Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2021, 4

Ministri määruste muutmine

Vastu võetud 23.12.2020 nr 60

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 8 lõike 5 ja § 10 lõike 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1, ravimiseaduse § 33 lõike 7 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61, § 25 lõigete 2 ja 3 ning § 251 lõike 4 alusel.

§ 1. Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ muutmine

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ § 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Gripivastane immuniseerimine tagatakse sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatele, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajatele, kogukonnas elamise teenuse saajatele ning 65-aastastele ja vanematele isikutele.“.

§ 2. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded“ muutmine

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded“ § 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Immuniseerimise teostaja on kohustatud dokumenteerima immuniseerimise kõrvalnähud ja teavitama Ravimiametit kõikidest tõsistest immuniseerimise kõrvaltoimetest.“.

§ 3. Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“ muutmine

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) immuniseerimine.“;

2) paragrahvi 62 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) immuniseerimine.“.

§ 4. Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ muutmine

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „I, III, VII ja XI klassi“ tekstiosaga „I, III, VII ja X klassi“;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) õpilase või alaealise õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll V ja IX klassis ning hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII, IX ja X klassis;“;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) immuniseerimine;“;

4) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 31 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolitervishoiuteenuse osutamisel tagatakse § 2 lõikes 1 sätestatud tegevuste kättesaadavus õppeajal ja eksamiperioodil ning § 2 lõikes 2 sätestatud tegevuste tegemine.“.

§ 5. Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ muutmine

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 56„Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktidega 29 ja 30 järgmises sõnastuses:

„29) otoskoop koos otsikutega;
30) infrapunatermomeeter.“;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peavad vastuvõturuumis olema:
1) epinefriini süstelahus;
2) antihistamiinikum;
3) salbutamooli inhalatsiooniaerosool;
4) 0,9%-line naatriumkloriidilahus;
5) süsivesikud 10%-lise infusioonilahusena ja tablettidena;
6) paratsetamool 500 mg;
7) meditsiiniline süsi;
8) vahend põletuse esmaabiks.“;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktidega 3–5 järgmises sõnastuses:

„3) külmaelemendiga varustatud konteiner vaktsiinide transpordiks;
4) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks;
5) külmkapi termomeeter (2 tk).“;

4) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Nõuded ravimitele koduõendusteenuse osutamiseks

Immuniseerimise teostamiseks peavad koduõendusteenuse osutajal olema §-s 73 nimetatud ravimid.“.

5) paragrahvi 73 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) antihistamiinikum.“;

6) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Määruse jõustumine ja rakendamine“;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Määruse § 6 lõike 2 punktides 3–5 nimetatud aparatuur ja töövahendid peavad koduõendusteenuse osutajal olemas olema hiljemalt 1. jaanuariks 2022. a.“.

§ 6. Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ muutmine

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Perearst teeb lastele kuni 19-aastaseks saamiseni ennetavaid tervisekontrolle vastavalt lapse tervise jälgimise juhendile.“;

2) paragrahvi 4 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Pereõde teeb lastele kuni 19-aastaseks saamiseni ennetavaid tervisekontrolle vastavalt lapse tervise jälgimise juhendile.“;

3) paragrahvi 5 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Iseseisva ambulatoorse õendusabiteenuse osutajale võib üldapteek väljastada üksnes alljärgnevaid retseptiravimeid ja aineid:
1) ATC kood C01CA24 – epinefriini süstelahus;
2) ATC kood B05XA03 – naatriumkloriidi 0,9%-line infusioonilahus;
3) ATC kood R06AE07 – tsetirisiin;
4) ATC kood R03AC02 – salbutamooli inhalatsiooniaerosool;
5) ATC kood B05BA03 – süsivesikud, 10%-line infusioonilahus.“.

§ 8. Sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“ muutmine

Sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“ § 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) immuniseerimine.“.

§ 9. Määruse jõustumine

Määruse § 1 jõustub 1. oktoobril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json