Teksti suurus:

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamise ning vanglateenistuse ametnikule esitatavate nõuete muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2019, 13

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamise ning vanglateenistuse ametnikule esitatavate nõuete muutmine

Vastu võetud 30.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 1131 lõike 2 ja § 1361 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine

Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruses nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vanglas töötava erialase haridusega vanglaametniku palgamäär on 131,86 euro võrra ja erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär 39,56 euro võrra kõrgem käesoleva määruse alusel vanglaametnikule kohaldatavast palgamäärast, kui:
1) vanglaametniku tööülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ning ta täidab lõikes 5 sätestatud täiendavaid kvalifikatsiooninõudeid või
2) vanglaametnik on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist nõudvates ülesannetes ja ta täidab lõikes 6 sätestatud täiendavaid kvalifikatsiooninõudeid ning on I või II klassi valvur.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 5–9 järgmises sõnastuses:

„(5) Vanglavälise saatmise tööülesandega vanglaametniku täiendavad kvalifikatsiooninõuded on:
1) valmisolek täita vanglavälist saateülesannet;
2) vastava eriväljaõppe edukas läbimine;
3) tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja nende kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna määratud tasemel;
4) kehaliste katsete sooritamine vähemalt justiitsministri 23. juuli 2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” § 9 lõikes 3 sätestatu kohaselt.

(6) Avaliku korra tagamise ülesannete korras ametiabi andma määratud I või II klassi valvuri täiendavad kvalifikatsiooninõuded on:
1) vastava eriväljaõppe edukas läbimine;
2) tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna määratud tasemel;
3) valmisolek täita avaliku korra tagamise raames ametiabi andmise ülesannet.

(7) Vanglas töötava I või II klassi valvuri ametiastmele vastava ametikoha vanglaametniku palgamäär on erialase hariduse olemasolu korral 221,86 euro võrra ja erialase hariduse puudumisel 129,56 euro võrra kõrgem käesoleva määruse alusel vanglaametnikule kohaldatavast palgamäärast, kui vanglaametniku tööülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja vanglaametnik on määratud ametiabi andjaks ning ta täidab lõigetes 5 ja 6 sätestatud täiendavaid kvalifikatsiooninõudeid.

(8) Kui vanglaametniku põhipalk tuleb määrata samaaegselt lõike 3 alusel ja lõike 4 punktile 1 kohaldatava palgamäära alusel, siis on vanglaametniku palgamäär määruse lisas 1 sätestatud vanglaametniku ametikohale vastava palgamäära kõrgemast määrast kõrgem lõike 3 palgamäära suurenduse ja lõike 4 palgamäära suurenduse summa võrra.

(9) Kui I või II klassi valvuri ametiastmele vastava ametikoha vanglaametniku põhipalk tuleb määrata samaaegselt lõike 3 palgamäära ja lõike 4 punktile 2 kohaldatava palgamäära või lõigete 3 ja 7 alusel, siis on vanglaametniku palgamäär määruse lisas 1 sätestatud vanglaametniku ametikohale vastava palgamäära kõrgemast määrast kõrgem lõike 3 palgamäära suurenduse ja lõike 4 palgamäära suurenduse summa võrra või lõigetes 3 ja 7 sätestatud palgamäärade suurenduste summa võrra.”;

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vanglas töötava vanglaametniku põhipalk määratakse käesoleva määruse § 1 lõikes 4 sätestatud palgamäära alusel ajaks, kui tema püsiülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja ta vastab § 1 lõikes 5 nimetatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele või kui ta on I või II klassi valvur ning on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist nõudvates ülesannetes ning vastab § 1 lõikes 6 sätestatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele. Põhipalgas sisalduv tasu on:
1) erialase haridusega vanglaametnikul 131,86 eurot;
2) erialase hariduseta vanglaametnikul 39,56 eurot.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Vanglas töötava I või II klassi valvuri ametiastmele vastava ametikoha vanglaametniku põhipalk määratakse käesoleva määruse § 1 lõikes 7 sätestatud palgamäära alusel ajaks, kui vanglaametniku püsiülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja ta on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist nõudvates ülesannetes ning ta vastab § 1 lõigetes 5 ja 6 nimetatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele. Põhipalgas sisalduv tasu on:
1) erialase haridusega vanglaametnikul 221,86 eurot;
2) erialase hariduseta vanglaametnikul 129,56 eurot.”;

5) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud);

6) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud).

§ 2.  Justiitsministri 23. juuli 2013. a nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” muutmine

Justiitsministri 23. juuli 2013. a nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” § 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) vangla peaspetsialisti ametikohale nimetamisel §-s 7 sätestatud nõudeid.”.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määruse § 1 rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

Lisa 2 Riigiametnike palgamäärad eurodes

/otsingu_soovitused.json