Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.02.2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele”, majandus- ja taristuministri 09.07.2015. a määruse nr 89 „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem” ning majandus- ja taristuministri 19.02.2015. a määruse nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2018, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.02.2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele”, majandus- ja taristuministri 09.07.2015. a määruse nr 89 „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem” ning majandus- ja taristuministri 19.02.2015. a määruse nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 29.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lõike 6, § 7 lõike 11, § 71 lõike 2 ja § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruses nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge, k – kollane ja muutuva teabega märkidel m – must.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Maanteeamet võib katseliselt lubada võtta kasutusele käesolevas määruses sätestamata märke, millega teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda, kuid mis ei kehtesta täiendavaid liikluspiiranguid ega anna liiklejale täiendavaid õigusi.”;

3) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Liikluskorralduse kehtivuse peatamise näidis on esitatud määruse lisa 6 märgi 623c juures.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Märgi taustekraan

Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib märgil olla ristkülikukujuline kollakasroheline taustekraan. Muutuva teabega liiklusmärgi taustekraan on must.”;

5) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistav hoiatusmärk olla kollase taustaga.”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Muutuva teabega hoiatusmärgi ääris on punane ja märgil olev sümbol valge või kollane.”;

7) paragrahvi 5 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) märk 151 „Libe tee” hoiatab lähenemisest libedale teelõigule;”;

8) paragrahvi 5 punkt 28 sõnastatakse järgmiselt:

„28) märk 172 „Jalakäijad” hoiatab lähenemisest teelõigule, kus jalakäijad ületavad sageli teed väljaspool ülekäigurada või kus jalakäijaid liiguvad sõiduteel või selle ääres;”;

9) paragrahvi 5 punkti 34 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Märgil võib olla kujutatud sellele kohale omane kariloom;”;

10) paragrahvi 5 punkt 35 sõnastatakse järgmiselt:

„35) märk 178 „Loomad, linnud või kahepaiksed” hoiatab loomade, lindude või kahepaiksete võimalikust ilmumisest teele;”;

11) paragrahvi 5 punkt 36 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 43 järgmises sõnastuses:

„43) märk 187 „Liiklusõnnetus” hoiatab lähenemisest teelõigule, kus on äsja toimunud liiklusõnnetus ning kus liiklus on seetõttu häiritud.”;

13) paragrahvi 7 punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„märk 221 „Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, enne lõikuvat sõidurada sõiduraja kohale koos tahvliga 882 „Kehtivusrada” panduna lõikuval sõidurajal ja tahvli 834 „Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile.”;

14) paragrahvi 7 punkti 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 231 valge taust olla asendatud kollase taustaga;”;

15) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistav keelumärk olla kollase taustaga.”;

16) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Muutuva teabega keelumärgi ääris on punane ja märgil olev sümbol valge või kollane.”;

17) paragrahvi 9 lõike 1 punkti 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) märk 331 „Sissesõidu keeld” keelab kõigi sõidukite edasisõidu – märk kehtib teele või sõiduteele, mis paikneb märgist vasakul või on selle all;”;

18) paragrahvi 9 lõiget 8 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) kasutatuna koos tahvliga 824 „Mõjupiirkond” kuni märgi ees oleva lähima ristmikuni;
4) kasutatuna koos tahvliga 825 „Mõjupiirkond” märgi ees olevast lähimast ristmikust või piirangut alustavast märgist kuni piirangut lõpetava märgini või asulas kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni.”;

19) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mõjualamärgid ja nende tähendused on järgmised:
1) märk 381 „Üks mõjuala” näitab ühe märgiga kehtestatud mõjuala, mille lõpetab märk 391 „Ühe mõjuala lõpp”;
2) märk 388 „Kaks mõjuala” näitab kahe erineva märgiga kehtestatud mõjuala, mille lõpetab märk 398 „Kahe mõjuala lõpp”;
3) märk 389 „Mõjuala ja mõjuala lõpp” näitab ühe mõjuala lõppu ja teise mõjuala algust.”;

20) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) märgid 421 kuni 423 „Ümberpõike suund” kohustavad ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas. Kollastest ohutuslampidest koostatud suunanooltel on sama tähendus, mis märkidel 421 ja 422;”;

21) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Muutuva teabega osutusmärgil olev kirje on valge või kollane.”;

22) paragrahvi 15 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) märk 525a „Ühissõidukirada” tähistab rada, mis on ette nähtud muu sõidukiga pärisuunas sõitvale ühissõidukile. Sama tähendus on ka märgil 525a, millel on ühissõiduki otsvaatega sümbol. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta. Märk 525a kehtib kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni või ühissõidukiraja lõppu näitava märgini 526a „Ühissõidukiraja lõpp”;”;

23) paragrahvi 15 punkti 7 esimesest lausest jäetakse välja sõna „rööbasteta”;

24) paragrahvi 15 punkti 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sama tähendus on ka märgil 526a, millel on ühissõiduki otsvaatega sümbol;”;

25) paragrahvi 15 punkti 10 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sama tähendus on ka märgil 527a, millel on ühissõiduki otsvaatega sümbol;”;

26) paragrahvi 15 punkti 12 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sama tähendus on ka märgil 528a, millel on ühissõiduki otsvaatega sümbol;”;

27) paragrahvi 15 punkti 16 kaheksandas lauses asendatakse sõna „teetöödel” sõnadega „ajutist liikluskorraldust tähistavad”;

28) paragrahvi 15 punktist 16 jäetakse välja üheksas lause;

29) paragrahvi 15 punkti 16 üheteistkümnendast lausest jäetakse välja tekstiosa „(olenemata kiirendusraja olemasolust)”;

30) paragrahvi 15 täiendatakse punktidega 161 ja 162 järgmises sõnastuses:

„161) märk 538 „Sõidurada avatud” tähistab sõidurada, millel on lubatud sõita, ja see kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud;
162) märk 539 „Sõidurada suletud” tähistab sõidurada, millel on keelatud sõita, ja see kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud;”;

31) paragrahvi 15 punkti 17 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Märgi allosal on peatuse nimi, millele võib olla lisatud liininumber ja vajaduse korral täht „A” või „B” või „T”;”;

32) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 211 järgmises sõnastuses:

„211) märk 549 „Ülekäik” osutab jalakäijate raudteeülekäigukohale;”;

33) paragrahvi 15 punktis 25 asendatakse sõna „tuleb” sõnadega „on võimalus”;

34) paragrahvi 15 punktist 28 jäetakse välja sõna „tunnelis”;

35) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 291 järgmises sõnastuses:

„291) märgid 559c ja 559d „Videovalve” osutavad videovalve olemasolule ja neile võib olla kantud videovalvet korraldava isiku või asutuse vapi või logo kujutis;”;

36) paragrahvi 15 täiendatakse punktidega 401 ja 402 järgmises sõnastuses:

„401) märk 575e „Elektrisõiduki parkimiskoht” osutab parkimiskohale, mida tohib kasutada ainult täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga;
402) märk 575g „Sõiduki parkimiskoht” osutab parkimiskohale, mida tohib kasutada ainult märgil nimetatud sõiduki või nimetatud isiku sõidukiga;”;

37) paragrahvi 15 punktid 41 ja 42 sõnastatakse järgmiselt:

„41) märk 576 „Parkimiskord” osutab sõidukite parkimiseks ettenähtud ala parkimiskorraldusele;
42) märk 577 „Parkimiskestus” osutab sõidukite parkimiseks ettenähtud ala parkimise kestusele vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul, sealjuures on märgi 577 korral parkimiskella kasutamine kohustuslik ning parkimise algusaeg peab olema kontrollijale selgesti nähtav;”;

38) paragrahvi 15 täiendatakse punktidega 58–68 järgmises sõnastuses:

„58) märgil 592a „Liiklusreegli või nõude meeldetuletus” on meeldetuletus kehtiva liiklusreegli või nõude kohta;
59) märk 592b „Liikluskord” näitab riigis kehtestatud suurimat lubatud sõidukiirust asulas ja väljaspool asulat ning ööpäev läbi sisselülitatud tuledega sõitmise kohustust;
60) märk 592c „Riigipiir” osutab riigipiirile ning on mõeldud hõlbustamaks riigipiiri valvamist, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamist;
61) märk 593 „Tee haldamisega seotud tähis” osutab ühe kilomeetri pikkuse kalibreerimislõigu algusele ja lõpule, teeregistri jaotuspunktile või muule tee haldamisega seotud kohale;
62) märk 594 „Liikluskorralduse muudatus” osutab muudetud liikluskorraldusele;
63) märgil 595a „Ajutise liikluskorralduse teave” on teave ajutise liikluskorralduse põhjuse kohta ning sellele võib olla kantud teave ajutise liikluskorraldusega seotud lõigu pikkuse, ajutise liikluskorralduse kehtimise lõppemise aja kohta ning teetöö teostaja ja tema kontaktandmete kohta;
64) märgil 595b „Ajutise liikluskorralduse teostajate teave” on teave ajutise liikluskorralduse objekti tellija, teostaja ja teiste sellega seotud isikute kohta;
65) märgil 595c „Tööliigi teave” on teave töö liigi ja töö teostaja kohta;
66) märgil 596 „Liiklusteave” on liiklejale vajalik teave;
67) märk 597 „Parkimisautomaat” osutab parkimisautomaadile, kus on võimalik parkimise eest tasuda;
68) märk 598 „Sõiduradade liitumiskoht” osutab sõiduradade liitumiskohale, kus liikluse sujuvuse eesmärgil soovitatakse liikuda jätkuvale sõidurajale kordamööda.”;

39) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Muutuva teabega juhatusmärgil olev kirje on valge või kollane.

(22) Ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 62 „Eelviidad” taust on kollane ja kirje must.”;

40) paragrahvi 17 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) märk 62 „Eelviidad” näitab sõidusuunda asula või teise sihtpunkti juurde. Märgil 62 võib olla tee number, osutusmärk ja muu liiklusmärk, mis teatab sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärgi sümbol ja muu ametlikult kinnitatud sümbol. Täht „C” osutab kesklinnale või asula keskusele. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk, võib märk 62 näidata ka ümbersõiduteed;
3) märgil 63 „Suunaviidad” võib olla osutusmärk ja muu liiklusmärk, mis teatab sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärgi sümbol, muu ametlikult kinnitatud sümbol ja embleem. Täht „C” osutab kesklinnale või asula keskusele. Märgid 631 kuni 633 näitavad sõidusuunda ja kaugust asula või teise sihtpunkti juurde. Punasetaustaline märk 631 näitab sõidusuunda ja kaugust tuletõrjeveevõtukohani. Märk 634 näitab sõidusuunda ja kaugust turismiobjekti juurde. Märk 635 näitab sõidusuunda ja kaugust avalikult kasutatavat erateed mööda eravalduse juurde. Märk 636 näitab sõidusuunda ja kaugust juriidilise isiku või asutuse juurde. Märk 637 näitab jalgratturi ja jalakäija teekonna suunda ja kaugust sihtpunktini;”;

41) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) märgil 643a „Eravalduse tähis” on eravalduse nimi või kirje „ERAVALDUS”;”;

42) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktidega 61–63 järgmises sõnastuses:

„61) märk 643b „Eravalduse lõpp” näitab märgiga 643a „Eravalduse tähis” tähistatud eravalduse lõppu;
62) märk 643c „Eraparkla” tähistab eraparkla algust;
63) märk 643d „Eraparkla lõpp” näitab märgiga 643c „Eraparkla” tähistatud eraparkla lõppu;”;

43) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) märgid 656 kuni 658 „Jalgrattamarsruudi number” näitavad jalgrattamarsruudi numbrit. Märk 657 näitab lisaks jalgrattamarsruudi numbrile ka jalgrattamarsruudi suunda. Märk 658 näitab jalgrattamarsruudi suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga jalgrattamarsruudile. Rahvusvahelist jalgrattamarsruuti tähistavale märgile võib olla lisatud rahvusvaheline sümboolika, riigisisest jalgrattamarsruuti tähistatavale märgile aga jalgrattamarsruudi logo;”;

45) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 16 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Märgil 671a võib olla teisi liiklusmärke ja näidatud ka ümbersõidutee lõikude pikkusi ja nimesid.”;

46) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 17 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Märgil 677 võib olla teisi liiklusmärke ja näidatud kaugus asula või muu sihtpunktini;”;

47) paragrahvi 17 lõike 1 punktid 19 ja 20 sõnastatakse järgmiselt:

„19) märk 679 „Ümberkäik” näitab ajutiselt suletud teelõigust jalakäijate ümberkäigu suunda, sealjuures võib märgil olla teisi liiklusmärke ja näidatud kaugus sihtpunktini;
20) märgid 681 kuni 682 „Kurvisuund” näitavad järsu ja ohtliku kurvi suunda. Järsus ja ohtlikus kurvis võivad olla märkide 681 ja 682 elemendid. Märkide parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistavate märkide 681 ja 682 valge taust olla asendatud kollase taustaga;”;

48) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 201 järgmises sõnastuses:

„201) märk 683 „Teede hargnemine” näitab tee hargnemiskohta või tee lõppu T-kujulisel ristmikul, sealjuures võib märgi parema esiletoomise eesmärgil ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 683 valge taust olla asendatud kollase taustaga;”;

49) paragrahvi 17 lõike 1 punktid 21–24 sõnastatakse järgmiselt:

„21) märk 684 „Hoiatustara” hoiatab ajutise liikluskorraldusega teelõigust või teel olevast takistusest. Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 684 valge taust olla asendatud kollase taustaga. Märgi 684 kujutisega kile võib olla pandud mistahes takistusele;
22) märgid 685a ja 685b „Hargnemiskoht” näitavad teeharude suunda märkide asukohas. Märk 685b näitab, et hargnemiskohas vähemalt ühele teeharule sõitmiseks on sobiv sõidukiirus kuni 50 kilomeetrit tunnis. Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 685b valge taust olla asendatud kollase taustaga;
23) märk 686 „Ohtlik koht või teeäär” tähistab tee vaba ristlõike küljel olevat ohtlikku takistust või sõidutee (-raja) äärt ja liikumissuunast kõrvalekallet ning eraldab suunavööndeid ja pärisuunavööndi sõiduradasid. Märgiga 686 võib olla näidatud hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu või ohtliku koha algus. Vöödid langevad sõidutee või pärisuunavööndi sõiduraja poole. Märgi parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistava märgi 686 valge taust olla asendatud kollase taustaga. Märgi 686 kujutisega kile võib olla pandud mistahes takistusele;
24) märk 687 „Märgiposti tähis” on lisatähiseks kohas, kus esineb orienteerumisraskusi. Märk 687 võib olla teise märgi all või iseseisvalt ristmiku, hargnemiskoha, ohutussaare ja muu koha esiletoomiseks. Märgi 687 kujutisega kile võib olla pandud ümber mistahes märgiposti;”;

50) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Märkidel 656 kuni 658 „Jalgrattamarsruudi number” näidatavate jalgrattamarsruudi numbrite taust, kirje ja ääris on sõltuvalt jalgrattamarsruudi tähtsusest järgmise värvusega:
1) rahvusvahelise ja üldriikliku jalgrattamarsruudi korral on taust punane, kirje ja ääris valged;
2) piirkondliku jalgrattamarsruudi korral on taust sinine, kirje ja ääris valged;
3) kohaliku jalgrattamarsruudi korral on taust valge, kirje ja ääris mustad.”;

51) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) märk 721a „Tankla” osutab tanklale;”;

52) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktidega 111–114 järgmises sõnastuses:

„111) märk 721b „Tankla” osutab tanklale, kus on müügil ka LPG-gaas;
112) märk 721c „Tankla” osutab LPG-gaasi tanklale;
113) märk 721d „Tankla” osutab CNG-gaasi tanklale;
114) märk 721e „Elektrisõidukite laadimispunkt” osutab kohale, kus on võimalik laadida elektrisõiduki akut;”;

53) paragrahvi 19 lõike 1 punkti 15 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Märgil võib olla näidatud parkimismaja vabade parkimiskohtade arv;”;

54) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21) märk 729a „Riigiasutuse teenindusbüroo” osutab riigiasutuse teenindusbüroole;”;

55) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 381 järgmises sõnastuses:

„381) märk 762 „Kauplus” osutab kauplusele;”;

56) paragrahvi 20 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tahvel täpsustab või piirab märgi mõju või annab teavet foori töö kohta, mille alla see on pandud.”;

57) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Tahvli parema esiletoomise eesmärgil võib ajutist liikluskorraldust tähistav tahvel olla kollase taustaga.

(22) Muutuva teabega tahvlil olev kirje on valge või kollane.”;

58) paragrahvi 21 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) tahvel 816 „Kaugus objektini” näitab kaugust märgist 221 „Anna teed” või märgist 112 „Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht” kohustusliku peatumiskohani, kui vastavalt ristmiku või raudteeülesõidukoha ees on märk 222 „Peatu ja anna teed”;”;

59) paragrahvi 21 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) tahvlid 817a kuni 817c „Kaugus objektini” näitavad kaugust ja ümberpõike suunda tee keskel olevast ohutussaarest või muust rajatisest;”;

60) paragrahvi 21 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) tahvel 821 „Mõjupiirkond” näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust või keelumärkide 351 „Suurim kiirus”, 352 „Möödasõidu keeld”, 353 „Veoauto möödasõidu keeld”, 354 „Vähim pikivahe” ja 355 „Helisignaali keeld” ning kohustusmärgi 451 „Vähim kiirus” mõjupiirkonna ulatust või osutusmärkidega 575a ja 575b „Parkla” ning 575c „Teeninduskohaparkla” tähistatud parkimispiirkonna ulatust või märgiga 556 „Sobiv kiirus” soovitatava suurima sõidukiirusega teelõigu ulatust;
6) tahvlid 822 kuni 825 „Mõjupiirkond” näitavad või täpsustavad märkide 361 „Peatumiskeeld”, 362 „Parkimiskeeld”, 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval” ja 364 „Parkimiskeeld paariskuupäeval” mõjupiirkondi. Tahvel 822 näitab ja täpsustab märgi 36 mõjupiirkonna ulatust märgi taga. Tahvel 823 näitab ja täpsustab märgi 36 mõjupiirkonna ulatust kuni 50 meetrit märgi ees. Tahvel 824 näitab märgi 36 mõjupiirkonna lõppu ja teatab mõjupiirkonna ulatusest. Tahvel 825 näitab, et juht asub märgi 36 mõjupiirkonnas ja teatab mõjupiirkonna ulatusest. Tahvlid 824 ja 825 „Mõjupiirkond” näitavad ning täpsustavad märkidega 575a ja 575b „Parkla” ning 575c „Teeninduskohaparkla” tähistatud parkimispiirkonna ulatust. Tahvel 824 näitab parkimispiirkonna lõppu. Tahvel 825 näitab, et juht asub parkimispiirkonnas;”;

61) paragrahvi 21 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

62) paragrahvi 21 punktid 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

„12) tahvel 84 „Sõidukiliik” näitab, mis liiki sõiduki kohta märk kehtib. Tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-kategooria sõiduki kohta. Tahvel 842 näitab, et märk kehtib C-kategooria sõiduki kohta. Tahvel 843 näitab, et märk kehtib autorongi ja masinrongi, välja arvatud kerghaagisega autorongi ja kerghaagisega masinrongi kohta. Tahvel 844 näitab, et märk kehtib D-kategooria sõiduki kohta. Tahvel 845 näitab, et märk kehtib traktori ja liikurmasina kohta. Tahvel 846 näitab, et märk kehtib A-kategooria sõiduki kohta. Tahvel 847a näitab, et märk kehtib jalgratta, tasakaaluliikuri, mopeedi ja pisimopeedi kohta. Tahvel 847b näitab, et märk kehtib mopeedi ja pisimopeedi kohta. Tahvel 848 näitab, et märk kehtib täiselektrilise veoajamiga elektrisõiduki kohta. Tahvel 849 näitab, et märk kehtib mootorsaani kohta;
13) tahvel 85 „Kehtivuspäevad või -aeg” näitab päeva, kellaaega, kuupäeva või ajavahemikku, millal märk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti;”;

63) paragrahvi 21 täiendatakse punktiga 281 järgmises sõnastuses:

„281) tahvel 889 „Ooteaeg” näitab foori punase tule võimalikku pikimat kestust;”;

64) paragrahvi 21 punkt 29 sõnastatakse järgmiselt:

„29) tahvlid 891a ja 891b „Välja arvatud” teatavad, et märk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki või nimetatud isiku kohta või nimetatud tingimustel;”;

65) paragrahvi 21 täiendatakse punktidega 30 ja 31 järgmises sõnastuses:

„30) tahvel 892 „Busside või trollide liininumbrid” näitab sõiduplaani kohaselt sõitjaid vedavate busside või trollide peatuskohas peatuvate busside või trollide liininumbreid. Muutuva teabega tahvel 892 võib olla ka muu kujuga, kui määruse lisas 8 esitatud;
31) tahvlil 893 „Tekstiline teave” on märki täpsustav tekst.”;

66) paragrahvi 24 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teekattemärgis on teekattele kantav joon, nool, kirje ja kujutis. Märgised 945a ja 945b „Ülekäigurada”, märgised 946a ja 946d „Lõikumine jalgratta- ja jalgteega”, märgis 947 „Fooriga ülekäigurada” ning märgis 948 „Lõikumine jalgrattateega” ja parkimiskohti tähistav märgis 911 „Ühekordne pidevjoon” võivad olla asendatud ehituslikult kujundatud valge värvusega teeosadega.

(2) Teekattele võidakse kanda ka muu, käesolevas määruses käsitlemata kirje ja kujutis, mis aitab liikluses orienteeruda, kuid ei kehtesta täiendavaid liikluspiiranguid. Märgised 915 kuni 917 „Eraldussaar”, märgis 934 „Parkimiskeelu ala” ja märgis 949d „Sõiduteede lõikumisala” võivad olla ka muu kujuga, kui määruse lisas 9 esitatud.”;

67) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Jalgratturite ooteala piires on sõiduteekate punase värvusega. Puudega inimese sõiduki parkimiskoha piires võib sõiduteekate olla sinise värvusega. Ohtlikus kohas, sealhulgas jalgrattarajal ja ohutussaarel, kus juht peab olema eriti tähelepanelik, võib sõiduteekate olla punase värvusega. Teekate võib olla ka muu värvusega, mis aga ei kehtesta piiranguid.”;

68) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ajutised ja peatumist ning parkimist keelavad märgised, mis on kollased;”;

69) paragrahvi 25 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Märgised 915, 916 ja 917 „Eraldussaar” tähistavad sõitmiseks keelatud ala ja osutavad oma kaldjoontega sõidusuundadele järgmiselt:
1) märgis 915 eraldab suunavööndeid (lisa 10 joonis 9);
2) märgis 916 lahutab pärisuunavööndi sõiduradasid (lisa 10 joonised 8, 9 ja 10);
3) märgis 917 liidab pärisuunalisi sõiduradasid (lisa 10 joonised 8, 9 ja 10). Märgis 915 võib tähistada ka peatumiseks ja parkimiseks keelatud ala. Märgiseid 915, 916 ja 917 piirab märgis 911 „Ühekordne pidevjoon”, märgis 911a „Kammjoon” või märgis 912 „Lai pidevjoon”. Märgistest 915, 916 ja 917 üle sõita ei tohi.”;

70) paragrahvi 25 lõiked 11 ja 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Märgis 923b „Võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon”, kriipsu pikkusega ja kriipsude vahega 1 meeter, tähistab:
1) sõidutee äärt tähistava märgise 911 „Ühekordne pidevjoon” katkestust ristmikul või mahasõidukohas (lisa 10 joonis 2);
2) sõidutee äärt teel, kus suurim lubatud sõidukiirus on 50 kilomeetrit tunnis või alla selle (lisa 10 joonis 5). Märgist 923b tohib ületada mõlemalt poolt.

(12) Märgis 923c „Võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon”, kriipsu pikkusega ja kriipsude vahega 1 meeter, tähistab:
1) sõidutee äärt tähistava märgise 912 „Lai pidevjoon” katkestust ristmikul või mahasõidukohas;
2) ühissõidukiraja ning ühissõiduki- ja jalgrattaraja algust ja lõppu (lisa 10 joonis 7). Märgist 923c tohib ületada mõlemalt poolt.”;

71) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 191 järgmises sõnastuses:

„(191) Märgis 935 „Jalakäijate hoiatusjoon” tähistab märgiga 541a „Bussi- või trollipeatus” või märgiga 541b „Trammipeatus” tähistatud peatuskohas ala piiri, kus on ohutu oodata peatusse saabuvat ühissõidukit.”;

72) paragrahvi 25 lõige 26 sõnastatakse järgmiselt:

„(26) Märgis 946a „Lõikumine jalgratta- ja jalgteega” tähistab märgiga 435 „Jalgratta- ja jalgtee” tähistatud jalgratta- ja jalgtee lõikumiskohta.”;

73) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 331 ja 332 järgmises sõnastuses:

„(331) Märgis 949e „Jalgratturite ooteala” on kahe järjestikuse stoppjoone vaheline ala jalgratturitele sõiduraja vahetamiseks ja lubava fooritule ootamiseks.

(332) Märgis 949g „Pikivahe” tähistab heades ilmastiku- ja teeoludes üksteise järel ühtlaselt liikuvate sõidukite vahelist vähimat nõutud pikivahet suurimal lubatud sõidukiirusel. Pikivahe nõue on täidetud, kui tagaliikuv sõidukijuht näeb enda ja eesliikuva sõiduki vahel vähemalt kahte märgistuspunkti.”;

74) paragrahvi 25 lõige 34 sõnastatakse järgmiselt:

„(34) Märgised 95 „Suunanool” näitavad kohustuslikku sõidusuunda või -suundi sõidurajalt (lisa 10 joonised 7, 8 ja 9). Äärmiselt vasakpoolselt rajalt vasakpööret osutav nool lubab ka tagasi pöörata. Ristkülikuga nooled 957 kantakse teekattele enne lõikumist teega, mille lähimale sõiduteele ei tohi pöörata (lisa 10 joonis 7). Kõrvalepööret osutavad kahe noolega märgised 958 viitavad kahele järjestikulisele pöördekohale.”;

75) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 351 järgmises sõnastuses:

„(351) Märgis 963 „Liikumissuuna nool” osutab jalgratta- ja jalgteel ning jalgrattateel liiklejate liikumissuunale.”;

76) paragrahvi 25 lõige 42 sõnastatakse järgmiselt:

„(42) Märgis 976a „Puudega inimese sõiduki parkimiskoht” tähistab parkimiskohta, mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart (lisa 10 joonis 12).”;

77) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 421 järgmises sõnastuses:

„(421) Märgis 976b „Elektrisõiduki parkimiskoht” tähistab parkimiskohta, mida tohib kasutada ainult täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga (lisa 10 joonis 12).”;

78) paragrahvi 25 lõige 45 sõnastatakse järgmiselt:

„(45) Märgis 979a „Täristi” tähistab teelõiku, kus tuleb olla eriti tähelepanelik (lisa 10 joonis 11). Märgis 979b „Täristi” tähistab teelõigu, millel on kehtestatud ajutine liikluskorraldus, algust või sellist ajutise liikluskorraldusega teelõiku, kus tuleb olla eriti tähelepanelik. Märgis 979b on kollane.”;

79) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Püstmärgis on teerajatise äärel vaheldumisi asetsevad valged ja mustad vöödid, teepiirdele kinnitatud helkur ja postile kantud helkur koos musta kaldvöödiga või ilma selleta.”;

80) paragrahvi 27 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) märgised 991v, 991k, 992v, 992k ja 992s „Tähispost” tähistavad tee või eraldusriba äärt tähistavaid tähisposte. Märgise kaldvööt langeb sõidutee poole või on kitsa eraldusriba puhul sõidutee pinnaga rõhtne. Märgise juures kasutatakse valgeid ja ohtlikus kohas kollaseid helkureid: sõidusuunast paremal ristkülikukujulist, vasakul kahte ringikujulist. Talutee või teega külgneva ala tee tähispostide helkurid on sinised ja ristkülikukujulised;”;

81) paragrahvi 27 täiendatakse punktidega 3–5 järgmises sõnastuses:

„3) märgis 994 „Piirdehelkur” tähistab tee ääres või eraldusribal olevat teepiiret. Sõidusuunast paremal ja sõidusuunast vasakul olevad märgised on samakujulised. Märgis on valge või kollane. Märgise kujutis võib olla ka teistsugune, kui määruse lisas 9 esitatud;
4) märgis 995 „Markiirpost” tähistab talvetingimustes tee äärt ja teel lume tõttu märkamatut takistust;
5) märgis 996 „Painduv püsttähis” tähistab liiklemiseks keelatud kohta.”;

82) määruse lisad 1 ja 3–11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 89 „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem” muutmine

Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruses nr 89 „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „juriidilise isiku või” tekstiosaga „isiku või asutuse või”;

2) paragrahvi 9 pealkirjas ning lõigetes 2–4 asendatakse tekstiosa „juriidilise isiku ja” tekstiosaga „isiku või asutuse või”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isiku või asutuse või turismiobjektiga seotud märkidena käsitletakse järgmisi märke: 634, 636, 642, 714, 716, 718, 721–728, 729b, 731–734, 741–745, 751–754, 761, 762. Samuti märke 771–773, kui neil on kasutatud eelnimetatud märke.”;

4) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „juriidilised isikud või” tekstiosaga „isikud või asutused või”;

5) paragrahvi 9 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „juriidiline isik” tekstiosaga „isik või asutus” vastavas käändes;

6) määruse lisas 1 „Teeninduskohamärkide kasutamine” asendatakse märgi 729a nimi „Liiklusregistri büroo” nimega „Riigiasutuse teenindusbüroo”.

§ 3.   Majandus- ja taristuministri 19. veebruari 2015. a määruse nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. veebruari 2015. a määruses nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „A- ja B-kategooria mootorsõidukitele”;

2) paragrahvi 3 lõikest 6 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 3 lõiget 10 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Juhul kui väiksem kiirus kehtestatakse muutuva teabega keelumärgiga, ei tohi üleminek suuremalt kiiruselt väiksemale toimuda suurema sammuga kui 30 kilomeetrit tunnis.”.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. märtsil 2018. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 17, 29, 61, 72 ja 74 jõustuvad 1. oktoobril 2018. a.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Hoiatusmärgid

Lisa 3 Keelu- ja mõjualamärgid

Lisa 4 Kohustusmärgid

Lisa 5 Osutusmärgid

Lisa 6 Juhatusmärgid

Lisa 7 Teeninduskohamärgid

Lisa 8 Lisateatetahvlid

Lisa 9 Teemärgised

Lisa 10 Joonised 1–12

Lisa 11 Foorid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json