Teksti suurus:

Kaevanduses päästetöö kohta esitatavad nõuded ja päästeasutustega tehtava koostöö kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2017, 15

Kaevanduses päästetöö kohta esitatavad nõuded ja päästeasutustega tehtava koostöö kord

Vastu võetud 04.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 79 lõike 3 alusel.

§ 1.   Mäepäästetöö tegemise tagamine

  (1) Kaevandajal peab olema mäepäästetöö tegemiseks mäepäästeteenistus või mäepäästeteenistuse tagamise leping isikuga, kellel on mäepäästeteenistus.

  (2) Mäepäästetöö käesoleva määruse tähenduses on ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning mäepäästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud tegevused.

  (3) Mäepäästesündmus käesoleva määruse tähenduses on kaevanduses inimeste elu, tervist, vara ja keskkonda ohustav päästesündmus.

§ 2.   Mäepäästeteenistus

  (1) Mäepäästeteenistust omav isik vastutab mäepäästeteenistusele kehtestatud nõuete täitmise ning selle tehnika ja varustuse korrashoiu eest.

  (2) Mäepäästeteenistus koosneb mäepäästekomandost, mäepäästemeeskondadest (edaspidi meeskond), tehnikast ja varustusest.

  (3) Mäepäästekomando tegutsemiseks vajalikes ruumides peavad olema tagatud meeskonna töö-, olme- ja puhketingimused, päästeautode, tehnika ja varustuse hoiustamise ja remontimise tingimused ning ruumides peab olema võimalik viia läbi väljaõpet, sealhulgas suitsusukeldumise õpet.

  (4) Meeskond koosneb meeskonnavanemast ja vähemalt viiest mäepäästjast. Meeskond peab olema võimeline mäepäästetööl iseseisvalt tegutsema.

  (5) Meeskonnavanemale ja mäepäästjale esitatavad nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, tervise- ja haridusnõuded, kehtestab mäepäästeteenistust omav isik. Nõuded peavad tagama käesoleva määruse §-s 3 sätestatud ülesannete ohutu täitmise.

  (6) Mäepäästeteenistuse varustus peab tagama käesoleva määruse §-s 3 sätestatud ülesannete kiire ja ohutu täitmise.

  (7) Mäepäästeteenistuse varustusse kuuluvad üld- ja eriotstarbelised transpordivahendid, sidevahendid peal- ja allmaaside jaoks, hingamisteede kaitsevahendid, tulekustutusvahendid ning muud mäepäästetöö tegemiseks ja kannatanutele esmaabi andmiseks vajalikud vahendid.

§ 3.   Mäepäästeteenistuse ülesanded

  (1) Mäepäästeteenistuse ülesanded on mäepäästesündmuse ennetamine ning mäepäästesündmuse korral mäepäästetöö tegemine.

  (2) Meeskond peab mäepäästeteenistuse ülesannete täitmisel olema võimeline:
  1) otsima ja päästma õnnetuspiirkonnast inimesi;
  2) kustutama tulekahju, takistama tule levikut, korraldama evakuatsiooni ja viima läbi muid mäepäästetööl vajalikke toiminguid hingamiskõlbmatus keskkonnas katkematult vähemalt nelja tunni jooksul, omades selleks hingamisaparaatide kahekordset reservi;
  3) mõõtma gaaside sisaldust õhus ja analüüsima keskkonnaohtusid;
  4) transportima vett voolikuliinidega veevõtukohast sündmuspaigale vähemalt 13,9 liitrit sekundi kohta 1000 meetri kaugusele;
  5) andma inimestele elupäästvat esmaabi ulatuses, mis aitab säilitada elutähtsate organite talitluse, kasutades vahendeid hingamisteede avamiseks, kunstliku hingamise läbiviimiseks, verejooksu peatamiseks, jäsemete ja kaela fikseerimiseks ning kannatanu transportimiseks ohukeskkonnast, tekitamata uusi vigastusi;
  6) avama ja toestama konstruktsioone ning tegema lammutustöid, et päästa inimesi, takistada tulekahju levikut ja kustutada tulekahju;
  7) tegema mäepäästetööd liiklusavarii korral, sealhulgas andma kannatanule esmaabi, vabastama kannatanu sõidukist, likvideerima süttimisohu ja tagama liiklusohutuse;
  8) tõrjuma ohte või nõudma ohtude tõrjumist mäepäästesündmuse ennetamiseks;
  9) lokaliseerima keskkonda ohustava mäepäästesündmuse;
  10) koordineerima mäepäästetöö tegemist, hindama lisaabi vajadust, tagama sidepidamise ning edastama sündmuse objektiivse kirjelduse;
  11) tagama katkematuks mäepäästetööks vajalike hingamisaparaatide, sidevahendite ja muude seadmete remondi ja hoolduse;
  12) käsitsema mäepäästetöö tegemiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks vajalikke kaevanduse tehnosüsteeme.

  (3) Mäepäästeteenistus peab olema võimeline täitma mäepäästeteenistuse ülesandeid kaevanduse igas punktis.

§ 4.   Mäepäästeteenistuse töökorraldus

  (1) Mäepäästeteenistuse töökorraldus peab tagama ööpäev läbi vähemalt ühe meeskonna viivitamatu väljasõidu mäepäästetööle.

  (2) Mäepäästeteenistuse töökorraldus peab tagama mäepäästeteenistuse ülesannete täitmiseks vajaliku koolituse.

  (3) Ohutu mäepäästetöö tagamiseks võib kaevanduse töötajatest moodustada mäepääste abimeeskondi, kes kaasatakse mäepäästetööle ja kellele laienevad kõik käesolevas määruses sätestatud nõuded.

§ 5.   Mäepäästetöö juhtimine

  (1) Mäepäästetööd juhib mäepäästeteenistust omava isiku määratud ja selleks väljaõppe saanud mäepäästetöö juht.

  (2) Mäepäästetöö juht selgitab mäepäästesündmusele kohale jõudnud meeskondadele olukorda ja ülesande sisu ning määrab kaasavõetava varustuse, allmaabaasi eeldatava asukoha ja reservmeeskondade paigutuse.

  (3) Mäepäästetööd juhitakse selleks moodustatud juhtimispunktist. Juhtimispunkti tööd organiseerib ja selle häireteta töö eest vastutab mäepäästetöö juht.

  (4) Päästeametnikust päästetöö juhil on õigus mäepäästetöö juhtimine üle võtta.

§ 6.   Mäepäästetööl päästeasutusega tehtava koostöö kord

  (1) Mäepäästeteenistus ja päästeasutus teevad koostööd tutvumiskäikude, koolituste ja õppuste korraldamisel, mäepäästesündmuseks valmisoleku tagamisel ja mäepäästetöö tegemisel.

  (2) Mäepäästeteenistus esitab iga aasta 1. märtsiks Päästeameti etteantud vormi alusel ülevaate mäepäästetöö tegemiseks valmisoleku tagamise meetmetest, sealhulgas varustusest, väljaõppest ja töökorralduse muudatustest. Päästeametil on õigus nõuda mäepäästeteenistuselt ülevaate täiendamist, kui ülevaate alusel ei ole võimalik hinnata, kas valmisolek mäepäästetöö tegemiseks on tagatud.

  (3) Mäepäästetöö juht teavitab mäepäästesündmusest Häirekeskust ja annab mäepäästetöö tegemisest päästeasutusele regulaarselt teavet.

  (4) Mäepäästeteenistuse ja päästeasutuse koostöö korraldamisel lähtutakse päästeseaduse § 5 lõike 3 alusel kehtestatud päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö korrast.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json