Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2013, 1

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 31.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruses nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koordineerib, suunab ja kontrollib büroode ning personaliosakonna tööd, samuti siseauditi, sisekontrolli ja avalike suhete valdkonna tööd;“;

2) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

(1) Inspektsiooni struktuuriüksusteks on osakonnad ja bürood.“;

3) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Inspektsiooni bürood

Inspektsiooni bürood on:

1) Harjumaa büroo tegevuspiirkonnaga Harju maakonnas;

2) Pärnumaa büroo tegevuspiirkonnaga Pärnu maakonnas;

3) Hiiumaa büroo tegevuspiirkonnaga Hiiu maakonnas;

4) Saaremaa büroo tegevuspiirkonnaga Saare maakonnas;

5) Läänemaa büroo tegevuspiirkonnaga Lääne maakonnas;

6) Raplamaa büroo tegevuspiirkonnaga Rapla maakonnas;

7) Järvamaa büroo tegevuspiirkonnaga Järva maakonnas;

8) Tartumaa büroo tegevuspiirkonnaga Tartu maakonnas;

9) Jõgevamaa büroo tegevuspiirkonnaga Jõgeva maakonnas;

10) Viljandimaa büroo tegevuspiirkonnaga Viljandi maakonnas;

11) Valgamaa büroo tegevuspiirkonnaga Valga maakonnas;

12) Võrumaa büroo tegevuspiirkonnaga Võru maakonnas;

13) Põlvamaa büroo tegevuspiirkonnaga Põlva maakonnas;

14) Lääne-Virumaa büroo tegevuspiirkonnaga Lääne-Viru maakonnas;

15) Ida-Virumaa büroo tegevuspiirkonnaga Ida-Viru maakonnas.“;

4) paragrahvi 18 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „piirkondlike osakondade“ sõnaga „büroode“;

5) paragrahvi 19 punktides 2 ja 4 asendatakse sõna „regioonide“ sõnaga „büroode“;

6) paragrahv 20 sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Büroo

Büroo põhiülesanded on:

1) looduskeskkonna ja loodusvarade kasutamise ning kaitse alase järelevalve korraldamine ja teostamine ning seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine;

2) oma tegevuspiirkonnas inspektsiooni põhimäärusest tulenevate inspektsiooni ülesannete täitmise korraldamine.“;

7) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) bürood juhib büroojuhataja, kes allub peadirektorile.“;

9) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Osakonnajuhataja ja büroojuhataja äraolekul asendab teda peadirektori määratud teenistuja.“;

10) määruse 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„5. peatükk
VÄLJASPOOL STRUKTUURIÜKSUSI ASUVAD AMETIKOHAD“;

11) paragrahvi 23 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„§ 23. Nõunikud

Inspektsiooni struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad nõunikud, kelle ülesanded, alluvus ja pädevus määratakse peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.“;

12) määrust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

㤠231. Uurijad

Inspektsiooni struktuuri kuuluvad väljaspool struktuuriüksusi asuvad uurijad, kelle ülesanded, alluvus ja pädevus määratakse peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.“;

13) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 2013. aasta 15. märtsil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json