Teksti suurus:

Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid

Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 8

Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid

Vastu võetud 29.07.2010 nr 37
RT I 2010, 54, 352
jõustumine 08.08.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.09.2011RT I, 15.09.2011, 118.09.2011
29.02.2012RT I, 06.03.2012, 309.03.2012

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 306 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  Käesoleva määruse tähenduses on puurkaev veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaev, puurauk põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurauk.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avatud soojussüsteem on süsteem, kus põhjavesi pumbatakse puurkaevust soojusvahetisse, kus toimub energia ülekanne, ja pärast soojusvaheti läbimist suunatakse kasutatud vesi teise puurauku, ühisveevärki või keskkonda;
  2) kinnine soojussüsteem on süsteem, kus soojuskontuur või soojuskontuurid on asetatud tampoonitud puurauku.
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

2. peatükk PUURKAEVU JA -AUGU PROJEKTEERIMINE NING NÕUDED PUURKAEVU JA -AUGU PROJEKTI JA KONSTRUKTSIOONI KOHTA 

§ 3.   Puurkaevu ja -augu projekteerimine

  (1) Enne puurkaevu või -augu projekteerimist peab projekteerija tutvuma puurkaevu või -augu planeeritava asukohaga kohapeal ning määrama puurkaevu või -augu asukoha täpsed koordinaadid.

  (2) Enne ühisveevärgi puurkaevu projekteerimist tuleb uurida, kas põhjavee kvaliteet kavandatavas veehaardes vastab joogivee tootmiseks kasutatava vee nõuetele.

§ 4.   Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti kohta

  (1) Puurkaevu või -augu projekt koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast ja selle lisadest (edaspidi projekt). Projekt tuleb koostada mahus, mis võimaldab hinnata rajatava puurkaevu või -augu vastavust põhjavee kasutamise ja kaitse nõuetele.

  (2) Puurkaevu ja -augu projektis tuleb arvestada olemasolevate puurkaevude ja -aukude mõjuraadiusi, rajatava puurkaevu või -augu sanitaarkaitseala või hooldusala moodustamise võimalust, geoloogilis-hüdrogeoloogilisi tingimusi ning järgmisi nõudeid:
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  1) puurkaev ja -auk ei tohi põhjustada põhjavee seisundi halvenemist ega avaldada negatiivset mõju läheduses asuvatele puurkaevudele ja -aukudele, maakasutusele ning veeökosüsteemidele;
  2) tootmisvee võtmise eesmärgil rajatava puurkaevu või avatud soojussüsteemi puurkaevu korral kasutatakse maapinnalähedasi taastuva põhjaveevaruga põhjaveekihte juhul, kui see tagab projektikohase vee koguse ja kvaliteedi;
  3) joogivee võtmise eesmärgil rajatava puurkaevu korral kasutatakse põhjaveekihti, mille vee kvaliteet on võimalikult lähedane joogivee kvaliteedinõuetele.

  (3) Soojussüsteemi puurkaevu ja -augu projekti korral tuleb lisaks arvesse võtta soojustehnilisi arvutusi ja kivimite soojusjuhtivust.

  (4) Puurkaevu või -augu projekt peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) puurkaevu või -auku kavandava isiku nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed;
  2) maaomaniku nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning kirjalik nõusolek puurkaevu või -augu rajamiseks juhul, kui puurkaevu või -auku kavandav isik ei ole maaomanik;
  3) aadress ja maaüksuse katastritunnus;
  4) puurkaevu või -augu koordinaadid;
  5) rajamise eesmärk;
  6) avatav põhjaveekiht ja põhjaveekogum;
  7) Eesti põhikaardi väljavõtet, millele on märgitud põhja-lõuna suund, põhjaveevoolu suund, kavandatavast puurkaevust või -august 200 meetri raadiuses asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad (laudad, sõnnikuaunad, sõnniku- ja väetisehoidlad, kemikaale sisaldavad mahutid, kogumiskaevud, käimlad, kanaliseerimata saunad, reostunud pinnasega alad jmt objektid) ning kavandatavast puurkaevust või -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad sama põhjaveekihti avavad puurkaevud ja -augud;
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]
  8) asukoha kirjeldus ja asukoha valiku põhjendus;
  9) puurkaevu või -augu ümbruse maapinna absoluutne kõrgus;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  10) piirkonna geoloogiline läbilõige ja hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldus;
  11) sügavus, konstruktsiooni kirjeldus ja põhjendus ning geoloogilise ja hüdrogeoloogilise läbilõike joonis;
  12) rajamise, sh puurimismeetodi ja manteltorudetaguse isolatsiooni kirjeldus;
  13) rajamisel kasutatavate ehitustoodete spetsifikatsioonid;
  14) põhjavee kaitset tagavad puurkaevu või -augu hooldusnõuded;
  15) puurkaevu või -augu projekti koostaja nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi number ja väljastamise aeg.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetele peab puurkaevu projekt sisaldama järgmisi andmeid:
  1) puurkaevu planeeritav veevõtt (m3/ööpäevas), orienteeruv inimeste arv, keda puurkaevu veega varustatakse, staatilise veepinna tase ja selle alandus projektikohase tootlikkuse juures;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  2) puhastus- ja proovipumpamise tehnoloogia kirjeldus;
  3) pärast puurkaevu rajamist analüüsimiseks võetavad veeproovid;
  4) puurkaevu hooldusala või sanitaarkaitseala piirid ja joonis mõõtkavas 1:500;
  5) juhul, kui hooldusala või sanitaarkaitseala ulatub naabermaaüksusele, naabermaaüksuse maaomaniku kirjalik nõusolek;
  6) puurkaevuga avatava põhjaveekihi eeldatava kvaliteedi kirjeldus ja põhjaveekihi valiku põhjendus;
  7) [Kehtetu - RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  8) soovitused puurkaevule veepuhastusseadmete paigaldamiseks juhul, kui puurkaev rajatakse joogivee saamise eesmärgil ja võetav vesi ei vasta eeldatavasti joogivee kvaliteedinõuetele.

  (6) [Kehtetu - RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

  (7) Juhul kui rajatakse puurkaevude või -aukude grupp, koosneb projekt nende puurkaevude või -aukude osaprojektidest.

§ 5.   Nõuded puurkaevu ja puuraugu konstruktsiooni kohta

  (1) Puurkaevu või -augu konstruktsioon peab tagama põhjavee kaitstuse reostuse eest. Puurkaevu konstruktsioon peab tagama ka puurkaevu projektikohase tootlikkuse ja projektikohase tootlikkuse juures tahkete osakesteta vee.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab puurkaevu ja -augu konstruktsioon:
  1) tagama pudedate ja varisevate setete kindlustatuse;
  2) välistama reostunud vee, sh ülemiste põhjaveekihtide vee sissevoolu puurkaevuga või -auguga avatavasse põhjaveekihti;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  3) tagama, et juhul, kui rajatakse puurkaev või põhjaveeseire puurauk, ulatuks manteltorude põhikolonn vähemalt 30 cm üle maapinna või ehitise põranda ja oleks välistatud maapinnalt või põrandalt pärineva vee sissevool puurkaevu või -auku;
  4) tagama manteltorudetaguse ruumi isolatsiooniga sademevee ja maapinnalt arvates esimese põhjaveekihi teineteisest eraldamise;
  5) kindlustama, et isolatsiooni tagamiseks oleks eri põhjaveekihtide üksteisest eraldamisel ettepuuritud puuraugu ja manteltorude diameetrite vahe vähemalt 50 mm.

  (3) Puurkaevu konstruktsioon peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetele 1 ja 2 tagama:
  1) puurkaevu vettandva osa pudedate ja varisevate setete kindlustatuse ning nõutud veehulga läbilaskvuse;
  2) puurkaevu puhastuspumpamise ja veetaseme mõõtmise võimaluse.
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

  (31) Puurkaevu, millega võetakse vett rohkem kui 5 m3 ööpäevas, konstruktsioon ja puurkaevu paigaldatud veetõsteseadmed peavad võimaldama veetaseme mõõtmist puurkaevus ilma veetõsteseadmeid eemaldamata. Sellise puurkaevu konstruktsioon peab võimaldama veeproovi võtmist puurkaevuga avatavast põhjaveekihist ning veeproovi võtmiseks tuleb kraan paigaldada puurkaevu suudmele võimalikult lähedale.
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

  (4) Puurkaevu või -augu konstruktsioonis tohib kasutada vaid selliseid tooteid, millel on vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.

  (5) Kinnise soojussüsteemi puuraugud tuleb pärast soojuskontuuri paigaldamist kogu puuraugu ulatuses täita keskkonnale ohutu materjaliga ning täitematerjalis kasutatavate kemikaalide kohta peab olema ohutuskaart. Soojuskontuuris võib kasutada üksnes keskkonnale ohutut soojuskandevedelikku ning kasutatava soojuskandevedeliku kohta peab olema ohutuskaart.
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

  (6) Rajatava puurkaevu või -augu konstruktsioon võib erineda projektikohasest konstruktsioonist tegelike hüdrogeoloogiliste tingimuste tõttu, tagades käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete täitmise ning projektikohase põhjaveekihi avamise.

3. peatükk PUURKAEVU JA -AUGU RAJAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 6.   Puurkaevu ja puuraugu rajamine

  Puurkaevu ja -augu rajamise etapid on tööplatsi ettevalmistamine, puurkaevu ja -augu suudme kindlustamine, manteltorude paigaldamiseks ettepuurimine ja vajaduse korral puurkaevu ja -augu õõne manteltorudega kindlustamine, manteltorudetaguse isoleerimine, puurkaevu ja -augu töötava osa avamine ja vajaduse korral kindlustamine ning puurkaevu ja -augu puhastus- ja proovipumpamine.

§ 7.   Puurkaevu ja puuraugu katsetamine ning veeproovide võtmine

  (1) Pärast puurkaevu või -augu rajamist, kuid enne puurkaevu või -augu kasutusele võtmist teeb puurkaevu või -augu puurinud isik selle puhastuspumpamise pumbatava vee selginemiseni. Puuraugu puhastuspumpamist ei tehta juhul, kui on rajatud kinnise soojussüsteemi puurauk.

  (2) Puurkaevu või -augu puurinud isik mõõdab enne puhastuspumpamist puurkaevu või -augu staatilist veetaset.

  (3) Hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaevus või -augus tehakse puhastus- ja proovipumpamine vastavalt uuringu eesmärgile.

  (4) Puurkaevu või põhjaveevaru hindamise eesmärgil rajatud puuraugu hüdrogeoloogiliste parameetrite määramiseks teeb puurkaevu või -augu puurinud isik proovipumpamise vähemalt 1,3-kordse projekteeritud tootlikkusega või maksimaalse tootlikkusega, kui projekteeritud tootlikkust proovipumpamisel ei ole võimalik saavutada.

  (5) Proovipumpamist tehakse kuni tootlikkuse ja dünaamilise veetaseme stabiliseerumiseni. Proovipumpamise käigus määrab puurkaevu puurinud isik puurkaevu tootlikkuse, staatilise ja dünaamilise veetaseme ning erideebiti.

  (6) Pärast puurkaevu või -augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise proovivõtja atesteerimistunnistust omava isiku poolt. Veeproovid võetakse vähemalt käesoleva määruse lisa 4 punktides 5.1-5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks järgmiselt:
  1) kui rajati puurkaev tootmisvee võtmiseks või soojussüsteemi puurkaev, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.2 nimetatud näitajate analüüsimiseks;
  2) kui rajati joogivee võtmiseks puurkaev, mis ei ole ühisveevärgi osa, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.3 nimetatud näitajate analüüsimiseks;
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]
  3) kui rajati joogivee võtmiseks ühisveevärgi puurkaev, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks;
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]
  4) kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud puurkaev avab ohustatud põhjaveekogumisse kuuluva põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3. nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.5 nimetatud põhjaveekogumit ohustavate näitajate analüüsimiseks;
  5) kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks;
  6) kui rajati hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaev või -auk, võetakse veeproovid vastavalt uuringu eesmärgile.

  (7) Veeproove ei pea võtma kinnise soojussüsteemi puuraugu korral.

  (8) Puurkaevu või -augu suue tuleb pärast veeproovide võtmist sulgeda.

  (9) Puurkaevus, mis võetakse kasutusele rohkem kui neli kuud pärast puurkaevu rajamist, tehakse enne kasutusele võtmist täiendav puhastuspumpamine.
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

§ 8.   Puurimispäevik

  Puurkaevu või -augu puurimise ajal peab puurimistöid tegev isik täitma puurimispäevikut (lisa 3).

§ 9.   Puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

  (1) Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või -augu rajamise lõpetamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi (lisa 4).

  (2) Rajatud puurkaevu või -augu andmed esitatakse käesoleva määruse lisa 4 kohasel vormil Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu rajamise lõpetamisest arvates. Juhul kui rajati Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihti avav puurkaev, esitatakse puurkaevu või -augu andmed Keskkonnaametile viie tööpäeva jooksul radioloogiliste näitajate analüüsitulemuste saamisest arvates.
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]

  (3) Keskkonnaamet kontrollib puurkaevu või -augu kohta esitatud andmeid. Juhul, kui puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel teel, registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Juhul, kui puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel andmekandjal või posti teel, sisestab ja registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Kui rajatud puurkaevu või -augu andmed ei ole esitatud nõuetekohaselt, annab Keskkonnaamet puurkaevu või -augu puurinud isikule vähemalt viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]

  (4) Elektroonilisel teel puurkaevu või -augu andmete esitamise õigus on hüdrogeoloogiliste tööde litsentsile märgitud tööde eest vastutavatel isikutel.
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]

4. peatükk NÕUDED LIKVIDEERIMISE JA REKONSTRUEERIMISE PROJEKTI KOHTA, PUURKAEVU JA -AUGU LIKVIDEERIMINE, KONSERVEERIMINE NING REKONSTRUEERIMINE 

§ 10.   Kinnise soojussüsteemiga puurauk

  Käesolevas peatükis sätestatud puurkaevu ja -augu likvideerimise korda ei kohaldata kinnise soojussüsteemiga puuraugu likvideerimisele. Kinnise soojussüsteemiga puuraugu amortiseerumise korral või kui selline puurauk on kaotanud oma kasutusotstarbe, tuleb soojuskandevedelik soojuskontuurist eemaldada.
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

§ 11.   Nõuded puurkaevu ja puuraugu likvideerimise projekti kohta

  Puurkaevu või -augu likvideerimise projekt peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood juhul, kui puurkaevule või -augule on keskkonnaregistri või ehitisregistri kood antud;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  2) puurkaevu või -augu likvideerimise tellija nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed;
  3) puurkaevu või -augu likvideerimise projekti koostaja nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi number ja väljastamise aeg;
  4) puurkaevu või -augu asukoha koordinaate ja Eesti põhikaardi väljavõtet, millele on märgitud põhja-lõuna suund, põhjaveevoolu suund, kavandatavast puurkaevust või -august 200 meetri raadiuses asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad (laudad, sõnnikuaunad, sõnniku- ja väetisehoidlad, kemikaale sisaldavad mahutid, kogumiskaevud, käimlad, kanaliseerimata saunad, reostunud pinnasega alad jmt objektid) ning kavandatavast puurkaevust või -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad sama põhjaveekihti avavad puurkaevud ja -augud;
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]
  5) puurkaevu või -augu eeldatav geoloogilise läbilõike joonis;
  6) puurkaevu või -augu konstruktsiooni kirjeldus ja joonis;
  7) puurkaevu või -augu likvideerimise põhjus ja puurkaevu või -augu tehnilise seisukorra kirjeldus;
  8) puurkaevu või -augu likvideerimise tehnoloogia kirjeldus ja kasutatavate ehitustoodete spetsifikatsioonid;
  9) nõuded puurkaevu või -augu suudme ümbruse kohta pärast puurkaevu või -augu likvideerimist.

§ 12.   Puurkaevu ja puuraugu likvideerimise projekti kooskõlastamine

  (1) Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu või -augu likvideerimise projekti või keeldub projekti kooskõlastamisest 20 tööpäeva jooksul nõuetekohase projekti saamise päevast arvates.

  (2) Keskkonnaamet saadab puurkaevu või -augu projekti kohalikule omavalitsusele seisukoha saamiseks puurkaevu või -augu likvideerimise kohta. Kohalik omavalitsus esitab Keskkonnaametile oma seisukoha puurkaevu või -augu likvideerimise kohta 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu likvideerimise projekti saamise päevast arvates.

§ 13.   Puurkaevu ja puuraugu likvideerimine

  (1) Puurkaevu või -augu likvideerimisel tuleb:
  1) enne puurkaevu või -augu tampoonimist teha puurkaevus või -augus vajaduse korral puhastuspumpamine puurkaevu või -augu vee kuuekordse mahu ulatuses;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  2) enne puurkaevu või -augu tampoonimist Keskkonnaameti nõudel puurkaevu või -auku vesilahusega kloorida;
  3) täita puurkaevu vettandev osa vettläbilaskva materjaliga, jättes vettläbilaskvate kivimite tase 2–3 meetrit allapoole puurkaevu manteltorude põhikolonni alumist osa;
  4) täita puurkaevu ülejäänud õõs isoleeriva materjaliga;
  5) puhastada puurkaevu töötav osa ulatuses, mis võimaldab puurkaevu vettandvat osa isoleerida juhul, kui puurkaevu töötavas osas on kõrvalisi esemeid või puurkaevus on alla kukkunud veetõsteseade;
  6) juhul, kui puurkaevu vettandev osa avab eri põhjaveekihte, isoleerida tampoonimisel need põhjaveekihid, täites puurkaevu vettandvad osad vettläbilaskvate setetega ning tehes veekihte eraldavasse ossa isoleerivast materjalist vettpidava tampooni;
  7) juhul, kui puurkaevu manteltorudetagune isolatsioon on rikutud või puudub, ja juhul, kui manteltorudega on isoleeritud erinevad põhjaveekihid, torpedeerida manteltorud eri põhjaveekihte eraldava veepideme kohal, isoleerides torpedeeritud kohad puurkaevu tampoonimisel.

  (2) Ülevooluga puurkaevu likvideerimisel tuleb ülevool enne tampoonimist sulgeda järgmiselt:
  1) pikendada manteltoru ülevoolu lakkamiseni ja seejärel puurkaev või -auk tampoonida;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  2) juhul, kui manteltoru ei ole võimalik ülevoolu lakkamiseni pikendada, tuleb puurkaevu vettandvasse ossa pumbata ülevoolu lakkamiseni rasket savilahust ja seejärel puurkaev tampoonida.

§ 14.   Puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akt

  (1) Puurkaevu või -augu likvideerinud isik koostab käesoleva määruse lisas 5 toodud vormikohase puurkaevu või -augu likvideerimise akti kahes eksemplaris ning esitab akti Keskkonnaametile ja kohalikule omavalitsusele 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu likvideerimistööde lõpetamise päevast arvates.

  (2) Keskkonnaamet korraldab puurkaevu või -augu likvideerimise akti andmete sisestamise keskkonnaregistrisse. Likvideeritud puurkaevu või -augu kohta tehakse keskkonnaregistris märge «likvideeritud».
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

§ 15.   Puurkaevu ja puuraugu konserveerimine

  (1) Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud teavitama puurkaevu või -augu konserveerimisest kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit kirjalikult 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu konserveerimise päevast arvates. Konserveeritud puurkaevu ja -augu kohta tehakse keskkonnaregistris märge «konserveeritud».

  (2) Puurkaevu või -augu konserveerimisel tuleb põhjavee reostamise välistamiseks puurkaevu veetõsteseade eemaldada ja päis sulgeda puurkaevusuudme kaudu põhjavee reostamise võimaluse välistamiseks.

  (3) Juhul kui puurkaevu omanik või maaomanik võtab konserveeritud puurkaevu taas kasutusele, teavitab ta sellest kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit kirjalikult 10 tööpäeva jooksul puurkaevu taas kasutusele võtmise päevast arvates.

  (4) Enne konserveeritud puurkaevu taas kasutusele võtmist korraldab puurkaevu omanik või valdaja selle puhastuspumpamise pumbatava vee selginemiseni ja veeproovide võtmise vastavalt käesoleva määruse § 7 lõikele 6.
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]

§ 16.   Nõuded puurkaevu ja puuraugu rekonstrueerimise projekti kohta

  (1) Puurkaevu või -augu rekonstrueerimise projekt peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood juhul, kui puurkaevule või -augule on keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood antud;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  2) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise tellija nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed;
  3) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise projekti koostaja nimi, aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed ning hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi number ja väljastamise aeg;
  4) puurkaevu või -augu asukoha koordinaate ja Eesti põhikaardi väljavõtet, millele on märgitud põhja-lõuna suund, põhjaveevoolu suund, kavandatavast puurkaevust või -august 200 meetri raadiuses asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad (laudad, sõnnikuaunad, sõnniku- ja väetisehoidlad, kemikaale sisaldavad mahutid, kogumiskaevud, käimlad, kanaliseerimata saunad, reostunud pinnasega alad jmt objektid) ning kavandatavast puurkaevust või -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad sama põhjaveekihti avavad puurkaevud ja -augud;
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]
  5) puurkaevu või -augu eeldatav geoloogilise läbilõike joonis ja hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldus;
  6) puurkaevu või -augu konstruktsiooni kirjeldus ja joonis;
  7) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise põhjus ja puurkaevu või -augu tehnilise seisukorra kirjeldus;
  8) avatav põhjaveekiht ja põhjaveekogum;
  9) puurkaevu või -augu rekonstrueerimise tehnoloogia kirjeldus ja kasutatavate ehitustoodete spetsifikatsioonid;
  10) nõuded puurkaevu või -augu suudme ümbruse kohta pärast puurkaevu või -augu rekonstrueerimist.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele peab puurkaevu rekonstrueerimise projekt sisaldama järgmisi andmeid:
  1) puurkaevu planeeritav veevõtt (m3/ööpäevas), eeldatav erideebit, optimaalne tootlikkus, staatilise veepinna tase ja selle alandus projektikohase tootlikkuse juures;
  2) puhastus- ja proovipumpamise tehnoloogia kirjeldus;
[RT I, 15.09.2011, 1 - jõust. 18.09.2011]
  3) pärast puurkaevu rajamist analüüsimiseks võetavad veeproovid;
  4) puurkaevuga avatava põhjaveekihi vee kvaliteedi eeldatav erinevus joogivee kvaliteedinõuetest juhul, kui puurkaev rekonstrueeritakse joogivee saamise eesmärgil;
  5) soovitused puurkaevule veepuhastusseadmete paigaldamiseks juhul, kui puurkaev rekonstrueeritakse joogivee saamise eesmärgil ja võetav vesi ei vasta eeldatavasti joogivee kvaliteedinõuetele.

§ 161.   Rekonstrueeritud puurkaevu ja puuraugu katsetamine, sellest veeproovide võtmine ning andmete kandmine keskkonnaregistrisse

  (1) Rekonstrueeritud puurkaevu või -auku katsetatakse ja puurkaevust või -august võetakse veeproovid vastavalt käesoleva määruse §-le 7.

  (2) Puurkaevu või -augu rekonstrueerinud isik on kohustatud esitama käesoleva määruse lisa 4 kohased andmed Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu rekonstrueerimise lõpetamisest arvates.
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]

  (3) Keskkonnaamet kontrollib puurkaevu või -augu kohta esitatud andmeid. Juhul, kui rekonstrueeritud puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel teel, registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Juhul, kui rekonstrueeritud puurkaevu või -augu andmed esitati elektroonilisel andmekandjal või posti teel, sisestab ja registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Kui rekonstrueeritud puurkaevu või -augu andmed ei ole esitatud nõuetekohaselt, annab Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rekonstrueerinud isikule vähemalt viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 06.03.2012, 3 - jõust. 09.03.2012]

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

Lisa 2 Puurkaevu/puuraugu rajamise taotlus

Lisa 3 Puurimispäevik

Lisa 4 Puurkaevu/puuraugu andmete Keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Lisa 5 Puurkaevu/puuraugu likvideerimise akt

Lisa 6 TAOTLUS Puurkaevu/puuraugu kasutusele võtmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json