Teksti suurus:

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 4 „Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 1

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 4 „Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 23.02.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse „Rahvastikuregistri seaduse” § 50 lõike 6 alusel.

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 4 „Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord” (RTL 2005, 13, 115; 2009, 93, 1349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikukood moodustatakse Eesti Vabariigi standardi EVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur.” (edaspidi standard) alusel „Rahvastikuregistri seaduse” ja käesoleva määruse kohaselt.”;

2) paragrahvis 4, § 5 lõikes 3 ja § 6 lõikes 2 asendatakse aastaarv „2007” aastaarvuga „2013”;

3) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna „perekonnaseisuakti” sõnaga „perekonnaseisukande”;

4) paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „sünniakti” sõnaga „sünnikande”;

5) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) märkused.”;

6) paragrahvi 91 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).”;

7) paragrahvi 91 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maavalitsus teavitab taotluse esitanud isikut isikukoodi moodustamisest.”;

8) paragrahvi 92 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).”;

9) paragrahvi 93 lõiked 1 kuni 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välisriigis elav isik, kelle isikukood tuleb seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kanda riigi andmekogusse, võib esitada isikukoodi saamise taotluse (lisa 2), millel oleva taotleja allkirja on ametlikult kinnitanud Eesti konsulaarametnik, rahvastikuregistri volitatud töötlejale. Isik võib taotleda taotluse edastamist „Konsulaarseaduse” § 40 lõike 1 alusel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses märgitakse lisaks käesoleva määruse § 91 lõikes 1 loetletud andmetele kontaktisiku andmed tema olemasolul ning taotlusele lisatakse lihtkoopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Vastava dokumendi olemasolul lisab isik taotlusele ka dokumendi, mis tõendab isikukoodi kasutamise vajadust.

(3) Isikukoodi moodustamiseks kannab rahvastikuregistri volitatud töötleja käesoleva määruse § 91 lõikes 1 loetletud andmed rahvastikuregistrisse.

(4) Rahvastikuregistri volitatud töötleja teavitab taotluse esitanud isikut või taotluses toodud kontaktisikut isikukoodi moodustamisest.”;

10) paragrahvi 94 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikukoodi taotlemisel käesoleva määruse §-de 91 kuni 93 alusel tuvastatakse taotluse esitaja isik „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 2 lõike 2 punktides 1–8 või §-s 4 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni poolt väljaantud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.”;

11) paragrahvi 94 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluse esitamisel esitatav välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.”;

12) määruse lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega.

Siim Kiisler
Minister

Tarmo Türkson
Kantsler

Lisa 1 Isikukoodi saamise taotluse vorm (eesti k)

Lisa 2 Isikukoodi saamise taotluse vorm (inglise k)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json