Teksti suurus:

Vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuut

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2023, 48

Vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuut

Vastu võetud 05.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 211 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Vägivallaennetuse tunnustusauhinnaga (edaspidi auhind) autasustatakse isikuid, kes on oma algatuse, käitumise või muu tegevusega möödunud aasta jooksul märkimisväärselt toetanud vägivallaennetust Eestis.

  (2) Auhind antakse välja märkimisväärse vägivallaennetuse eest ühes või mitmes kategoorias:
  1) vägivallaalase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas;
  2) vägivallaohvrite abistamise ja toetamise eest;
  3) vägivalla toimepanijatega tegelemise eest;
  4) muu toetuse eest vägivallaennetuses.

  (3) Auhind on mitterahaline, tänukirjaga kaasneb meene.

  (4) Auhinda annab välja Justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga üks kord aastas.

§ 2.  Auhinna andmise väljakuulutamine ja ettepanek

  (1) Konkursi teade auhinna andmise, ettepanekute esitamise tähtaja ja muude tingimuste kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi veebilehel. Justiitsministeerium võib konkursi teate auhinna andmise kohta avaldada veel ka teistes meediakanalites.

  (2) Igaühel on õigus teha Justiitsministeeriumile ettepanek auhinna andmiseks teisele isikule.

  (3) Ühe isiku poolt esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

  (4) Auhinna kandidaadi esitamiseks tuleb koostada vabas vormis põhjendatud ettepanek ja saata see digitaalselt allkirjastatuna Justiitsministeeriumi e-posti aadressil [email protected] auhinna andmise teates märgitud ajaks.

  (5) Ettepanek peab sisaldama:
  1) kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime või algatuse nimetust;
  2) kandidaadi kontaktandmeid;
  3) lühikest põhjendust, mille eest kandidaat esitatakse;
  4) ettepaneku esitaja kontaktandmeid.

§ 3.  Hindamise kord ja kandidaatide kinnitamine

  (1) Auhinna kandidaatide hulgast valib silmapaistvaimad välja ennetusnõukogu, kes vaatab läbi ja hindab Justiitsministeeriumile tehtud ettepanekuid, lähtudes statuudis märgitud kriteeriumitest.

  (2) Ennetusnõukogu rakendab hindamise kriteeriumitena vägivallaennetusalase tegevuse:
  1) uudsust;
  2) lähtumist tunnustatud rahvusvahelisest kogemusest;
  3) laiahaardelisust;
  4) senise Eesti vägivallaennetuse märkimisväärset toetamist.

  (3) Auhinna andmise otsustab justiitsminister käskkirjaga. Teade valituks osutunud kandidaatide kohta avaldatakse autasude üleandmise päeval Justiitsministeeriumi kodulehel ja võimaluse korral ka teistes meediakanalites.

  (4) Auhinda ei anta isikule:
  1) kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud vägivallakuriteo eest või kes on vägivallakuriteo kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav;
  2) kelle käitumine või avalik sõnakasutus on olnud muul moel vääritu, mille tõttu ei pea ennetusnõukogu põhjendatuks või sobivaks teda auhinna kandidaadiks esitada.

  (5) Auhinna andmata jätmist ei pea põhjendama.

§ 4.  Auhinna äravõtmine ja tagastamine

  (1) Justiitsminister võib oma algatusel või ennetusnõukogu ettepanekul otsustada isikult auhinna ära võtta, kui ilmneb, et auhinna taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid, või kui auhinna andmise otsuse tegemise ajal esines auhinna andmist välistav asjaolu, mis saab ennetusnõukogule teatavaks auhinna andmise järel, või kui auhinna saaja suhtes esineb üks või mitu § 3 lõikes 4 kirjeldatud asjaolu.

  (2) Auhind, mis on isikult käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel ära võetud, tuleb tagastada Justiitsministeeriumile.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json