Teksti suurus:

Meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.02.2013 otsus nr 237

Meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2013

§ 1.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Laevaagent või tema puudumisel laeva kapten peab tagama teavitamisel edastatud lasti iseloomustava teabe õigsuse ja teabe õigeaegse edastamise.”;

2) paragrahvi 751 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elektroonilise mereinfosüsteemi vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(3) Elektroonilisse mereinfosüsteemi kantakse välislepingus, Euroopa Liidu õigusaktis, seaduses või selle alusel antud õigusaktis sätestatud juhtudel:
1) teave ja dokumendid laevakülastuse kohta;
2) teave ohtliku lasti kohta;
3) turvateave;
4) teave laevaheitmete ja lastijäätmete kohta;
5) jäämurdja tellimisega seonduv teave;
6) reostuse teade;
7) laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi teade;
8) teave kauba kohta;
9) laeva lootsimisega seonduv teave;
10) muu meretranspordiga seonduv teave.”;

3) paragrahvi 751 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 751 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „lõigetes 3 ja 4” tekstiosaga „lõikes 3”;

5) paragrahvi 751 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 751 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Elektroonilisse mereinfosüsteemi kogutud andmeid säilitatakse kooskõlas nende kogumise eesmärkidega, kuid mitte kauem kui seitse aastat.”;

7) paragrahvi 751 lõiget 9 täiendatakse pärast sõnu „Elektroonilise mereinfosüsteemi” sõnadega „asutab ja selle”;

8) paragrahvi 78 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) rikutakse keskkonnaohutusnõudeid, sealhulgas laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõudeid;”;

9) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1–10).”

§ 2.  Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korralduslikud nõuded ning teatise vormi sadama vastuvõtuseadmete puudustest teavitamiseks kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.”;

2) paragrahvi 27 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laeva kapten peab koostama ja esitama elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu sissesõidusadamale käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud vormi kohase teatise sadamas üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete liigi ja koguse kohta:”;

3) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui Veeteede Amet saab teada laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise nõuete rikkumisest või rikkumise kahtlus tekib pärast laeva sadamast lahkumist, teavitab ta sellest laeva sihtsadama asukohariigi pädevat asutust või mereadministratsiooni.”;

4) paragrahvi 27 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sadama pidaja korraldab laevadelt vastu võetud laevaheitmete ja lastijäätmete arvestust teatiste ning teiste laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõttu tõendavate dokumentide alusel laevade ning laevaheitmete ja lastijäätmete liikide kaupa. Sadama pidaja esitab elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu Keskkonnainspektsioonile ja Veeteede Ametile käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud vormi kohase laevaheitmete vastuvõtmise akti laevalt vastu võetud lastijäätmete ja laevaheitmete kohta või selles aktis sisalduvad andmed.

(6) Sissesõidusadamale esitatava teatise vormi ning laevaheitmete vastuvõtmise akti vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.”;

5) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1–10).”

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json