Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2019, 18

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 04.02.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele” tekstiosaga „ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja maaparandusühistutele”;

2) paragrahvi 2 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „Mittetulundusühingu” tekstiosaga „, maaparandusühistu”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „mittetulundusühingu” tekstiosaga „, maaparandusühistu”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõna „mittetulundusühing” tekstiosaga „, maaparandusühistu”;

5) paragrahvi 12 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja esitab enne toetuse taotlemist hiljemalt 20. septembriks PMA-le kooskõlastamiseks lisas 3 esitatud vormi kohase maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnituslehe (edaspidi kinnitusleht) ja maaparandussüsteemi projekteerimisnormides sätestatud nõuete kohase juurdepääsutee ehitusprojekti.

(6) Paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise kohta toetuse taotlemiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 1. augustiks PMA-le taotluse maaparandussüsteemi ehitusloa saamiseks ning § 6 lõike 2 punktis 4 nimetatud dokumendid.”;

6) paragrahvi 13 lõike 2 punktist 1 ja § 20 lõike 4 punktist 1 jäetakse välja sõnad „äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste”;

7) paragrahvi 14 punktides 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „sealhulgas maaparandusühistu,” sõnaga „maaparandusühistu”;

8) paragrahvi 14 punkti 13 täiendatakse pärast tekstiosa „taotleja, mittetulundusühingu” tekstiosaga „, maaparandusühistu” ja pärast sõnu „taotlejale või mittetulundusühingu” sõnadega „või maaparandusühistu”;

9) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 33 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json