Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide kinnitamine ja aruannete esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 6

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide kinnitamine ja aruannete esitamise kord

Vastu võetud 09.05.2007 nr 44
RTL 2007, 42, 724
jõustumine 25.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.2008RTL 2008, 43, 59331.05.2008
03.07.2009RTL 2009, 57, 83720.07.2009
15.01.2010RTL 2010, 4, 6929.01.2010
10.03.2010RTL 2010, 12, 23101.04.2010
22.10.2010RT I, 01.11.2010, 301.01.2011
29.12.2010RT I, 04.01.2011, 707.01.2011
29.02.2012RT I, 06.03.2012, 509.03.2012

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 6 punkti 81 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormid ja kehtestatakse aruannete esitamise kord.

§ 2.   Statistiliste aruannete vormid

  (1) S-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) «Eluasemeteenus» (lisa 1);
[RT I, 04.01.2011, 7 - jõust. 07.01.2011]
  2) «Isikliku abistaja teenus» (lisa 2);
  3) «Koduteenused» (lisa 3);
  4) «Lapsehoiuteenus» (lisa 4);
[RT I, 06.03.2012, 5 - jõust. 09.03.2012]
  5) «Lapsehoiuteenuse rahastamine ja riiklike vahendite ülejääk ning lapsehoiuga seotud rahalised toetused» (lisa 5);
[RTL 2008, 43, 593 - jõust. 31.05.2008]
  6) «Perekonnas hooldamine» (lisa 6);
[RT I, 06.03.2011, 5 - jõust. 09.03.2012]
  7) «Riigieelarvest toimetulekutoetuseks, täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja -teenusteks ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ja arendamiseks kasutatud vahendid» (lisa 7);
[RT I, 04.01.2011, 7 - jõust. 07.01.2011]
  8) «Tugiisikuteenus ja lapse ajutiselt perekonda andmine» (lisa 8);
[RTL 2009, 57, 837 - jõust. 20.07.2009]
  9) «Kulutused puuetega inimeste hooldamisele» (lisa 9);
[RTL 2010, 12, 231 - jõust. 01.04.2010]
  10) «Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed» (lisa 10).
[RT I, 06.03.2011, 5 - jõust. 09.03.2012]

  (2) H-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) «Asenduskoduteenus» (lisa 11);
[RT I, 06.01.2011, 5 - jõust. 09.03.2012]
  2) «Asenduskoduteenusel viibivad lapsed» (lisa 12);
  3) «Hoolekandeasutus» (lisa 13);
[RT I, 04.01.2011, 7 - jõust. 07.01.2011]
  4) «Kodutute öömaja teenus» (lisa 14);
  5) «Päevakeskuse teenused» (lisa 15);
  6) «Täiskasvanute hooldamine hoolekandeasutuses (v.a erihoolekandeteenused)» (lisa 16);
[RT I, 04.01.2011, 7 - jõust. 07.01.2011]
  7) «Erihoolekandeteenused» (lisa 17);
[RT I, 06.03.2011, 5 - jõust. 09.03.2012]
  8) «Varjupaigateenus» (lisa 18).
[RT I, 04.01.2011, 7 - jõust. 07.01.2011]

§ 3.   Statistiliste aruannete koostamise ja esitamise kord ning tähtajad

  (1) Kohalik omavalitsusüksus koostab internetipõhiselt S-veebis igale kvartalile järgneva kuu 5. kuupäevaks § 2 lõike 1 punkti 7 alusel kehtestatud vormis riigieelarvest toimetulekutoetuseks, täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja -teenusteks ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ja arendamiseks kasutatud vahendite statistilise aruande ja esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.
[RTL 2010, 12, 231 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande ja esitab selle internetipõhiselt igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks Sotsiaalministeeriumile.

  (3) Kohalik omavalitsusüksus koostab internetipõhiselt S-veebis iga aasta 10. jaanuariks eelneva kalendriaasta andmete alusel § 2 lõike 1 punkti 9 alusel kehtestatud vormis puuetega inimeste hooldamise kulutuste statistilise aruande ja esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.
[RTL 2010, 12, 231 - jõust. 01.04.2010]

  (4) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande ja esitab selle internetipõhiselt iga aasta 20. jaanuariks Sotsiaalministeeriumile.
[RTL 2008, 43, 593 - jõust. 31.05.2008]

  (5) Kohalik omavalitsusüksus koostab internetipõhiselt S-veebis iga aasta 30. jaanuariks eelneva kalendriaasta andmete alusel § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 6 ja 10 alusel kehtestatud vormides eluasemeteenuse, koduteenuste, perekonnas hooldamise ning vanemliku hoolitsuseta ja abivajavate laste statistilised aruanded ja esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.

  (6) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande teenuse liikide lõikes ja esitab selle internetipõhiselt iga aasta 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.

  (7) Lapsehoiuteenuse osutaja koostab internetipõhiselt S-veebis iga aasta 30. jaanuariks eelneva kalendriaasta andmete alusel § 2 lõike 1 punkti 4 alusel kehtestatud vormis lapsehoiuteenuse statistilise aruande ja esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks oma asukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele.

  (8) Kohalik omavalitsusüksus koostab käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis omavalitsuse koondaruande ja esitab selle internetipõhiselt iga aasta 15. veebruariks maavanemale.

  (9) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 8 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande ja esitab selle internetipõhiselt iga aasta 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.

  (10) Kohalik omavalitsusüksus koostab internetipõhiselt S-veebis iga aasta 15. veebruariks eelneva kalendriaasta andmete alusel § 2 lõike 1 punktide 2, 5 ja 8 alusel kehtestatud vormides isikliku abistaja teenuse, lapsehoiuteenuse rahastamine ja riiklike vahendite ülejääk ning lapsehoiuga seotud rahalised toetused ning tugiisikuteenuse ja lapse ajutiselt perekonda andmise statistilised aruanded ja esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.
[RTL 2009, 57, 837 - jõust. 20.07.2009]

  (11) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 10 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande teenuse liikide lõikes ja esitab selle internetipõhiselt iga aasta 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.

  (12) Asenduskoduteenuse osutaja koostab internetipõhiselt H-veebis iga aasta 20. maiks, 20. septembriks ja 20. novembriks § 2 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud vormis asenduskodu teenusel viibivate laste kohta statistilise aruande seisuga 15. mai, 15. september ja 15. november ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.
[RTL 2010, 4, 69 - jõust. 29.01.2010]

  (13) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 12 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt H-veebis maakonna koondaruande ja esitab selle internetipõhiselt vastavalt 1. juuniks, 1. oktoobriks ja 1. detsembriks Sotsiaalministeeriumile.
[RTL 2010, 4, 69 - jõust. 29.01.2010]

  (14) Hoolekandeasutus koostab internetipõhiselt H-veebis iga aasta 30. jaanuariks eelneva kalendriaasta andmete alusel § 2 lõike 2 punktide 3–6 ja 8 alusel kehtestatud vormides tema poolt osutatavate sotsiaalteenuste ja hoolekandeasutuse statistilised aruanded ja esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale. Sotsiaalteenuse osutaja koostab internetipõhiselt H-veebis iga aasta 30. jaanuariks eelneva kalendriaasta andmete alusel § 2 lõike 2 punktides 1 ja 7 alusel kehtestatud vormides tema poolt osutatavate sotsiaalteenuste statistilised aruanded ja esitab need samaks tähtajaks maavanemale.
[RTL 2009, 57, 837 - jõust. 20.07.2009]

  (15) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 14 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt H-veebis maakonna koondaruande ja esitab selle internetipõhiselt iga aasta 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.

§ 4.   Aruannete internetipõhiseks koostamiseks ja esitamiseks vajalik tarkvara

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1–10 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara S-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil www.sm.ee/sveeb.

  (2) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1–8 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara H-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil www.sm.ee/hveeb.

§ 41.   Määruse rakendamine

  Paragrahvi 2 lõike 1 punkti 7 alusel kehtestatud vormis statistiline aruanne tuleb esitada alates 2010. aasta kolmandast kvartalist 2010. aasta teise kvartali kohta ja § 2 lõike 1 punkti 9 alusel kehtestatud vormis statistiline aruanne tuleb esitada alates 2011. aastast 2010. aasta kohta.
[RTL 2010, 12, 231 - jõust. 01.04.2010]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Eluasemeteenus

Lisa 2 Isikliku abistaja teenus

Lisa 3 Koduteenused

Lisa 4 Lapsehoiuteenus

Lisa 5 Lapsehoiuteenuse rahastamine ja riiklike vahendite ülejääk ning lapsehoiuga seotud rahalised toetused

Lisa 6 Perekonnas hooldamine

Lisa 7 Riigieelarvest toimetulekutoetuseks,täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja -teenusteks ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ja arendamiseks kasutatud vahendid

Lisa 8 Tugiisikuteenus ja lapse ajutiselt perekonda andmine

Lisa 9 Kulutused puuetega inimeste hooldamisele

Lisa 10 Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed

Lisa 11 Asenduskoduteenus

Lisa 12 Asenduskoduteenusel viibivad lapsed

Lisa 13 Hoolekandeasutus

Lisa 14 Kodutute öömaja teenus

Lisa 15 Päevakeskuse teenused

Lisa 16 Täiskasvanute hooldamine hoolekandeasutuses

Lisa 17 Erihoolekandeteenused

Lisa 18 Varjupaigateenus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json