Teksti suurus:

Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2018, 12

Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr

Vastu võetud 19.12.2012 nr 112
RT I, 21.12.2012, 35
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2013RT I, 14.05.2013, 317.05.2013, rakendatakse 01.04.2013
17.12.2015RT I, 22.12.2015, 1401.01.2016
01.02.2018RT I, 06.02.2018, 1001.03.2018

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5 ja tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  Määrust ei kohaldata pikaajalisele välislähetusele.

§ 2.  Välislähetus

  (1) Ametniku lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

  (2) Välislähetusse saadetakse ametnik ametisse nimetamise õigust omava isiku või tema volitatud isiku otsuse alusel, milles märgitakse vähemalt lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

§ 3.  Lähetuse vormistamine ja lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetusse saatmine ja lähetuskulude hüvitamine vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

  (2) Lähetataval on õigus nõuda ametiasutuselt lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses. Avansi mittesaamise korral võib ametnik lähetusest keelduda.

  (3) Ametiasutus hüvitab ametnikule lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu ja maksab lähetuses viibimise aja eest päevaraha käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Välisvaluutas tehtud kulutused hüvitatakse lähetatule Eestis käibel olevas rahas, võttes aluseks kuludokumendil kajastatud või lähetuspäevale järgneval tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi, või lähtudes lähetatu tegelikult kantud kuludest.
[RT I, 06.02.2018, 10 - jõust. 01.03.2018]

  (4) Lähetusega seotud sõidukulu hüvitatakse järgmiselt:
  1) lähetuskohta sõidu ja alalisse teenistuskohta tagasisõidu kulu hüvitatakse sõidupileti või muu kulu tõendava dokumendi alusel;
  2) sõidupileti ettetellimise kulu, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud märke alusel.

  (5) [Kehtetu - RT I, 06.02.2018, 10 - jõust. 01.03.2018]

  (6) Majutuskulu hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.
[RT I, 06.02.2018, 10 - jõust. 01.03.2018]

  (7) Välisriiki lähetatud ametnikule hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulu kindlustuspoliisi koopia või viisa koopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel.

  (8) Muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu hüvitamise otsustab ametniku lähetusse saatnud isik kulu tõendavate dokumentide alusel.

  (9) Tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 2 nimetatud sõiduauto lähetuses kasutamise kulu hüvitatakse käesoleva määruse või tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud määruse alusel. Sõiduauto kasutamise hüvitamisel käesoleva määruse alusel hüvitatakse lähetusega otseselt seotud kulu, välja arvatud remondi- ja hoolduskulu. Kulu hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.
[RT I, 14.05.2013, 3 - jõust. 17.05.2013, rakendatakse 01.04.2013]

§ 4.  Päevaraha maksmine

  (1) Välislähetuse päevaraha alammäär on 32 eurot päevas ja ülemmäär tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 sätestatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär. Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta.
[RT I, 22.12.2015, 14 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Ametniku välislähetusse saatnud isik võib päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

  (3) Kui ametnikule maksab päevaraha muu isik või organisatsioon, on ametnik kohustatud esitama ametiasutusele muu isiku või organisatsiooni kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist ning ametiasutus on kohustatud maksma päevarahana lõikes 1 sätestatud päevaraha määra ja muu isiku või asutuse makstava summa vahe.

  (4) Kui ametnikul on rohkem kui üks tööandja ning ametniku saadavad lähetusse mitu tööandjat samal ajal, on ametnik kohustatud ametiasutust teavitama teise tööandja tehtud lähetusse saatmise otsusest ning talle määratud päevarahast ja teise tööandja hüvitatud lähetuskuludest. Kui ametiasutusel on teave, et teine tööandja maksab ametnikule päevaraha või hüvitab lähetuskulud, lepitakse asutuste vahel kokku maksmise kohustuses ja ulatuses.

  (5) Välislähetusest saabumise päeval teise välislähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse päevaraha määra ulatuses, arvestades §-s 5 sätestatut.

  (6) Päevaraha ei maksta ametnikule, kellele makstakse välislähetustasu.

§ 5.  Välislähetuse päevade arvestus

  Välislähetusse väljasõidu päeva loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse ametnikule päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse päevaraha, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json