 nimetatud maksukohustuslased käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil KRÜ kirjaliku avalduse Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur). Avaldus esitatakse esindusisiku kaudu.
[RT I, 06.01.2017, 6 - jõust. 09.01.2017]

§ 2.   Otsuse tegemine ja registreerimine

  (1) Maksuhaldur teeb ja edastab oma otsuse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil KRO käibemaksugrupina registreeritud maksukohustuslastele 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (2) Maksukohustuslased registreeritakse käibemaksugrupina maksuhalduri otsuse tegemise kuule järgneva kalendrikuu esimesest päevast. Maksuhaldur võib avalduse esitajate soovil registreerida maksukohustuslased käibemaksugrupina tagasiulatuvalt maksuhalduri otsuse tegemise kalendrikuu esimesest päevast.

  (3) Kui käibemaksugrupp kustutatakse registrist mõne maksukohustuslase pankroti või äriregistrist kustutamise tõttu, võib maksuhaldur uuesti registreerida maksukohustuslased käibemaksugrupina selle kustutamisele järgneva päeva seisuga. Käesolevat lõiget rakendatakse juhul, kui registreeritavast käibemaksugrupist jäetakse välja üksnes äriregistrist kustutatud äriühingud ja äriühingud, mille pankrot on välja kuulutatud.

§ 3.   Käibemaksugrupi registrist kustutamine

  (1) Maksuhaldur kustutab käibemaksugrupi registrist, kui:
  1) käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud asjaolusid ei esine;
  2) käibemaksugrupi esindusisik esitab taotluse käibemaksugrupi kustutamiseks registrist, kui muutub grupi koosseis või muul põhjusel;
  3) käibemaksugrupi koosseisu kuuluvale äriühingule kuulutatakse välja pankrot või ta kustutatakse registrist.

  (2) Käibemaksugrupina registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamiseks esitavad maksukohustuslased käibemaksugrupi esindusisiku kaudu maksuhaldurile käibemaksugrupi registrist kustutamise taotluse vabas vormis. Taotluses märgitakse registrist kustutamise põhjus ning andmed maksukohustuslaste kohta, mis on nõutavad käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud avalduses.
[RT I, 06.01.2017, 6 - jõust. 09.01.2017]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Vorm KRÜ
[RT I, 06.01.2017, 6 - jõust. 09.01.2017]

Lisa 2 Vorm KRO
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json