Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 3

Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid” muutmine

Vastu võetud 29.02.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 306 alusel.

Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruses nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid” (RT I, 15.09.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) Eesti põhikaardi väljavõtet, millele on märgitud põhja-lõuna suund, põhjaveevoolu suund, kavandatavast puurkaevust või -august 200 meetri raadiuses asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad (laudad, sõnnikuaunad, sõnniku- ja väetisehoidlad, kemikaale sisaldavad mahutid, kogumiskaevud, käimlad, kanaliseerimata saunad, reostunud pinnasega alad jmt objektid) ning kavandatavast puurkaevust või -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad sama põhjaveekihti avavad puurkaevud ja -augud;”;

2) paragrahvi 7 lõike 6 punktid 2–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kui rajati joogivee võtmiseks puurkaev, mis ei ole ühisveevärgi osa, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.3 nimetatud näitajate analüüsimiseks;
3) kui rajati joogivee võtmiseks ühisveevärgi puurkaev, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks;”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rajatud puurkaevu või -augu andmed esitatakse käesoleva määruse lisa 4 kohasel vormil Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu rajamise lõpetamisest arvates.”;

4) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnaamet kontrollib puurkaevu või -augu kohta esitatud andmeid. Juhul kui puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel teel, registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Juhul kui puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel andmekandjal või posti teel, sisestab ja registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Kui rajatud puurkaevu või -augu andmed ei ole esitatud nõuetekohaselt, annab Keskkonnaamet puurkaevu või -augu puurinud isikule vähemalt viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.”;

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Elektroonilisel teel puurkaevu või -augu andmete esitamise õigus on hüdrogeoloogiliste tööde litsentsile märgitud tööde eest vastutavatel isikutel.”;

6) paragrahvi 11 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) puurkaevu või -augu asukoha koordinaate ja Eesti põhikaardi väljavõtet, millele on märgitud põhja-lõuna suund, põhjaveevoolu suund, kavandatavast puurkaevust või -august 200 meetri raadiuses asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad (laudad, sõnnikuaunad, sõnniku- ja väetisehoidlad, kemikaale sisaldavad mahutid, kogumiskaevud, käimlad, kanaliseerimata saunad, reostunud pinnasega alad jmt objektid) ning kavandatavast puurkaevust või -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad sama põhjaveekihti avavad puurkaevud ja -augud;”;

7) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) puurkaevu või -augu asukoha koordinaate ja Eesti põhikaardi väljavõtet, millele on märgitud põhja-lõuna suund, põhjaveevoolu suund, kavandatavast puurkaevust või -august 200 meetri raadiuses asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad (laudad, sõnnikuaunad, sõnniku- ja väetisehoidlad, kemikaale sisaldavad mahutid, kogumiskaevud, käimlad, kanaliseerimata saunad, reostunud pinnasega alad jmt objektid) ning kavandatavast puurkaevust või -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad sama põhjaveekihti avavad puurkaevud ja -augud;”;

8) paragrahvi 161 lõiked 2–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Puurkaevu või -augu rekonstrueerinud isik on kohustatud esitama käesoleva määruse lisa 4 kohased andmed Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu rekonstrueerimise lõpetamisest arvates.

(3) Keskkonnaamet kontrollib puurkaevu või -augu kohta esitatud andmeid. Juhul kui rekonstrueeritud puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel teel, registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Juhul kui rekonstrueeritud puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel andmekandjal või posti teel, sisestab ja registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Kui rekonstrueeritud puurkaevu või -augu andmed ei ole esitatud nõuetekohaselt, annab Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rekonstrueerinud isikule vähemalt viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json