Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määruse nr 89 „Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määruse nr 89 „Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks” muutmine

Vastu võetud 05.02.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 45 lõike 1, § 46 lõike 1 ja § 47 lõigete 1 ja 2 ning keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määruses nr 89 „Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „ja § 46 lõike 1” tekstiosaga „, § 46 lõike 1 ja § 47 lõigete 1 ja 2”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse 2021. aastaks:
1) kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel;
2) kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad püügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel, mida kasutavad Läänemerel nii kalalaeva kalapüügiloa kui ka kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad, ning püügivõimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal, mida Euroopa Liit ei reguleeri.

(2) Käesoleva määruse tähenduses on maakond Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” enne 15. oktoobrit 2017. a kehtinud redaktsioonis nimetatud maakonna piiris.

(3) Määrusega kehtestatakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel Eesti Vabariigile Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel määratud lubatud aastasaak.

(4) Määrusega kehtestatakse Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel püüda lubatud räime aastasaak veealade, maakondade ja püsiasustusega väikesaarte püsielanikele püsiasustusega väikesaarte kaupa ning Pärnu maakonnas kastmõrdade kaupa.

(5) Määrusega kehtestatakse Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel püüda lubatud kilu ja tursa aastasaak.”;

4) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kalapüügiõiguse tasumäärad lõikes 11 nimetatud püügivõimaluste korral on järgmised:”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lubatud püügivõimalused NAFO ja NEAFC reguleeritavatel veealadel on:
1) Euroopa Liidu kehtestatud püügivõimalused, mida Eestil on võimalik kasutada;
2) reguleerimata liikide püügivõimalused.”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Teravmägede püügipiirkonnas, kus on lubatud arktikakrabi püügil viibida ühel Eesti lipudokumendiga kalalaeval, on tasu ühe püügipäeva eest 63,90 eurot.”;

7) määrust täiendatakse §-dega 9–13 järgmises sõnastuses:

§ 9. Püügivõimalused kalapüügiks Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

Kutselise kalapüügi võimalused räime, kilu ja tursa püügiks piirkonniti Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel on sätestatud lisas 4.

§ 10. Räimesaak Läänemere avaosas ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel

(1) Räime lubatud aastasaak kaluri kalapüügiloa alusel Liivi lahel Rahvusvahelise Mereuuringute Nõukogu (edaspidi ICES) alarajoonis 28-1 on järgmine:
1) Pärnu maakonnas, Kihnu ja Manilaiu saare püsielanikud välja arvatud, – 6986 tonni, sealhulgas ühe kastmõrra kohta – 46,16 tonni;
2) Pärnu maakonnas Kihnu ja Manilaiu saare püsielanikele kokku – 1276 tonni, sealhulgas ühe kastmõrra kohta – 52,75 tonni;
3) Saare maakonnas – 627 tonni.

(2) Räime lubatud aastasaak kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28-2, 29 ja 32 on 1461 tonni, millest 1161 tonni täitumisel võib allpool nimetatud piirkondades püüda räime järgmiselt:
1) Saare maakonnas – 50 tonni;
2) Hiiu maakonnas – 50 tonni;
3) Lääne maakonnas – 50 tonni;
4) Harju maakonnas – 50 tonni;
5) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas kokku – 100 tonni.

§ 11. Kilusaak Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel

Kilu lubatud aastasaak kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel on 3 tonni.

§ 12. Tursasaak Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel

Tursa lubatud aastasaak kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel on 4 tonni üksnes kaaspüügina.

§ 13. Lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile määratud lubatud aastasaak kalaliikide kaupa järgmine:
1) ahven – 498,81 tonni, sellest kuni 249,41 tonni esimesel poolaastal;
2) latikas – 1214,25 tonni;
3) koha – 566 tonni, sellest kuni 283 tonni esimesel poolaastal;
4) haug – 143,5 tonni;
5) särg – 295 tonni;
6) kiisk – 150 tonni;
7) luts – 50 tonni;
8) rääbis – 88,5 tonni;
9) Peipsi tint – 170 tonni.”;

8) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määrust täiendatakse lisaga 4 (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Tõnis Mölder
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 2 Kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kasutada lubatud püügivahendid, nende piirarv ja kalapüügiõiguse tasumäärad ühe püügivahendi kohta aastas

Lisa 4 Kalapüügivõimalused Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json