Teksti suurus:

Tegevväelasele ümberasumise hüvitise maksmise ja ümberasumisega seotud kulu hüvitamise ulatus, tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2013, 6

Tegevväelasele ümberasumise hüvitise maksmise ja ümberasumisega seotud kulu hüvitamise ulatus, tingimused ja kord

Vastu võetud 04.02.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 112 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tegevväelasele teises kohaliku omavalitsuse üksuses asuvale sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohale (edaspidi rahuaja ametikoht) nimetamise korral, mille tõttu on vajalik tegevväelase ja tema perekonnaliikme või -liikmete püsiv elukoha vahetus, makstava ühekordse hüvitise maksmise ja ümberasumisega seotud kulu hüvitamise ulatus, tingimused ja kord.

  (2) Määrust ei kohaldata tegevväelasele, kes:
  1) nimetatakse rahuaja ametikohale osalemiseks rahvusvahelises sõjalises operatsioonis või sellele eelneval väljaõppel või nimetatakse rahuaja ametikohale seoses rahvusvaheliselt sõjaliselt operatsioonilt naasmisega;
  2) nimetatakse rahuaja ametikohale seoses välislähetusse saatmisega, välislähetusest naasmisega, suunatakse sõjaväelise auastmeta ameti- või töökohale seoses välisteenistusse asumisega või nimetatakse rahuaja ametikohale seoses välisteenistusest naasmisega;
  3) kasutab jätkuvalt enne rahuaja ametikohale nimetamist talle antud tööandja eluruumi;
  4) asub õppima sõjaväelisse õppeasutusse või lõpetab seal õpingud;
  5) nimetatakse rahuaja ametikohale seoses tegevteenistusse võtmisega.

§ 2.  Terminid

  (1) Tegevväelase ümberasumiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse tegevväelase riigisisest elukohavahetust ühest kohaliku omavalitsuse üksusest teise, kui see on vajalik seoses tegevväelase nimetamisega rahuaja ametikohale, mille asukoht on teises kohaliku omavalitsuse üksuses võrreldes eelmise rahuaja ametikoha asukohaga. Tegevväelase ümberasumine võib toimuda üksi või koos perekonnaliikme või -liikmetega.

  (2) Perekonnaliikmeks käesoleva määruse tähenduses on tegevväelasega koos elav abikaasa ja isik, kelle suhtes tegevväelasel on perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

§ 3.  Ühekordne hüvitis

  (1) Tegevväelasel on seoses ümberasumisega õigus ühekordsele hüvitisele töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammäära ulatuses.

  (2) Tegevväelasel on seoses ümberasumisega õigus ühekordsele hüvitisele töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu kahekordse alammäära ulatuses, kui ta asub ümber koos perekonnaliikme või -liikmetega.

  (3) Tegevväelase ja tema perekonnaliikme või -liikmete ümberasumisel erineval ajal makstakse lõikes 2 sätestatud hüvitis kahes võrdses osas, millest esimene osa makstakse välja tegevväelase ümberasumisel ja teine osa perekonnaliikme või -liikmete ümberasumisel.

§ 4.  Ümberasumisega seotud kulu

  (1) Tegevväelasel on seoses tema ja perekonnaliikme või -liikmete ümberasumisega õigus sõidukulu ning isikliku vara veo- ja kolimiskulu hüvitamisele. Isikliku vara hulka ei arvata lemmik- ega kodulooma.

  (2) Ümberasumisega seotud kulu hüvitatakse kuludokumendi alusel vastavalt tegelikule kulule, kuid kokku mitte rohkem kui 400 eurot tegevväelase ja tema perekonnaliikmete kohta.

§ 5.  Ümberasumisega seotud kulu hüvitamise ja ühekordse hüvitise taotlemine

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 1 või 2 sätestatud hüvitise saamiseks ja ümberasumisega seotud kulu hüvitamiseks peab tegevväelane esitama kirjaliku taotluse (edaspidi esmane taotlus). Esmase taotluse peab tegevväelane esitama Kaitseväes oma struktuuriüksuse ülemale ja Kaitseliidus Kaitseliidu ülemale 30 päeva jooksul tegevväelase tegelikust ümberasumisest, kuid mitte hiljem kui üks aasta rahuaja ametikohale asumisest arvates. Esmases taotluses peab tegevväelane välja tooma taotletava ühekordse hüvitise suuruse § 3 lõike 1 või 2 kohaselt.

  (2) Tegevväelase perekonnaliikme või -liikmete ümberasumisel tegevväelasest erineval ajal võib tegevväelane esitada avalduse § 3 lõikes 3 sätestatud ühekordse hüvitise teise osa saamiseks ja täiendava taotluse perekonnaliikme või -liikmete ümberasumisega seotud kulu hüvitamiseks (edaspidi täiendav taotlus) 30 päeva jooksul perekonnaliikme või -liikmete ümberasumisest, kuid mitte hiljem kui üks aasta tegevväelase rahuaja ametikohale asumisest arvates.

  (3) Tegevväelasele hüvitatakse ümberasumisega seotud kulu ja makstakse ühekordset hüvitist, kui ta asub ümber ühe aasta jooksul ametikohale asumisest arvates.

  (4) Tegevväelasel, kes nimetatakse uuele rahuaja ametikohale sama kohaliku omavalitsuse üksuse piires ja kelle eelmisele rahuaja ametikohale asumisest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, on õigus esitada esmane taotlus vaid juhul, kui tema või tema perekonnaliikme ümberasumine toimub ühe aasta jooksul eelmisele rahuaja ametikohale nimetamisest ja eelmine nimetamine oleks samuti tinginud tema ümberasumise.

  (5) Lõikes 4 nimetatud tegevväelane peab esmase ja täiendava taotluse esitama Kaitseväes oma struktuuriüksuse ülemale ja Kaitseliidus Kaitseliidu ülemale 30 päeva jooksul tegevväelase või tema perekonnaliikme tegelikust ümberasumisest, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul eelmisele rahuaja ametikohale nimetamisest arvates.

  (6) Esmases taotluses märgib tegevväelane vähemalt järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) eelmine ja uus ametikoht;
  3) ametikohale nimetamise käskkirja number ja kuupäev;
  4) ametikohale asumise kuupäev;
  5) tegevväelase ja tema perekonnaliikme või -liikmete ümberasumise kuupäev;
  6) taotletava ühekordse hüvitise suurus lähtuvalt § 3 lõikest 1 või 2;
  7) temaga koos ümberasuva perekonnaliikme või -liikmete ees- ja perekonnanimi, vanus, isikukood või sünniaeg ning seos tegevväelasega;
  8) ümberasumisega seotud kulu suurus;
  9) arvelduskonto number;
  10) eelmise ja uue elukoha aadress;
  11) kinnitus enne rahuaja ametikohale nimetamist tema kasutuses olnud tööandja eluruumi vabastamise kohta;
  12) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (7) Täiendavas taotluses märgib tegevväelane vähemalt järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) ametikohale nimetamise käskkirja number ja kuupäev;
  3) ametikohale asumise kuupäev;
  4) perekonnaliikme või -liikmete ümberasumise kuupäev;
  5) ümberasunud perekonnaliikme või -liikmete ees- ja perekonnanimi;
  6) arvelduskonto number;
  7) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (8) Esmasele taotlusele lisab tegevväelane elukohavahetust ja kulu tekkimist tõendava dokumendi. Täiendavale taotlusele lisab tegevväelane kulu tekkimist tõendava dokumendi.

  (9) Tegevväelane, kes pärast ümberasumist asub elama tööandjale mittekuuluvasse eluruumi, peab koos esmase taotlusega esitama eluruumi kasutamise õigust kinnitava dokumendi.

§ 6.  Taotluse menetlemine

  (1) Kaitsevägi või Kaitseliit vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

  (2) Taotluse läbivaatajal on õigus küsida täiendavat teavet. Lõikes 1 sätestatud tähtaeg peatub täiendava teabe esitamise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 90 päevaks taotluse esitamisest arvates.

§ 7.  Ühekordse hüvitise maksmine ja ümberasumisega seotud kulu hüvitamine

  (1) Ümberasumisega seotud kulu hüvitis ja ühekordne hüvitis või selle osa makstakse tegevväelase esitatud arvelduskontole Kaitseväe või Kaitseliidu eelarvest välja 30 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Paragrahvi 3 lõikes 3 sätestatud ühekordse hüvitise teine osa jäetakse maksmata, kui tegevväelasega ei asu ümber ühtegi tema perekonnaliiget ühe aasta jooksul tegevväelase rahuaja ametikohale asumisest arvates.

§ 8.  Nõudeõiguse tekkimine

  Sellise asjaolu ilmnemisel, mis välistab käesoleva määruse alusel hüvitise maksmise või kulu hüvitamise, tekib käesoleva määruse alusel väljamakse teinud asutusel nõudeõigus väljamakstud summa ulatuses.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Reinsalu
Kaitseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json