Teksti suurus:

Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” ja sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2019, 7

Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” ja sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” muutmine

Vastu võetud 31.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 27 lõike 3 ja § 39 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” muutmine

Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruses nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väikelapse eest hoolitsemise aja arvamiseks pensioniõigusliku staaži hulka esitatakse vanemate või vanema abikaasa, eestkostja või lapse tegeliku hooldaja kirjalik kokkulepe, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhtudel. Kui omavahelist kokkulepet ei saavutata, kuid mõlemal isikul on õigus arvata nimetatud aeg pensioniõigusliku staaži hulka, jaotatakse see võrdselt mõlema isiku vahel.”;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad „üks vanematest” sõnaga „vanem”;

3) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lapse vähemalt kaheksa aastat kasvatamise aja arvamiseks pensioniõigusliku staaži hulka esitatakse vanemate või vanema abikaasa, eestkostja või hoolduspere vanema kirjalik kokkulepe, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhtudel. Kui omavahelist kokkulepet ei saavutata, kuid mõlemal isikul on õigus arvata nimetatud aeg pensioniõigusliku staaži hulka, jaotatakse see võrdselt mõlema isiku vahel.”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruses nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui üks seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud isikutest ei anna teisele isikule pensionilisa taotlemiseks kirjalikku nõusolekut ja mõlemal isikul on õigus pensionilisale, jaotatakse pensionilisa võrdselt mõlema vanema vahel.”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui omavahelist kokkulepet ei saavutata, kuid mõlemal isikul on õigus arvata nimetatud aeg pensioniõigusliku staaži hulka, jaotatakse see võrdselt mõlema isiku vahel.”.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json