Teksti suurus:

Nõuded elutähtsa teenuse osutajast tootja päästetööd tegevale päästeüksusele ja päästeüksuse koostöö kord päästeasutusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2017, 14

Nõuded elutähtsa teenuse osutajast tootja päästetööd tegevale päästeüksusele ja päästeüksuse koostöö kord päästeasutusega

Vastu võetud 04.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 212 lõike 3 alusel.

§ 1.   Päästeüksus

  (1) Elektrituruseaduse § 211 punktis 1 nimetatud tootjal peab olema elektrijaamas ja selle territooriumil (edaspidi elektrijaam) päästetöö tegemise tagamiseks päästeüksus või leping isikuga, kellel on päästeüksus.

  (2) Päästeüksust omav isik vastutab päästeüksusele kehtestatud nõuete täitmise ning selle tehnika ja varustuse korrashoiu eest ning määrab päästeüksust juhtima päästeüksuse juhi.

  (3) Päästeüksus koosneb päästekomandost, päästemeeskondadest, tehnikast ja varustusest.

  (4) Päästekomando tegutsemiseks vajalikes ruumides peavad olema tagatud meeskonna töö-, olme- ja puhketingimused, päästeautode, tehnika ja varustuse hoiustamise ning remontimise tingimused ning ruumides peab olema võimalik viia läbi väljaõpet.

  (5) Päästemeeskond koosneb ühest päästeüksuse meeskonnavanemast ja vähemalt neljast päästeüksuse päästjast. Päästemeeskond peab olema võimeline päästetööl iseseisvalt tegutsema.

  (6) Tehnika ja varustus koosneb üld- ja eriotstarbelistest transpordivahenditest, sidevahenditest, isikukaitsevahenditest, sealhulgas hingamisteede kaitsevahenditest, tulekustutusvahenditest ja muudest päästetöö tegemiseks ja kannatanutele esmaabi andmiseks vajalikest vahenditest, millega tagatakse päästeüksusele pandud ülesannete kiire ja ohutu täitmine.

§ 2.   Päästeüksuse juhi ja päästemeeskonna kutsesobivuse nõuded

  (1) Päästeüksuse juht ja päästeüksuse meeskonnavanem peavad vastama vähemalt päästemeeskonna juhi kutsestandardile hiljemalt kahe aasta möödumisel tööle asumisest.

  (2) Päästeüksuse päästja peab vastama vähemalt päästja kutsestandardile hiljemalt kahe aasta möödumisel tööle asumisest.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule peavad päästeüksuse meeskonnavanem ja päästeüksuse päästja vastama siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” § 9 lõikes 1 sätestatud füüsilise ettevalmistuse nõuetele, millele vastavust kontrollitakse viidatud määruse §-de 10–12 kohaselt, ning §-des 131 ja 14 sätestatud tervisenõuetele, millele vastavust kontrollitakse viidatud määruse § 18 lõigete 1 ja 4 kohaselt.

§ 3.   Päästeüksuse ülesanded

  Päästeüksuse ülesanne on teha elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist ohustava päästesündmuse korral elektrijaamas päästetööd nii iseseisvalt Päästeameti päästemeeskonna saabumiseni kui ka koostöös Päästeametiga.

§ 4.   Päästeüksuse töökorraldus

  (1) Päästeüksuse töökorraldus peab tagama ööpäev ringi vähemalt ühe päästemeeskonna valmisoleku päästetöö alustamiseks viie minuti jooksul arvates teate saamisest päästesündmuse kohta elektrijaamas.

  (2) Päästetöö tegemiseks võib elektrijaama töötajatest moodustada pääste abimeeskondi, keda kaasatakse päästetööle.

§ 5.   Päästeüksuse ja päästeasutuse koostöö

  (1) Päästeüksust omav isik, päästeüksus ja päästeasutus teevad koostööd päästesündmuseks valmisoleku tagamisel, sealhulgas toimepidevuse riskide hindamisel, ennetavate meetmete ja päästetöö planeerimisel ning päästetöö tegemisel.

  (2) Päästeüksust omav isik esitab hiljemalt iga aasta 1. märtsil Päästeameti etteantud vormi alusel ülevaate päästetöö tegemiseks valmisoleku tagamise meetmetest, sealhulgas varustusest, väljaõppest ja töökorralduse muudatustest. Päästeametil on õigus nõuda päästeüksust omavalt isikult ülevaate täiendamist, kui ülevaate alusel ei ole võimalik hinnata, kas päästeüksuse valmisolek päästetöö tegemiseks on tagatud.

  (3) Päästeüksust omav isik või päästeüksus teavitab päästesündmusest elektrijaamas Häirekeskust ja annab päästetöö tegemisest päästeasutusele regulaarselt teavet.

  (4) Päästeüksust omava isiku ja päästeüksuse koostöö korraldamisel päästeasutusega päästetöö tegemisel lähtutakse päästeseaduse § 5 lõike 3 alusel kehtestatud päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö korrast.

§ 6.   Üleminekusätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tööle võetud päästeüksuse meeskonnavanemana või päästeüksuse juhina töötav päästeüksuse töötaja, kes vastab päästespetsialisti III kutsestandardile, loetakse käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud nõudele vastavaks.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist tööle võetud päästjana töötav päästeüksuse töötaja, kes vastab päästja I kutsestandardile, loetakse käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõudele vastavaks.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json