Teksti suurus:

Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2018, 5

Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord

Vastu võetud 21.02.2011 nr 10
RT I, 01.03.2011, 8
jõustumine 04.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.08.2015RT I, 07.08.2015, 710.08.2015, osaliselt 01.01.2016
30.01.2018RT I, 06.02.2018, 209.02.2018

Määrus kehtestatakse „Finantsinspektsiooni seaduse” § 53 lõike 4 alusel ja kooskõlas „Väärtpaberituru seaduse” § 237 lõikega 2.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatuse ja korra.

§ 2.   Kohaldamine

  Määrust kohaldatakse andmete avalikustamisele:
  1) krediidiasutuse, kindlustusandja, fondivalitseja, investeerimisühingu, aruandlusteenuse osutaja, makseasutuse, e-raha asutuse ning krediidiandja ja -vahendaja, sealhulgas hüpoteekkrediidiandja ja -vahendaja kohta;
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  2) investeerimisfondi (edaspidi fond) kohta;
  3) makseagendi, e-raha edasimüüja, investeerimisagendi, kindlustusmaakleri, kindlustusagendi ja krediidiagendi, sealhulgas hüpoteekkrediidiandja agendi kohta;
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  4) reguleeritud väärtpaberituru (edaspidi reguleeritud turg) korraldaja ja väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja kohta;
  5) väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti, kauplemisprospekti ja noteerimisprospekti (kõik edaspidi prospekt), ülevõtmispakkumise, kutselise investori ning turutegija kohta;
  6) tunnustatud reitinguagentuuri ja reitinguagentuuri tunnustamise menetluskäigu kohta;
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  61) isiku kohta, kes pakub makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 4 lõike 1 punktis 10 nimetatud ja lõike 3 punktis 1 või 2 sätestatud tingimustele vastavat teenust ning on § 41 lõike 1 kohaselt teavitanud Finantsinspektsiooni oma tegevusest;
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  62) elektroonilise side ettevõtja kohta, kes teeb makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 4 lõike 1 punktis 11 nimetatud maksetehinguid, mis vastavad sama paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele, ning kes on sama seaduse § 41 lõike 3 kohaselt teavitanud Finantsinspektsiooni oma tegevusest;
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  7) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud Eesti finantsjärelevalve subjektide välisriigis asuva tütarettevõtja, filiaali ja nende poolt välisriigis piiriülese teenuse osutamise kohta;
  8) Finantsinspektsiooni seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud seaduste alusel vastavat Eestis tegutsemise õigust omavate välisriigi isikute või institutsioonide (edaspidi välisriigi finantsjärelevalve subjekt) Eestis asuvate filiaalide ja nende Eestis piiriüleste teenuste osutamise kohta.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

2. peatükk Eesti finantsjärelevalve subjektide kohta avalikustatavad andmed 

§ 3.   Andmete avalikustamine Eesti finantsjärelevalve subjekti kohta

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud isikute kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) ärinimi või ees- ja perekonnanimi;
  2) registrikood või isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
  4) aktsia- või osakapitali suurus ja kande tegemise kuupäev;
  5) määruse § 2 punktis 1 nimetatud isiku tegevusloa ulatus, sealhulgas piirangud tegevusele, ning loa väljaandmise aluseks oleva otsuse number ja jõustumise kuupäev;
  6) tegevusloa muutmise või lõppemise aluseks oleva otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev ning number;
  7) määruse § 2 punktis 3 nimetatud isiku nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise kuupäev;
  8) selle asutuse ärinimi, mida agent või edasimüüja esindab;
  9) likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamise kuupäev;
  10) ühinemise, jagunemise või ümberkorraldamise loa andmise kuupäev ja number.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (2) Krediidiasutuse kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule:
  1) moratooriumi ja erirežiimi aluseks oleva otsuse kuupäev, number ning tähtaeg;
  2) sundvõõrandamise aluseks oleva otsuse kuupäev ja number.

  (3) Kindlustusandja kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule:
  1) [kehtetu - RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  2) kindlustustegevuse põhiliikide, liikide ja alaliikide loetelu;
  3) kindlustusportfelli üleandmise kuupäev;
  4) erirežiimi kehtestamisel selle aluseks oleva otsuse kuupäev ja number ning erirežiimi tähtaeg.

  (4) Kindlustusmaakleri kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule selle kindlustusandja ärinimi, milles kindlustusmaakler omab olulist osalust, ning osaluse suurus.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (5) Kindlustusagendi kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule:
  1) kindlustustegevuse põhiliikide, liikide ja alaliikide loetelu;
  2) selle kindlustusandja ärinimi, milles kindlustusagent omab olulist osalust.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (6) Fondivalitseja kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule pensionifondivalitseja tegevusloa liik.

  (61) Tegevusloata väikefondi valitseja kohta avalikustatakse ainult järgmised andmed:
  1) ärinimi ja registrikood;
  2) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
  3) registreerimise kuupäev.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (7) Reguleeritud turu korraldaja ja väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja kohta avalikustatakse lisaks lõikes 1 sätestatule reguleeritud turu või väärtpaberiarveldussüsteemi nimetus.

  (8) [Kehtetu - RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (9) [Kehtetu - RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (10) Krediidiandja või -vahendaja, kes tegutseb krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 2 lõike 8 alusel, tegevusloa ulatuse kohta avalikustatakse viide tegutsemisele krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 2 lõike 8 alusel ning krediidiandja või -vahendaja emaettevõtja ärinimi, registrikood ja asukoht.
[RT I, 07.08.2015, 7 - jõust. 10.08.2015]

§ 4.   Andmete avalikustamine fondi kohta

  (1) Avaliku fondi kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) nimi või nimetus;
  2) registrikood;
  3) aktsiakapitali suurus ja kande tegemise kuupäev;
  4) aadress, telefon, faks, e-posti aadress, veebilehe aadress;
  5) fondivalitseja ärinimi ja asukoht;
  6) liik;
  7) lepingulise fondi tingimuste registreerimisel ja lepingulise fondi tingimuste muutmisel muudatuste registreerimise kuupäev või aktsiaseltsina asutatud fondi asutamise kooskõlastamise kuupäev või põhikirja muudatuste registreerimise kuupäev;
  8) fondi üleandmise kuupäev;
  9) fondi likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamise kuupäev.

  (2) Mitteavaliku fondi kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) fondi nimi või nimetus;
  2) fondi liik.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

§ 5.   Andmete avalikustamine Eesti finantsjärelevalve subjektide välisriigis asuvate filiaalide, tütarettevõtjate ja nende poolt välisriigis piiriüleste teenuste osutamise kohta
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (1) Eesti finantsjärelevalve subjektide välisriigis asuva tütarettevõtja kohta avalikustatakse:
  1) ärinimi;
  2) asukohariik ja aadress;
  3) osutatavad teenused;
  4) [kehtetu - RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  5) tütarettevõtja omandamise või asutamise loa andmise aluseks oleva otsuse jõustumise kuupäev ja otsuse number;
  6) loa muutmise, lõppemise või kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev ning number.

  (2) Eesti finantsjärelevalve subjektide välisriigis asuva filiaali ja tema poolt piiriüleste teenuste osutamise kohta avalikustatakse:
  1) filiaali ja äriühingu ärinimi või nimetus;
  2) asukohariik ja filiaali aadress;
  3) osutatavad teenused;
  4) [kehtetu - RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  5) lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev ja number;
  6) filiaali kolmandas riigis avamise loa andmise otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev;
  7) filiaali loa muutmise, lõppemise või kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev ning number.

  (3) Välisriigis piiriülese teenuse osutamise õigust omava Eesti finantsjärelevalve subjekti kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) ärinimi või nimetus;
  2) riik, kus piiriüleseid teenuseid osutatakse;
  3) osutatavate piiriüleste teenuste loetelu;
  4) piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev ning selle olemasolul õiguse aluseks oleva otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev ja number;
  5) piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise kuupäev või olemasolul aluseks oleva otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev ja number.

3. peatükk Eestis tegutsevate välisriigi finantsjärelevalve subjektide ning nende poolt Eestis piiriüleste teenuste osutamise kohta avalikustatavate andmed 

§ 6.   Andmete avalikustamine välisriigi finantsjärelevalve subjektide kohta

  (1) Välisriigi finantsjärelevalve subjekti Eestis asuva filiaali kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) filiaali ja äriühingu ärinimi või nimetus;
  2) filiaali registrinumber;
  3) filiaali ja äriühingu aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress;
  4) päritoluriik;
  5) päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed;
  6) Eestis osutatavate teenuste loetelu;
  7) [kehtetu - RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]
  8) filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev ja number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev ja number ning filiaali tegutsemise algus;
  9) filiaali loa või äriühingu tegevusloa muutmise, lõppemise, kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemise ning jõustumise kuupäev ja number.
  10) äriühingu likvideerimis- ja pankrotimenetluse algatamise kuupäev.

  (2) Eestis piiriülest teenust osutava välisriigi finantsjärelevalve subjekti kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) nimi või nimetus;
  2) piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev ning selle olemasolul õiguse aluseks oleva otsuse tegemise ja jõustumise kuupäev ja number;
  3) pakutavate teenuste loetelu;
  4) piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise kuupäev ja selle olemasolul aluseks oleva otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev ja number.

  (3) Välisriigi fondi, mille osakuid või aktsiaid pakutakse Eestis, kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) fondi nimi või nimetus;
  2) fondivalitseja ärinimi;
  3) fondi liik.

4. peatükk Kutselise investori, turutegija, prospekti ja ülevõtmispakkumise kohta avalikustatavad andmed 

§ 7.   Kutselise investori ja turutegija kohta avalikustatavad andmed

  (1) Juriidilisest isikust kutselise investori ja turutegija kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) ärinimi või nimetus;
  2) registrikood;
  3) aadress, telefon, faks, e-posti aadress, veebilehe aadress.
  4) [kehtetu - RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (2) Füüsilisest isikust kutselise investori kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) aadress, telefon, e-posti aadress.

§ 8.   Prospekti kohta avalikustatavad andmed

  Prospekti kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) emitendi nimi, registrikood, aadress ja veebilehe aadress;
  2) prospekti registreerimise number ja kuupäev;
  3) prospekt või viide prospektiga tutvumise võimaluste kohta;
  4) pakutavate väärtpaberite liik, arv ja nimiväärtus;
  5) prospekti lisa esitamise kuupäev olemasolu korral;
  6) pakkumise algus- ja lõppkuupäev.

§ 9.   Ülevõtmispakkumise kohta avalikustatavad andmed

  Ülevõtmispakkumise kohta avalikustatakse järgmised andmed:
  1) sihtemitendi, kooskõlastatult tegutseva isiku ja ülevõtja nimi;
  2) sihtemitendi, kooskõlastatult tegutseva isiku ja ülevõtja registrikood selle olemasolul;
  3) sihtemitendi, kooskõlastatult tegutseva isiku ja ülevõtja aadress ja veebilehe aadress;
  4) ülevõtmispakkumisprospekt või viide sellega tutvumise võimaluste kohta;
  5) kooskõlastamise kuupäev või erandi tegemise kuupäev olemasolu korral;
  6) kohustusliku ülevõtmispakkumise nõudest erandi tegemisel erandi sisu olemasolu korral.

5. peatükk Reitinguagentuuride kohta avalikustatavad andmed 

§ 10.   Andmete avalikustamine reitinguagentuuride kohta
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  Reitinguagentuuride nimekirjas avalikustatakse veebilehel järgmised andmed:
  1) ärinimi või nimetus;
  2) asukohariik;
  3) nimekirja kandmise ja sealt kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev ja number.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

§ 11.   Reitinguagentuuri tunnustamise menetluskäigu avalikustamine

  Finantsinspektsioon avalikustab veebilehel reitinguagentuuri tunnustamise menetluskäigu kirjelduse.

51. peatükk Makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku kohta avalikustatavad andmed 
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

§ 111.   Andemete avalikustamine makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku kohta

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktis 61 sätestatud isiku kohta avalikustatakse veebilehel järgmine teave:
  1) ärinimi ja registrikood;
  2) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
  3) teenus, mille raames maksetehinguid tehakse.

  (2) Käesoleva määruse § 2 punktis 62 sätestatud elektroonilise side ettevõtja kohta avalikustatakse veebilehel järgmine teave:
  1) ärinimi ja registrikood;
  2) aadress, telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul;
  3) maksetehingud, mida elektroonilise side ettevõtja täidab lisaks elektroonilise side teenuste osutamisele.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

6. peatükk Andmete avalikustamise kord 

§ 12.   Andmete avalikustamine, muutmine ja parandamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõigetes 1–7 ja 10 ning §-des 4–6 ja 111 nimetatud andmed avalikustatakse Finantsinspektsiooni veebilehel andmete olemasolu korral.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (11) Nimekiri makseasutustest, mille suhtes kohaldub makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse §-s 11 sätestatud erand, avalikustatakse veebilehel eraldi.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (12) Nimekiri e-raha asutustest, mille suhtes kohaldub makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse §-s 12 sätestatud erand, avalikustatakse veebilehel eraldi.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

  (2) Määruse alusel avalikustamisele kuuluv teave avalikustatakse eesti keeles ja inglise keeles.

  (3) Andmed avalikustatakse või neid muudetakse Finantsinspektsiooni veebilehel viie tööpäeva jooksul avalikustatavate või muudetavate andmete teadasaamisest arvates.

  (4) Käesolevas määruses nimetatud andmed avalikustatakse kahe tööpäeva jooksul vastava otsuse või toimingu tegemisest arvates, kui eriseadustest ei tulene teisiti.

  (5) Veebilehel avalikustatud ebaõigete andmete avastamisel peatatakse nende avalikustamine kuni andmete korrigeerimiseni.

§ 13.   Andmete õigsuse ja turvalisuse tagamine

  (1) Finantsinspektsioon tagab veebilehel talle teadaolevate andmete õigsuse.

  (2) Veebilehe haldamisel kasutatav tarkvara peab võimaldama rakendada turvameetmeid avalikustatavate andmete kaitseks.

7. peatükk Rakendamine 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Finantsinspektsioon viib oma tegevuse ja veebilehel avalikustatavad andmed käesolevas määruses sätestatud nõuetega kooskõlla 2011. aasta 31. detsembriks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Käesoleva määruse §-s 5 nimetatud andmed avalikustatakse alates 2012. aasta 1. jaanuarist tegutsemise õiguse saanud filiaalide, tütarettevõtjate ja esinduste kohta.

  (3) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 8 ja 9 ning sama paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed avalikustatakse alates 2012. aasta 1. jaanuarist algatatavate menetluste kohta.

  (4) Finantsinspektsioon viib oma tegevuse ja veebilehel avalikustatavad andmed käesolevas määruses sätestatud nõuetega kooskõlla hiljemalt 2018. aasta 31. märtsiks.
[RT I, 06.02.2018, 2 - jõust. 09.02.2018]

/otsingu_soovitused.json